Cevşen ve Havassları

Cevşen-ül Kebirde Geçen 999 Esma-ül Hüsna - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Cevşen ve Havassları>Cevşen-ül Kebirde Geçen 999 Esma-ül Hüsna
Havasokulu 20:56 07.09.17
Cevşen-ül Kebirde Geçen 999 Esma-ül Hüsna
1- YÂ ALLAH: her şeyin gerçek Ma’budu, Hâliki ve Mâliki ve aşağıdaki sayılacak isimleri de kapsayan tek ilâh.
2- YÂ RAHMÂN: dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3- YÂ RAHÎM: âhirette sadece mü’minlere rahmet edecek olan
4- YÂ ALÎM: herşeyi hakkıyla bilen
5- YÂ HALÎM: yarattıklarına son derece iyi muamele eden
6- YÂ AZÎM: sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan
7- YÂ HAKÎM: her şeyi yerli yerinde yapan
8- YÂ KADÎM: varlığının başlangıcı olmayan
9- YÂ MUKÎM: her şeyi ayakta tutan ve yokluğu söz konusu olmayan
10- YÂ KERÎM: iyilik ve ikramı bol olan
11- YÂ SEYYİDE’S- SÂDÂT: efendilerin efendisi
12- YÂ MUCÎBE’D- DEAVÂT: dualara cevap veren
13- YÂ VELİYYE’L- HASENÂT: iyiliklerin sahibi
14- YÂ RAFÎA’D- DERACÂT: dereceleri yükselten
15- YÂ AZÎME’L- BEREKÂT: bereketleri bol olan
16- YÂ ĞÂFİRE’L- HATÎÂT: hataları bağışlayan
17- YÂ DÂFİA’L- BELİYYÂT: belâları def eden
18- YÂ SÂMİA’L- ASVÂT: bütün sesleri işiten
19- YÂ MU'TİYE’L- MESÛLÂT: dilekleri veren
20- YÂ ÂLİME’S- SİRRİ VE’L- HAFİYYAT: sır ve gizlilikleri bilen
21- YÂ HAYRA’L- ĞÂFİRÎN: bağışlayanların en hayırlısı
22- YÂ HAYRA’N- NÂSİRÎN: yardım edenlerin en hayırlısı
23- YÂ HAYRA’L- HÂKİMÎN: hükmedenlerin en hayırlısı
24- YÂ HAYRA’L- FÂTİHÎN: her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı
25- YÂ HAYRA’Z- ZÂKİRÎN: kendini zikredenleri yâdedenlerin en hayırlısı
26- YÂ HAYRA’L- VÂRİSÎN: vârislerin en hayırlısı
27- YÂ HAYRA’L- HÂMİDÎN: övenlerin en hayırlısı
28- YÂ HAYRA’R- RÂZİKÎN: rızık verenlerin en hayırlısı
29- YÂ HAYRA’L- FÂSİLÎN: müşkil meseleleri hâl ve fasl edenlerin en hayırlısı
30- YÂ HAYRA’L- MUHSİNÎN: ihsan edenlerin en hayırlısı
31- YÂ MEN LEHÜ’L- İZZÜ VE’L- CEMÂL: izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
32- YÂ MEN LEHÜ’L- MÜLKÜ VE’L- CELÂL: saltanat ve celâlin gerçek sahibi
33- YÂ MEN LEHÜ’L- KUDRETÜ VE’L- KEMÂL: kudret ve kemâlin gerçek sahibi
34- YÂ MEN HÜVE’L- KEBÎRÜ’L- MÜTEÂL: büyük ve yüce olan
35- YÂ MEN HÜVE ŞEDÎDÜ’L- MİHÂL: kuvvet ve azabı şiddetli olan
36- YÂ MEN HÜVE ŞEDÎDÜ’L- iKÂB: ikabı (şiddetli azab) çetin olan
37- YÂ MEN HÜVE SERÎU’L- HİSÂB: hesabı süratli gören
38- YÂ MEN HÜVE İNDEHÛ HUSNÜ’S- SEVÂB: katında güzel mükâfatı olan
39- YÂ MEN HÜVE İNDEHÛ ÜMMÜ’L- KİTÂB: katında Ümmü'l-Kitap bulunan
40- YÂ MEN HÜVE YÜNŞİÜ’S- SEHÂBE’S- SİKÂL: yüklü bulutları yoktan var eden
41- YÂ HANNÂN: sonsuz merhamet sahibi
42- YÂ MENNÂN: hakiki iyilik ve ihsan sahibi
43- YÂ DEYYÂN: kulların hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren
44- YÂ ĞUFRÂN: bağışlaması bol olan
45- YÂ BURHÂN: kullarına yol gösteren
46- YÂ SULTÂN: gerçek saltanat sahibi
47- YÂ SÜBHÂN: bütün kusur ve noksan sıfatlarından münezzeh olan
48- YÂ MÜSTEÂN: kendisinden yardım istenen
49- YÂ ZE’L- MENNİ VE’L-BEYÂN: nimet ve beyan sahibi
50- YÂ ZE’L- EMÂN: emn ü eman sahibi
51- YÂ MEN TEVÂDAA KÜLLÜ ŞEY’’İN Lİ AZAMETİH: azametine herşeyin boyun eğdiği
52- YÂ MEN İSTESLEME KÜLLÜ ŞEY’’İN Lİ KUDRETİH: kudretine herşeyin teslim olduğu
53- YÂ MEN ZELLE KÜLLÜ ŞEY’’İN Lİ İZZETİH: izzetine karşı herşeyin zelil olduğu
54- YÂ MEN HADAA KÜLLÜ ŞEY’'İN Lİ HEYBETİH: heybetine herşeyin itâat ettiği
55- YÂ MENİN KÂDE KÜLLÜ ŞEY’İN Lİ MÜLKETİH: saltanatına karşı herşeyin inkıyâd ettiği
56- YÂ MEN DÂNE KÜLLÜ ŞEY’İN MİN MEHÂFETİH: korkusundan herşeyin Kendisine boyun eğdiği
57- YÂ MEN İNŞEKKATİ’L- CİBÂLÜ MİN HAŞYETİH: heybetinden dağların yarılıp parçalandığı
58- YÂ MEN KÂMETİ’S- SEMÂVÂTÜ Bİ EMRİH: emriyle göklerin ayakta durduğu
59- YÂ MEN İSTEKARATİ’L- ARDU Bİ İZNİH: izniyle yerin karar kıldığı
60- YÂ MEN LÂ YATEDİ ALÂ EHLİ MEMLEKETİH: memleketinin ahalisine zulmetmeyen
61- YÂ GÂFİRE’L- HATÂYÂ: hataları mağfiret eden
62- YÂ KÂŞİFE’L- BELÂYÂ: belâları kaldıran
63- YÂ MÜNTEHE’R- RECÂYÂ: ümmetlerin son mercii
64- YÂ MÜCZİLE’L- ATÂYÂ: ihsanı bol veren
65- YÂ VÂSİA’L- HEDÂYÂ: hediyeleri geniş olan
66- YÂ RÂZİKA’L- BERÂYÂ: mahlukata rızık veren
67- YÂ KÂDİYE’L- MÜNÂYÂ: ölümlere karar veren
68- YÂ SÂMİA’Ş- ŞEKÂYÂ: şikâyetleri işiten
69- YÂ BÂİE’S- SERÂYÂ: ordular gönderen
70- YÂ MUTLİKA’L- ÜSÂRÂ: esirleri salıveren
71- YÂ ZE’L- HAMDİ VE’S- SENÂİ: hamd ve senâ sahibi
72- YÂ ZE’L- MECDİ VE’S- SENÂİ: şeref ve yücelik sahibi
73- YÂ ZE’L- FAHRİ VE’L- BEHÂİ: fahr ve kıymet sahibi
74- YÂ ZE’L- AHDİ VE’L- VEFÂİ: ahd ve vefâ sahibi
75- YÂ ZE’L- AFVİ VE’R- RİDÂİ: af ve rıza sahibi
76- YÂ ZE’L- MENNİ VE’L- ATÂİ: iyilik ve bağış sahibi
77- YÂ ZE’L- FASLİ VE’L- KADÂİ: kesin söz ve hüküm sahibi
78- YÂ ZE’L- İZZETİ VE’L- BEKÂİ: izzet ve sonsuzluk sahibi
79- YÂ ZE’L- CÛDİ VE’N- NEMÂİ: cömertlik ve nimetler sahibi
80- YÂ ZE’L- FADLİ VE’L- ALÂİ: karşılıksız iyilik ve gizli lütuflar sahibi
81- YÂ MÂNİ’: olmasını istemediği şeyin meydana gelmesine engel olan
82- YÂ DÂFİ’: zararlı şeyleri ve mani’leri def’eden
83- YÂ NÂFİ: faydalı şeyleri yaratan
84- YÂ SÂMİ: bütün sesleri işiten
85- YÂ RÂFİ: dilediklerinin mertebesini yükselten
86- YÂ SÂNİ: her şeyi sanatla yaratan
87- YÂ ŞÂFİ: kullarına şifâ veren
88- YÂ CÂMİ: istediğini istediği şekilde toplayan
89- YÂ VÂSİ: ilim ve ihsanı her şeyi içine alan
90- YÂ MÛSİ: istediği şeyi istediği şekilde bollaştıran
91- YÂ SÂNİA KÜLLİ MASNU: bütün sanatların sanatkârı
92- YÂ HÂLİKA KÜLLİ MAHLÛK: bütün mahlukatın yaratıcısı
93- YÂ RÂZİKA KÜLLİ MERZÛK: bütün rızıklananların rızık vericisi
94- YÂ MÂLİKE KÜLLİ MEMLÛK: bütün sahip olunanların sahibi
95- YÂ KÂŞİFE KÜLLİ MEKRÛB: bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
96- YÂ FÂRİCE KÜLLİ MAĞMÛM: bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
97- YÂ RÂHİME KÜLLİ MERHÛM: bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
98- YÂ NÂSİRA KÜLLİ MAHZÛL: bütün yardımsız kalanların yardımcısı
99- YÂ SÂTİRE KÜLLİ MÂYUB: bütün ayıplıların ayıbını örten
100- YÂ MELCEE KÜLLİ MAZLÛM: bütün zulme uğrayanların sığınağı
dualarım:
101- YÂ İDDETÎ İNDE ŞİDDETÎ: sıkıntım anında hazırlığım
102- YÂ RECÂÎ İNDE MUSÎBETİ: musibetim anında ümidim
103- YÂ MÛNİSÎ İNDE VAHŞETÎ: yalnızlığım anında arkadaşım
104- YÂ SÂHİBÎ İNDE GURBETÎ: gurbetliğimde sahibim
105- YÂ VELİYYÎ İNDE NİMETÎ: nimete mazhar olduğumda dostum
106- YÂ KÂŞİFÎ İNDE KURBETİ: kaderim anında ferahlatıcım
107- YÂ ĞİYÂSÎ İNDE’FTİKÂRÎ: ihtiyacım anında medetkârım
108- YÂ MELCEÎ İNDE’DTİRÂRÎ: zor durumumda sığınağım
109- YÂ MUÎNÎ İNDE FEZEÎ: korkum anında yardımcım
110- YÂ DELÎLÎ İNDE HAYRETÎ: şaşkınlığım anında yol göstericim
111- YÂ ALLÂME’L- ĞUYUB: gaybları bilen
112- YÂ ĞAFFÂRA’Z- ZÜNÛB: günahları bağışlayan
113- YÂ SETTARE’L- UYÛB: ayıpları örten
114- YÂ KEŞŞAFE’L- KÜRÛB: sıkıntıları kaldıran
115- YÂ MUKALLİBE’L- KULÛB: kalbleri değiştiren
116- YÂ MÜZEYYİNE’L- KULÛB: kalbleri süsleyen
117- YÂ MÜNEVVİRA’L- KULÛB: kalbleri nûrlandıran
118- YÂ TABÎBE’L- KULÛB: kalblerin tabibi
119- YÂ HABÎBE’L- KULÛB: kalblerin sevgilisi
120- YÂ ENÎSE’L- KULÛB: kalblerin dostu
121- YÂ CELÎL: yücelik ve ululuk sahibi
122- YÂ CEMÎL: gerçek güzellik sahibi
123- YÂ VEKÎL: kendine güvenen kulların işini en iyi yoluna koyan
124- YÂ KEFÎL: kulların tâkatını aşan işlerini üzerine alan
125- YÂ DELÎL: kullarına yol gösteren
126- YÂ MUKÎL: kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan
127- YÂ HABÎR: herşeyden haberdâr olan
128- YÂ LÂTÎF: lutf u keremi bol olan
129- YÂ AZÎZ: sonsuz izzet sahibi
130- YÂ MELÎK: bütün mevcûdatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan
131- YÂ DELİLE’L- MÜTEHAYYİRÎN: şaşkınların yol göstericisi
132- YÂ ĞİYASE’L- MÜSTAĞÎSÎN: yardım isteyenlerin yardımcısı
133- YÂ SARÎHA’L- MÜSTASRİHÎN: meded isteyenlerim imdad edicisi
134- YÂ CÂRE’L- MÜSTECÎRÎN: korunmak isteyenlerin koruyucusu
135- YÂ MELCEE’L- ÂSÎN: âsilerin sığınağı
136- YÂ ĞAFİRE’L- MÜZNİBÎN: günahkârların bağışlayıcısı
137- YÂ EMÂNE’L- HÂİFÎN: korkanlara emniyet veren
138- YÂ RÂHİME’L- MESÂKÎN: miskinlere (fakirlere) merhamet eden
139- YÂ ENÎSE’L- MÜSTEVHİŞÎN: yalnızlık duyanların dostu
140- YÂ MUCÎBE DÂVETİ’L- MUDTARRÎN: darda kalanların dualarına cevap veren
141- YÂ ZE’L- CÛDİ VE’L- İHSÂN: cömertlik ve ihsan sahibi
142- YÂ ZE’L- FADLİ VE’L- İMTİNÂN: fazl ve iyilik sahibi
143- YÂ ZE’L- EMNİ VE’L- EMÂN: emniyet ve eman sahibi
144- YÂ ZE’L- KUDSİ VE’S- SÜBHÂN: kudsiyet ve kemâlat sahibi
145- YÂ ZE’L- HİKMETİ VE’L- BEYÂN: hikmet ve beyân sahibi
146- YÂ ZER- RAHMETİ VE’R- RİDVÂN: rahmet ve rıdvan sahibi
147- YÂ ZE’L- HÜCCETİ VE’L- BURHÂN: kesin delil ve bürhan sahibi
148- YÂ ZE’L- AZAMETİ VE’S- SULTAN: azamet ve saltanat sahibi
149- YÂ ZE’L- AFVÎ VE’L- ĞUFRÂN: af ve mağfiret sahibi
150- YÂ ZE’R- REFETİ VE’L- MÜSTEÂN: kendisinden yardım istenen ve Latîf rahmet sahibi
151- YÂ MEN HÜVE RABBÜ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin Rabbi
152- YÂ MEN HÜVE İLÂHÜ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin İlâhı
153- YÂ MEN HÜVE HÂLİKU KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin yaratıcısı
154- YÂ MEN HÜVE FEVKA KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin üzerinde olan
155- YÂ MEN HÜVE KABLE KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyden önce olan
156- YÂ MEN HÜVE BADE KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyden sonrada varlığı devâm eden
157- YÂ MEN HÜVE ÂLİMÜ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyi bilen
158- YÂ MEN HÜVE KÂDİRU KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeye gücü yeten
159- YÂ MEN HÜVE SÂNİU KÜLLİ ŞEY’’İN: herşeyin Sanatkârı
160- YÂ MEN HÜVE YEBKÂ VE YEFNÂ KÜLLİ ŞEY’’İN: herşey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan
161- YÂ MÜ’MİN: kalblerde iman nûrunu yakan ve kullara huzur ve güven veren
162- YÂ MÜHEYMİN: bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan
163- YÂ MÜKEVVİN: bütün mahlukatı yoktan meydana getiren
164- YÂ MÜLEKKİN: bütün yarattıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden
165- YÂ MÜBEYYİN: bütün kulları için açıklanması gereken herşeyi beyan eden
166- YÂ MÜHEVVİN: musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran
167- YÂ MÜZEYYİN: herşeyi münâsip şekilde süsleyen
168- YÂ MUAZZİM: dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren
169- YÂ MUAVVİN: muhtaçların, tevbeyi kabul edenin yardımına koşan ve birbirinin imdadına koşturan
170- YÂ MÜLEVVİN: herşeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen
171- YÂ MEN HÜVE FÎ MÜLKİHÎ MUKÎM: hakimiyetinde dâim olan
172- YÂ MEN HÜVE FÎ CELÂLİHÎ AZÎM: celâlinde azîm olan
173- YÂ MEN HÜVE Fİ SULTÂNİHÎ KADÎM: saltanatında kadîm olan
174- YÂ MEN HÜVE ALÂ ABDİHÎ RAHÎM: kullarına rahmet eden
175- YÂ MEN HÜVE BİKÜLLİ ŞEY’’İN ALÎM: herşeyi bilen
176- YÂ MEN HÜVE LİMEN CEFÂHU HALÎM: emirlerine uymayanlara halim olan
177- YÂ MEN HÜVE LİMEN TERECCÂHÜ KERÎM: kendisine ümit bağlayana kerîm olan
178- YÂ MEN HÜVE FÎ MEKÂDÎRİHÎ HAKÎM: ölçülerinde hikmetli olan
179- YÂ MEN HÜVE FÎ HUKMİHÎ LÂTÎF: hükmünde lütuf sahibi olan
180- YÂ MEN HÜVE FÎ LÜTFİHÎ KADÎR: lütfunda kadir olan
181- YÂ MEN LÂ YÜRCÂ İLLÂ FADLUH: fazlından başka bir şey ümid edilmeyen
182- YÂ MEN LÂ YUHÂFÜ İLLÂ ADLÜH: adaletinden başka bir şeyden korkulmayan
183- YÂ MEN LÂ YÜNTAZARU İLLÂ BİRRUH: iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen
184- YÂ MEN LÂ YÜSELÜ İLLÂ AFVUH: affından başka bir şey istenmeyen
185- YÂ MEN LÂ YEDÛMU İLLÂ MÜLKÜH: hakimiyetinden başkası devâm etmeyen
186- YÂ MEN LÂ SULTÂNE İLLÂ SULTÂNÜH: saltanatından başka gerçek saltanat olmayan
187- YÂ MEN LÂ BURHÂNE İLLÂ BURHÂNÜH: bürhanlarından başka bürhan bulunmayan
188- YÂ MEN VESİAT KÜLLE ŞEY’’İN RAHMETÜH: rahmeti her şeyi kuşatmış olan
189- YÂ MEN SEBEKAT RAHMETÜHÛ ALÂ ĞADABİH: rahmeti gazabını geçmiş olan
190- YÂ MEN EHÂTA BİKÜLLİ ŞEY’’İN İLMÜH: ilmiyle her şeyi kuşatmış olan
191- YÂ FÂRİCE’L- HEMMİ: tasayı kaldıran
192- YÂ KÂŞİFE’L- ĞAMMİ: gamı gideren
193- YÂ ĞAFİRE’Z- ZENBİ: günahı affeden
194- YÂ KÂBİLE’T- TEVBİ: tevbeyi kabul eden
195- YÂ HÂLİKA’L- HALKİ: yaratılmışları yaratan
196- YÂ SÂDİKA’L- VADİ: vaadinde sadık olan
197- YÂ RÂZİKA’T- TİFLİ: yavrulara rızık veren
198- YÂ MÛFİYE’L- AHDİ: sözünü yerine getiren
199- YÂ ÂLİME’S- SİRRİ: gizliyi bilen
200- YÂ FÂLİKA’L- HABBİ: tohumu yarıp sümbüllendiren
dualarım:
201- YÂ ALİYYÜ: her şeyiyle yüce olan
202- YÂ VEFİYYÜ: sözünde vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen
203- YÂ VELİYYÜ: mü'minlerin dostu olan
204- YÂ ĞANİYYÜ: gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
205- YÂ MELİYYÜ: sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi
206- YÂ ZEKİYYÜ: her cihetten temiz ve pak olan
207- YÂ RADİYYÜ: kendisini kulluk edenlerden hoşnut olan
208- YÂ BEDİYYÜ: eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen
209- YÂ HAFİYYÜ: şiddet-i zuhurundan gizlenen
210- YÂ KAVİYYÜ: güç ve kuvveti sonsuz olan
211- YÂ MEN AZHERA’L- CEMİL: güzeli açığa çıkaran
212- YÂ MEN SETERA ALE’L- KABÎH: çirkinin üzerini örten
213- YÂ MEN LÂ YUÂHİZÜ Bİ’L- CERÎMEH: suç sebebiyle hemen azarlamayan
214- YÂ MEN LÂ YEHTİKÜ’S- SİTR: ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan
215- YÂ AZİME’L- AFVİ: affı büyük olan
216- YÂ HASENE’T- TECÂVÜZ: günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan
217- YÂ VÂSİA’L- MAĞFİREH: mağfireti geniş olan
218- YÂ BÂSİTA’L- YEDEYNİ Bİ’R- RAHMEH: rahmeti bol olan
219- YÂ SÂHİBE KÜLLİ NECVÂ: bütün sessiz yalvarışların yanında olan
220- YÂ MÜNTEHÂ KÜLLİ ŞEKVÂ: bütün şikâyetler kendisinde son bulan
221- YÂ ZEN NİMETİ’S- SABİĞÂH: bol nimet sahibi
222- YÂ ZER- RAHMETİ’L- VÂSİAH: geniş rahmet sahibi
223- YÂ ZE’L- HİKMETİ’L- BÂLİĞAH: tam hikmet sahibi
224- YÂ ZE’L- KUDRETİ’L- KÂMİLEH: kâmil kudret sahibi
225- YÂ ZE’L- HÜCCETİ’L- KÂTİAH: kesin hüccet sahibi
226- YÂ ZE’L- KERÂMETİ’Z- ZÂHİRAH: açık ikram sahibi
227- YÂ ZE’S- SİFÂTİ’L- ÂLİYEH: yüce sıfat sahibi
228- YÂ ZE’L- İZZETİ’D- DÂİMEH: dâim izzet sahibi
229- YÂ ZE’L- KUVVETİ’L- METÎNEH: metin kuvvet sahibi
230- YÂ ZE’L- MİNNETİ’S- SÂBİKAH: geçmiş minnet sahibi
231- YÂ AHKEME’L- HÂKİMÎN: bütün hükmedenlerden daha hâkim
232- YÂ ADELE’L- ÂDİLÎN: bütün âdillerden daha âdil
233- YÂ ESDAKA’S- SÂDİKÎN: bütün doğrulardan daha doğru
234- YÂ EZHARA’Z- ZÂHİRÎN: varlığı açık olanların en hayırlısı
235- YÂ ETHERA’T- TÂHİRÎN: bütün temiz olanlardan daha temiz
236- YÂ AHSENE’L- HALİKÎN: yaratıcılık mertebelerinin en güzelinden olan
237- YÂ ESRÂA’L- HASİBÎN: bütün hesaba çekenlerden daha süratli hesap gören
238- YÂ ESMAA’S- SÂMİÎN: bütün işitenlerden daha iyi işiten
239- YÂ EKREME’L- EKREMÎN: bütün ikram edenlerden daha iyi ikram eden
240- YÂ ERHAME’R- RÂHİMÎN: bütün merhamet edenlerden daha merhametli olan
241- YÂ EŞFEA’Ş- ŞÂFİÎN: bütün şifâ verenlerden daha iyi şifâ veren
242- YÂ BEDÎA’S- SEMÂVÂT: gökleri yoktan yaratan
243- YÂ CÂİLE’Z- ZULÜMÂT: karanlıkları meydana getiren
244- YÂ ÂLİME’L- HAFİYYÂT: gizlilikleri bilen
245- YÂ RÂHİME’L- ABERÂT: için için üzülenlere acıyan
246- YÂ SÂTİRA’L- AVERÂT: utanılacak şeyleri örten
247- YÂ KÂŞİFE’L- BELİYYÂT: belâları defeden
248- YÂ MUHYİYE’L- EMVÂT: ölüleri dirilten
249- YÂ DÂİFE’L- HASENÂT: sevapları kat kat yazan
250- YÂ MÜNZİLE’L- BEREKÂT: bereketleri indiren
251- YÂ ŞEDÎDE’N- NEKAMÂT: cezaları şiddetli olan
252- YÂ MUSAVVİR: her varlığa münâsip şekil giydiren
253- YÂ MUKADDİR: her şeyin plan ve programını ölçülü yapan
254- YÂ MUTAHHİR: her şeyi maddî ve mânevî kirlerden temizleyen
255- YÂ MÜNEVVİR: nûruyla her şeyi nûrlandıran
256- YÂ MUKADDİM: dilediğini öne geçiren
257- YÂ MUAHHİR: istediğini geriye bırakan
258- YÂ MÜYESSİR: hayırlı işleri kolaylaştıran
259- YÂ MÜNZİR: kullarını azabıyla korkutan
260- YÂ MÜBEŞŞİR: kullarını cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen
261- YÂ MÜDEBBİR: bütün kâinâtı tam bir nizam içinde idâre eden
262- YÂ RABBE’L- BEYTİ’L- HARÂM: Beytü'l-Haram’ın Rabbi
263- YÂ RABBE’Ş- ŞEHRİ’L- HARÂM: Haram Aylarının Rabbi
264- YÂ RABBE’L- MESCİDİ’L- HARÂM: Mescidü'l-Haram’ın Rabbi
265- YÂ RABBE’L- BELEDİ’L- HARÂM: haram belde olan Mekke'nin Rabbi
266- YÂ RABBE’R- RÜKNİ VE’L- MAKÂM: Rükn-ü Haceri'l-Esved ve Makam-ı İbrahîm’in Rabbi
267- YÂ RABBE’L- MEŞARİ’L- HARÂM: Meş'arü'l-Haram’ın Rabbi
268- YÂ RABBE’L- HİLLİ VE’L- HARÂM: helâl ve haramın Rabbi
269- YÂ RABBE’N- NÛRİ VEZ ZALÂM: nûr ve karanlığın Rabbi
270- YÂ RABBE’T- TAHİYYETİ VE’S- SELÂM: tahiyyât ve selâmın Rabbi
271- YÂ RABBE’L- CELÂLİ VE’L- İKRÂM: celâl ve ikramın Rabbi
272- YÂ İMÂDE MEN LÂ İMÂDE LEH: desteği olmayanların desteği
273- YÂ SENEDE MEN LÂ SENEDE LEH: dayanağı olmayanları dayanağı
274- YÂ ZÜHRA MEN LÂ ZÜHRA LEH: övünülecek bir şeyi bulunmayanların övüncü
275- YÂ ĞİYÂSE MEN LÂ ĞİYÂSE LEH: imdadına koşacak kimsesi olmayanların mededkârı
276- YÂ HİRZE MEN LÂ HİRZE LEH: korunacak yeri olmayanların koruyucusu
277- YÂ FAHRE MEN LÂ FAHRE LEH: iftihar edecek kimsesi olmayanların medâr-ı iftiharı
278- YÂ İZZE MEN LÂ İZZE LEH: izzeti olmayanların izzeti
279- YÂ MUÎNE MEN LÂ MUÎNE LEH: yardımcısı olmayanların yardımcısı
280- YÂ ENÎSE MEN LÂ ENÎSE LEH: dostu olmayanların dostu
281- YÂ ĞUNYETE MEN LÂ ĞUNYETE LEH: zenginliği olmayanların ihtiyacını gören
282- YÂ KÂİM: varlığında başkasına muhtaç olmayan
283- YÂ DÂİM: varlığının sonu olmayan
284- YÂ RÂHİM: mahlukatına merhamet eden
285- YÂ HÂKİM: mevcûdatına hükmeden
286- YÂ ÂLİM: her şeyi bilen
287- YÂ ÂSİM: yarattıklarını koruyan
288- YÂ KÂSİM: her şeyi adaletle taksim eden
289- YÂ SÂLİM: ayıp ve kusur kendisine arız olmayan
290- YÂ KÂBİD: istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan
291- YÂ BÂSİT: istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten
292- YÂ ÂSİME MEN İSTASAMEH: Kendisine sığınmak isteyenleri koruyan
293- YÂ RÂHİME MEN İSTERHÂMEH: Kendisinden merhamet dileyenlere merhamet eden
294- YÂ NÂSİRA MEN İSTENSARAH: Kendisinden yardım isteyenlere yardım eden
295- YÂ HÂFİZA MEN İSTAHFEZAH: korunmak isteyenleri muhafaza eden
296- YÂ MÜKRİME MEN İSTEKREMEH: Kendisinden ikram isteyenlere ikram eden
297- YÂ MÜRŞİDE MEN İSTERŞEDEH: Kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden
298- YÂ MUÎNE MEN İSTEÂNEH: Kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden
299- YÂ MUĞİSE MEN İSTEĞÂSEH: Kendisinden imdad isteyenlere imdad eden
300- YÂ SARÎHA MEN İSTASRAHAH: feryâd edenlerin feryâdına koşan
dualarım:
301- YÂ ĞÂFİRA MEN İSTAĞFERAH: Kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan
302- YÂ KERÎME’S- SAFHİ: affı bol olan
303- YÂ AZÎME’L- MENNİ: iyiliği büyük olan
304- YÂ KESÎRE’L- HAYRİ: hayrı çok olan
305- YÂ KADÎME’L- FADLİ: fazlı kadîm olan
306- YÂ LÂTİFE’S- SUNİ: sanatı güzel olan
307- YÂ DÂİME’L- LUTFİ: lütfu dâim olan
308- YÂ NÂFİSE’L- KERBİ: sıkıntıyı gideren
309- YÂ KÂŞİFE’L- DURRİ: zararı kaldıran
310- YÂ MÂLİKE’L- MÜLKİ: mülkün sahibi olan
311- YÂ KÂDİYEM Bİ’L- HAKKİ: hak ile hükmeden
312- YÂ AZÎZEN LÂ YUDÂM: mağlup edilmeyen Azîz
313- YÂ LÂTİFEN LÂ YURÂM: Kendisinden uzaklaşılmayan Latîf
314- YÂ RAKÎBEN LÂ YENÂM: uyumayan gözetleyici
315- YÂ KÂİMEN LÂ YEFÛT: yok olmayan Mevcûd
316- YÂ HAYYEN LÂ YEMÛT: ölmeyen Hayy
317- YÂ MÂLİKEN LÂ YEZÛL: yok olmayan Melik
318- YÂ BÂKİYEN LÂ YEFNÂ: fenâ bulmayan Bâki
319- YÂ ÂLİME’LLÂ YECHEL: Kendisine cehâlet bulaşmayan Âlim
320- YÂ SAMEDEN LÂ YUTAM: taama (yemeğe) muhtaç olmayan Samed
321- YÂ KAVİYYEN LÂ YUDAF: zaafa düşürülemeyen Kavi
322- YÂ VÂHİD: isim, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan
323- YÂ VÂCİD: istediğini bulan (maddî olmayan varlıklardan maddî varlıklar yaratan)
324- YÂ ŞÂHİD: her yerde hazır ve nazır olan
325- YÂ MÂCİD: sonsuz şan ve yücelik sahibi
326- YÂ RÂŞİD: bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
327- YÂ BÂİS: peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
328- YÂ VÂRİS: bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
329- YÂ DÂRRU: hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri de yaratan
330- YÂ NÂFİ: hayır ve menfaatli şeyleri vareden
331- YÂ HÂDÎ: kullarına yol gösterip lütfuyla hidâyet veren
332- YÂ AZAMU MİN KÜLLİ AZÎM: bütün azîmlerden daha azîm
333- YÂ EKREMU MİN KÜLLİ KERÎM: bütün cömertlerden daha Kerîm
334- YÂ ERHAMU MİN KÜLLİ RAHÎM: bütün merhametlilerden daha Rahîm
335- YÂ AHKEMU MİN KÜLLİ HAKÎM: bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm
336- YÂ ÂLEMU MİN KÜLLİ ALÎM: bütün âlimlerden daha Alîm
337- YÂ AKDEMU MİN KÜLLİ KADÎM: bütün önce yaratılanlardan daha önce daha evvel mevcûd olan
338- YÂ EKBERU MİN KÜLLİ KEBÎR: bütün büyüklerden daha büyük
339- YÂ ACELLU MİN KÜLLİ CELÎL: bütün yücelerden daha yüce
340- YÂ EAZZU MİN KÜLLİ AZÎZ: bütün izzet sahiplerinden daha Azîz
341- YÂ ELTAFU MİN KÜLLİ LÂTÎF: bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf
342- YÂ MEN HÜVE FÎ AHDİHÎ VEFİYYUN: ahdinde vefâlı
343- YÂ MEN HÜVE FÎ VEFÂİHÎ KAVİYYUN: vefâsında kuvvetli
344- YÂ MEN HÜVE FÎ KUVVETİHÎ ALİYYUN: kuvvetinde yüce
345- YÂ MEN HÜVE FÎ ULUVVİHÎ KARÎBUN: yüceliğinde yakın
346- YÂ MEN HÜVE FÎ KURBİHÎ LATÎFUN: yakınlığında Latîf
347- YÂ MEN HÜVE FÎ LÜTFİHÎ ŞERÎFUN: lütfunda Şerîf
348- YÂ MEN HÜVE FÎ ŞEREFİHÎ AZÎZÜN: şerefinde Azîz
349- YÂ MEN HÜVE FÎ İZZETİHÎ AZÎMUN: izzetinde Azîm
350- YÂ MEN HÜVE FÎ AZAMETİHÎ MECÎDUN: azametinde Mecîd

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Havasokulu 20:57 07.09.17
351- YÂ MEN HÜVE FÎ MECDİHÎ HAMÎDUN: yüceliğinde Hamîd
352- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂDİUN LEH: her şeyin kendisine boyun eğdiği
353- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN KÂİNÜN LEH: her şey kendisi için var olan
354- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN MEVCÛDUN LEH: her şey kendisi için mevcûd olan
355- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN MÜNÎBUN LEH: her şeyin kendisine döndüğü
356- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂİFUN MİNHU: her şeyin kendisinden korktuğu
357- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN MÜSEBBİHUN LEH: her şeyin kendini tesbih ettiği
358- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN KÂİMUN BİH: her şey kendisiyle ayakta olan
359- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂŞİUN LEH: her şeyin kendisine itâat ettiği
360- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN SÂİRUN İLEYH: her şeyin kendisine yöneldiği
361- YÂ MEN HÜVE KÜLLÜ ŞEY’’İN HÂLİKUN İLLÂ VECHEH: kendisine bakan yüzü müstesna her şeyin fâni olduğu
362- YÂ KÂFÎ: kullarına yeten
363- YÂ ŞÂFÎ: her türlü derde devâ veren
364- YÂ VÂFÎ: vaadinde duran
365- YÂ MUÂFÎ kullarına âfiyet veren
366- YÂ ÂLÎ: her şeyiyle yüce olan
367- YÂ DÂÎ: iyiliğe ve cennete dâvet eden
368- YÂ RÂDÎ: iyi kullarından hoşnut olan
369- YÂ KÂDÎ: hikmet ve adaletle hükmeden
370- YÂ BÂKÎ: varlığının sonu olmayan
371- YÂ HÂDÎ: dilediğini doğru yola ulaştıran
372- YÂ MEN LÂ MEFERRA İLLÂ İLEYH: kendisinden başka kaçılacak yer olmayan
373- YÂ MEN LÂ MEFZEA İLLÂ İLEYH: kendisinden sığınılacak yer olmayan
374- YÂ MEN LÂ MELCEE İLLÂ İLEYH: kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan
375- YÂ MEN LÂ YÜTEVEKKELÜ İLLÂ LEYH: kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan
376- YÂ MEN LÂ MAKSADE İLLÂ İLEYH: kendisinden başka maksud olmayan
377- YÂ MEN LÂ MENCEE İLLÂ İLEYH: kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan
378- YÂ MEN LÂ YURĞABU İLLÂ İLEYH: kendisinden başkasına rağbet edilmeyen
379- YÂ MEN LÂ YUBEDU İLLÂ İYYÂH: kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen
380- YÂ MEN LÂ YÜSTEÂNU İLLÂ MİNH: kendisinden başkasından yardım istenilmeyen
381- YÂ MEN LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİH: kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan
382- YÂ HAYRA’L- MERHÛBÎN: kendisine kaçılanların en hayırlısı
383- YÂ HAYRA’L- MATLÛBÎN: matlubların en hayırlısı
384- YÂ HAYRA’L- MERĞÛBÎN: rağbet edilenlerin en hayırlısı
385- YÂ HAYRA’L- MESÛLÎN: dilekte bulunanların en hayırlısı
386- YÂ HAYRA’L- MAKSÛDÎN: maksud olanların en hayırlısı
387- YÂ HAYRA’L- MEZKÛRÎN: zikredilenlerin en hayırlısı
388- YÂ HAYRA’L- MEŞKÛRÎN: sükredilenlerin en hayırlısı
389- YÂ HAYRA’L- MAHBÛBÎN: sevilenlerin en hayırlısı
390- YÂ HAYRA’L- MÜNZİLÎN: indirenlerin en hayırlısı
391- YÂ HAYRA’L- MÜSTENİSÎN: kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı
392- YÂ MEN HÜVE HALAKA FESEVVÂ: yaratıp düzene koyan
393- YÂ MEN HÜVE KADDERA FEHEDÂ: takdir edip hedefe götüren
394- YÂ MEN HÜVE YEKŞİFÜ’L- BELVÂ: belâyı kaldıran
395- YÂ MEN HÜVE YESMEUN NECVÂ: gizli yakarışı işiten
396- YÂ MEN HÜVE YÜNKİZÜ’L- GARKÂ: batmışı kurtaran
397- YÂ MEN HÜVE YÜNCİ’L- HELKÂ: helak olana necat veren
398- YÂ MEN HÜVE YEŞFİ’L- MERDÂ: hastaya şifâ veren
399- YÂ MEN HÜVE EMÂTE VE AHYÂ: öldüren ve dirilten
400- YÂ MEN HÜVE ADHAKE VE EBKÂ: güldüren ve ağlatan
dualarım:
401- YÂ MEN HÜVE EDALLE VE EHDÂ: saptıran ve hidâyete erdiren
402- YÂ ĞAFİR: dilediği kullarının günahlarını silen
403- YÂ SÂTİR: ayıp ve kusurları örten
404- YÂ KÂHİR: düşmanlarını mağlub eden
405- YÂ KÂDİR: herşeye gücü yeten
406- YÂ NAZİR: bütün mahlukatının hâllerini gören
407- YÂ FATİR: bütün mahlukatı yoktan var eden
408- YÂ ŞÂKİR: kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren
409- YÂ ZÂKİR: kendisini zikredenleri yâd eden
410- YÂ NÂSİR: dostlarına yardım eden
411- YÂ CÂBİR: kırık gönülleri saran ve zararları telâfi eden
412- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- BERRİ VE’L- BAHRİ SEBÎLÜH: karada ve denizde yolu olan
413- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- ÂFÂKİ ÂYÂTÜH: dış âlemde âyetleri bulunan
414- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- ÂYÂTİ BURHÂNÜH: âyetlerinde delili olan
415- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- MEMÂTİ KUDRETÜH: ölümlerde kudreti tecellî eden
416- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- KUBÛRİ İZZETÜH: kabirlerde izzeti olan
417- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- KİYÂMETİ MİLKETÜH: kıyamette saltanat olan
418- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- HİSÂBİ HEYBETÜH: hisapta heybeti olan
419- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- MÎZÂNİ KADÂÜH: mizanda hükmü olan
420- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- CENNETİ RAHMETÜH: cennette rahmeti olan
421- YÂ MEN HÜVE Fİ’N- NÂRİ AZÂBÜH: cehennemde azabı olan
422- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YEHREBÜ’L- HÂİFÛN: korkanların Kendisine kaçtığı
423- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YEFZEU’L- MÜZNİBÛN: günahkârların Kendisine sığındığı
424- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YAKSİDÜ’L- MÜNÎBÛN: tevbe edenlerin Kendisine yöneldiği
425- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YELCEÜ’L- ÂSÛN: âsilerin Kendisine iltica ettiği
426- YÂ MEN HÜVE İLEYHİ YERĞABÜ’Z- ZÂHİDÛN: zâhidlerin kendisine rağbet ettiği
427- YÂ MEN HÜVE FÎHİ YATMAÜ’L- HÂTİÛN: hatalıların kendisine ümit beslediği
428- YÂ MEN HÜVE YESTENİSÜ BİHİ’L- MÜRÎDÛN: kendisini arzulayanların kendisiyle ünsiyet bulduğu
429- YÂ MEN HÜVE YEFTEHİRU BİHİ’L- MUHSİNÛN: iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği
430- YÂ MEN HÜVE ALEYHİ YETEVEKKELÜ’L- MÜTEVEKKİLÛN: tevekkül edenlerin kendisine güvendiği
431- YÂ MEN HÜVE YESKÜNÜ BİHİ’L- MÛKİNÛN: kuvvetle iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu
432- YÂ AKRABU MİN KÜLLİ KARÎB: bütün yakınlardan daha yakın
433- YÂ EHABBU MİN KÜLLİ HABÎB: bütün sevilenlerden daha sevgili
434- YÂ AZAMU MİN KÜLLİ AZÎM: bütün büyüklerden daha büyük
435- YÂ EAZZÜ MİN KÜLLİ AZÎZ: bütün izzet sahiplerinden daha Azîz
436- YÂ AKVÂ MİN KÜLLİ KAVİY: bütün kuvvetlilerden daha Kavi
437- YÂ AĞNÂ MİN KÜLLİ ĞANİY: bütün zenginlerden daha zengin
438- YÂ ECVEDÜ MİN KÜLLİ CEVÂD: bütün cömertlerden daha cömert
439- YÂ EREFÜ MİN KÜLLİ RAÛF: bütün şefkatlilerden daha Raûf
440- YÂ ERHAMÜ MİN KÜLLİ RAHÎM: bütün merhametlilerden daha Rahîm
441- YÂ ECELLÜ MİN KÜLLİ CELÎL: bütün yücelerden daha yüce
442- YÂ KARÎB: herşeye herşeyden yakın olan
443- YÂ RAKÎB: bütün mahlukatı gözetleyen
444- YÂ HABÎB: mü'minlerin sevgilisi olan
445- YÂ MUCÎB: kulların dualarına cevap veren
446- YÂ HASÎB: kulların bütün fiilerinin hesabını gören
447- YÂ TABÎB: bütün dertlere devâ veren
448- YÂ BASÎR: herşeyi bütün incelikleriyle gören
449- YÂ HABÎR: herşeyden haberdâr olan
450- YÂ MÜNÎR: herşeyi nûruyla aydınlatan
451- YÂ MÜBÎN: kullarına gerekli herşeyi açıklayan ve varlığı apaçık olan
452- YÂ ĞALİBEN ĞAYRA MAĞLÛB: mağlub olmayan Galib
453- YÂ SÂNİAN ĞAYRA MASNU: yaratılmış olmayan Sanatkâr
454- YÂ HÂLİKAN ĞAYRA MAHLÛK: mahluk olmayan Yaratıcı
455- YÂ MÂLİKEN ĞAYRA MEMLÛK: sahip olunamayan mülk sahibi
456- YÂ KÂHİRAN ĞAYRA MAKHÛR: kendisine üstün gelinemeyen Kâhir
457- YÂ RÂFİAN ĞAYRA MERFU: yükseltilmekten münezzeh olan yükseltici
458- YÂ HÂFİZAN ĞAYRA MAHFÛZ: korunmayan koruyucu
459- YÂ NÂSİRAN ĞAYRA MENSÛR: yardım edilmeyen yardım edici
460- YÂ ŞÂHİDEN ĞAYRA ĞAİB: gaib olmayan Şâhid
461- YÂ KARÎBEN ĞAYRA BAÎD: uzak olmayan yakın
462- YÂ NÛRAN NÛR: nûrların nûru
463- YÂ MÜNEVVİRAN NÛR: nûrları nûrlandıran
464- YÂ MUSAVVİRAN NÛR: nûrlara suret ve şekil veren
465- YÂ HÂLİKAN NÛR: nûrları yaratan
466- YÂ MUKADDİRAN NÛR: nûrları takdir eden
467- YÂ MUDEBBİRAN NÛR: nûrları idâre eden
468- YÂ NÛRAN KABLE KÜLLİ NÛR: bütün nûrlardan evvel olan Nûr
469- YÂ NÛRAN BADE KÜLLİ NÛR: bütün nûrlardan sonrada varlığı devâm eden Nûr
470- YÂ NÛRAN FEVKA KÜLLİ NÛR: bütün nûrların üstünde olan Nûr
471- YÂ NÛRAN LEYSE MİSLEHÛ NÛR: hiçbir nûr kendisine benzemeyen Nûr
472- YÂ MEN ATÂHÛ ŞERÎF: bağış ve ihsanı şerefli olan
473- YÂ MEN FİLÜHÛ LÂTÎF: fiili Latîf olan
474- YÂ MEN LÜTFUHÛ MUKÎM: lütfu dâim olan
475- YÂ MEN İHSÂNUHÛ KADÎM: ihsanı kadîm olan
476- YÂ MEN KAVLÜHÛ HAK: sözü hak olan
477- YÂ MEN VADÜHÛ SİDK: vaadi doğru olan
478- YÂ MEN AFVÜHÛ FADL: affı fazl olan
479- YÂ MEN AZÂBÜHÛ ADL: azabı adalet olan
480- YÂ MEN ZİKRUHÛ HULV: zikri tatlı olan
481- YÂ MEN ÜNSÜHÛ LEZÎZ: dostluğu (birlikteliği) lezzetli olan
482- YÂ MÜNEVVİL: kullarına nimet ihsan eden
483- YÂ MUFASSİL: bütün müşkülleri hâlleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran
484- YÂ MÜBEDDİL: istediğini istediği şekilde değiştiren
485- YÂ MÜSEHHİL: zorlukları kolaylaştıran
486- YÂ MÜZELLİL: istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren
487- YÂ MÜNEZZİL: kitaplar ve bereketler indiren, dilediğinin rütbesini alçaltan
488- YÂ MUHAVVİL: kâinâttaki bütün işleri döndüren ve kullarını hâlden hâle sevk eden
489- YÂ MÜCEMMİL: herşeyi münâsip şekilde güzelleştiren
490- YÂ MÜKEMMİL: herşeyi kemâle erdiren
491- YÂ MUFADDİL: istediğini istediğine üstün kılan
492- YÂ MEN YERÂ VELÂ YÜRÂ: herşeyi gören, fakat Kendisi görülmeyen
493- YÂ MEN YAHLÜKU VELÂ YUHLÂK: herşeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan
494- YÂ MEN YEHDÎ VELÂ YÜHDÂ: herşeye yol gösteren fakat Kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan
495- YÂ MEN YUHYÎ VELÂ YUHYÂ: hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan
496- YÂ MEN YUTİMU VELÂ YUTAM: herşeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan
497- YÂ MEN YÜCÎRU VELÂ YÜCÂR: herşeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan
498- YÂ MEN YAKDÎ VELÂ YUKDÂ ALEYH: herşey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında karar verilmeyen
499- YÂ MEN YAHKÜMU VELÂ YUHKEMU ALEYH: hüküm veren, fakat kendisine hükmedilemeyen
500- YÂ MEN LEM YELİD VELEM YÛLED: doğurmayan ve doğmayan

Cevapla
Havasokulu 20:59 07.09.17
501- YÂ VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD: hiçbirşey kendisine denk olmayan
502- YÂ NİME’L- HABÎB: en iyi sevgili
503- YÂ NİME’T-TABÎB: en iyi şifâ veren
504- YÂ NİME’L- HASÎB: en iyi hesap gören
505- YÂ NİME’L- KARÎB: en iyi yakın
506- YÂ NİME’R- RAKÎB: en iyi gözetleyici
507- YÂ NİME’L- MÜCÎB: en iyi cevap veren
508- YÂ NİME’L- ENÎS: en iyi dost
509- YÂ NİME’L- VEKÎL: en iyi vekil
510- YÂ NİME’L- MEVLÂ: en iyi efendi
511- YÂ NİME’N-NASÎR: en iyi yardımcı
512- YÂ SÜRÛRE’L- ÂRİFÎN: kendisini tanıyanların sevinç kaynağı
513- YÂ ENÎSE’L- MÜRÎDÎN: kendisini arzuluyanların dostu
514- YÂ MUĞÎSE’L- MÜŞTÂKÎN: kendisine müştak olanların imdadına koşan
515- YÂ HABÎBE’T- TEVVÂBÎN: tevbekârların sevgilisi
516- YÂ RÂZİKA’L- MUKİLLÎN: ihtiyaç sahiplerine rızık veren
517- YÂ RECÂE’L- MÜZNİBÎN: günahkârların ümidi
518- YÂ KÂŞİFE’L- MEKRÛBÎN: sıkıntıda olanların ferahlatıcısı
519- YÂ MÜNEFFİSEN ANİ’L- MAĞMÛMÎN: gamlılara nefes aldıran
520- YÂ MÜFERRİCEN ANİ’L- MAHZÛNÎN: mahzunlara (üzüntülülere) kurtuluş yolu gösteren
521- YÂ İLÂHE’L- EVVELÎNE VE’L- ÂHİRÎN: evvel ve âhirlerin ilâhı
522- YÂ RABBE’L- CENNETİ VE’N-NÂR: cennet ve cehennemin Rabbi
523- YÂ RABBE’N-NEBİYYÎNE VE’L- AHYÂR: peygamberler ve hayırların Rabbi
524- YÂ RABBE’S- SİDDÎKÎNE VE’L- EBRÂR: sıddıkların ve iyilerin Rabbi
525- YÂ RABBE’S- SİĞÂRİ VE’L- KİBÂR: küçüklerin ve büyüklerin Rabbi
526- YÂ RABBE’L- HUBÛBİ VE’L- ESMÂR: danelerin ve meyvelerin Rabbi
527- YÂ RABBE’L- ENHÂRİ VE’L- EŞCÂR: nehirlerin ve ağaçların Rabbi
528- YÂ RABBE’S- SAHÂRA VE’L- ĞİFÂR: sahraların ve çöllerin Rabbi
529- YÂ RABBE’L- ABÎDİ VE’L- AHRÂR: kölelerin ve hürlerin Rabbi
530- YÂ RABBE’L- İLÂNİ VE’L- İSRÂR: açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi
531- YÂ RABBE’L- LEYLİ VE’N-NEHÂR: gece ve gündüzün Rabbi
532- YÂ MEN LAHİKA FÎ KÜLLİ ŞEY’İN İLMÜH: ilmi herşeye ulaşan
533- YÂ MEN NEFEZE Bİ KÜLLİ ŞEY’İN BASARUH: görüşü herşeyi nüfüz eden
534- YÂ MEN BELAĞAT İLÂ KÜLLİ ŞEY’İN KUDRETÜH: kudreti herşeye baliğ olan
535- YÂ MEN LÂ YUHSİ’L- İBÂDÜ NAMÂEH: nimetleri sayılamayan
536- YÂ MEN LÂ TEBLÜĞUL HALÂİKU ŞÜKREH: mahlukatın, gerçek şükrüne erişemediği
537- YÂ MEN LÂ TÜDRİKÜ’L- EFHÂMU CELÂLEH: zihinlerin,yüceliğini idrak edemediği
538- YÂ MEN LÂ TENÂLÜ’L- EVHÂMÜ KÜNHEH: hayallerin hakikatine erişemediği
539- YÂ MENİ’L- AZAMETÜ VE’L- KİBRİYÂU RİDÂUH: azamet ve kibriya örtüsü olan
540- YÂ MENİ’L- HEYBETÜ VE’S- SULTÂNÜ BEHÂUH: heybet ve saltanat güzelliği olan
541- YÂ MEN TEAZZEZE Bİ’L- İZZİ BEKÂUH: bekâsı izzetle üstün olan
542- YÂ MEN LEHÜ’L- MESELÜ’L- ALÂ: en yüce misaller kendisine ait olan
543- YÂ MEN LEHÜS- SİFÂTÜ’L- ULÂ: en yüce sıfatlar kendisine ait olan
544- YÂ MEN LEHÜ’L- ÂHİRETÜ VE’L- ÛLÂ: âhiret ve dünya kendisine ait olan
545- YÂ MEN LEHÜ’L- CENNETÜ’L- MEVÂ: Cennetü'l- Mev'a kendisine ait olan
546- YÂ MEN LEHÜN NÂRU VE’L- LEZÂ: cehennem ve ateşi kendisine ait olan
547- YÂ MEN LEHÜ’L- ÂYÂTÜ’L- KÜBRÂ: en büyük ayetler kendisine ait olan
548- YÂ MEN LEHÜ’L- ESMÂÜ’L- HÜSNÂ: en güzel isimler kendisine ait olan
549- YÂ MEN LEHÜ’L- HUKMU VE’L- KADÂ: hüküm ve kaza kendisine ait olan
550- YÂ MEN LEHÜS- SEMÂVÂTÜ’L- ULÂ: yüce gökler kendisine ait olan
551- YÂ MEN LEHÜ’L- ARŞU VE’S- SERÂ: arş ve yer kendisine ait olan
552- YÂ AFÜVVÜ: kullarını çok çok affeden
553- YÂ ĞAFÛR: kullarının günahlarını çokça bağışlayan
554- YÂ VEDÛD: itâatkâr kullarını çok seven ve sevilmeye layık olan
555- YÂ ŞEKÛR: rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
556- YÂ SABÛR: asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
557- YÂ RAÛF: kullarına çok merhamet edip esirgeyen
558- YÂ ATÛF: kullarına karşı pek merhametli olan
559- YÂ KUDDÛS: bütün mahlukatı maddî ve mânevî kirlerden arındıran
560- YÂ HAYYU: gerçek hayat sahibi olan
561- YÂ KAYYÛM: gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
562- YÂ MEN HÜVE Fİ’S- SEMÂİ AZAMETUH: semada azameti görülen
563- YÂ MEN HÜVE FÎ’L- ARDİ ÂYÂTÜH: yerde ayetleri tecelli eden
564- YÂ MEN HÜVE FÎ KÜLLİ ŞEY’İN DELÂİLÜH: herşeyde delilleri bulunan
565- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- BİHÂRİ ACÂİBUH: denizde acaib sanatları bulunan
566- YÂ MEN YEBDEU’L- HALKA SÜMME YUÎDUH: mahlukatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten
567- YÂ MEN HÜVE Fİ’L- CİBÂLİ HAZÂİNUH: dağlarda hazineleri bulunan
568- YÂ MEN AHSENE KÜLLE ŞEY’İN HALAKAH: yarattığı herşeyi en güzel yapan
569- YÂ MEN İLEYHİ YURCEU’L- EMRE KÜLLÜH: bütün işler kendisine dönen
570- YÂ MEN ZAHERA FÎ KÜLLİ ŞEY’İN LÜTFUH: herşeyde lütfu açıkça görülen
571- YÂ MEN YUARRİFU’L- HALÂİKA KUDRETEH: mahlukatına kudretini tanıtan
572- YÂ HABÎBE MEN LÂ HABÎBE LEH: sevgilisi olmayanların sevgilisi
573- YÂ TABÎBE MEN LÂ TABÎBE LEH: tabibi olmayanların tabibi
574- YÂ MÛCÎBE MEN LÂ MÛCÎBE LEH: isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların cevaplayıcısı
575- YÂ ŞEFÎKA MEN LÂ ŞEFÎKA LEH: şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi
576- YÂ RAFÎKA MEN LÂ RAFÎKA LEH: arkadaşı olmayanların arkadaşı (kimsesizlerin kimsesi)
577- YÂ ŞEFÎA MEN LÂ ŞEFÎA LEH: şefâat edecek kimsesi olmayanların şefâatçısı
578- YÂ MUĞÎSE MEN LÂ MUĞÎSE LEH: imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdadına koşan
579- YÂ DELÎLE MEN LÂ DELÎLE LEH: yol gösterecek kimsesi olmayanların rehberi
580- YÂ KAİDE MEN LÂ KAİDE LEH: rehberi olmayanların rehberi
581- YÂ RÂHİME MEN LÂ RÂHİME LEH: merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi
582- YÂ KÂFİYE MEN İSTEKFÂH: kendisini herşeye bedel yeter görenlerin kafi olan
583- YÂ HÂDİYE MEN İSTEHDÂH: kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi
584- YÂ KÂLİYE MEN İSTEKLÂH: kendisinden himaye isteyenleri koruyan
585- YÂ DÂİYE MEN İSTEDÂH: kendisini çağıranları cennete davet eden
586- YÂ ŞÂFİYE MEN İSTEŞFÂH: kendisinden şifâ isteyene şifâ veren
587- YÂ KÂDİYE MEN İSTEKDÂH: kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden
588- YÂ MUĞNİYE MEN İSTEĞNÂH: maddî ve mânevî zenginlik isteyenleri zenginleştiren
589- YÂ MÛFİYE MEN İSTEVFÂH: Kendisinden ihtiyacının yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren
590- YÂ MUKAVVİYE MENİS- TAKVÂH: kuvvet ve güç isteyenlere kafi güç ve kuvvet veren
591- YÂ VELİYYE MEN İSTEVLÂH: Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi
592- YÂ EVVEL-: herşeyden önce olan
593- YÂ ÂHİR: herşeyden sonra olan
594- YÂ ZÂHİR: varlığı apaçık görünen
595- YÂ BÂTİN: herşeyin içyüzünden haberdar olan
596- YÂ HÂLİK: herşeyi yoktan yaratan
597- YÂ RÂZİK: herşeyi münasip bir şekilde rızıklandıran
598- YÂ SÂDİK: her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren
599- YÂ SÂBİK: varlığı herşeyden önce olan
600- YÂ SÂİK: herşeyi mukadder hedefine sevk eden
dualarım:
601- YÂ FÂLİK: tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren
602- YÂ MEN YUKALLİBÜ’L- LEYLE VE’N-NEHÂR: gece ve gündüzü peş peşe değiştiren
603- YÂ MEN HALAKA’Z- ZULÜMÂTİ VE’N-NÛR: karanlıkları ve nûru yaratan
604- YÂ MEN CEALE’Z- ZİLLE VE’L- HARÛR: gölgeleri ve harareti meydana getiren
605- YÂ MEN SEHHARA’Ş- ŞEMSE VE’L- KAMER: güneşe ve aya boyun eğdiren
606- YÂ HALAKA’L- MEVTE VE’L- HAYÂT: ölümü ve hayatı yaratan
607- YÂ MEN LEHÜ’L- HALKU VE’L- EMRU: yaratmak ve emretmek kendisine ait olan
608- YÂ MEN LEM YETTAHİZ SAHİBETEN VELÂ VELEDÂ: eş ve evlat edinmeyen
609- YÂ MEN LEM YEKÜN LEHÜ ŞERÎKÜN Fİ’L- MÜLKİ: mülkünde hiçbir şeriki olmayan
610- YÂ MEN LEM YEKÜN LEHÜ VELİYYÜN MİNEZZÜLLİ: zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan
611- YÂ MEN LEHÜ’L- HAVLÜ VE’L- KUVVEH: havl ve kuvvet kendisine ait olan
612- YÂ MEN YALEMÜ MÛRÂDE’L- MÜRÎDÎN: kendisini arzuluyanların muradını bilen
613- YÂ MEN YEMLİKÜ HAVÂİCE’S- SÂİLÎN: kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahib olan
614- YÂ MEN YESMEU ENÎNE’L- VÂLİHÎN: üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten
615- YÂ MEN YERÂ BÜKÂE’L- HÂİFÎN: kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışlarını duyan
616- YÂ MEN YALEMÜ DAMÎRA’S- SÂMİTÎN: suskunların içinden gelenleri bilen
617- YÂ MEN YERÂ NEDEME’N-NÂDİMÎN: günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören
618- YÂ MEN YAKBELÜ UZRE’T- TÂİBÎN: tevbekârların özrünü kabul eden
619- YÂ MEN LÂ YUSLİHU AMELE’L- MÜFSİDÎN : fesatçıların işini düzeltmeyen
620- YÂ MEN LÂ YUDÎU ECRE’L- MUHSİNÎN : iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen
621- YÂ MEN LÂ YEBUDÛ AN KULÛBİ’L- ÂRİFÎN: kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
622- YÂ DÂİME’L- BEKÂİ: bekâsı daim olan
623- YÂ ĞÂFİRE’L- HATÂİ: hataları bağışlayan
624- YÂ SÂMİA’D- DUÂİ: duaları işiten
625- YÂ VÂSİA’L- ATÂİ: ihsanı geniş olan
626- YÂ RÂFİA’S- SEMÂİ: gökleri yükselten
627- YÂ KÂŞİFE’L- BELÂİ: belâları defeden
628- YÂ AZÎME’S- SENÂİ: medh ü senâsı büyük olan
629- YÂ KADÎME’S- SENÂİ: varlığının parlaklığı kadim olan
630- YÂ KESÎRE’L- VEFÂİ: vefası çok olan
631- YÂ ŞERÎFE’L- CEZÂİ: mükâfatı yüksek olan
632- YÂ ĞAFFÂR: çok affeden
633- YÂ SETTÂR: ayıpları çokça örten
634- YÂ KAHHÂR: herşeye galip gelen ve düşmanlarını kahreden
635- YÂ CEBBÂR: istediğini zorla yaptırabilen
636- YÂ SABBÂR: çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren
637- YÂ REZZÂK: bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
638- YÂ FETTÂH: herşeyi hikmetle açan
639- YÂ ALLÂM: herşeyi çok iyi bilen
640- YÂ VEHHÂB: bol bol hediyeler veren
641- YÂ TEVVÂB: tevbeleri çok çok kabul eden
642- YÂ MEN HALEKANÎ VE SEVVÂNÎ: beni yaratıp azalarımı düzene koyan
643- YÂ MEN RAZEKANÎ VE RABBANÎ: bana rızık veren ve beni terbiye eden
644- YÂ MEN ATAMENÎ VE SEKÂNÎ: beni yedirip içiren
645- YÂ MEN KARRABENİ VE EDNÂNÎ: beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan
646- YÂ MEN ASAMENÎ VE KEFÂNÎ: beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen
647- YÂ MEN HAFİZANÎ VE KELÂNÎ: beni muhafaza edip ayıplarımı örten
648- YÂ MEN VEFFEKANÎ VE HEDÂNÎ: bana tevfik edip hidâyet eden
649- YÂ MEN EAZZENÎ VE AĞNÂNÎ: beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren
650- YÂ MEN EMÂTENÎ VE AHYÂNÎ: beni öldürüp dirilten
651- YÂ MEN ÂNESENÎ VE ÂVÂNÎ: bana ünsiyet verip barındıran
652- YÂ MEN YUHİKKU’L- HAKKA BİKELİMÂTİH : kelimeleriyle hakkı gerçekleştiren
653- YÂ MEN LÂ MUAKKİBE LİHÜKMİH: hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan
654- YÂ MEN LÂ RÂDDE LİKADÂİH: kazasını geri çevirecek kimse bulunmayan
655- YÂ MEN YEHÛLÜ BEYNE’L- MERİ VE KALBİH: kişiye kalbinden daha yakın olan
656- YÂ MEN YAKBELÜ’T- TEVBETE AN İBÂDİH: kullarından tevbeyi kabul eden
657- YÂ MEN LÂ TENFEU’Ş- ŞEFÂATÜ İLLÂ BİİZNİH: izni olmadan hiçbir şefâat fayda vermeyen
658- YÂ MENİ’S- SEMÂVÂTÜ MATVİYYÂTÜN BİYEMÎNİH: bütün gökler kudretiyle dürülecek olan
659- YÂ MEN HÜVE ÂLEMU Bİ MEN DALLE AN SEBÎLİH: yolundan sapanları en iyi bilen
660- YÂ MEN YÜSEBBİHÜ’R- RADÜ BİHAMDİHÎ VE’L- MELÂİKETÜ MİN HÎFETİH: gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de heybetinden kendisini tesbih ettiği
661- YÂ MEN YURSİLÜ’R- RİYÂHA BÜŞRAN BEYNE YEDEY RAHMETİH: rahmet olan yağmurun önünde rüzgarları müjdeci gönderen
662- YÂ MEN CEALE’L- ARDA MİHÂDÂ: yeri beşik yapan
663- YÂ MEN CEALE’L- CİBÂLE EVTÂDÂ: dağları direk yapan
664- YÂ MEN CEALE’Ş- ŞEMSE SİRÂCÂ: güneşi kandil kılan
665- YÂ MEN CEALE’L- KAMERA NÛRÂ: ay'ı nûr kılan
666- YÂ MEN CEALE’L- LEYLE LİBÂSÂ: geceyi örtü yapan
667- YÂ MEN CEALE’N-NEHÂRA MEÂŞÂ: gündüzü maişet zamanı yapan
668- YÂ MEN CEALE’N-NEVME SÜBÂTÂ: uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan
669- YÂ MEN CEALE’S- SEMÂE BİNÂEN: semayı bina kılan
670- YÂ MEN CEALE’L- EŞYÂE EZVÂCÂ: eşyayı çift çift yaratan
671- YÂ MEN CEALE’N-NÂRA MİRSÂDÂ: ateşi gözcü kılan
672- YÂ ŞEFÎU: gerçek şefâat sahibi
673- YÂ SEMÎU: gizli açık her sesi işiten
674- YÂ REFÎU: istediğini yükselten ve son derece yüce olan
675- YÂ MENÎU: istediğini engelleyen
676- YÂ BEDÎU: mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan
677- YÂ SERÎU: hesabı en suratli bir şekilde gören
678- YÂ BEŞÎRU: sevdiklerini cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen
679- YÂ NEZÎRU: kullarına itâate sevk etmek için azabıyla korkutan
680- YÂ KADÎRU: sonsuz kudret sahibi olan
681- YÂ MUKTEDİRU: herşeye gücü yeten
682- YÂ HAYYU KABLE KÜLLİ HAYYİN: bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi
683- YÂ HAYYU BADE KÜLLİ HAYYİN: bütün dirilerden sonra bâki kalacak gerçek hayat sahibi
684- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YÜŞBİHUHÛ ŞEY’ÜN: hiç bir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi
685- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LEYSE KEMİSLİHÎ HAYYUN: hiç bir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi
686- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YÜŞARİKÜHÛ HAYYUN: hiç bir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi
687- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YAHTÂCÜ İLÂ HAYYİN: hiç bir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi
688- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ YÜMÎTU KÜLLE HAYYİN: bütün dirileri ölüme mazhar eden gerçek hayat sahibi
689- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ YERZÜKU KÜLLE HAYYİN: bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi
690- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ YUHYİ’L- MEVTÂ: ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi
691- YÂ HAYYÜ’LLEZÎ LÂ YEMÛT: hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
692- YÂ MEN LEHÛ ZİKRÜN LÂ YÜNSÂ: unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi
693- YÂ MEN LEHÛ NÛRUN LÂ YUTFÂ: söndürülmeyen nûrun sahibi
694- YÂ MEN LEHÛ SENÂUN LÂ YUHSÂ: hadd ü hesaba gelmeyen medh ü senâ sahibi
695- YÂ MEN LEHÛ NÜÛTÜN LÂ TÜĞAYYER: hiç bir şekilde değiştirilmeyen vasıflar sahibi
696- YÂ MEN LEHÛ NİAMÜN LÂ TUAD: sayılamayan nimetler sahibi
697- YÂ MEN LEHÛ MÜLKÜN LÂ YEZÛL: zeval bulmayan sanat sahibi
698- YÂ MEN LEHÛ CELÂLÜN LÂ YÜKEYYEF: gerçek keyfiyeti anlaşılmayan celâl sahibi
699- YÂ MEN LEHÛ KADÂUN LÂ YÜRED: reddedilmeyen hüküm sahibi
700- YÂ MEN LEHÛ SİFÂTÜN LÂ TÜBEDDEL: tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi
dualarım:
701- YÂ MEN LEHÛ KEMÂLÜN LÂ YÜDREK: tam idrak edilemeyen kemâl sahibi
702- YÂ RABBE’L- ÂLEMÎN: âlemlerin Rabbi
703- YÂ MÂLİKE YEVMİDDÎN: amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi
704- YÂ MEN YUHİBBÜ’S- SÂBİRÎN: sabredenleri seven
705- YÂ MEN YUHİBBÜ’T- TEVVÂBÎN: tevbe edenleri seven
706- YÂ MEN YUHİBBÜ’L- MÜTETAHHİRÎN: maddî ve mânevî kirlerden temizlenenleri seven
707- YÂ MEN YUHİBBÜ’L- MUHSİNÎN: Allah'ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven
708- YÂ MEN HÜVE HAYRU’N- NÂSİRÎN: yardım edenlerin en hayırlısı
709- YÂ MEN HÜVE HAYRÜ’L- FÂSİLÎN: müşkil meseleleri hâlledip hükme bağlayanların en hayırlısı
710- YÂ MEN HÜVE HAYRU’Ş- ŞÂKİRÎN: iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı
711- YÂ MEN HÜVE ALEMÜ Bİ’L- MÜFSİDÎN: ifsat edenleri en iyi bilen
712- YÂ MÜBDİU: mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
713- YÂ MUÎD: mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
714- YÂ HAFÎZ: herşeyi muhafaza eden
715- YÂ MUHÎT: herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan
716- YÂ HAMÎD: hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen
717- YÂ MECÎD: azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz
718- YÂ MUKÎT: her türlü mahlukata münasip rızık veren
719- YÂ MUĞİS: darda kalan çaresizlerin imdadına koşan
720- YÂ MUİZZU: istediğine izzet veren ve şereflendiren
721- YÂ MÜZİLLU: istediğini zelil kılan
722- YÂ MEN HÜVE EHADÜN BİLÂ DİDDİN: zıddı olmayan Ehad
723- YÂ MEN HÜVE FERDÜN BİLÂ NİDDİN: dengi bulunmayan Ferd
724- YÂ MEN HÜVE SAMADÜN BİLÂ AYBİN: kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed
725- YÂ MEN HÜVE VİTRÜN BİLÂ ŞEFİN: çifti bulunmayan Vitr
726- YÂ MEN HÜVE RABBÜN BİLÂ VEZÎRİN: veziri bulunmayan Rab
