Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. Allahu tealanın hz. idrise öğrettiği 40 ismi şerif
 2. Her Türlü Tehlikeden Korunmak İçin HİZBÜL-HASİN
 3. Evrâdı Behaiyye El Yazması Orjinal Kitabından Bir Kaç Örnek Nüsha
 4. Cami Azameti
 5. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 6. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 7. Bunu Yapanın Emrine 700.000 Melek Girer.. (Evrad-ı Bahai)
 8. Kasem-i zahire
 9. Kasemi neşitel avn
 10. hizbul masun türkçe okunuş
 11. hizbul masun
 12. kalp gozu acilr
 13. TAAT ( itaat) KASEMİ
 14. Yâ allâmel guyubü felâ yefütü şey'in min hıfzıhi velâ yeudühü
 15. Besmele-i Şerîf dûâsı. (Evraddır)
 16. Yâ râhîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve meâ'zehü
 17. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 18. Evrad ve Havaslar
 19. Cami kasemi
 20. Kasemul süleymani
 21. Dehruşiye Azimeti
 22. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 23. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 24. El-aziz
 25. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 26. Iksir-i azam
 27. Besmele-i şerifin sırlarından
 28. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 29. devri ala duası
 30. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 31. Vakıa Suresinin Havvası
 32. eşref saatler
 33. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 34. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 35. ViRD-i SETTAR Duası
 36. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 37. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 38. El-Hafiz Esmasının Havassı
 39. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 40. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 41. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 42. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 43. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 44. şi harfinin fazileti
 45. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 46. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 47. Anasırı Erbaa Azimetleri
 48. Anasırı Erbaa Esmaları
 49. esmai erbain
 50. Salavatul fatih
 51. Evrad-ı fethiyye
 52. Korunmuş Sır
 53. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 54. letaifler
 55. Ya Fettah
 56. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 57. Ya Rakib isminin mucizeleri
 58. Emir Buhari Hizbi
 59. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 60. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 61. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 62. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 63. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 64. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 65. El Azma - Ya Karibe-l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey-in Kurbehu
 66. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 67. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 68. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 69. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 70. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 71. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 72. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 73. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 74. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 75. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 76. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 77. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 78. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 79. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 80. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 81. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 82. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 83. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 84. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 85. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 86. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 87. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 88. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 89. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 90. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 91. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 92. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 93. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 94. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 95. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 96. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 97. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 98. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 99. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 100. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 101. Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi
 102. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 103. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 104. her sey için
 105. ya kerim esması
 106. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 107. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 108. denizler biter, kalemler tükenir
 109. günah kirinden arindiran dua
 110. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 111. rasulullah sevgisi ölçme testi
 112. tekasür suresi fazileti
 113. havvası fatiha
 114. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 115. kaside-i muradiyye
 116. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 117. Güçlendirici Esmalar
 118. Vakia Süresini Azameti.
 119. Salat-ı azam havassı
 120. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 121. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri