Orijinalini görmek için tıklayınız : Evradiyeler & Azametler


 1. İmam Gazalinin Keşfine Vesile Olan Evrad Okuyun
 2. Durru Meknun Kasidesi - Okunuşu ve Pdf dosyası
 3. Kasem-i zahire
 4. Kasemi neşitel avn
 5. hizbul masun türkçe okunuş
 6. hizbul masun
 7. kalp gozu acilr
 8. TAAT ( itaat) KASEMİ
 9. Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
 10. Evrad ve Havaslar
 11. Cami kasemi
 12. Kasemul süleymani
 13. Dehruşiye Azimeti
 14. Ya Vedud isminin Tasarrufu
 15. İsmi Azam Vefki ve Havassı
 16. El-aziz
 17. Hüvel habibüllezi türca şefaatühü
 18. Iksir-i azam
 19. Besmele-i şerifin sırlarından
 20. Çok Faziletli ve Sirlı Tesbihat
 21. devri ala duası
 22. Azimeti VİRDİ Şerif Hz.Ali K.anh.
 23. Vakıa Suresinin Havvası
 24. eşref saatler
 25. EVRAD-I BAHAiYYE ile Dünya ve Ahiret Selameti
 26. RAHiYM iSM-i ŞERiFiNiN DUASI-Belaların Defi için
 27. ViRD-i SETTAR Duası
 28. CÜNNETÜL ESMA Havassı
 29. Bakara suresi ve Ayet-el Kürsî’nin fazilet ve havassı
 30. El-Hafiz Esmasının Havassı
 31. Evail-i Suver Duası-Muhyiddin-i ibn Arabi
 32. Cenabı Hakkın Ef-Alinin İsimleri ve Havassları
 33. C.hakkın Ahlakının isimleri ve Havassları
 34. Cenabı Hakkın Sıfatının İsimleri ve Havassı
 35. Cenab-ı Hakkın Zatının isimleri ve Havassları
 36. şi harfinin fazileti
 37. İsm-i Azam ve Tercüman-ı İsmi Azam duaları
 38. Dua-i Tercüman-i ism-i Azam ve Dua-i ism-i Azam
 39. Anasırı Erbaa Azimetleri
 40. Anasırı Erbaa Esmaları
 41. esmai erbain
 42. Salavatul fatih
 43. Evrad-ı fethiyye
 44. Korunmuş Sır
 45. Seyyid Ahmed er -Rufai Vird Duası
 46. letaifler
 47. Ya Fettah
 48. Esmaların Ebcedi VE Saatleri
 49. Ya Rakib isminin mucizeleri
 50. Emir Buhari Hizbi
 51. FATİHATUL FUKARA-Gayb Kapılarının Açılması
 52. Büyük evliyaların Hafıza Kuvvetlendirme Duası
 53. İsm-i Azam gerçeği ve İsmi Azam duasına dair her şey
 54. Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli
 55. Hizb-ud devrul ala Muhyiddin Arabi
 56. El Acib - Ya Acibessanneyii Fela Tentikul Elsunu Bikulli Elaihi Ve Senaihi
 57. El Azma - Ya Karibe'l Mucibul Mudani Dune Kulli Şey'in Kurbehu
 58. El Kerim - Ya Azime Zessenail Fahiri Vel izzi Vel Mecdi Vel Kibriyai Fela Yezille izz
 59. El Mahmud -Ya Kerimel Afiv Zel Adli Entellezi Meale Kullu Şeyin Adlehu
 60. El Celil - Ya Mahmudu Fela Teblugul Evhamu Kulli Kunhi Senaihi ve Mecdihi
 61. El Mubdi - Ya Celilu'l Mutekebbiri Ala Kulli Şey'in Vel Adlu Emruhu Vessidku Va'Duhu
 62. El Karib - Ya Mubdie'l Beraya Ve Muide Ma Ba'de Fenaiha Bikudretihi
 63. El Kuddus - Ya Kuddusu-t Tahiru Min Kulli Suin Fe-La Şey'e Yuazuhu Min Halkihi
 64. Aleş Şamk - Ya Aliyeşşamihi Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifaihi
 65. En Nur - Ya Nure Kulli Şey'in ve Hudahu Entel-Lezi Felaka-Zzulumati nuruhu