727- YÂ MEN HÜVE ĞANİYYÜN BİLÂ FAKRİN: fakirliği bulunmayan Gani
728- YÂ MEN HÜVE SÜLTÂNÜN BİLÂ AZLİN: azledilemeyen Sultan
739- YÂ MEN HÜVE MELÎKÜN BİLÂ ACZİN: aczden münezzeh olan Melik
730- YÂ MEN HÜVE MEVCÛDÜN BİLÂ MİSLİN: benzeri olmayan Mevcud
731- YÂ MEN HÜVE ZİKRUHU ŞEREFÜN Lİ’Z- ZÂKİRÎN: zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan
732- YÂ MEN HÜVE ŞÜKRUHU FEYZÜN Lİ’Ş- ŞÂKİRÎN: şükrü kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan
733- YÂ MEN HÜVE HAMDÜHÛ FAHRUN Lİ’L- HÂMİDÎN: hamdı kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan
734- YÂ MEN HÜVE TÂATÜHÛ NECATÜN Lİ’L- MUTÎÎN: taati, kendisine itâat edenlere necat olan
735- YÂ MEN HÜVE BÂBUHÛ MEFTÛHUN Lİ’T- TÂLİBÎN: kapısı kendisini arayanlara açık olan
736- YÂ MEN HÜVE SEBÎLÜHÛ VÂDİHUN Lİ’L- MÜMİNÎN: yolu müminlere zâhir ve belli olan
737- YÂ MEN HÜVE ÂYÂTÜHÛ BÜRHÂNÜN Lİ’N- NÂZİRÎN: ayetleri bakanlar için kesin delil olan
738- YÂ MEN HÜVE KİTÂBÜHÛ TEZKİRETÜN Lİ’L- MÛKİNÎN: kitabı kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan
739- YÂ MEN HÜVE AFVÜHÛ MELCEÜN Lİ’L- MÜZNİBÎN: affı günahkârlar için sığınak olan
740- YÂ MEN HÜVE RAHMETÜHU KARÎBÜN Lİ’L- MUHSİNÎN: rahmeti Muhsinler için yakın olan
741- YÂ MEN TEBÂRAKESMUH: ismi yüce ve mübarek olan
742- YÂ MEN TEÂLÂ CEDDUH: şan ve makami yüksek olan
743- YÂ MEN CELLE SENÂUH: senâ ve övgüsü büyük olan
744- YÂ MEN LÂİLÂHE ĞAYRUH: kendisinden başka ilâh olmayan
745- YÂ MEN TEKADDESET ESMÂUH: isimleri mukaddes olan
746- YÂ MEN YEDÛMU BEKAUH: bekâsı bitmeden devam eden
747- YÂ MENİ’L- AZAMETÜ BEHÂUH: azameti, baha ve kadri olan
748- YÂ MENİ’L- KİBRİYÂU RİDÂUH: büyüklük perdesi olan
749- YÂ MEN LÂ YUHSÂ ÂLÂUH: gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan
750- YÂ MEN LÂ YUADDU NAMÂUH: ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen

Cevapla
Havasokulu 21:00 07.09.17
751- YÂ MUÎN: kullarına yardım eden
752- YÂ MÜBÎN: açıklanması gereken herşeyi beyan eden
753- YÂ EMÎN: kullarina emniyet ve huzur veren
754- YÂ MEKÎN: saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi
755- YÂ METÎN: hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
756- YÂ ŞEDÎD: azap ve ikabı şiddetli olan
757- YÂ ŞEHÎD: kullarının her yaptığını gören
758- YÂ RAŞÎD: bütün işlerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran
759- YÂ HAMÎD: en çok övülen ve en çok övgüye layık olan
760- YÂ MECÎD: sonsuz şeref sahibi
761- YÂ ZE’L- ARŞİ’L- MECÎD: yüce arşın sahibi
762- YÂ ZE’L- KAVLİS- SEDÎD: dos doğru sözün sahibi
763- YÂ ZE’L- FADLİR- REŞÎD: yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi
764- YÂ ZE’L- BATŞİ’Ş- ŞEDÎD: kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi
765- YÂ ZE’L- VADİ’L- VAÎD: vaad ve tehdit sahibi
766- YÂ KARÎBEN ĞAYRA BAÎD: uzak olmayan yakın
767- YÂ MEN HÜVE’L- VELİYYÜ’L- HAMÎD: en fazla övgüye layık olan dost
768- YÂ MEN HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN ŞEHÎD: herşeyi mühadesi altında tutan
769- YÂ MEN HÜVE LEYSE Bİ ZALLÂMİN Lİ’L- ABÎD: kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan
770- YÂ MEN HÜVE AKREBU İLEYHİ MİN HABLİ’L- VERÎD: kuluna şah damarından daha yakın olan
771- YÂ MEN LÂ ŞERÎKE LEHÛ VELÂ VEZÎR: hiçbir ortak ve veziri olmayan
772- YÂ MEN LÂ ŞEBÎHE LEHÛ VELÂ NAZÎR: hiçbir benzeri ve dengi olmayan
773- YÂ HÂLİKA’Ş- ŞEMSİ VE’L- KAMERİ’L- MÜNÎR: güneş ve nûrlu ayın yaratıcısı
774- YÂ MUĞNİYE’L- BÂİSİ’L- FAKÎR: şiddetli sıkıntıya düşmüs fakirleri zenginleştiren
775- YÂ RÂZİKAT TİFLİ’S- SAĞÎR: küçük yavrulara rızık veren
776- YÂ RÂHİME’Ş- ŞEY’Hİ’L- KEBÎR: düşkün ihtiyarlara merhamet eden
777- YÂ İSMETE’L- HAİFİ’L- MÜSTECÎR: korku için kurtuluş isteyenlerin sığınagı
778- YÂ MEN HÜVE Bİ İBÂDİHİ BASÎR: kullarının her hâlini gören
779- YÂ MEN HÜVE Bİ HAVÂİCİ’L- İBÂDİ HABÎR: kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan
780- YÂ MEN HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADÎR: her şeye gücü yeten
781- YÂ ZE’L- CÛDİ VE’N-NİAM: cömertlik ve nimetler sahibi
782- YÂ ZE’L- FADLİ VE’L- KEREM: fazl ve kerem sahibi
783- YÂ ZE’L- BESİ VE’N-NİKAM: şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi
784- YÂ HÂLİKA’L- LEVHİ VE’L- KALEM: Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan
785- YÂ BÂRİE’Z- ZERRİ VE’N-NESEM: zerreyi, hoş rüzgarları ve nefesleri yaratan
786- YÂ MÜLHİME’L- ARABÎ VE’L- ACEM: bütün kullarına ilhamda bulunan
787- YÂ KÂŞİFE’D- DURRİ VE’L- ELEM: zarar ve elemi gideren
788- YÂ ÂLİME’S- SİRRİ VE’L- HİMEM: gizli sır ve kaygıları bilen
789- YÂ MEN LEHÜ’L- BEYTÜ VE’L- HARAM: Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi
790- YÂ MEN YAHLUK EŞYÂE MİNE’L- ADEM: eşyayı yoktan yaratan
791- YÂ ÂDİL: gerçek adalet sahibi
792- YÂ KÂBİL: rızası için yapılan isleri kabul eden
793- YÂ FÂDİL: her şeyden üstün ve yüce olan
794- YÂ FÂİL: her işin hakiki yapıcısı olan
795- YÂ KÂFİL: yaratıkların her işini üzerine alan
796- YÂ CÂİL: her şeyi meydana getiren
797- YÂ KÂMİL: her bakımdan eksiksiz olan
798- YÂ FÂTİR: mahlukatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran
799- YÂ TÂLİB: kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran
800- YÂ MATLÛB: kullarını, rızasına ermek ve cemâlini görmek için can attığı
dualarım:
801- YÂ MEN ENAME Bİ HAVLİH: güç ve havliyle nimet veren
802- YÂ MEN EKREME Bİ TAVLİH: geniş ve bol imkanlarıyla ikram eden
803- YÂ MEN ÂDE Bİ LUTFİH: tekrar tekrar lütufta bulunan
804- YÂ MEN TEAZZEZE Bİ KUDRETİH: kudretiyle her yerde izzetini gösteren
805- YÂ MEN KADDERA Bİ HİKMETİH: her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen
806- YÂ MEN HAKEME Bİ TEDBÎRİH: tedbiriyle hükmeden
807- YÂ MEN DEBBERA Bİ İLMİH: ilmiyle her şeyi idâre eden
808- YÂ MEN TECÂVEZE Bİ HİLMİH: hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen
809- YÂ MEN DENÂ FÎ ULUVVİH: yüceliğiyle beraber kullarına yakin olan
810- YÂ MEN ALÂ Fİ DÜNÜVVİH: yakınlığında yüceliği tezahür eden
811- YÂ MEN YAHLUKU MÂ YEŞÂU: dilediğini yaratan
812- YÂ MEN YEFALÜ MÂ YEŞÂU: dilediğini yapan
813- YÂ MEN YEHDÎ MEN YEŞÂU: dilediğine hidâyet eden
814- YÂ MEN YUDİLLU MEN YEŞÂU: dilediğini saptıran
815- YÂ MEN YAĞFİRU LİMEN YEŞÂU: dilediğini bağışlayan
816- YÂ MEN YUAZZİBU MEN YEŞÂU: dilediğine azap eden
817- YÂ MEN YETÛBU ALÂ MEN YEŞÂU: dilediğinin tevbesini kabul eden
818- YÂ MEN YUSAVVİRU Fİ’L- ERHÂMİ KEYFE YEŞÂU: anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren
819- YÂ MEN YEZÎDÜ Fİ’L- HALKİ MÂ YEŞÂU: yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan
820- YÂ MEN YAHTESSU Bİ RAHMETİHÎ MEN YEŞÂU: rahmetini dilediğine tahsis eden
821- YÂ MEN LEM YETTEHİZ SÂHİBETEN VELÂ VELEDÂ: hiçbir eş ve evlat edinmeyen
822- YÂ MEN LÂ YÜŞRİKU FÎ HUKMİHÎ EHADÂ: kimseyi hükmüne ortak kılmayan
823- YÂ MEN CEALE Lİ KÜLLİ ŞEY’İN KADRÂ: her şeye bir plan ve miktar tayin eden
824- YÂ MEN LEM YEZEL RAHÎMÂ: şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden
825- YÂ CÂİLE’L- MELÂİKETİ RUSÜLÂ: melekleri elçi kılan
826- YÂ MEN CEALE Fİ’S- SEMÂİ BURÛCÂ: semada burçlar meydana getiren
827- YÂ MEN CEALE’L- ARDA KARÂRÂ: yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan
828- YÂ MEN CEALE MİNE’L- MÂİ BEŞERÂ: insani (bir damla) sudan yaratan
829- YÂ MEN AHSÂ KÜLLE ŞEY’İN ADEDÂ: her şeyi sayarak hesabını yapan
830- YÂ MEN EHÂTA Bİ KÜLLİ ŞEY’İN İLMÂ: her şeyi ilmiyle kuşatan
831- YÂ FERDÜ: eşi ve benzeri olmayan
832- YÂ VİTRU: zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan
833- YÂ EHADU: her bir şeyde birliğini gösteren
834- YÂ SAMEDU: hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu
835- YÂ EMCEDU: san, şeref ve yüceliği en büyük olan
836- YÂ EAZZU: izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen
837- YÂ ECELLU: sonsuz azamet ve celâl sahibi
838- YÂ EHAKKU: bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan
839- YÂ EBERRU: herkesten fazla iyilik yapan
840- YÂ EBED: varlığının sonu olmayan
