Cevşen ve Havassları

Cevşen-ül Kebirde Geçen 999 Esma-ül Hüsna - Havas Okulu
Klasik Görünüm Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
User Tag List

1 2 3 4 
Cevşen ve Havassları>Cevşen-ül Kebirde Geçen 999 Esma-ül Hüsna
Havasokulu 20:56 07.09.17
Cevşen-ül Kebirde Geçen 999 Esma-ül Hüsna
1- YÂ ALLAH: her şeyin gerçek Ma’budu, Hâliki ve Mâliki ve aşağıdaki sayılacak isimleri de kapsayan tek ilâh.
2- YÂ RAHMÂN: dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3- YÂ RAHÎM: âhirette sadece mü’minlere rahmet edecek olan
4- YÂ ALÎM: herşeyi hakkıyla bilen
5- YÂ HALÎM: yarattıklarına son derece iyi muamele eden
6- YÂ AZÎM: sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan
7- YÂ HAKÎM: her şeyi yerli yerinde yapan
8- YÂ KADÎM: varlığının başlangıcı olmayan
9- YÂ MUKÎM: her şeyi ayakta tutan ve yokluğu söz konusu olmayan
10- YÂ KERÎM: iyilik ve ikramı bol olan
11- YÂ SEYYİDE’S- SÂDÂT: efendilerin efendisi
12- YÂ MUCÎBE’D- DEAVÂT: dualara cevap veren
13- YÂ VELİYYE’L- HASENÂT: iyiliklerin sahibi
14- YÂ RAFÎA’D- DERACÂT: dereceleri yükselten
15- YÂ AZÎME’L- BEREKÂT: bereketleri bol olan
16- YÂ ĞÂFİRE’L- HATÎÂT: hataları bağışlayan
17- YÂ DÂFİA’L- BELİYYÂT: belâları def eden
18- YÂ SÂMİA’L- ASVÂT: bütün sesleri işiten
19- YÂ MU'TİYE’L- MESÛLÂT: dilekleri veren
20- YÂ ÂLİME’S- SİRRİ VE’L- HAFİYYAT: sır ve gizlilikleri bilen
21- YÂ HAYRA’L- ĞÂFİRÎN: bağışlayanların en hayırlısı
22- YÂ HAYRA’N- NÂSİRÎN: yardım edenlerin en hayırlısı
23- YÂ HAYRA’L- HÂKİMÎN: hükmedenlerin en hayırlısı
24- YÂ HAYRA’L- FÂTİHÎN: her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı
25- YÂ HAYRA’Z- ZÂKİRÎN: kendini zikredenleri yâdedenlerin en hayırlısı
26- YÂ HAYRA’L- VÂRİSÎN: vârislerin en hayırlısı
27- YÂ HAYRA’L- HÂMİDÎN: övenlerin en hayırlısı
28- YÂ HAYRA’R- RÂZİKÎN: rızık verenlerin en hayırlısı
29- YÂ HAYRA’L- FÂSİLÎN: müşkil meseleleri hâl ve fasl edenlerin en hayırlısı
30- YÂ HAYRA’L- MUHSİNÎN: ihsan edenlerin en hayırlısı
31- YÂ MEN LEHÜ’L- İZZÜ VE’L- CEMÂL: izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
32- YÂ MEN LEHÜ’L- MÜLKÜ VE’L- CELÂL: saltanat ve celâlin gerçek sahibi
33- YÂ MEN LEHÜ’L- KUDRETÜ VE’L- KEMÂL: kudret ve kemâlin gerçek sahibi
34- YÂ MEN HÜVE’L- KEBÎRÜ’L- MÜTEÂL: büyük ve yüce olan
35- YÂ MEN HÜVE ŞEDÎDÜ’L- MİHÂL: kuvvet ve azabı şiddetli olan
36- YÂ MEN HÜVE ŞEDÎDÜ’L- iKÂB: ikabı (şiddetli azab) çetin olan
37- YÂ MEN HÜVE SERÎU’L- HİSÂB: hesabı süratli gören
38- YÂ MEN HÜVE İNDEHÛ HUSNÜ’S- SEVÂB: katında güzel mükâfatı olan
39- YÂ MEN HÜVE İNDEHÛ ÜMMÜ’L- KİTÂB: katında Ümmü'l-Kitap bulunan
40- YÂ MEN HÜVE YÜNŞİÜ’S- SEHÂBE’S- SİKÂL: yüklü bulutları yoktan var eden
41- YÂ HANNÂN: sonsuz merhamet sahibi
42- YÂ MENNÂN: hakiki iyilik ve ihsan sahibi
43- YÂ DEYYÂN: kulların hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren
44- YÂ ĞUFRÂN: bağışlaması bol olan
45- YÂ BURHÂN: kullarına yol gösteren
46- YÂ SULTÂN: gerçek saltanat sahibi
47- YÂ SÜBHÂN: bütün kusur ve noksan sıfatlarından münezzeh olan
48- YÂ MÜSTEÂN: kendisinden yardım istenen
49- YÂ ZE’L- MENNİ VE’L-BEYÂN: nimet ve beyan sahibi
50- YÂ ZE’L- EMÂN: emn ü eman sahibi
51- YÂ MEN TEVÂDAA KÜLLÜ ŞEY’’İN Lİ AZAMETİH: azametine herşeyin boyun eğdiği
52- YÂ MEN İSTESLEME KÜLLÜ ŞEY’’İN Lİ KUDRETİH: kudretine herşeyin teslim olduğu
53- YÂ MEN ZELLE KÜLLÜ ŞEY’’İN Lİ İZZETİH: izzetine karşı herşeyin zelil olduğu
54- YÂ MEN HADAA KÜLLÜ ŞEY’'İN Lİ HEYBETİH: heybetine herşeyin itâat ettiği
55- YÂ MENİN KÂDE KÜLLÜ ŞEY’İN Lİ MÜLKETİH: saltanatına karşı herşeyin inkıyâd ettiği
56- YÂ MEN DÂNE KÜLLÜ ŞEY’İN MİN MEHÂFETİH: korkusundan herşeyin Kendisine boyun eğdiği
57- YÂ MEN İNŞEKKATİ’L- CİBÂLÜ MİN HAŞYETİH: heybetinden dağların yarılıp parçalandığı
58- YÂ MEN KÂMETİ’S- SEMÂVÂTÜ Bİ EMRİH: emriyle göklerin ayakta durduğu
59- YÂ MEN İSTEKARATİ’L- ARDU Bİ İZNİH: izniyle yerin karar kıldığı
60- YÂ MEN LÂ YATEDİ ALÂ EHLİ MEMLEKETİH: memleketinin ahalisine zulmetmeyen
61- YÂ GÂFİRE’L- HATÂYÂ: hataları mağfiret eden
62- YÂ KÂŞİFE’L- BELÂYÂ: belâları kaldıran
63- YÂ MÜNTEHE’R- RECÂYÂ: ümmetlerin son mercii
64- YÂ MÜCZİLE’L- ATÂYÂ: ihsanı bol veren
65- YÂ VÂSİA’L- HEDÂYÂ: hediyeleri geniş olan
66- YÂ RÂZİKA’L- BERÂYÂ: mahlukata rızık veren
67- YÂ KÂDİYE’L- MÜNÂYÂ: ölümlere karar veren
68- YÂ SÂMİA’Ş- ŞEKÂYÂ: şikâyetleri işiten
69- YÂ BÂİE’S- SERÂYÂ: ordular gönderen
70- YÂ MUTLİKA’L- ÜSÂRÂ: esirleri salıveren
71- YÂ ZE’L- HAMDİ VE’S- SENÂİ: hamd ve senâ sahibi
72- YÂ ZE’L- MECDİ VE’S- SENÂİ: şeref ve yücelik sahibi
73- YÂ ZE’L- FAHRİ VE’L- BEHÂİ: fahr ve kıymet sahibi
74- YÂ ZE’L- AHDİ VE’L- VEFÂİ: ahd ve vefâ sahibi
75- YÂ ZE’L- AFVİ VE’R- RİDÂİ: af ve rıza sahibi
76- YÂ ZE’L- MENNİ VE’L- ATÂİ: iyilik ve bağış sahibi
77- YÂ ZE’L- FASLİ VE’L- KADÂİ: kesin söz ve hüküm sahibi
78- YÂ ZE’L- İZZETİ VE’L- BEKÂİ: izzet ve sonsuzluk sahibi
79- YÂ ZE’L- CÛDİ VE’N- NEMÂİ: cömertlik ve nimetler sahibi
80- YÂ ZE’L- FADLİ VE’L- ALÂİ: karşılıksız iyilik ve gizli lütuflar sahibi
81- YÂ MÂNİ’: olmasını istemediği şeyin meydana gelmesine engel olan
82- YÂ DÂFİ’: zararlı şeyleri ve mani’leri def’eden
83- YÂ NÂFİ: faydalı şeyleri yaratan
84- YÂ SÂMİ: bütün sesleri işiten
85- YÂ RÂFİ: dilediklerinin mertebesini yükselten
86- YÂ SÂNİ: her şeyi sanatla yaratan
87- YÂ ŞÂFİ: kullarına şifâ veren
88- YÂ CÂMİ: istediğini istediği şekilde toplayan
89- YÂ VÂSİ: ilim ve ihsanı her şeyi içine alan
90- YÂ MÛSİ: istediği şeyi istediği şekilde bollaştıran
91- YÂ SÂNİA KÜLLİ MASNU: bütün sanatların sanatkârı
92- YÂ HÂLİKA KÜLLİ MAHLÛK: bütün mahlukatın yaratıcısı
93- YÂ RÂZİKA KÜLLİ MERZÛK: bütün rızıklananların rızık vericisi
94- YÂ MÂLİKE KÜLLİ MEMLÛK: bütün sahip olunanların sahibi
95- YÂ KÂŞİFE KÜLLİ MEKRÛB: bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
96- YÂ FÂRİCE KÜLLİ MAĞMÛM: bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
97- YÂ RÂHİME KÜLLİ MERHÛM: bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
98- YÂ NÂSİRA KÜLLİ MAHZÛL: bütün yardımsız kalanların yardımcısı
99- YÂ SÂTİRE KÜLLİ MÂYUB: bütün ayıplıların ayıbını örten
100- YÂ MELCEE KÜLLİ MAZLÛM: bütün zulme uğrayanların sığınağı
dualarım:
101- YÂ İDDETÎ İNDE ŞİDDETÎ: sıkıntım anında hazırlığım
102- YÂ RECÂÎ İNDE MUSÎBETİ: musibetim anında ümidim
103- YÂ MÛNİSÎ İNDE VAHŞETÎ: yalnızlığım anında arkadaşım
104- YÂ SÂHİBÎ İNDE GURBETÎ: gurbetliğimde sahibim
105- YÂ VELİYYÎ İNDE NİMETÎ: nimete mazhar olduğumda dostum
106- YÂ KÂŞİFÎ İNDE KURBETİ: kaderim anında ferahlatıcım
107- YÂ ĞİYÂSÎ İNDE’FTİKÂRÎ: ihtiyacım anında medetkârım
108- YÂ MELCEÎ İNDE’DTİRÂRÎ: zor durumumda sığınağım
109- YÂ MUÎNÎ İNDE FEZEÎ: korkum anında yardımcım
110- YÂ DELÎLÎ İNDE HAYRETÎ: şaşkınlığım anında yol göstericim
111- YÂ ALLÂME’L- ĞUYUB: gaybları bilen
112- YÂ ĞAFFÂRA’Z- ZÜNÛB: günahları bağışlayan
113- YÂ SETTARE’L- UYÛB: ayıpları örten
114- YÂ KEŞŞAFE’L- KÜRÛB: sıkıntıları kaldıran
115- YÂ MUKALLİBE’L- KULÛB: kalbleri değiştiren
116- YÂ MÜZEYYİNE’L- KULÛB: kalbleri süsleyen
117- YÂ MÜNEVVİRA’L- KULÛB: kalbleri nûrlandıran
118- YÂ TABÎBE’L- KULÛB: kalblerin tabibi
119- YÂ HABÎBE’L- KULÛB: kalblerin sevgilisi
120- YÂ ENÎSE’L- KULÛB: kalblerin dostu
121- YÂ CELÎL: yücelik ve ululuk sahibi
122- YÂ CEMÎL: gerçek güzellik sahibi
123- YÂ VEKÎL: kendine güvenen kulların işini en iyi yoluna koyan
124- YÂ KEFÎL: kulların tâkatını aşan işlerini üzerine alan
125- YÂ DELÎL: kullarına yol gösteren
126- YÂ MUKÎL: kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan
127- YÂ HABÎR: herşeyden haberdâr olan
128- YÂ LÂTÎF: lutf u keremi bol olan
129- YÂ AZÎZ: sonsuz izzet sahibi
130- YÂ MELÎK: bütün mevcûdatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan
131- YÂ DELİLE’L- MÜTEHAYYİRÎN: şaşkınların yol göstericisi
132- YÂ ĞİYASE’L- MÜSTAĞÎSÎN: yardım isteyenlerin yardımcısı
133- YÂ SARÎHA’L- MÜSTASRİHÎN: meded isteyenlerim imdad edicisi
134- YÂ CÂRE’L- MÜSTECÎRÎN: korunmak isteyenlerin koruyucusu
135- YÂ MELCEE’L- ÂSÎN: âsilerin sığınağı
136- YÂ ĞAFİRE’L- MÜZNİBÎN: günahkârların bağışlayıcısı
137- YÂ EMÂNE’L- HÂİFÎN: korkanlara emniyet veren
138- YÂ RÂHİME’L- MESÂKÎN: miskinlere (fakirlere) merhamet eden
139- YÂ ENÎSE’L- MÜSTEVHİŞÎN: yalnızlık duyanların dostu
140- YÂ MUCÎBE DÂVETİ’L- MUDTARRÎN: darda kalanların dualarına cevap veren
141- YÂ ZE’L- CÛDİ VE’L- İHSÂN: cömertlik ve ihsan sahibi
142- YÂ ZE’L- FADLİ VE’L- İMTİNÂN: fazl ve iyilik sahibi
143- YÂ ZE’L- EMNİ VE’L- EMÂN: emniyet ve eman sahibi
144- YÂ ZE’L- KUDSİ VE’S- SÜBHÂN: kudsiyet ve kemâlat sahibi
145- YÂ ZE’L- HİKMETİ VE’L- BEYÂN: hikmet ve beyân sahibi
146- YÂ ZER- RAHMETİ VE’R- RİDVÂN: rahmet ve rıdvan sahibi
147- YÂ ZE’L- HÜCCETİ VE’L- BURHÂN: kesin delil ve bürhan sahibi
148- YÂ ZE’L- AZAMETİ VE’S- SULTAN: azamet ve saltanat sahibi
149- YÂ ZE’L- AFVÎ VE’L- ĞUFRÂN: af ve mağfiret sahibi
150- YÂ ZE’R- REFETİ VE’L- MÜSTEÂN: kendisinden yardım istenen ve Latîf rahmet sahibi
151- YÂ MEN HÜVE RABBÜ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin Rabbi
152- YÂ MEN HÜVE İLÂHÜ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin İlâhı
153- YÂ MEN HÜVE HÂLİKU KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin yaratıcısı
154- YÂ MEN HÜVE FEVKA KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin üzerinde olan
155- YÂ MEN HÜVE KABLE KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyden önce olan
156- YÂ MEN HÜVE BADE KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyden sonrada varlığı devâm eden
157- YÂ MEN HÜVE ÂLİMÜ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyi bilen
158- YÂ MEN HÜVE KÂDİRU KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeye gücü yeten
159- YÂ MEN HÜVE SÂNİU KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin Sanatkârı
160- YÂ MEN HÜVE YEBKÂ VE YEFNÂ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan
161- YÂ MÜ’MİN: kalblerde iman nûrunu yakan ve kullara huzur ve güven veren
162- YÂ MÜHEYMİN: bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan
163- YÂ MÜKEVVİN: bütün mahlukatı yoktan meydana getiren
164- YÂ MÜLEKKİN: bütün yarattıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden
165- YÂ MÜBEYYİN: bütün kulları için açıklanması gereken herşeyi beyan eden
166- YÂ MÜHEVVİN: musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran
167- YÂ MÜZEYYİN: herşeyi münâsip şekilde süsleyen
168- YÂ MUAZZİM: dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren
169- YÂ MUAVVİN: muhtaçların, tevbeyi kabul edenin yardımına koşan ve birbirinin imdadına koşturan
170- YÂ MÜLEVVİN: herşeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen
171- YÂ MEN HÜVE FÎ MÜLKİHÎ MUKÎM: hakimiyetinde dâim olan
172- YÂ MEN HÜVE FÎ CELÂLİHÎ AZÎM: celâlinde azîm olan
173- YÂ MEN HÜVE Fİ SULTÂNİHÎ KADÎM: saltanatında kadîm olan
174- YÂ MEN HÜVE ALÂ ABDİHÎ RAHÎM: kullarına rahmet eden
175- YÂ MEN HÜVE BİKÜLLİ ŞEY’’İN ALÎM: herşeyi bilen
176- YÂ MEN HÜVE LİMEN CEFÂHU HALÎM: emirlerine uymayanlara halim olan
177- YÂ MEN HÜVE LİMEN TERECCÂHÜ KERÎM: kendisine ümit bağlayana kerîm olan
178- YÂ MEN HÜVE FÎ MEKÂDÎRİHÎ HAKÎM: ölçülerinde hikmetli olan
179- YÂ MEN HÜVE FÎ HUKMİHÎ LÂTÎF: hükmünde lütuf sahibi olan
180- YÂ MEN HÜVE FÎ LÜTFİHÎ KADÎR: lütfunda kadir olan
181- YÂ MEN LÂ YÜRCÂ İLLÂ FADLUH: fazlından başka bir şey ümid edilmeyen
182- YÂ MEN LÂ YUHÂFÜ İLLÂ ADLÜH: adaletinden başka bir şeyden korkulmayan
183- YÂ MEN LÂ YÜNTAZARU İLLÂ BİRRUH: iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen
184- YÂ MEN LÂ YÜSELÜ İLLÂ AFVUH: affından başka bir şey istenmeyen
185- YÂ MEN LÂ YEDÛMU İLLÂ MÜLKÜH: hakimiyetinden başkası devâm etmeyen
186- YÂ MEN LÂ SULTÂNE İLLÂ SULTÂNÜH: saltanatından başka gerçek saltanat olmayan
187- YÂ MEN LÂ BURHÂNE İLLÂ BURHÂNÜH: bürhanlarından başka bürhan bulunmayan
188- YÂ MEN VESİAT KÜLLE ŞEY’’İN RAHMETÜH: rahmeti her şeyi kuşatmış olan
189- YÂ MEN SEBEKAT RAHMETÜHÛ ALÂ ĞADABİH: rahmeti gazabını geçmiş olan
190- YÂ MEN EHÂTA BİKÜLLİ ŞEY’’İN İLMÜH: ilmiyle her şeyi kuşatmış olan
191- YÂ FÂRİCE’L- HEMMİ: tasayı kaldıran
192- YÂ KÂŞİFE’L- ĞAMMİ: gamı gideren
193- YÂ ĞAFİRE’Z- ZENBİ: günahı affeden
194- YÂ KÂBİLE’T- TEVBİ: tevbeyi kabul eden
195- YÂ HÂLİKA’L- HALKİ: yaratılmışları yaratan
196- YÂ SÂDİKA’L- VADİ: vaadinde sadık olan
197- YÂ RÂZİKA’T- TİFLİ: yavrulara rızık veren
198- YÂ MÛFİYE’L- AHDİ: sözünü yerine getiren
199- YÂ ÂLİME’S- SİRRİ: gizliyi bilen
200- YÂ FÂLİKA’L- HABBİ: tohumu yarıp sümbüllendiren
dualarım:
201- YÂ ALİYYÜ: her şeyiyle yüce olan
202- YÂ VEFİYYÜ: sözünde vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen
203- YÂ VELİYYÜ: mü'minlerin dostu olan
204- YÂ ĞANİYYÜ: gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
205- YÂ MELİYYÜ: sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi
206- YÂ ZEKİYYÜ: her cihetten temiz ve pak olan
207- YÂ RADİYYÜ: kendisini kulluk edenlerden hoşnut olan
208- YÂ BEDİYYÜ: eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen
209- YÂ HAFİYYÜ: şiddet-i zuhurundan gizlenen
210- YÂ KAVİYYÜ: güç ve kuvveti sonsuz olan
211- YÂ MEN AZHERA’L- CEMİL: güzeli açığa çıkaran
212- YÂ MEN SETERA ALE’L- KABÎH: çirkinin üzerini örten
213- YÂ MEN LÂ YUÂHİZÜ Bİ’L- CERÎMEH: suç sebebiyle hemen azarlamayan
214- YÂ MEN LÂ YEHTİKÜ’S- SİTR: ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan
215- YÂ AZİME’L- AFVİ: affı büyük olan
216- YÂ HASENE’T- TECÂVÜZ: günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan
217- YÂ VÂSİA’L- MAĞFİREH: mağfireti geniş olan
218- YÂ BÂSİTA’L- YEDEYNİ Bİ’R- RAHMEH: rahmeti bol olan
219- YÂ SÂHİBE KÜLLİ NECVÂ: bütün sessiz yalvarışların yanında olan
220- YÂ MÜNTEHÂ KÜLLİ ŞEKVÂ: bütün şikâyetler kendisinde son bulan
221- YÂ ZEN NİMETİ’S- SABİĞÂH: bol nimet sahibi
222- YÂ ZER- RAHMETİ’L- VÂSİAH: geniş rahmet sahibi
223- YÂ ZE’L- HİKMETİ’L- BÂLİĞAH: tam hikmet sahibi
224- YÂ ZE’L- KUDRETİ’L- KÂMİLEH: kâmil kudret sahibi
225- YÂ ZE’L- HÜCCETİ’L- KÂTİAH: kesin hüccet sahibi
226- YÂ ZE’L- KERÂMETİ’Z- ZÂHİRAH: açık ikram sahibi
227- YÂ ZE’S- SİFÂTİ’L- ÂLİYEH: yüce sıfat sahibi
228- YÂ ZE’L- İZZETİ’D- DÂİMEH: dâim izzet sahibi
229- YÂ ZE’L- KUVVETİ’L- METÎNEH: metin kuvvet sahibi
230- YÂ ZE’L- MİNNETİ’S- SÂBİKAH: geçmiş minnet sahibi
231- YÂ AHKEME’L- HÂKİMÎN: bütün hükmedenlerden daha hâkim
232- YÂ ADELE’L- ÂDİLÎN: bütün âdillerden daha âdil
233- YÂ ESDAKA’S- SÂDİKÎN: bütün doğrulardan daha doğru
234- YÂ EZHARA’Z- ZÂHİRÎN: varlığı açık olanların en hayırlısı
235- YÂ ETHERA’T- TÂHİRÎN: bütün temiz olanlardan daha temiz
236- YÂ AHSENE’L- HALİKÎN: yaratıcılık mertebelerinin en güzelinden olan
237- YÂ ESRÂA’L- HASİBÎN: bütün hesaba çekenlerden daha süratli hesap gören
238- YÂ ESMAA’S- SÂMİÎN: bütün işitenlerden daha iyi işiten
239- YÂ EKREME’L- EKREMÎN: bütün ikram edenlerden daha iyi ikram eden
240- YÂ ERHAME’R- RÂHİMÎN: bütün merhamet edenlerden daha merhametli olan
241- YÂ EŞFEA’Ş- ŞÂFİÎN: bütün şifâ verenlerden daha iyi şifâ veren
242- YÂ BEDÎA’S- SEMÂVÂT: gökleri yoktan yaratan
243- YÂ CÂİLE’Z- ZULÜMÂT: karanlıkları meydana getiren
244- YÂ ÂLİME’L- HAFİYYÂT: gizlilikleri bilen
245- YÂ RÂHİME’L- ABERÂT: için için üzülenlere acıyan
246- YÂ SÂTİRA’L- AVERÂT: utanılacak şeyleri örten
247- YÂ KÂŞİFE’L- BELİYYÂT: belâları defeden
248- YÂ MUHYİYE’L- EMVÂT: ölüleri dirilten
249- YÂ DÂİFE’L- HASENÂT: sevapları kat kat yazan
250- YÂ MÜNZİLE’L- BEREKÂT: bereketleri indiren
251- YÂ ŞEDÎDE’N- NEKAMÂT: cezaları şiddetli olan
252- YÂ MUSAVVİR: her varlığa münâsip şekil giydiren
253- YÂ MUKADDİR: her şeyin plan ve programını ölçülü yapan
254- YÂ MUTAHHİR: her şeyi maddî ve mânevî kirlerden temizleyen
255- YÂ MÜNEVVİR: nûruyla her şeyi nûrlandıran
256- YÂ MUKADDİM: dilediğini öne geçiren
257- YÂ MUAHHİR: istediğini geriye bırakan
258- YÂ MÜYESSİR: hayırlı işleri kolaylaştıran
259- YÂ MÜNZİR: kullarını azabıyla korkutan
260- YÂ MÜBEŞŞİR: kullarını cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen
261- YÂ MÜDEBBİR: bütün kâinâtı tam bir nizam içinde idâre eden
262- YÂ RABBE’L- BEYTİ’L- HARÂM: Beytü'l-Haram’ın Rabbi
263- YÂ RABBE’Ş- ŞEHRİ’L- HARÂM: Haram Aylarının Rabbi
264- YÂ RABBE’L- MESCİDİ’L- HARÂM: Mescidü'l-Haram’ın Rabbi
265- YÂ RABBE’L- BELEDİ’L- HARÂM: haram belde olan Mekke'nin Rabbi
266- YÂ RABBE’R- RÜKNİ VE’L- MAKÂM: Rükn-ü Haceri'l-Esved ve Makam-ı İbrahîm’in Rabbi
267- YÂ RABBE’L- MEŞARİ’L- HARÂM: Meş'arü'l-Haram’ın Rabbi
268- YÂ RABBE’L- HİLLİ VE’L- HARÂM: helâl ve haramın Rabbi
269- YÂ RABBE’N- NÛRİ VEZ ZALÂM: nûr ve karanlığın Rabbi
270- YÂ RABBE’T- TAHİYYETİ VE’S- SELÂM: tahiyyât ve selâmın Rabbi
271- YÂ RABBE’L- CELÂLİ VE’L- İKRÂM: celâl ve ikramın Rabbi
272- YÂ İMÂDE MEN LÂ İMÂDE LEH: desteği olmayanların desteği
273- YÂ SENEDE MEN LÂ SENEDE LEH: dayanağı olmayanları dayanağı
274- YÂ ZÜHRA MEN LÂ ZÜHRA LEH: övünülecek bir şeyi bulunmayanların övüncü
275- YÂ ĞİYÂSE MEN LÂ ĞİYÂSE LEH: imdadına koşacak kimsesi olmayanların mededkârı
276- YÂ HİRZE MEN LÂ HİRZE LEH: korunacak yeri olmayanların koruyucusu
277- YÂ FAHRE MEN LÂ FAHRE LEH: iftihar edecek kimsesi olmayanların medâr-ı iftiharı
278- YÂ İZZE MEN LÂ İZZE LEH: izzeti olmayanların izzeti
279- YÂ MUÎNE MEN LÂ MUÎNE LEH: yardımcısı olmayanların yardımcısı
280- YÂ ENÎSE MEN LÂ ENÎSE LEH: dostu olmayanların dostu
281- YÂ ĞUNYETE MEN LÂ ĞUNYETE LEH: zenginliği olmayanların ihtiyacını gören
282- YÂ KÂİM: varlığında başkasına muhtaç olmayan
283- YÂ DÂİM: varlığının sonu olmayan
284- YÂ RÂHİM: mahlukatına merhamet eden
285- YÂ HÂKİM: mevcûdatına hükmeden
286- YÂ ÂLİM: her şeyi bilen
287- YÂ ÂSİM: yarattıklarını koruyan
288- YÂ KÂSİM: her şeyi adaletle taksim eden
289- YÂ SÂLİM: ayıp ve kusur kendisine arız olmayan
290- YÂ KÂBİD: istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan
291- YÂ BÂSİT: istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten
292- YÂ ÂSİME MEN İSTASAMEH: Kendisine sığınmak isteyenleri koruyan
293- YÂ RÂHİME MEN İSTERHÂMEH: Kendisinden merhamet dileyenlere merhamet eden
294- YÂ NÂSİRA MEN İSTENSARAH: Kendisinden yardım isteyenlere yardım eden
295- YÂ HÂFİZA MEN İSTAHFEZAH: korunmak isteyenleri muhafaza eden
296- YÂ MÜKRİME MEN İSTEKREMEH: Kendisinden ikram isteyenlere ikram eden
297- YÂ MÜRŞİDE MEN İSTERŞEDEH: Kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden
298- YÂ MUÎNE MEN İSTEÂNEH: Kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden
299- YÂ MUĞİSE MEN İSTEĞÂSEH: Kendisinden imdad isteyenlere imdad eden
300- YÂ SARÎHA MEN İSTASRAHAH: feryâd edenlerin feryâdına koşan
dualarım:
301- YÂ ĞÂFİRA MEN İSTAĞFERAH: Kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan
302- YÂ KERÎME’S- SAFHİ: affı bol olan
303- YÂ AZÎME’L- MENNİ: iyiliği büyük olan
304- YÂ KESÎRE’L- HAYRİ: hayrı çok olan
305- YÂ KADÎME’L- FADLİ: fazlı kadîm olan
306- YÂ LÂTİFE’S- SUNİ: sanatı güzel olan
307- YÂ DÂİME’L- LUTFİ: lütfu dâim olan
308- YÂ NÂFİSE’L- KERBİ: sıkıntıyı gideren
309- YÂ KÂŞİFE’L- DURRİ: zararı kaldıran
310- YÂ MÂLİKE’L- MÜLKİ: mülkün sahibi olan
311- YÂ KÂDİYEM Bİ’L- HAKKİ: hak ile hükmeden
312- YÂ AZÎZEN LÂ YUDÂM: mağlup edilmeyen Azîz
313- YÂ LÂTİFEN LÂ YURÂM: Kendisinden uzaklaşılmayan Latîf
314- YÂ RAKÎBEN LÂ YENÂM: uyumayan gözetleyici
315- YÂ KÂİMEN LÂ YEFÛT: yok olmayan Mevcûd
316- YÂ HAYYEN LÂ YEMÛT: ölmeyen Hayy
317- YÂ MÂLİKEN LÂ YEZÛL: yok olmayan Melik
318- YÂ BÂKİYEN LÂ YEFNÂ: fenâ bulmayan Bâki
319- YÂ ÂLİME’LLÂ YECHEL: Kendisine cehâlet bulaşmayan Âlim
320- YÂ SAMEDEN LÂ YUTAM: taama (yemeğe) muhtaç olmayan Samed
321- YÂ KAVİYYEN LÂ YUDAF: zaafa düşürülemeyen Kavi
322- YÂ VÂHİD: isim, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan
323- YÂ VÂCİD: istediğini bulan (maddî olmayan varlıklardan maddî varlıklar yaratan)
324- YÂ ŞÂHİD: her yerde hazır ve nazır olan
325- YÂ MÂCİD: sonsuz şan ve yücelik sahibi
326- YÂ RÂŞİD: bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
327- YÂ BÂİS: peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
328- YÂ VÂRİS: bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
329- YÂ DÂRRU: hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri de yaratan
330- YÂ NÂFİ: hayır ve menfaatli şeyleri vareden
331- YÂ HÂDÎ: kullarına yol gösterip lütfuyla hidâyet veren
332- YÂ AZAMU MİN KÜLLİ AZÎM: bütün azîmlerden daha azîm
333- YÂ EKREMU MİN KÜLLİ KERÎM: bütün cömertlerden daha Kerîm
334- YÂ ERHAMU MİN KÜLLİ RAHÎM: bütün merhametlilerden daha Rahîm
335- YÂ AHKEMU MİN KÜLLİ HAKÎM: bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm
336- YÂ ÂLEMU MİN KÜLLİ ALÎM: bütün âlimlerden daha Alîm
337- YÂ AKDEMU MİN KÜLLİ KADÎM: bütün önce yaratılanlardan daha önce daha evvel mevcûd olan
338- YÂ EKBERU MİN KÜLLİ KEBÎR: bütün büyüklerden daha büyük
339- YÂ ACELLU MİN KÜLLİ CELÎL: bütün yücelerden daha yüce
340- YÂ EAZZU MİN KÜLLİ AZÎZ: bütün izzet sahiplerinden daha Azîz
341- YÂ ELTAFU MİN KÜLLİ LÂTÎF: bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf
342- YÂ MEN HÜVE FÎ AHDİHÎ VEFİYYUN: ahdinde vefâlı
343- YÂ MEN HÜVE FÎ VEFÂİHÎ KAVİYYUN: vefâsında kuvvetli
344- YÂ MEN HÜVE FÎ KUVVETİHÎ ALİYYUN: kuvvetinde yüce
345- YÂ MEN HÜVE FÎ ULUVVİHÎ KARÎBUN: yüceliğinde yakın
346- YÂ MEN HÜVE FÎ KURBİHÎ LATÎFUN: yakınlığında Latîf
347- YÂ MEN HÜVE FÎ LÜTFİHÎ ŞERÎFUN: lütfunda Şerîf
348- YÂ MEN HÜVE FÎ ŞEREFİHÎ AZÎZÜN: şerefinde Azîz
349- YÂ MEN HÜVE FÎ İZZETİHÎ AZÎMUN: izzetinde Azîm
350- YÂ MEN HÜVE FÎ AZAMETİHÎ MECÎDUN: azametinde Mecîd

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Havasokulu 20:57 07.09.17
351- YÂ MEN HÜVE FÎ MECDİHÎ HAMÎDUN: yüceliğinde Hamîd
352- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂDİUN LEH: her şeyin kendisine boyun eğdiği
353- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN KÂİNÜN LEH: her şey kendisi için var olan
354- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN MEVCÛDUN LEH: her şey kendisi için mevcûd olan
355- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN MÜNÎBUN LEH: her şeyin kendisine döndüğü
356- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂİFUN MİNHU: her şeyin kendisinden korktuğu
357- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN MÜSEBBİHUN LEH: her şeyin kendini tesbih ettiği
358- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN KÂİMUN BİH: her şey kendisiyle ayakta olan
359- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂŞİUN LEH: her şeyin kendisine itâat ettiği
360- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN SÂİRUN İLEYH: her şeyin kendisine yöneldiği
361- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂLİKUN İLLÂ VECHEH: kendisine bakan yüzü müstesna her şeyin fâni olduğu
362- YÂ KÂFÎ: kullarına yeten
363- YÂ ŞÂFÎ: her türlü derde devâ veren
364- YÂ VÂFÎ: vaadinde duran
365- YÂ MUÂFÎ kullarına âfiyet veren
366- YÂ ÂLÎ: her şeyiyle yüce olan
367- YÂ DÂÎ: iyiliğe ve cennete dâvet eden
368- YÂ RÂDÎ: iyi kullarından hoşnut olan
369- YÂ KÂDÎ: hikmet ve adaletle hükmeden
370- YÂ BÂKÎ: varlığının sonu olmayan
371- YÂ HÂDÎ: dilediğini doğru yola ulaştıran
372- YÂ MEN LÂ MEFERRA İLLÂ İLEYH: kendisinden başka kaçılacak yer olmayan
373- YÂ MEN LÂ MEFZEA İLLÂ İLEYH: kendisinden sığınılacak yer olmayan
374- YÂ MEN LÂ MELCEE İLLÂ İLEYH: kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan
375- YÂ MEN LÂ YÜTEVEKKELÜ İLLÂ LEYH: kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan
376- YÂ MEN LÂ MAKSADE İLLÂ İLEYH: kendisinden başka maksud olmayan
377- YÂ MEN LÂ MENCEE İLLÂ İLEYH: kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan
378- YÂ MEN LÂ YURĞABU İLLÂ İLEYH: kendisinden başkasına rağbet edilmeyen
379- YÂ MEN LÂ YUBEDU İLLÂ İYYÂH: kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen
380- YÂ MEN LÂ YÜSTEÂNU İLLÂ MİNH: kendisinden başkasından yardım istenilmeyen
381- YÂ MEN LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİH: kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan
382- YÂ HAYRA’L- MERHÛBÎN: kendisine kaçılanların en hayırlısı
383- YÂ HAYRA’L- MATLÛBÎN: matlubların en hayırlısı
384- YÂ HAYRA’L- MERĞÛBÎN: rağbet edilenlerin en hayırlısı
385- YÂ HAYRA’L- MESÛLÎN: dilekte bulunanların en hayırlısı
386- YÂ HAYRA’L- MAKSÛDÎN: maksud olanların en hayırlısı
387- YÂ HAYRA’L- MEZKÛRÎN: zikredilenlerin en hayırlısı
388- YÂ HAYRA’L- MEŞKÛRÎN: sükredilenlerin en hayırlısı
389- YÂ HAYRA’L- MAHBÛBÎN: sevilenlerin en hayırlısı
390- YÂ HAYRA’L- MÜNZİLÎN: indirenlerin en hayırlısı
391- YÂ HAYRA’L- MÜSTENİSÎN: kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı
392- YÂ MEN HÜVE HALAKA FESEVVÂ: yaratıp düzene koyan
393- YÂ MEN HÜVE KADDERA FEHEDÂ: takdir edip hedefe götüren
394- YÂ MEN HÜVE YEKŞİFÜ’L- BELVÂ: belâyı kaldıran
395- YÂ MEN HÜVE YESMEUN NECVÂ: gizli yakarışı işiten
396- YÂ MEN HÜVE YÜNKİZÜ’L- GARKÂ: batmışı kurtaran
397- YÂ MEN HÜVE YÜNCİ’L- HELKÂ: helak olana necat veren
398- YÂ MEN HÜVE YEŞFİ’L- MERDÂ: hastaya şifâ veren
399- YÂ MEN HÜVE EMÂTE VE AHYÂ: öldüren ve dirilten
400- YÂ MEN HÜVE ADHAKE VE EBKÂ: güldüren ve ağlatan
dualarım:
401- YÂ MEN HÜVE EDALLE VE EHDÂ: saptıran ve hidâyete erdiren
402- YÂ ĞAFİR: dilediği kullarının günahlarını silen
403- YÂ SÂTİR: ayıp ve kusurları örten
