Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Kasem-i zahire
 2. Kasemi neşitel avn
 3. hizbul masun türkçe okunuş
 4. hizbul masun
 5. kalp gozu acilr
 6. TAAT ( itaat) KASEMİ
 7. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 8. Cami kasemi
 9. Kasemul süleymani
 10. Dehruşiye Azimeti
 11. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 12. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 13. El-aziz
 14. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 15. Iksir-i azam
 16. Besmele-i şerifin sırlarından
 17. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 18. devri ala duası
 19. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 20. Vakıa Suresinin Havvası
 21. eşref saatler
 22. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 23. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 24. ViRD-i SETTAR Duası
 25. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 26. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 27. El-Hafiz Esmasının Havassı
 28. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 29. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 30. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 31. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 32. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 33. şi harfinin fazileti
 34. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 35. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 36. Anasırı Erbaa Azimetleri
 37. Anasırı Erbaa Esmaları
 38. esmai erbain
 39. Salavatul fatih
 40. Evrad-ı fethiyye
 41. Korunmuş Sır
 42. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 43. letaifler
 44. Ya Fettah
 45. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 46. Ya Rakib isminin mucizeleri
 47. Emir Buhari Hizbi
 48. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 49. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 50. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 51. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 52. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 53. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 54. El Azma - Ya Karibe'l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey'in Kurbehu
 55. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 56. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 57. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 58. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 59. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 60. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 61. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 62. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 63. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 64. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 65. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 66. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 67. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 68. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 69. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 70. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 71. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 72. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 73. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 74. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 75. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 76. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 77. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 78. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 79. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 80. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 81. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 82. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 83. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 84. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 85. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 86. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 87. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 88. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 89. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 90. Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi
 91. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 92. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 93. her sey için
 94. ya kerim esması
 95. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 96. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 97. denizler biter, kalemler tükenir
 98. günah kirinden arindiran dua
 99. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 100. rasulullah sevgisi ölçme testi
 101. tekasür suresi fazileti
 102. havvası fatiha
 103. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 104. kaside-i muradiyye
 105. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 106. Güçlendirici Esmalar
 107. Vakia Süresini Azameti.
 108. Salat-ı azam havassı
 109. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 110. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri