Berhetiyye

Berhetiyye'nin Görevlilerinin İstinzali - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Berhetiyye>Berhetiyye'nin Görevlilerinin İstinzali
HavasHoca 00:57 14.02.17
İmam-ı Gazalinin Kullandığı Berhetiyye


İmam gazalinin Kullandığı berhetiyye dir.

Sahih olduğu rivayet ediliyor. Allah doğrusunu bilir.


Bismillahirrahmanirrahim

Bi berhetiyyetin, berhetiyyetin, keririn, tetlihin, tavranin, mezcelin, bezcelin, terkabin, berheşin, almeşin, hutirin, havatanin, kalnehudin, bürşanin, kezahirin, nemevşelehin, berheyula, bişekmiliihin, kazzin, mezzin, en aleliitin, kaburatin, gayaha, keydehula, şemuhahehiirin, bikehtahuniyetin, bi şarişin, taviişin, tubaşin, bilutşagşiaviilin, eyviilin, şemhahu ya ruhin, şiimin, Allahumme bi hakkı kehkehicin, yagtişiyyin, celdin, mehcemahelmecin 2 , ve rudiviyyetin 2, mehfeyacin 2, bi izzetike illa ma ehazte sem-ahum ve ebsarahum,-------altını çizdiğim yerden itibaren asıf bin berhiyanın belirttiğine göre süleyman a.s bu kasem ile cinlere ve şetanara hükmedermiş, ve mührü süleymanın ortasında yazılı imiş. Allah doğrusunu bilir.------Berhetiyyenin kasemi şerifi (imam Gazaliden rivayetle )


istinzal için Okursan , Şöyle başlarsın : Uksime Aleykum Eyyuhel mela-iketül kiram ,
İstihzar İçin okuyorsan şöyle başlarsın : Eyyuhel mulukrruhaniyyeti Vel ervahittahireti el hakimune ala kulli cinniyyin ve ifriitin, ve maridin ve şeytanin ,bi esmaillahi teala elleti la yğsiiha mahlukin vela yetehallefu anha ruhun, ve bil kütübil menzileti alel enbiyail mursileti vema fiha minel esrari vetta ati aleyküm, bil hicebinnuraniyyeti, vel hurfissüryaniyyetil menzileti ala ademe ve bi suhufi ibrahim ve musa ve bittevrati vel incili vezzeburi vel furkan, ve bil arşil azim vel kürsiyyil kerim, ve bil eflakisseb-ati, vel emdadati ve kevakibuha ve staveti ruhaniyyetiha, ve bil melekil kebiril calisi alel felekittasi-i teradü minhul emlaki , ve tehaffeku minhu kulubul cinni sahibul hariyyeti vel harezi vel hatemi vettabiul melekil mukarrabi meytatarun, ve bima lehu aleyküm minetta-ati innehü min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim elle ta'u aleyye ve'tuni müslimin, eynema tekunu ye'ti bi kümüllahi cemian innellahe ala külli şey-ain kadir, in kanet illa sayhaten vahideten fe-izahum cemiun ledeyna muhdarun ,esriuu bil huzuri barekellahu fikum ve aleykum bi kehiiraaşin, kihraşin, kerdeyuşin, rekheyuuşin 2, bi men kale lissemavati vel ardi ateya tav-an ev kerhen kaletaa ateyna tai-in rehmaalihin, şehtahuufin, miilahin, nedaarihin, hasbiyaahin, keryuuşin, şehtahlaaşin, el müstevlii alel ervahi, ehyaa şeraahiyaa sırtayaalin, sarzeyaalin, errahmaani alel arşisteva ,lehül esmaul husna , ve lussıfatul ulya , müzillül cebbar ve kasımul ekasereti ,mihleyaahin, miilaahin, el münferidi bi ridail kibriya-i heyaa heyaa el acel el acel ,

bu kasem sadece 1 defa okunur.

İstihzar edeceğin yer Pis Olursa veya Davet eden kişi Cünüb olursa(bilerek veya bilmeyerek) helak olur. veya haram olan bir işte kullanılacak olursa kişiyi helak ederler.

Bu daveti yaparken şunu kesinlikle bilmelisin ki : Asla gelirmi gelmezmi diye şüphe etmeyesin, Ebu abdullah muhammed el havariz H.z Zamanında Birisi Bunu denemek için MEymun eba nuh u davet eder ,Ancak geleceğinden şüphe ettiği için davetiyye yi kendi bakkalında (dükkanında ) yaptı , Meymun eba nuh gelince O kişi şok oldu ve konuşamadı, ve sonu helak oldu. çünkü halvet ve temizlik ilk şarttır, ve gelenler sana selam verdiğinde mutlaka edeble selamlarını almalısın ve onlarla konuşmalısın.

Takiyyuddin elleyyan isminde bir zat vardı O anlattı ; Bir gün bu davetiyye yi okudum Ve 2 elinde 2 tane ateşli kılıçlar olan bir zat geldi , ben ondan öyle bir korktumki Sesim kesildi ,tam bana vuracaktıki Birden konuştum ve isteklerimi söyledim, Oda bana isteklerimi verdi ve çok zengin oldum. ancak korktuğum için bir daha onu davet etmedim.

Bu berhetiyyenin Ulvi Sahibleri
1. Meleki rukyail.
, Onun davete teşrifi şu şekildedir. : bir büyük kubbe üzerinde ve yeşil büyük sancaklarla Teşrif eder. ve etrafında 5 tane Seyyid meytatarun gibi Nice seyyidler vardır. Kubbenin Kapısı açıktır, VE etrafındakiler hemen nurdan bir kürsi kurarlar ve Melek-i rukyail oraya oturur, Hizmetini Müzheb isimli ruhani görür.

2.Meleki cebrail.
Nurdan bir kubbe üzerinde İner lakin Kubbenin kapıları kapalıdır. Kubbenin Üzerinde Sarı sancakları vardır, Kubbeden çıkmaz taki davet eden kişi Onunla konuşuncaya kadar. onunla beraber 10 tane Ruhani daha Teşrif eder. Onun hizmetini Ebyad isimli ruhani görür.

3.Seyyid simsiyail
Ida yine Nurdan bir kubbe içinde iner , Kubbenin kapısında 2 tane kırmızı Sancak vardır , Etrafında 3 tane hizmet edeni vardır, kursi yi kurarlar ve ona ahmer isimli ruhani hizmet eder

4.Meleki mikyail
Nurdan kubbe içinde iner Kubbenin etrafında 2 tane beyaz sancak vardır. ve sancak altında durup ona hizmet eden 4 tane ruhani vardır, onun hizmetinide burkan isimli ruhani görür.

5.Seyyid sarfiyail
Oda beyaz nurdan bir kubbe içerisinde iner 2 tane kapısı vardır, her kapıda 10 tane hizmetlisi vardır, kubbenin üstündede çok uzun boylu bir melek vardır ismi salsayail dir. buda hizmetlilerin reisidir. hizmetler hazır olunca buna şemhoroş isimli ruhani hizmet eder.

6.Seyyid anyail
nurani bir kubbe içerisinde iner etrafında 6 tane hizmetlisi vardır, 3 ü beyaz giyimli 3 de yeşil giyimli, bunun baş hizmetlisi züb-a dır.

7.kesfiyail a.s
siyah nurlu bir kubbede iner , etrafında 30 tane hizmetlisi vardır, baş hizmetlisi meymun dur.

8.seyyid meytatarun a.s
nurdan 2 tane beyaz kubbe üzerinde iner, etrafında 1000 tane hizmetlisi vardır. bazıları kubbenin etrafında bazıları ise dışında el pençe divan dururlar. baş hizmetlisi ruk-a dır o 1000 tane hizmetliden hiç biri ona yaklaşamazlar.

9.seyyid şarantiyail
nurdan bir kubbe içinde 10 bin hizmetli ile gelir, kimisi önünde dururlar kimileri arkasında . ve onunla beraber 10 tane melek te gelir, her melek bir kubbe içinde iner.

İşte Berhetiyyeye Hizmet edenlerin cemisi bunlardır. Her birinin ayrı ayrı günleri vardır. Ayrı ayrı günlerde Davet edilir. Lakin küçük bir iş için Bir melek i davet edersen veya bir seyyid i davet edersen sonun fena olur. Bu yüzden Bu melekler herkese İnmezler, gelmezler. Büyük meleklerin sana dost olmasını istiyorsan evvela kendini (ayeti kerimede işaret edilen : Bazıları vardır meleklerden daha üstündür .................. Sıfatına ulaştırman lazımdır. Buda ancak Nuru ilahi yi kalbe ve bütün bedene indirmekle olur. sen buradaki işareti iyi anla.

Eğer istinzal yapacaksan : bulunduğun yer tertemiz olmalı , eğer mescid olursa daha evla dır. beyaz elbise giyinmelidir. mekan güzel kokularla buhurlanmalıdır. unutmamalıdır ki Melik veya melek e çok saygı gösterilmelidir, çünkü gelenler mukarrabin melekleridir.

Seyyid Derdiyail :
Bu ise insana sadece halvette iken teşrif eder. bazı şartları vardır. Bunun için halvete giren kişiye evvela gök kapıları açılır, seyyid derdiyail gelmeden evvel seyyid şarantiyail teşrif eder. ancak seyyid derdiyail çok büyük ve çok sıkıntılı işlerde yardım etmek için iner. aksi taktirde teşrif etmez. bu melekler sadece dini işlerde yardım etmek için gelirler.

Yukarıda geçen kasem Melaikeyi istinzal içindir ,yoksa cinleri hazır etmek için değildir.
ancak gelen melaikeden süfli bir birini hazır etmesi taleb edilirse o zaman hazır ederler.

Melekler istinzal olurlar, cinler ise hazır olurlar. Dediğimiz gibi Yukarda ki kasem 1 defa okunursa Bütün hepsi itaat ederler ancak 2 tane mukarrabin melekleri hariç bunlar seyyid Derdiyail ve seyyid şarantiyail dir. Şunuda bilki bu 2 sine hiç bir canlı hizmette kusur etmez ve itaatsızlık edemez...Melekler için olan kasem Ayrıdır. Melekleri istinzal için bu kasem okunur. Berhetiyyeden sonra.

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi irtefa-atissema-i ve bi ismihi sat-hatil ardi , ve bi ismihi nasabetil cibal, ve bi ismihi natakatil elsini, ve bi ismihi taharreketil harakaati, ve sekeneti ssekenaati , lehül havlu vel kuvveti vel halku vel emru , Ennaru bi cemalihi külli zalimin, ve sebbeha bi hamdihi külle mahlukin ,esmaihil husna ve sıfatihil ulya, la şerike lehü vela zıdde ve la nedde vela velede vela sahibete bediussemavati vel erdi inni yekünü lehu veledün velem tekün lehu sahibetün ve halaka külle şey-in vehüve bi külli şey-in alim, yüsebbihurra'du bi hamdihi vel melaiketü min hiifetihii, ve yürsilüssavaika fe yasiibuhaa men yeşaau ve hüm yüceddilüne fillah ve hüve bi şediidil mihaal, le hü davetül hakku subhanehu in yekune lehu veledün lehu ma fissemavati vema fil ardi, ve kefa billahi vekiilen, subhanehu veteala amma yekulune uluvven kebiran, tusebbihu lehussemavati vel ardi, vemen fiihinne ve inne min şey-in illa yusebbihu bi hamdihi velakin la tefkahune tesbihahum, innehü kane halimen gafuraa, bihi a'zama ve aksama ala külli melekin ve hadimin ,ve min tahti eydiihim minel a'vani eynemaa keenüü ve haysu maavucide vel makaadiiri tusevvikuhum, vel ahzuune bi navasiihim tezcerahum ve testehassehüm, vemen tehallefe fekad asallahe vemen asallahe fe kad istevacebe gadaballahe ve sahatahu ve lağnetehuu vemen yel-anillehe felen tecide lehu nasira, vemen yeclil aleyhi gadabii fe kad huviyel bidaare el bidaar, bi hakkıllehul vahidil kahhar, ve bi esmaihil kerimeti ve sıfatihi mukaddeseti ve nuru celalihi ellezi minhu turhibune ve azameti kibriyaihi ve kuvveti sübhanihi , ve bimaa evde-a fikum min latayifi esrarihi ve bedayi-i hikmetihi ve bi hakkı şakşatiyyin 2, zeruuheyaatin 2, şelmi-in 2, Het hetaa-in Levhin, Şa'tayaalihin 2, eyuuhin 2, Henuuhin 2, Aftayaahin 2, Şehletuuhin , Miihin 2 , beraahin 2, İn kaanet illa sayhaten vaahideten Feizahum cemiun ledeyna muhdarun, Eynemaa tekuunu ye'ti bikümüllahu cemiian, İnnellaahe ala külli şey-in kadir, Mehcuuhiicin , Lehcuuhiicin, Sultaanihi laa yeraame ve mülkihii baakin aleddevami Halaka fesevvaa Ve kaddere fehedaa, ve hükmihi Feadlün, VE nazarihi fe setrun Ve gufrun, Şehlehuu , Şehlemuu Haahiimin, melhuuhiimin, Erkeyaazin, Şemlehuuhiimin, El acel eyyuhel melaiketül kiram , Entüm ve min tahti eydiiküm, Minel a'vani vel hüddami Esra-uu Bitta-ati, essee-ate 3 ,
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 22:12 13.05.17
Berhetiyye konusu beni her zaman celb eder.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hydrkybl 00:24 10.12.17
Bakara suresi 102
Onlar şeytanların eliyle yazıp işte Süleyman bunlarla şeytanlara cinlere hükmederdi dediği şeylere inandılar Süleyman büyü yapıp Kafir olmadı !
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 01:55 10.12.17
acar 04:50 10.12.17
Emegine yuregine saglik allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mersinli 22:39 26.12.17
Teşekkürler hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sarf 22:30 30.12.17
ne diyeyim helal olsun şükran şükran ..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 22:43 30.12.17
sarf Nickli Üyeden Alıntı:
ne diyeyim helal olsun şükran şükran ..
Bu konuyu ve bu bilgileri hiç bir yerde ve forumda bulamazsınız..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tugra 22:57 30.12.17
Degerli bir paylasim Allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mersinli 23:44 30.12.17
1 2 3 4