404- YÂ KÂHİR: düşmanlarını mağlub eden
405- YÂ KÂDİR: herşeye gücü yeten
406- YÂ NAZİR: bütün mahlukatının hâllerini gören
407- YÂ FATİR: bütün mahlukatı yoktan var eden
408- YÂ ŞÂKİR: kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren
409- YÂ ZÂKİR: kendisini zikredenleri yâd eden
410- YÂ NÂSİR: dostlarına yardım eden
411- YÂ CÂBİR: kırık gönülleri saran ve zararları telâfi eden
412- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- BERRİ VE’L- BAHRİ SEBÎLÜH: karada ve denizde yolu olan
413- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- ÂFÂKİ ÂYÂTÜH: dış âlemde âyetleri bulunan
414- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- ÂYÂTİ BURHÂNÜH: âyetlerinde delili olan
415- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- MEMÂTİ KUDRETÜH: ölümlerde kudreti tecellî eden
416- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- KUBÛRİ İZZETÜH: kabirlerde izzeti olan
417- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- KİYÂMETİ MİLKETÜH: kıyamette saltanat olan
418- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- HİSÂBİ HEYBETÜH: hisapta heybeti olan
419- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- MÎZÂNİ KADÂÜH: mizanda hükmü olan
420- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- CENNETİ RAHMETÜH: cennette rahmeti olan
421- YÂ MEN HÜVE Fİ’N- NÂRİ AZÂBÜH: cehennemde azabı olan
422- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YEHREBÜ’L- HÂİFÛN: korkanların Kendisine kaçtığı
423- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YEFZEU’L- MÜZNİBÛN: günahkârların Kendisine sığındığı
424- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YAKSİDÜ’L- MÜNÎBÛN: tevbe edenlerin Kendisine yöneldiği
425- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YELCEÜ’L- ÂSÛN: âsilerin Kendisine iltica ettiği
426- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YERĞABÜ’Z- ZÂHİDÛN: zâhidlerin kendisine rağbet ettiği
427- YÂ MEN HÜVE FÎHİ YATMAÜ’L- HÂTİÛN: hatalıların kendisine ümit beslediği
428- YÂ MEN HÜVE YESTENİSÜ BİHİ’L- MÜRÎDÛN: kendisini arzulayanların kendisiyle ünsiyet bulduğu
429- YÂ MEN HÜVE YEFTEHİRU BİHİ’L- MUHSİNÛN: iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği
430- YÂ MEN HÜVE ALEYHİ YETEVEKKELÜ’L- MÜTEVEKKİLÛN: tevekkül edenlerin kendisine güvendiği
431- YÂ MEN HÜVE YESKÜNÜ BİHİ’L- MÛKİNÛN: kuvvetle iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu
432- YÂ AKRABU MİN KÜLLİ KARÎB: bütün yakınlardan daha yakın
433- YÂ EHABBU MİN KÜLLİ HABÎB: bütün sevilenlerden daha sevgili
434- YÂ AZAMU MİN KÜLLİ AZÎM: bütün büyüklerden daha büyük
435- YÂ EAZZÜ MİN KÜLLİ AZÎZ: bütün izzet sahiplerinden daha Azîz
436- YÂ AKVÂ MİN KÜLLİ KAVİY: bütün kuvvetlilerden daha Kavi
437- YÂ AĞNÂ MİN KÜLLİ ĞANİY: bütün zenginlerden daha zengin
438- YÂ ECVEDÜ MİN KÜLLİ CEVÂD: bütün cömertlerden daha cömert
439- YÂ EREFÜ MİN KÜLLİ RAÛF: bütün şefkatlilerden daha Raûf
440- YÂ ERHAMÜ MİN KÜLLİ RAHÎM: bütün merhametlilerden daha Rahîm
441- YÂ ECELLÜ MİN KÜLLİ CELÎL: bütün yücelerden daha yüce
442- YÂ KARÎB: herşeye herşeyden yakın olan
443- YÂ RAKÎB: bütün mahlukatı gözetleyen
444- YÂ HABÎB: mü'minlerin sevgilisi olan
445- YÂ MUCÎB: kulların dualarına cevap veren
446- YÂ HASÎB: kulların bütün fiilerinin hesabını gören
447- YÂ TABÎB: bütün dertlere devâ veren
448- YÂ BASÎR: herşeyi bütün incelikleriyle gören
449- YÂ HABÎR: herşeyden haberdâr olan
450- YÂ MÜNÎR: herşeyi nûruyla aydınlatan
451- YÂ MÜBÎN: kullarına gerekli herşeyi açıklayan ve varlığı apaçık olan
452- YÂ ĞALİBEN ĞAYRA MAĞLÛB: mağlub olmayan Galib
453- YÂ SÂNİAN ĞAYRA MASNU: yaratılmış olmayan Sanatkâr
454- YÂ HÂLİKAN ĞAYRA MAHLÛK: mahluk olmayan Yaratıcı
455- YÂ MÂLİKEN ĞAYRA MEMLÛK: sahip olunamayan mülk sahibi
456- YÂ KÂHİRAN ĞAYRA MAKHÛR: kendisine üstün gelinemeyen Kâhir
457- YÂ RÂFİAN ĞAYRA MERFU: yükseltilmekten münezzeh olan yükseltici
458- YÂ HÂFİZAN ĞAYRA MAHFÛZ: korunmayan koruyucu
459- YÂ NÂSİRAN ĞAYRA MENSÛR: yardım edilmeyen yardım edici
460- YÂ ŞÂHİDEN ĞAYRA ĞAİB: gaib olmayan Şâhid
461- YÂ KARÎBEN ĞAYRA BAÎD: uzak olmayan yakın
462- YÂ NÛRAN NÛR: nûrların nûru
463- YÂ MÜNEVVİRAN NÛR: nûrları nûrlandıran
464- YÂ MUSAVVİRAN NÛR: nûrlara suret ve şekil veren
465- YÂ HÂLİKAN NÛR: nûrları yaratan
466- YÂ MUKADDİRAN NÛR: nûrları takdir eden
467- YÂ MUDEBBİRAN NÛR: nûrları idâre eden
468- YÂ NÛRAN KABLE KÜLLİ NÛR: bütün nûrlardan evvel olan Nûr
469- YÂ NÛRAN BADE KÜLLİ NÛR: bütün nûrlardan sonrada varlığı devâm eden Nûr
470- YÂ NÛRAN FEVKA KÜLLİ NÛR: bütün nûrların üstünde olan Nûr
471- YÂ NÛRAN LEYSE MİSLEHÛ NÛR: hiçbir nûr kendisine benzemeyen Nûr
472- YÂ MEN ATÂHÛ ŞERÎF: bağış ve ihsanı şerefli olan
473- YÂ MEN FİLÜHÛ LÂTÎF: fiili Latîf olan
474- YÂ MEN LÜTFUHÛ MUKÎM: lütfu dâim olan
475- YÂ MEN İHSÂNUHÛ KADÎM: ihsanı kadîm olan
476- YÂ MEN KAVLÜHÛ HAK: sözü hak olan
477- YÂ MEN VADÜHÛ SİDK: vaadi doğru olan
478- YÂ MEN AFVÜHÛ FADL: affı fazl olan
479- YÂ MEN AZÂBÜHÛ ADL: azabı adalet olan
480- YÂ MEN ZİKRUHÛ HULV: zikri tatlı olan
481- YÂ MEN ÜNSÜHÛ LEZÎZ: dostluğu (birlikteliği) lezzetli olan
482- YÂ MÜNEVVİL: kullarına nimet ihsan eden
483- YÂ MUFASSİL: bütün müşkülleri hâlleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran
484- YÂ MÜBEDDİL: istediğini istediği şekilde değiştiren
485- YÂ MÜSEHHİL: zorlukları kolaylaştıran
486- YÂ MÜZELLİL: istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren
487- YÂ MÜNEZZİL: kitaplar ve bereketler indiren, dilediğinin rütbesini alçaltan
488- YÂ MUHAVVİL: kâinâttaki bütün işleri döndüren ve kullarını hâlden hâle sevk eden
489- YÂ MÜCEMMİL: herşeyi münâsip şekilde güzelleştiren
490- YÂ MÜKEMMİL: herşeyi kemâle erdiren
491- YÂ MUFADDİL: istediğini istediğine üstün kılan
492- YÂ MEN YERÂ VELÂ YÜRÂ: herşeyi gören, fakat Kendisi görülmeyen
493- YÂ MEN YAHLÜKU VELÂ YUHLÂK: herşeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan
494- YÂ MEN YEHDÎ VELÂ YÜHDÂ: herşeye yol gösteren fakat Kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan
495- YÂ MEN YUHYÎ VELÂ YUHYÂ: hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan
496- YÂ MEN YUTİMU VELÂ YUTAM: herşeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan
497- YÂ MEN YÜCÎRU VELÂ YÜCÂR: herşeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan
498- YÂ MEN YAKDÎ VELÂ YUKDÂ ALEYH: herşey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında karar verilmeyen
499- YÂ MEN YAHKÜMU VELÂ YUHKEMU ALEYH: hüküm veren, fakat kendisine hükmedilemeyen
500- YÂ MEN LEM YELİD VELEM YÛLED: doğurmayan ve doğmayan

Cevapla
Havasokulu 20:59 07.09.17
501- YÂ VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD: hiçbirşey kendisine denk olmayan
502- YÂ NİME’L- HABÎB: en iyi sevgili
503- YÂ NİME’T-TABÎB: en iyi şifâ veren
504- YÂ NİME’L- HASÎB: en iyi hesap gören
505- YÂ NİME’L- KARÎB: en iyi yakın
506- YÂ NİME’R- RAKÎB: en iyi gözetleyici
507- YÂ NİME’L- MÜCÎB: en iyi cevap veren
508- YÂ NİME’L- ENÎS: en iyi dost
509- YÂ NİME’L- VEKÎL: en iyi vekil
510- YÂ NİME’L- MEVLÂ: en iyi efendi
511- YÂ NİME’N-NASÎR: en iyi yardımcı
512- YÂ SÜRÛRE’L- ÂRİFÎN: kendisini tanıyanların sevinç kaynağı
513- YÂ ENÎSE’L- MÜRÎDÎN: kendisini arzuluyanların dostu
514- YÂ MUĞÎSE’L- MÜŞTÂKÎN: kendisine müştak olanların imdadına koşan
515- YÂ HABÎBE’T- TEVVÂBÎN: tevbekârların sevgilisi
516- YÂ RÂZİKA’L- MUKİLLÎN: ihtiyaç sahiplerine rızık veren
517- YÂ RECÂE’L- MÜZNİBÎN: günahkârların ümidi
518- YÂ KÂŞİFE’L- MEKRÛBÎN: sıkıntıda olanların ferahlatıcısı
519- YÂ MÜNEFFİSEN ANİ’L- MAĞMÛMÎN: gamlılara nefes aldıran
520- YÂ MÜFERRİCEN ANİ’L- MAHZÛNÎN: mahzunlara (üzüntülülere) kurtuluş yolu gösteren
521- YÂ İLÂHE’L- EVVELÎNE VE’L- ÂHİRÎN: evvel ve âhirlerin ilâhı
522- YÂ RABBE’L- CENNETİ VE’N-NÂR: cennet ve cehennemin Rabbi
523- YÂ RABBE’N-NEBİYYÎNE VE’L- AHYÂR: peygamberler ve hayırların Rabbi
524- YÂ RABBE’S- SİDDÎKÎNE VE’L- EBRÂR: sıddıkların ve iyilerin Rabbi
525- YÂ RABBE’S- SİĞÂRİ VE’L- KİBÂR: küçüklerin ve büyüklerin Rabbi
526- YÂ RABBE’L- HUBÛBİ VE’L- ESMÂR: danelerin ve meyvelerin Rabbi
527- YÂ RABBE’L- ENHÂRİ VE’L- EŞCÂR: nehirlerin ve ağaçların Rabbi
528- YÂ RABBE’S- SAHÂRA VE’L- ĞİFÂR: sahraların ve çöllerin Rabbi
529- YÂ RABBE’L- ABÎDİ VE’L- AHRÂR: kölelerin ve hürlerin Rabbi
530- YÂ RABBE’L- İLÂNİ VE’L- İSRÂR: açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi
531- YÂ RABBE’L- LEYLİ VE’N-NEHÂR: gece ve gündüzün Rabbi
532- YÂ MEN LAHİKA FÎ KÜLLİ ŞEY’İN İLMÜH: ilmi herşeye ulaşan
533- YÂ MEN NEFEZE Bİ KÜLLİ ŞEY’İN BASARUH: görüşü herşeyi nüfüz eden
534- YÂ MEN BELAĞAT İLÂ KÜLLİ ŞEY’İN KUDRETÜH: kudreti herşeye baliğ olan
535- YÂ MEN LÂ YUHSİ’L- İBÂDÜ NAMÂEH: nimetleri sayılamayan
536- YÂ MEN LÂ TEBLÜĞUL HALÂİKU ŞÜKREH: mahlukatın, gerçek şükrüne erişemediği
537- YÂ MEN LÂ TÜDRİKÜ’L- EFHÂMU CELÂLEH: zihinlerin,yüceliğini idrak edemediği
538- YÂ MEN LÂ TENÂLÜ’L- EVHÂMÜ KÜNHEH: hayallerin hakikatine erişemediği
539- YÂ MENİ’L- AZAMETÜ VE’L- KİBRİYÂU RİDÂUH: azamet ve kibriya örtüsü olan
540- YÂ MENİ’L- HEYBETÜ VE’S- SULTÂNÜ BEHÂUH: heybet ve saltanat güzelliği olan
541- YÂ MEN TEAZZEZE Bİ’L- İZZİ BEKÂUH: bekâsı izzetle üstün olan
542- YÂ MEN LEHÜ’L- MESELÜ’L- ALÂ: en yüce misaller kendisine ait olan
543- YÂ MEN LEHÜS- SİFÂTÜ’L- ULÂ: en yüce sıfatlar kendisine ait olan
544- YÂ MEN LEHÜ’L- ÂHİRETÜ VE’L- ÛLÂ: âhiret ve dünya kendisine ait olan
545- YÂ MEN LEHÜ’L- CENNETÜ’L- MEVÂ: Cennetü'l- Mev'a kendisine ait olan
546- YÂ MEN LEHÜN NÂRU VE’L- LEZÂ: cehennem ve ateşi kendisine ait olan
547- YÂ MEN LEHÜ’L- ÂYÂTÜ’L- KÜBRÂ: en büyük ayetler kendisine ait olan
548- YÂ MEN LEHÜ’L- ESMÂÜ’L- HÜSNÂ: en güzel isimler kendisine ait olan
549- YÂ MEN LEHÜ’L- HUKMU VE’L- KADÂ: hüküm ve kaza kendisine ait olan
550- YÂ MEN LEHÜS- SEMÂVÂTÜ’L- ULÂ: yüce gökler kendisine ait olan
551- YÂ MEN LEHÜ’L- ARŞU VE’S- SERÂ: arş ve yer kendisine ait olan
552- YÂ AFÜVVÜ: kullarını çok çok affeden
553- YÂ ĞAFÛR: kullarının günahlarını çokça bağışlayan
554- YÂ VEDÛD: itâatkâr kullarını çok seven ve sevilmeye layık olan
555- YÂ ŞEKÛR: rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
556- YÂ SABÛR: asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
557- YÂ RAÛF: kullarına çok merhamet edip esirgeyen
558- YÂ ATÛF: kullarına karşı pek merhametli olan
559- YÂ KUDDÛS: bütün mahlukatı maddî ve mânevî kirlerden arındıran
560- YÂ HAYYU: gerçek hayat sahibi olan
561- YÂ KAYYÛM: gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
562- YÂ MEN HÜVE Fİ’S- SEMÂİ AZAMETUH: semada azameti görülen
563- YÂ MEN HÜVE FÎ’L- ARDİ ÂYÂTÜH: yerde ayetleri tecelli eden
564- YÂ MEN HÜVE FÎ KÜLLİ ŞEY’İN DELÂİLÜH: herşeyde delilleri bulunan
565- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- BİHÂRİ ACÂİBUH: denizde acaib sanatları bulunan
566- YÂ MEN YEBDEU’L- HALKA SÜMME YUÎDUH: mahlukatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten
567- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- CİBÂLİ HAZÂİNUH: dağlarda hazineleri bulunan
568- YÂ MEN AHSENE KÜLLE ŞEY’İN HALAKAH: yarattığı herşeyi en güzel yapan
569- YÂ MEN İLEYHİ YURCEU’L- EMRE KÜLLÜH: bütün işler kendisine dönen
570- YÂ MEN ZAHERA FÎ KÜLLİ ŞEY’İN LÜTFUH: herşeyde lütfu açıkça görülen
571- YÂ MEN YUARRİFU’L- HALÂİKA KUDRETEH: mahlukatına kudretini tanıtan
572- YÂ HABÎBE MEN LÂ HABÎBE LEH: sevgilisi olmayanların sevgilisi
573- YÂ TABÎBE MEN LÂ TABÎBE LEH: tabibi olmayanların tabibi
574- YÂ MÛCÎBE MEN LÂ MÛCÎBE LEH: isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların cevaplayıcısı
575- YÂ ŞEFÎKA MEN LÂ ŞEFÎKA LEH: şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi
576- YÂ RAFÎKA MEN LÂ RAFÎKA LEH: arkadaşı olmayanların arkadaşı (kimsesizlerin kimsesi)
577- YÂ ŞEFÎA MEN LÂ ŞEFÎA LEH: şefâat edecek kimsesi olmayanların şefâatçısı
578- YÂ MUĞÎSE MEN LÂ MUĞÎSE LEH: imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdadına koşan
579- YÂ DELÎLE MEN LÂ DELÎLE LEH: yol gösterecek kimsesi olmayanların rehberi
580- YÂ KAİDE MEN LÂ KAİDE LEH: rehberi olmayanların rehberi
581- YÂ RÂHİME MEN LÂ RÂHİME LEH: merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi
582- YÂ KÂFİYE MEN İSTEKFÂH: kendisini herşeye bedel yeter görenlerin kafi olan
583- YÂ HÂDİYE MEN İSTEHDÂH: kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi
584- YÂ KÂLİYE MEN İSTEKLÂH: kendisinden himaye isteyenleri koruyan
585- YÂ DÂİYE MEN İSTEDÂH: kendisini çağıranları cennete davet eden
586- YÂ ŞÂFİYE MEN İSTEŞFÂH: kendisinden şifâ isteyene şifâ veren
587- YÂ KÂDİYE MEN İSTEKDÂH: kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden
588- YÂ MUĞNİYE MEN İSTEĞNÂH: maddî ve mânevî zenginlik isteyenleri zenginleştiren
589- YÂ MÛFİYE MEN İSTEVFÂH: Kendisinden ihtiyacının yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren
590- YÂ MUKAVVİYE MENİS- TAKVÂH: kuvvet ve güç isteyenlere kafi güç ve kuvvet veren
591- YÂ VELİYYE MEN İSTEVLÂH: Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi
592- YÂ EVVEL-: herşeyden önce olan
593- YÂ ÂHİR: herşeyden sonra olan
594- YÂ ZÂHİR: varlığı apaçık görünen
595- YÂ BÂTİN: herşeyin içyüzünden haberdar olan
596- YÂ HÂLİK: herşeyi yoktan yaratan
597- YÂ RÂZİK: herşeyi münasip bir şekilde rızıklandıran
598- YÂ SÂDİK: her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren
599- YÂ SÂBİK: varlığı herşeyden önce olan
600- YÂ SÂİK: herşeyi mukadder hedefine sevk eden
dualarım:
601- YÂ FÂLİK: tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren
602- YÂ MEN YUKALLİBÜ’L- LEYLE VE’N-NEHÂR: gece ve gündüzü peş peşe değiştiren
603- YÂ MEN HALAKA’Z- ZULÜMÂTİ VE’N-NÛR: karanlıkları ve nûru yaratan
604- YÂ MEN CEALE’Z- ZİLLE VE’L- HARÛR: gölgeleri ve harareti meydana getiren
605- YÂ MEN SEHHARA’Ş- ŞEMSE VE’L- KAMER: güneşe ve aya boyun eğdiren
606- YÂ HALAKA’L- MEVTE VE’L- HAYÂT: ölümü ve hayatı yaratan
607- YÂ MEN LEHÜ’L- HALKU VE’L- EMRU: yaratmak ve emretmek kendisine ait olan
608- YÂ MEN LEM YETTAHİZ SAHİBETEN VELÂ VELEDÂ: eş ve evlat edinmeyen
609- YÂ MEN LEM YEKÜN LEHÜ ŞERÎKÜN Fİ’L- MÜLKİ: mülkünde hiçbir şeriki olmayan
610- YÂ MEN LEM YEKÜN LEHÜ VELİYYÜN MİNEZZÜLLİ: zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan
611- YÂ MEN LEHÜ’L- HAVLÜ VE’L- KUVVEH: havl ve kuvvet kendisine ait olan
612- YÂ MEN YALEMÜ MÛRÂDE’L- MÜRÎDÎN: kendisini arzuluyanların muradını bilen
613- YÂ MEN YEMLİKÜ HAVÂİCE’S- SÂİLÎN: kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahib olan
614- YÂ MEN YESMEU ENÎNE’L- VÂLİHÎN: üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten
615- YÂ MEN YERÂ BÜKÂE’L- HÂİFÎN: kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışlarını duyan
616- YÂ MEN YALEMÜ DAMÎRA’S- SÂMİTÎN: suskunların içinden gelenleri bilen
617- YÂ MEN YERÂ NEDEME’N-NÂDİMÎN: günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören
618- YÂ MEN YAKBELÜ UZRE’T- TÂİBÎN: tevbekârların özrünü kabul eden
619- YÂ MEN LÂ YUSLİHU AMELE’L- MÜFSİDÎN : fesatçıların işini düzeltmeyen
620- YÂ MEN LÂ YUDÎU ECRE’L- MUHSİNÎN : iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen
621- YÂ MEN LÂ YEBUDÛ AN KULÛBİ’L- ÂRİFÎN: kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
622- YÂ DÂİME’L- BEKÂİ: bekâsı daim olan
623- YÂ ĞÂFİRE’L- HATÂİ: hataları bağışlayan
624- YÂ SÂMİA’D- DUÂİ: duaları işiten
625- YÂ VÂSİA’L- ATÂİ: ihsanı geniş olan
626- YÂ RÂFİA’S- SEMÂİ: gökleri yükselten
627- YÂ KÂŞİFE’L- BELÂİ: belâları defeden
628- YÂ AZÎME’S- SENÂİ: medh ü senâsı büyük olan
629- YÂ KADÎME’S- SENÂİ: varlığının parlaklığı kadim olan
630- YÂ KESÎRE’L- VEFÂİ: vefası çok olan
631- YÂ ŞERÎFE’L- CEZÂİ: mükâfatı yüksek olan
632- YÂ ĞAFFÂR: çok affeden
633- YÂ SETTÂR: ayıpları çokça örten
634- YÂ KAHHÂR: herşeye galip gelen ve düşmanlarını kahreden
635- YÂ CEBBÂR: istediğini zorla yaptırabilen
636- YÂ SABBÂR: çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren
637- YÂ REZZÂK: bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
638- YÂ FETTÂH: herşeyi hikmetle açan
639- YÂ ALLÂM: herşeyi çok iyi bilen
640- YÂ VEHHÂB: bol bol hediyeler veren
641- YÂ TEVVÂB: tevbeleri çok çok kabul eden
642- YÂ MEN HALEKANÎ VE SEVVÂNÎ: beni yaratıp azalarımı düzene koyan
643- YÂ MEN RAZEKANÎ VE RABBANÎ: bana rızık veren ve beni terbiye eden
644- YÂ MEN ATAMENÎ VE SEKÂNÎ: beni yedirip içiren
645- YÂ MEN KARRABENİ VE EDNÂNÎ: beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan
646- YÂ MEN ASAMENÎ VE KEFÂNÎ: beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen
647- YÂ MEN HAFİZANÎ VE KELÂNÎ: beni muhafaza edip ayıplarımı örten
648- YÂ MEN VEFFEKANÎ VE HEDÂNÎ: bana tevfik edip hidâyet eden
649- YÂ MEN EAZZENÎ VE AĞNÂNÎ: beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren
650- YÂ MEN EMÂTENÎ VE AHYÂNÎ: beni öldürüp dirilten
651- YÂ MEN ÂNESENÎ VE ÂVÂNÎ: bana ünsiyet verip barındıran
652- YÂ MEN YUHİKKU’L- HAKKA BİKELİMÂTİH : kelimeleriyle hakkı gerçekleştiren
653- YÂ MEN LÂ MUAKKİBE LİHÜKMİH: hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan
654- YÂ MEN LÂ RÂDDE LİKADÂİH: kazasını geri çevirecek kimse bulunmayan
655- YÂ MEN YEHÛLÜ BEYNE’L- MERİ VE KALBİH: kişiye kalbinden daha yakın olan
656- YÂ MEN YAKBELÜ’T- TEVBETE AN İBÂDİH: kullarından tevbeyi kabul eden
657- YÂ MEN LÂ TENFEU’Ş- ŞEFÂATÜ İLLÂ BİİZNİH: izni olmadan hiçbir şefâat fayda vermeyen
658- YÂ MENİ’S- SEMÂVÂTÜ MATVİYYÂTÜN BİYEMÎNİH: bütün gökler kudretiyle dürülecek olan
659- YÂ MEN HÜVE ÂLEMU Bİ MEN DALLE AN SEBÎLİH: yolundan sapanları en iyi bilen
660- YÂ MEN YÜSEBBİHÜ’R- RADÜ BİHAMDİHÎ VE’L- MELÂİKETÜ MİN HÎFETİH: gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de heybetinden kendisini tesbih ettiği
661- YÂ MEN YURSİLÜ’R- RİYÂHA BÜŞRAN BEYNE YEDEY RAHMETİH: rahmet olan yağmurun önünde rüzgarları müjdeci gönderen
662- YÂ MEN CEALE’L- ARDA MİHÂDÂ: yeri beşik yapan
663- YÂ MEN CEALE’L- CİBÂLE EVTÂDÂ: dağları direk yapan
664- YÂ MEN CEALE’Ş- ŞEMSE SİRÂCÂ: güneşi kandil kılan
665- YÂ MEN CEALE’L- KAMERA NÛRÂ: ay'ı nûr kılan
666- YÂ MEN CEALE’L- LEYLE LİBÂSÂ: geceyi örtü yapan
667- YÂ MEN CEALE’N-NEHÂRA MEÂŞÂ: gündüzü maişet zamanı yapan
668- YÂ MEN CEALE’N-NEVME SÜBÂTÂ: uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan
669- YÂ MEN CEALE’S- SEMÂE BİNÂEN: semayı bina kılan
670- YÂ MEN CEALE’L- EŞYÂE EZVÂCÂ: eşyayı çift çift yaratan
671- YÂ MEN CEALE’N-NÂRA MİRSÂDÂ: ateşi gözcü kılan
672- YÂ ŞEFÎU: gerçek şefâat sahibi
673- YÂ SEMÎU: gizli açık her sesi işiten
674- YÂ REFÎU: istediğini yükselten ve son derece yüce olan
675- YÂ MENÎU: istediğini engelleyen
676- YÂ BEDÎU: mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan
677- YÂ SERÎU: hesabı en suratli bir şekilde gören
678- YÂ BEŞÎRU: sevdiklerini cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen
679- YÂ NEZÎRU: kullarına itâate sevk etmek için azabıyla korkutan
680- YÂ KADÎRU: sonsuz kudret sahibi olan
681- YÂ MUKTEDİRU: herşeye gücü yeten
682- YÂ HAYYU KABLE KÜLLİ HAYYİN: bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi
683- YÂ HAYYU BADE KÜLLİ HAYYİN: bütün dirilerden sonra bâki kalacak gerçek hayat sahibi
684- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YÜŞBİHUHÛ ŞEY’ÜN: hiç bir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi
685- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LEYSE KEMİSLİHÎ HAYYUN: hiç bir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi
686- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YÜŞARİKÜHÛ HAYYUN: hiç bir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi
687- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YAHTÂCÜ İLÂ HAYYİN: hiç bir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi
688- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ YÜMÎTU KÜLLE HAYYİN: bütün dirileri ölüme mazhar eden gerçek hayat sahibi
689- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ YERZÜKU KÜLLE HAYYİN: bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi
690- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ YUHYİ’L- MEVTÂ: ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi
691- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YEMÛT: hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
692- YÂ MEN LEHÛ ZİKRÜN LÂ YÜNSÂ: unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi
693- YÂ MEN LEHÛ NÛRUN LÂ YUTFÂ: söndürülmeyen nûrun sahibi
694- YÂ MEN LEHÛ SENÂUN LÂ YUHSÂ: hadd ü hesaba gelmeyen medh ü senâ sahibi
695- YÂ MEN LEHÛ NÜÛTÜN LÂ TÜĞAYYER: hiç bir şekilde değiştirilmeyen vasıflar sahibi
696- YÂ MEN LEHÛ NİAMÜN LÂ TUAD: sayılamayan nimetler sahibi
697- YÂ MEN LEHÛ MÜLKÜN LÂ YEZÛL: zeval bulmayan sanat sahibi
698- YÂ MEN LEHÛ CELÂLÜN LÂ YÜKEYYEF: gerçek keyfiyeti anlaşılmayan celâl sahibi
699- YÂ MEN LEHÛ KADÂUN LÂ YÜRED: reddedilmeyen hüküm sahibi
700- YÂ MEN LEHÛ SİFÂTÜN LÂ TÜBEDDEL: tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi
dualarım:
701- YÂ MEN LEHÛ KEMÂLÜN LÂ YÜDREK: tam idrak edilemeyen kemâl sahibi
702- YÂ RABBE’L- ÂLEMÎN: âlemlerin Rabbi
703- YÂ MÂLİKE YEVMİDDÎN: amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi
704- YÂ MEN YUHİBBÜ’S- SÂBİRÎN: sabredenleri seven
705- YÂ MEN YUHİBBÜ’T- TEVVÂBÎN: tevbe edenleri seven
706- YÂ MEN YUHİBBÜ’L- MÜTETAHHİRÎN: maddî ve mânevî kirlerden temizlenenleri seven
707- YÂ MEN YUHİBBÜ’L- MUHSİNÎN: Allah'ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven
708- YÂ MEN HÜVE HAYRU’N- NÂSİRÎN: yardım edenlerin en hayırlısı
709- YÂ MEN HÜVE HAYRÜ’L- FÂSİLÎN: müşkil meseleleri hâlledip hükme bağlayanların en hayırlısı
710- YÂ MEN HÜVE HAYRU’Ş- ŞÂKİRÎN: iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı
711- YÂ MEN HÜVE ALEMÜ Bİ’L- MÜFSİDÎN: ifsat edenleri en iyi bilen
712- YÂ MÜBDİU: mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
713- YÂ MUÎD: mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
714- YÂ HAFÎZ: herşeyi muhafaza eden
715- YÂ MUHÎT: herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan
716- YÂ HAMÎD: hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen
717- YÂ MECÎD: azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz
718- YÂ MUKÎT: her türlü mahlukata münasip rızık veren
719- YÂ MUĞİS: darda kalan çaresizlerin imdadına koşan
720- YÂ MUİZZU: istediğine izzet veren ve şereflendiren
721- YÂ MÜZİLLU: istediğini zelil kılan
722- YÂ MEN HÜVE EHADÜN BİLÂ DİDDİN: zıddı olmayan Ehad
723- YÂ MEN HÜVE FERDÜN BİLÂ NİDDİN: dengi bulunmayan Ferd
724- YÂ MEN HÜVE SAMADÜN BİLÂ AYBİN: kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed
725- YÂ MEN HÜVE VİTRÜN BİLÂ ŞEFİN: çifti bulunmayan Vitr
726- YÂ MEN HÜVE RABBÜN BİLÂ VEZÎRİN: veziri bulunmayan Rab
727- YÂ MEN HÜVE ĞANİYYÜN BİLÂ FAKRİN: fakirliği bulunmayan Gani
728- YÂ MEN HÜVE SÜLTÂNÜN BİLÂ AZLİN: azledilemeyen Sultan
739- YÂ MEN HÜVE MELÎKÜN BİLÂ ACZİN: aczden münezzeh olan Melik
730- YÂ MEN HÜVE MEVCÛDÜN BİLÂ MİSLİN: benzeri olmayan Mevcud
731- YÂ MEN HÜVE ZİKRUHU ŞEREFÜN Lİ’Z- ZÂKİRÎN: zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan
732- YÂ MEN HÜVE ŞÜKRUHU FEYZÜN Lİ’Ş- ŞÂKİRÎN: şükrü kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan
733- YÂ MEN HÜVE HAMDÜHÛ FAHRUN Lİ’L- HÂMİDÎN: hamdı kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan
734- YÂ MEN HÜVE TÂATÜHÛ NECATÜN Lİ’L- MUTÎÎN: taati, kendisine itâat edenlere necat olan
735- YÂ MEN HÜVE BÂBUHÛ MEFTÛHUN Lİ’T- TÂLİBÎN: kapısı kendisini arayanlara açık olan
736- YÂ MEN HÜVE SEBÎLÜHÛ VÂDİHUN Lİ’L- MÜMİNÎN: yolu müminlere zâhir ve belli olan
737- YÂ MEN HÜVE ÂYÂTÜHÛ BÜRHÂNÜN Lİ’N- NÂZİRÎN: ayetleri bakanlar için kesin delil olan
738- YÂ MEN HÜVE KİTÂBÜHÛ TEZKİRETÜN Lİ’L- MÛKİNÎN: kitabı kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan
739- YÂ MEN HÜVE AFVÜHÛ MELCEÜN Lİ’L- MÜZNİBÎN: affı günahkârlar için sığınak olan
740- YÂ MEN HÜVE RAHMETÜHU KARÎBÜN Lİ’L- MUHSİNÎN: rahmeti Muhsinler için yakın olan
741- YÂ MEN TEBÂRAKESMUH: ismi yüce ve mübarek olan
742- YÂ MEN TEÂLÂ CEDDUH: şan ve makami yüksek olan
743- YÂ MEN CELLE SENÂUH: senâ ve övgüsü büyük olan
744- YÂ MEN LÂİLÂHE ĞAYRUH: kendisinden başka ilâh olmayan
745- YÂ MEN TEKADDESET ESMÂUH: isimleri mukaddes olan
746- YÂ MEN YEDÛMU BEKAUH: bekâsı bitmeden devam eden
747- YÂ MENİ’L- AZAMETÜ BEHÂUH: azameti, baha ve kadri olan
748- YÂ MENİ’L- KİBRİYÂU RİDÂUH: büyüklük perdesi olan
749- YÂ MEN LÂ YUHSÂ ÂLÂUH: gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan
750- YÂ MEN LÂ YUADDU NAMÂUH: ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen

Cevapla
Havasokulu 21:00 07.09.17
751- YÂ MUÎN: kullarına yardım eden
752- YÂ MÜBÎN: açıklanması gereken herşeyi beyan eden
753- YÂ EMÎN: kullarina emniyet ve huzur veren
754- YÂ MEKÎN: saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi
755- YÂ METÎN: hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
756- YÂ ŞEDÎD: azap ve ikabı şiddetli olan
757- YÂ ŞEHÎD: kullarının her yaptığını gören
758- YÂ RAŞÎD: bütün işlerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran
759- YÂ HAMÎD: en çok övülen ve en çok övgüye layık olan
760- YÂ MECÎD: sonsuz şeref sahibi
761- YÂ ZE’L- ARŞİ’L- MECÎD: yüce arşın sahibi
762- YÂ ZE’L- KAVLİS- SEDÎD: dos doğru sözün sahibi