 66. El Muzill - Ya Muzillu Kulli Cebbarin Anidin Bi-Kahri Azizi Sultanihi
 67. Karib - Ya Garibe'l Muteali Fevka Kulli Şey'in Uluvvu irtifa'ihi
 68. El Kahir - Ya Kahiru Zul Batşişşedidi Entellezi La Yutaku intikamuhu
 69. El Aziz - Ya Azizu meniu-L Galibu Ala Cemii EmRihi Fela Şeye Yuadulihu
 70. El Hamid - Ya Hamidu'l Fealu Zelcemni Velmenni Ala Cemi'i Halkihi Bilutfihi
 71. El Muid - Ya Muidu Ma Efnahu izabereza'l Ha-Laigi Lidea Vetihi Min Mehafitihe
 72. El Halim - Ya Halimen Zel-Enati Fela Yuadiluhu Şey'un Min Halkihi
 73. Ya Allamel Guyubu Fela Yefutu Şey-in Min Hifzihi Vela Yeuduhu
 74. El Mubdi - Ya Mubdia'l Bedayi'i Lem Yeb-i Fi inşai-Ha Avnen Min Halgihi
 75. Tamm - Ya Tamme Fela Tesiful Elsunu Kulle Kunhi Celaalihi
 76. Er Rahun - Ya Rahime Kulle Sarihin ve Mekrubin ve Gayesehu ve Mea'Zehu
 77. El Halik - Ya Haliga Men Fissemavati Vel Erdi Ve Kullun ileyhi Meaa'duhu
 78. Deyyan - Ya Deyyaane'l ibadi Kullun Yeguumu Haa-Dian, Lirehbetihi ve Ragbetihi
 79. Mennan - Ya Mennanu Zul ihsani Kad Amme Kullel Halaki Mennehu
 80. Harmana - Ya Hannanu Entellezi Vesiat Kulle Şeyin Rahmeten ve ilmen
 81. Naki - Ya Negiyyen Min Kulli Cevrin Lem Yer-Dahu Velem Yuhalithu Fialehu
 82. Kafi - Ya Kafi El Muvessi Lima Halaga Min Ata Ya Fazlihi
 83. Ze-Kiyy - Ya Zekiyyut Tahiru Min Kulli Aafetin Ligudsihii
 84. El Bari - Ya Bari'ennufuse Bila Misalin Hala Min Gayrihi
 85. El Kebir - Ya Kebiyru Entellahullezi La Tehte-Di'l Ugulu Livasfi Azimeti
 86. El Berr - Ya Barie Fela Şeye Kufvun Yudanihi Vela imkane Livas Fihi
 87. Es-Samed - Ya Samedu Mingayri Şibhin Fela Şey'e Kemislihi
 88. Ed Daim - Ya Daimu Bila Fenain Vela Zevale Limulki-hi ve Begaihi
 89. El Vahid - YA VAHiDÜL BAGi EVVELÜ KÜLLi ŞEYiN VE EHiRÜHÜ
 90. El Kayyum - YA GAYYUMU FE LA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MiN iL-MiHi VELA YEUDÜHÜ
 91. El Hayy - YA HAYYÜ HiNE LA HAYYE Fi DEYMUMiYYE-Ti MÜLKiHi VE BEGAiHi
 92. Er Rahman - YA RAHMANE KÜLLi ŞEY’iN VE RAHiMEHÜ
 93. Ya Allah - YA ALLAH’ÜL MAHMUDÜ Fi KÜLLi FiaLiHi
 94. Ya ila-hel alihe - YA iLAHEL ALiHETiR-REFii CELaLUHü
 95. Ya Rabb - SÜBHANEKE LÂiLAHE iLLÂ ENTE YA RABBE KüLLi ŞEYiN VE VARiSEHü
 96. her sey için
 97. ya kerim esması
 98. Allah (Lafza-i Celal) Havvası
 99. hacet için 40 gun sabah namazından sonra
 100. denizler biter, kalemler tükenir
 101. günah kirinden arindiran dua
 102. 70 bin delail-ü hayrat i okumaya denk
 103. rasulullah sevgisi ölçme testi
 104. tekasür suresi fazileti
 105. havvası fatiha
 106. Sırrul Ruhaniyet ve Keşfül Gayb Duası
 107. kaside-i muradiyye
 108. Cennet-ül Esma - Cennetul Esma
 109. Güçlendirici Esmalar
 110. Vakia Süresini Azameti.
 111. Salat-ı azam havassı
 112. Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:
 113. Ya Vedud-un Bilmediğiniz Yönleri