763- YÂ ZE’L- FADLİR- REŞÎD: yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi
764- YÂ ZE’L- BATŞİ’Ş- ŞEDÎD: kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi
765- YÂ ZE’L- VADİ’L- VAÎD: vaad ve tehdit sahibi
766- YÂ KARÎBEN ĞAYRA BAÎD: uzak olmayan yakın
767- YÂ MEN HÜVE’L- VELİYYÜ’L- HAMÎD: en fazla övgüye layık olan dost
768- YÂ MEN HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN ŞEHÎD: herşeyi mühadesi altında tutan
769- YÂ MEN HÜVE LEYSE Bİ ZALLÂMİN Lİ’L- ABÎD: kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan
770- YÂ MEN HÜVE AKREBU İLEYHİ MİN HABLİ’L- VERÎD: kuluna şah damarından daha yakın olan
771- YÂ MEN LÂ ŞERÎKE LEHÛ VELÂ VEZÎR: hiçbir ortak ve veziri olmayan
772- YÂ MEN LÂ ŞEBÎHE LEHÛ VELÂ NAZÎR: hiçbir benzeri ve dengi olmayan
773- YÂ HÂLİKA’Ş- ŞEMSİ VE’L- KAMERİ’L- MÜNÎR: güneş ve nûrlu ayın yaratıcısı
774- YÂ MUĞNİYE’L- BÂİSİ’L- FAKÎR: şiddetli sıkıntıya düşmüs fakirleri zenginleştiren
775- YÂ RÂZİKAT TİFLİ’S- SAĞÎR: küçük yavrulara rızık veren
776- YÂ RÂHİME’Ş- ŞEY’Hİ’L- KEBÎR: düşkün ihtiyarlara merhamet eden
777- YÂ İSMETE’L- HAİFİ’L- MÜSTECÎR: korku için kurtuluş isteyenlerin sığınagı
778- YÂ MEN HÜVE Bİ İBÂDİHİ BASÎR: kullarının her hâlini gören
779- YÂ MEN HÜVE Bİ HAVÂİCİ’L- İBÂDİ HABÎR: kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan
780- YÂ MEN HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADÎR: her şeye gücü yeten
781- YÂ ZE’L- CÛDİ VE’N-NİAM: cömertlik ve nimetler sahibi
782- YÂ ZE’L- FADLİ VE’L- KEREM: fazl ve kerem sahibi
783- YÂ ZE’L- BESİ VE’N-NİKAM: şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi
784- YÂ HÂLİKA’L- LEVHİ VE’L- KALEM: Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan
785- YÂ BÂRİE’Z- ZERRİ VE’N-NESEM: zerreyi, hoş rüzgarları ve nefesleri yaratan
786- YÂ MÜLHİME’L- ARABÎ VE’L- ACEM: bütün kullarına ilhamda bulunan
787- YÂ KÂŞİFE’D- DURRİ VE’L- ELEM: zarar ve elemi gideren
788- YÂ ÂLİME’S- SİRRİ VE’L- HİMEM: gizli sır ve kaygıları bilen
789- YÂ MEN LEHÜ’L- BEYTÜ VE’L- HARAM: Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi
790- YÂ MEN YAHLUK EŞYÂE MİNE’L- ADEM: eşyayı yoktan yaratan
791- YÂ ÂDİL: gerçek adalet sahibi
792- YÂ KÂBİL: rızası için yapılan isleri kabul eden
793- YÂ FÂDİL: her şeyden üstün ve yüce olan
794- YÂ FÂİL: her işin hakiki yapıcısı olan
795- YÂ KÂFİL: yaratıkların her işini üzerine alan
796- YÂ CÂİL: her şeyi meydana getiren
797- YÂ KÂMİL: her bakımdan eksiksiz olan
798- YÂ FÂTİR: mahlukatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran
799- YÂ TÂLİB: kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran
800- YÂ MATLÛB: kullarını, rızasına ermek ve cemâlini görmek için can attığı
dualarım:
801- YÂ MEN ENAME Bİ HAVLİH: güç ve havliyle nimet veren
802- YÂ MEN EKREME Bİ TAVLİH: geniş ve bol imkanlarıyla ikram eden
803- YÂ MEN ÂDE Bİ LUTFİH: tekrar tekrar lütufta bulunan
804- YÂ MEN TEAZZEZE Bİ KUDRETİH: kudretiyle her yerde izzetini gösteren
805- YÂ MEN KADDERA Bİ HİKMETİH: her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen
806- YÂ MEN HAKEME Bİ TEDBÎRİH: tedbiriyle hükmeden
807- YÂ MEN DEBBERA Bİ İLMİH: ilmiyle her şeyi idâre eden
808- YÂ MEN TECÂVEZE Bİ HİLMİH: hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen
809- YÂ MEN DENÂ FÎ ULUVVİH: yüceliğiyle beraber kullarına yakin olan
810- YÂ MEN ALÂ Fİ DÜNÜVVİH: yakınlığında yüceliği tezahür eden
811- YÂ MEN YAHLUKU MÂ YEŞÂU: dilediğini yaratan
812- YÂ MEN YEFALÜ MÂ YEŞÂU: dilediğini yapan
813- YÂ MEN YEHDÎ MEN YEŞÂU: dilediğine hidâyet eden
814- YÂ MEN YUDİLLU MEN YEŞÂU: dilediğini saptıran
815- YÂ MEN YAĞFİRU LİMEN YEŞÂU: dilediğini bağışlayan
816- YÂ MEN YUAZZİBU MEN YEŞÂU: dilediğine azap eden
817- YÂ MEN YETÛBU ALÂ MEN YEŞÂU: dilediğinin tevbesini kabul eden
818- YÂ MEN YUSAVVİRU Fİ’L- ERHÂMİ KEYFE YEŞÂU: anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren
819- YÂ MEN YEZÎDÜ Fİ’L- HALKİ MÂ YEŞÂU: yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan
820- YÂ MEN YAHTESSU Bİ RAHMETİHÎ MEN YEŞÂU: rahmetini dilediğine tahsis eden
821- YÂ MEN LEM YETTEHİZ SÂHİBETEN VELÂ VELEDÂ: hiçbir eş ve evlat edinmeyen
822- YÂ MEN LÂ YÜŞRİKU FÎ HUKMİHÎ EHADÂ: kimseyi hükmüne ortak kılmayan
823- YÂ MEN CEALE Lİ KÜLLİ ŞEY’İN KADRÂ: her şeye bir plan ve miktar tayin eden
824- YÂ MEN LEM YEZEL RAHÎMÂ: şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden
825- YÂ CÂİLE’L- MELÂİKETİ RUSÜLÂ: melekleri elçi kılan
826- YÂ MEN CEALE Fİ’S- SEMÂİ BURÛCÂ: semada burçlar meydana getiren
827- YÂ MEN CEALE’L- ARDA KARÂRÂ: yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan
828- YÂ MEN CEALE MİNE’L- MÂİ BEŞERÂ: insani (bir damla) sudan yaratan
829- YÂ MEN AHSÂ KÜLLE ŞEY’İN ADEDÂ: her şeyi sayarak hesabını yapan
830- YÂ MEN EHÂTA Bİ KÜLLİ ŞEY’İN İLMÂ: her şeyi ilmiyle kuşatan
831- YÂ FERDÜ: eşi ve benzeri olmayan
832- YÂ VİTRU: zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan
833- YÂ EHADU: her bir şeyde birliğini gösteren
834- YÂ SAMEDU: hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu
835- YÂ EMCEDU: san, şeref ve yüceliği en büyük olan
836- YÂ EAZZU: izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen
837- YÂ ECELLU: sonsuz azamet ve celâl sahibi
838- YÂ EHAKKU: bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan
839- YÂ EBERRU: herkesten fazla iyilik yapan
840- YÂ EBED: varlığının sonu olmayan
841- YÂ MARÛFE MEN AREFEH: Kendisini tanımak isteyenlerin marufu
842- YÂ MABÛDE MEN ABEDEH: Kendisine ibadet edenlerin mabudu
843- YÂ MEŞKÛRA MEN ŞEKERAH: Kendisine şükredenlerin meşkuru
844- YÂ MEZKÛRA MEN ZEKERAH: Kendisini zikredenlerin mezkuru
845- YÂ MAHMÛDE MEN HAMİDEH: Kendisini övenlerin mahmudu
846- YÂ MEVCÛDE MEN TALEBEH: Kendisini arayanlar için mevcut olan
847- YÂ MEVSÛFE MEN VEHHADEH: Kendisini bir tanıyanların mevsufu
848- YÂ MAHBÛBE MEN EHABBEH: Kendisini sevenlerin sevgilisi
849- YÂ MARĞUBE MEN ERÂDEH: Kendisini arzulayanların mergubu
850- YÂ MAKSÛDE MEN ENÂBE İLEYH: dergâhına dönenlerin maksudu
851- YÂ MEN LÂ MÜLKE İLLÂ MÜLKEH: saltanatından başka gerçek saltanat olmayan
852- YÂ MEN LÂ YUHSİ’L- İBÂDÜ SENÂÜH: kulların senâsını saymakla bitiremediği
853- YÂ MEN LÂ TASİFU’L- HALÂİKU CELÂLEH: mahlukatın celâlini vasf edemediği
854- YÂ MEN LÂ YÜDRİKÜ’L- EBSÂRU KEMÂLEH: gözlerin kemâlini idrak ve ihata edemediği
855- YÂ MEN LÂ YEBLÜĞU’L- EFHÂMÜ SİFÂTEH: zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı
856- YÂ MEN LÂ YENÂLÜ’L- EFKÂRU KİBRİYÂEH: fikirlerin kibriyâsının hakikatine ulaşamadığı
857- YÂ MEN LÂ YUHSİNÜ’L- İNSÂNÜ NÜÛTEH: insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği
858- YÂ MEN LÂ YERUDDÜ’L- İBÂDÜ KADÂEH: kulların, hükmünü geri çeviremediği
859- YÂ MEN LÂ ZAHARA FÎ KÜLLİ ŞEY’İN ÂYÂTÜH: her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen
860- YÂ HABÎBE’L- BEKKÂÎN: günahları için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi
861- YÂ SENEDE’L- MÜTEVEKKİLÎN: kendisine tevekkül edenlerin dayanağı
862- YÂ HÂDİYE’L- MUDİLLÎN: hak yoldan sapanları hidâyete erdiren
863- YÂ VELİYYE’L- MÜMİNÎN: müminlerin dost ve sahibi
864- YÂ ENÎSE’Z- ZÂKİRÎN: kendisini zikredenlerin can yoldaşı
865- YÂ AKDERA’L- KÂDİRÎN: bütün güçlülerden daha güçlü
866- YÂ EBSARA’N- NÂZİRÎN: bütün bakanlardan daha iyi gören
867- YÂ ALEME’L- ÂLİMÎN: bütün ilim sahiplerinden daha alim
868- YÂ MEFZEA’L- MELHÛFÎN: kederli biçarelerin kaçıp sığındığı
869- YÂ ENSARA’N- NÂSİRÎN: bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden
870- YÂ MÜKRİM: gerçek ikram sahibi
871- YÂ MUAZZİM: dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren
872- YÂ MÜNAİM: mahlukatını çeşit çeşit nimetlere gark eden
873- YÂ MUTÎ: mahlukatına lazım olan her şeyi veren
874- YÂ MUĞNÎ: mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
875- YÂ MUHYÎ: canlılara hayat veren
876- YÂ MÜBDÎ: mahlukatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan
877- YÂ MURDÎ: mahlukatını nimetleriyle hoşnut kılan
878- YÂ MÜNCÎ: mahlukatı her türlü tehlikeden kurtaran
879- YÂ MUHSİN: bol bol iyilikte bulunan
880- YÂ KÂFİYE KÜLLİ ŞEY’İN: her şeye kafi
881- YÂ KÂİMEN ALÂ KÜLLİ ŞEY’’İN: her şeyi idâre eden kaim
882- YÂ MEN LÂ YÜŞBİHUHÛ ŞEY’’UN: hiçbir şey kendisine benzemeyen
883- YÂ MEN LÂ YEZÎDU FÎ MÜLKİHÎ ŞEY’’UN: mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan
884- YÂ MEN LÂ YENKUSU MİN HAZÂİNİHÎ ŞEY’UN: hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan
885- YÂ MEN LÂ YAHFÂ ALEYHİ ŞEY’UN: hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan
886- YÂ MEN LEYSE KEMİSLİHÎ ŞEY’UN: misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan
887- YÂ MEN BİYEDİHÎ MEKÂLÎDU KÜLLİ ŞEY’’İN: her şeyin anahtarı elinde olan
888- YÂ MEN VESİAT RAHMETÜHÛ KÜLLE ŞEY’İN: rahmeti her şeyi kuşatan
889- YÂ MEN YEBKÂ VE YEFNÂ KÜLLÜ ŞEY’İN: her şey fâni olduğu hâlde kendisi bâki kalan
890- YÂ MEN LÂ YALEMÜ’L- ĞAYBE İLLÂ HÛ: gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen
891- YÂ MEN LÂ YASRİFÜ’S- SÛE İLLÂ HÛ: kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen
892- YÂ MEN LÂ YÜDEBBİRÜ’L- EMRE İLLÂ HÛ: işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen
893- YÂ MEN LÂ YAĞFİRU’Z- ZÜNÛBE İLLÂ HÛ: günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen
894- YÂ MEN LÂ YÜKALLİBÜ’L- KALBE İLLÂ HÛ: kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen
895- YÂ MEN LÂ YAHLÜKU’L- HALKA İLLÂ HÛ: mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan
896- YÂ MEN LÂ YUTİMÜ’N- NİMETE İLLÂ HÛ: nimetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan
897- YÂ MEN LÂ YÜNEZZİLÜ’L- ĞAYSE İLLÂ HÛ: yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan
898- YÂ MEN LÂ YUHYİ’L- MEVTÂ İLLÂ HÛ: ölüleri Kendisinden başkası diriltemeyen
899- YÂ MEN LÂ YUĞNİ ALE’T- TAHKÎKİ İLLÂ HÛ: kullarını Kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan
900- YÂ KÂŞİF: belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran
dualarım:
901- YÂ FÂRİC: keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan
902- YÂ FÂTİH: her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan
903- YÂ NÂSİR: kullarına yardım eden
904- YÂ DÂMİN: yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan
905- YÂ ÂMİR: her şeye fıtratının gayesini emreden amir
906- YÂ NÂHÎ: her türlü kötülükten sakındıran
907- YÂ RECÂ: kullarının ümidi olan
908- YÂ MÜRTECÂ: kullarının ümit beslediği
909- YÂ AZÎME’R- RACÂ: kendisine büyük ümitler beslenen
910- YÂ MUÎNE’D- DUAFÂİ: zayıfların yardımcısı
911- YÂ KENZE’L- FUKARÂİ: fakirlerin hazinesi
912- YÂ SÂHİBE’L- ĞURABÂİ: gariplerin sahibi
913- YÂ NÂSİRA’L- EVLİYÂİ: dostların yardımcısı
914- YÂ KÂHİRA’L- ADÂİ: düşmanların kahredicisi
915- YÂ RÂFİA’S- SEMÂİ: gökleri yükselten
916- YÂ KÂŞİFE’L- BELÂİ: belâları kaldıran
917- YÂ ENÎSE’L- EVLİYÂİ: dostların can yoldaşı
918- YÂ HABİBE’L- ETKIYÂİ: takva sahiplerinin sevgilisi
919- YÂ İLÂHE’L- AĞNİYÂİ: zenginlerin ma’budu
920- YÂ EVVELE KÜLLİ ŞEY’İN VE ÂHİRAH: her şeyin evveli ve âhiri
921- YÂ İLÂHE KÜLLİ ŞEY’İN VE SÂNİAH: her şeyin ilâhı ve sanatkârı
922- YÂ RÂZİKA KÜLLİ ŞEY’İN VE HÂLİKAH: her şeyin razıkı ve haliki
923- YÂ FÂTIRA KÜLLE ŞEY’İN VE MELÎKEH: her şeyin yaratıcısı ve sultanı
924- YÂ KÂBİDA KÜLLİ ŞEY’İN VE BÂSİTAH: her şeyi daraltan ve genişleten
925- YÂ MÜBDİE KÜLLİ ŞEY’İN VE MUÎDEH: her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden
926- YÂ MÜSEBBİBE KÜLLİ ŞEY’İN VE MUKADDİRAH: her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden
927- YÂ MURABBİYE KÜLLİ ŞEY’İN VE MÜDEBBİRAH: her şeyi terbiye ve idâre eden
928- YÂ MÜKEVVİRA KÜLLİ ŞEY’İN VE MUHAVVİLEH: her şeyi döndüren ve değiştiren
929- YÂ MUHYİYE KÜLLİ ŞEY’İN VE MÜMÎTEH: her şeyi dirilten ve öldüren
930- YÂ HAYRA ZÂKİRİN VE MEZKÛR: yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı
931- YÂ HAYRA ŞÂKİRİN VE MEŞKÛR: şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı
932- YÂ HAYRA HÂMİDİN VE MAHMÛD: övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı
933- YÂ HAYRA ŞÂHİDİN VE MEŞHÛD: görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı
934- YÂ HAYRA DÂİN VE MEDUV: çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı
935- YÂ HAYRA MÜCÎBİN VE MÜCÂB: cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı
936- YÂ HAYRA MÛNİSİN VE ENÎS: ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı
937- YÂ HAYRA SAHİBİN VE CELÎS: bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı
938- YÂ HAYRA MAKSÛDİN VE MATLÛB: bütün maksud ve matlublarin en hayırlısı
939- YÂ HAYRA HABÎBİN VE MAHBÛB: sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı
940- YÂ MEN HÜVE LİMEN DEÂHÜ MÜCÎB: kendisini çağıranlara cevap veren
941- YÂ MEN HÜVE LİMEN ETÂAHÛ HABÎB: kendisine itâat edenleri seven
942- YÂ MEN HÜVE LİMEN EHABBEHU KARÎB: kendisini sevenlere yakın olan
943- YÂ MEN HÜVE BİMEN ERÂDEHÛ ALÎM: kendisini arzulayanları çok iyi bilen
944- YÂ MEN HÜVE LİMEN RECÂHÜ KERÎM: kendisine ümit besleyenlere iyilik eden
945- YÂ MEN HÜVE BİMEN ASÂHÜ HALÎM: kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan
946- YÂ MEN HÜVE FÎ HİLMİHÎ HAKÎM: yumuşaklığında hikmetli davranan
947- YÂ MEN HÜVE FÎ HUKMİHÎ AZÎM: hükmünde büyük olan
948- YÂ MEN HÜVE FÎ AZAMETİHÎ RAHÎM: azametinde merhametli olan
949- YÂ MEN HÜVE FÎ İHSÂNİHÎ KADÎM: ihsanında kadim olan
950- YÂ MÜSEBBİB: sebepleri takdir eden
951- YÂ MUKARRİB: itâatkâr kullarını kendisine yaklaştıran
952- YÂ MUAKKİB: eşyayı hikmetle peş peşe getiren
953- YÂ MUKALLİB: kullarının kalplerini hâlden hâle değiştiren
954- YÂ MUKADDİR: her şeye bir miktar tespit eden
955- YÂ MÜRETTİP: her şeyi düzene koyan
956- YÂ MURAĞĞİB: kullarını iyiliğe teşvik eden
957- YÂ MÜZEKKİR: kullarına öğüt veren
958- YÂ MÜKEVVİN: mahlukatı var eden
959- YÂ MÜTEKEBBİR: sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
960- YÂ MEN LÂ YÜŞĞİLUHÛ SEMUN AN SEMİN: bir sesi işitmede, diğer bir sesi işitmede ali koymayan
961- YÂ MEN LÂ YEMNEUHÛ FİLÜN AN FİLİN: kendisi için bir işi diğer bir işe mani olmayan
962- YÂ MEN LÂ YÜLHÎHİ KAVLÜN AN KAVLİN: bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan
963- YÂ MEN LÂ YUĞALLİTUHÛ SÜÂLÜN AN SÜÂLİN: kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen
964- YÂ MEN LÂ YÜBRİMUHÛ İLHÂHU’L- MÜLİHHÎN: ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan
965- YÂ MEN ŞERAHA Bİ’L- İSLÂMİ SUDÛRE’L- MÜMİNÎN: müminlerin kalplerini İslam’la genişleten
966- YÂ MEN ETÂBE Bİ ZİKRİHÎ KULÛBE’L- MUHBİTÎN: zikriyle mütevazi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden
967- YÂ MEN LÂ YAĞÎBU AN KULÛBİ’L- MÜŞTÂKÎN: kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan
968- YÂ MEN HÜVE ĞÂYETÜ MURÂDİ’L- MÜRÎDÎN: kendisini arzulayanların son arzusu
969- YÂ MEN LÂ YAHFÂ ALEYHİ ŞEY’ÜN Fİ’L- ÂLEMÎN: âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan
970- YÂ MEN HÜVE İLMÜHÛ SÂBİK: her şeyi var olmadan bilen
971- YÂ MEN HÜVE VADÜHÛ SÂDİK: vaadi doğru olan
972- YÂ MEN HÜVE LÜTFUHÛ ZÂHİR: lütfu açık olan
973- YÂ MEN HÜVE EMRUHÛ ĞÂLİB: emri üstün ve galip olan
974- YÂ MEN HÜVE KİTÂBUHÛ MUHKEM: kitabi sağlam olan
975- YÂ MEN HÜVE KADÂUHÛ KÂİN: kaza ve hükmü var olan
976- YÂ MEN HÜVE KURÂNUHÛ MECÎD: Kuran’ı yüce olan
977- YÂ MEN HÜVE MÜLKÜHÛ KADÎM: saltanatı kadim olan
978- YÂ MEN HÜVE FADLUHÛ MUKÎM: fazl ü keremi daim olan
979- YÂ MEN HÜVE ARŞUHÛ AZÎM: Arşı büyük olan
980- YÂ RABBE’L- ERBÂB: Rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi.
981- YÂ MÜFETTİHA’L- EBVÂB: bütün kapıları açan
982- YÂ MÜSEBBİBE’L- ESBÂB: sebepler tasarrufunda bulunan
983- YÂ MUTİYE’S- SEVÂB: sevapları veren
984- YÂ MÜLHİME’S- SAVÂB: doğruları ilham eden
985- YÂ MÜNŞİE’S- SEHÂB: bulutları yoktan yaratan
986- YÂ ŞEDÎDE’L- İKAB: azab ve ikabı şiddetli olan
987- YÂ SERÎA’L- HİSÂB: hesabi süratli gören
988- YÂ MEN LEHÜ’L- İYÂB: dönüş kendisine olan
989- YÂ ĞAFÛRU YA TEVVÂB: bağışlayan ve tövbeleri kabul eden
990- YÂ RABBENÂ: Rabbimiz
991- YÂ İLÂHENÂ: İlâhımız
992- YÂ SEYYİDENÂ: Seyyidimiz
993- YÂ MEVLÂNÂ: Mevlâmız
994- YÂ NÂSİRANÂ: Yardımcımız
995- YÂ HAFİZANÂ: Koruyucumuz
996- YÂ KÂDİRANÂ: Kâdirimiz (Kudreti sonsuz Rabbimiz)
997- YÂ RÂZİKANÂ: Râzikımız (Bize rızık veren Rabbimiz)
998- YÂ DELÎLENÂ: Delilimiz
999- YÂ MUĞÎSENÂ: Mededkârimiz

Alıntı.

Cevapla
HDM 21:06 07.09.17
Cevşeni okumustum çok akıcı bir şivesi var
Cevapla
HDM 21:11 07.09.17
YA FERDÛ=Eşi ve benzeri olmayan...İSMİ AZAM GİBİ
Cevapla
Rumeysa 22:26 02.11.17
Paylaşım için Allah razı olsun
Açıklamasıyla beraber
Cevapla
ademoglu 00:18 03.11.17
Allah razı olsun çok güzel bir paylaşım olmuş
Cevapla
melisa27 18:12 04.01.18
Paylaşım için teşekkürederim
Cevapla
Secretque 21:05 04.01.18
Allah razı olsun.
Cevapla
Etiketler:999, cevsenul, esmaul, gecen, husna, kebirde
1 2 3 4 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129