841- YÂ MARÛFE MEN AREFEH: Kendisini tanımak isteyenlerin marufu
842- YÂ MABÛDE MEN ABEDEH: Kendisine ibadet edenlerin mabudu
843- YÂ MEŞKÛRA MEN ŞEKERAH: Kendisine şükredenlerin meşkuru
844- YÂ MEZKÛRA MEN ZEKERAH: Kendisini zikredenlerin mezkuru
845- YÂ MAHMÛDE MEN HAMİDEH: Kendisini övenlerin mahmudu
846- YÂ MEVCÛDE MEN TALEBEH: Kendisini arayanlar için mevcut olan
847- YÂ MEVSÛFE MEN VEHHADEH: Kendisini bir tanıyanların mevsufu
848- YÂ MAHBÛBE MEN EHABBEH: Kendisini sevenlerin sevgilisi
849- YÂ MARĞUBE MEN ERÂDEH: Kendisini arzulayanların mergubu
850- YÂ MAKSÛDE MEN ENÂBE İLEYH: dergâhına dönenlerin maksudu
851- YÂ MEN LÂ MÜLKE İLLÂ MÜLKEH: saltanatından başka gerçek saltanat olmayan
852- YÂ MEN LÂ YUHSİ’L- İBÂDÜ SENÂÜH: kulların senâsını saymakla bitiremediği
853- YÂ MEN LÂ TASİFU’L- HALÂİKU CELÂLEH: mahlukatın celâlini vasf edemediği
854- YÂ MEN LÂ YÜDRİKÜ’L- EBSÂRU KEMÂLEH: gözlerin kemâlini idrak ve ihata edemediği
855- YÂ MEN LÂ YEBLÜĞU’L- EFHÂMÜ SİFÂTEH: zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı
856- YÂ MEN LÂ YENÂLÜ’L- EFKÂRU KİBRİYÂEH: fikirlerin kibriyâsının hakikatine ulaşamadığı
857- YÂ MEN LÂ YUHSİNÜ’L- İNSÂNÜ NÜÛTEH: insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği
858- YÂ MEN LÂ YERUDDÜ’L- İBÂDÜ KADÂEH: kulların, hükmünü geri çeviremediği
859- YÂ MEN LÂ ZAHARA FÎ KÜLLİ ŞEY’İN ÂYÂTÜH: her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen
860- YÂ HABÎBE’L- BEKKÂÎN: günahları için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi
861- YÂ SENEDE’L- MÜTEVEKKİLÎN: kendisine tevekkül edenlerin dayanağı
862- YÂ HÂDİYE’L- MUDİLLÎN: hak yoldan sapanları hidâyete erdiren
863- YÂ VELİYYE’L- MÜMİNÎN: müminlerin dost ve sahibi
864- YÂ ENÎSE’Z- ZÂKİRÎN: kendisini zikredenlerin can yoldaşı
865- YÂ AKDERA’L- KÂDİRÎN: bütün güçlülerden daha güçlü
866- YÂ EBSARA’N- NÂZİRÎN: bütün bakanlardan daha iyi gören
867- YÂ ALEME’L- ÂLİMÎN: bütün ilim sahiplerinden daha alim
868- YÂ MEFZEA’L- MELHÛFÎN: kederli biçarelerin kaçıp sığındığı
869- YÂ ENSARA’N- NÂSİRÎN: bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden
870- YÂ MÜKRİM: gerçek ikram sahibi
871- YÂ MUAZZİM: dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren
872- YÂ MÜNAİM: mahlukatını çeşit çeşit nimetlere gark eden
873- YÂ MUTÎ: mahlukatına lazım olan her şeyi veren
874- YÂ MUĞNÎ: mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
875- YÂ MUHYÎ: canlılara hayat veren
876- YÂ MÜBDÎ: mahlukatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan
877- YÂ MURDÎ: mahlukatını nimetleriyle hoşnut kılan
878- YÂ MÜNCÎ: mahlukatı her türlü tehlikeden kurtaran
879- YÂ MUHSİN: bol bol iyilikte bulunan
880- YÂ KÂFİYE KÜLLİ ŞEY’İN: her şeye kafi
881- YÂ KÂİMEN ALÂ KÜLLİ ŞEY’’İN: her şeyi idâre eden kaim
882- YÂ MEN LÂ YÜŞBİHUHÛ ŞEY’’UN: hiçbir şey kendisine benzemeyen
883- YÂ MEN LÂ YEZÎDU FÎ MÜLKİHÎ ŞEY’’UN: mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan
884- YÂ MEN LÂ YENKUSU MİN HAZÂİNİHÎ ŞEY’UN: hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan
885- YÂ MEN LÂ YAHFÂ ALEYHİ ŞEY’UN: hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan
886- YÂ MEN LEYSE KEMİSLİHÎ ŞEY’UN: misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan
887- YÂ MEN BİYEDİHÎ MEKÂLÎDU KÜLLİ ŞEY’’İN: her şeyin anahtarı elinde olan
888- YÂ MEN VESİAT RAHMETÜHÛ KÜLLE ŞEY’İN: rahmeti her şeyi kuşatan
889- YÂ MEN YEBKÂ VE YEFNÂ KÜLLÜ ŞEY’İN: her şey fâni olduğu hâlde kendisi bâki kalan
890- YÂ MEN LÂ YALEMÜ’L- ĞAYBE İLLÂ HÛ: gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen
891- YÂ MEN LÂ YASRİFÜ’S- SÛE İLLÂ HÛ: kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen
892- YÂ MEN LÂ YÜDEBBİRÜ’L- EMRE İLLÂ HÛ: işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen
893- YÂ MEN LÂ YAĞFİRU’Z- ZÜNÛBE İLLÂ HÛ: günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen
894- YÂ MEN LÂ YÜKALLİBÜ’L- KALBE İLLÂ HÛ: kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen
895- YÂ MEN LÂ YAHLÜKU’L- HALKA İLLÂ HÛ: mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan
896- YÂ MEN LÂ YUTİMÜ’N- NİMETE İLLÂ HÛ: nimetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan
897- YÂ MEN LÂ YÜNEZZİLÜ’L- ĞAYSE İLLÂ HÛ: yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan
898- YÂ MEN LÂ YUHYİ’L- MEVTÂ İLLÂ HÛ: ölüleri Kendisinden başkası diriltemeyen
899- YÂ MEN LÂ YUĞNİ ALE’T- TAHKÎKİ İLLÂ HÛ: kullarını Kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan
900- YÂ KÂŞİF: belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran
dualarım:
901- YÂ FÂRİC: keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan
902- YÂ FÂTİH: her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan
903- YÂ NÂSİR: kullarına yardım eden
904- YÂ DÂMİN: yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan
905- YÂ ÂMİR: her şeye fıtratının gayesini emreden amir
906- YÂ NÂHÎ: her türlü kötülükten sakındıran
907- YÂ RECÂ: kullarının ümidi olan
908- YÂ MÜRTECÂ: kullarının ümit beslediği
909- YÂ AZÎME’R- RACÂ: kendisine büyük ümitler beslenen
910- YÂ MUÎNE’D- DUAFÂİ: zayıfların yardımcısı
911- YÂ KENZE’L- FUKARÂİ: fakirlerin hazinesi
912- YÂ SÂHİBE’L- ĞURABÂİ: gariplerin sahibi
913- YÂ NÂSİRA’L- EVLİYÂİ: dostların yardımcısı
914- YÂ KÂHİRA’L- ADÂİ: düşmanların kahredicisi
915- YÂ RÂFİA’S- SEMÂİ: gökleri yükselten
916- YÂ KÂŞİFE’L- BELÂİ: belâları kaldıran
917- YÂ ENÎSE’L- EVLİYÂİ: dostların can yoldaşı
918- YÂ HABİBE’L- ETKIYÂİ: takva sahiplerinin sevgilisi
919- YÂ İLÂHE’L- AĞNİYÂİ: zenginlerin ma’budu
920- YÂ EVVELE KÜLLİ ŞEY’İN VE ÂHİRAH: her şeyin evveli ve âhiri
921- YÂ İLÂHE KÜLLİ ŞEY’İN VE SÂNİAH: her şeyin ilâhı ve sanatkârı
922- YÂ RÂZİKA KÜLLİ ŞEY’İN VE HÂLİKAH: her şeyin razıkı ve haliki
923- YÂ FÂTIRA KÜLLE ŞEY’İN VE MELÎKEH: her şeyin yaratıcısı ve sultanı
924- YÂ KÂBİDA KÜLLİ ŞEY’İN VE BÂSİTAH: her şeyi daraltan ve genişleten
925- YÂ MÜBDİE KÜLLİ ŞEY’İN VE MUÎDEH: her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden
926- YÂ MÜSEBBİBE KÜLLİ ŞEY’İN VE MUKADDİRAH: her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden
927- YÂ MURABBİYE KÜLLİ ŞEY’İN VE MÜDEBBİRAH: her şeyi terbiye ve idâre eden
928- YÂ MÜKEVVİRA KÜLLİ ŞEY’İN VE MUHAVVİLEH: her şeyi döndüren ve değiştiren
929- YÂ MUHYİYE KÜLLİ ŞEY’İN VE MÜMÎTEH: her şeyi dirilten ve öldüren
930- YÂ HAYRA ZÂKİRİN VE MEZKÛR: yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı
931- YÂ HAYRA ŞÂKİRİN VE MEŞKÛR: şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı
932- YÂ HAYRA HÂMİDİN VE MAHMÛD: övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı
933- YÂ HAYRA ŞÂHİDİN VE MEŞHÛD: görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı
934- YÂ HAYRA DÂİN VE MEDUV: çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı
935- YÂ HAYRA MÜCÎBİN VE MÜCÂB: cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı
936- YÂ HAYRA MÛNİSİN VE ENÎS: ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı
937- YÂ HAYRA SAHİBİN VE CELÎS: bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı
938- YÂ HAYRA MAKSÛDİN VE MATLÛB: bütün maksud ve matlublarin en hayırlısı
939- YÂ HAYRA HABÎBİN VE MAHBÛB: sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı
940- YÂ MEN HÜVE LİMEN DEÂHÜ MÜCÎB: kendisini çağıranlara cevap veren
941- YÂ MEN HÜVE LİMEN ETÂAHÛ HABÎB: kendisine itâat edenleri seven
942- YÂ MEN HÜVE LİMEN EHABBEHU KARÎB: kendisini sevenlere yakın olan
943- YÂ MEN HÜVE BİMEN ERÂDEHÛ ALÎM: kendisini arzulayanları çok iyi bilen
944- YÂ MEN HÜVE LİMEN RECÂHÜ KERÎM: kendisine ümit besleyenlere iyilik eden
945- YÂ MEN HÜVE BİMEN ASÂHÜ HALÎM: kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan
946- YÂ MEN HÜVE FÎ HİLMİHÎ HAKÎM: yumuşaklığında hikmetli davranan
947- YÂ MEN HÜVE FÎ HUKMİHÎ AZÎM: hükmünde büyük olan
948- YÂ MEN HÜVE FÎ AZAMETİHÎ RAHÎM: azametinde merhametli olan
949- YÂ MEN HÜVE FÎ İHSÂNİHÎ KADÎM: ihsanında kadim olan
950- YÂ MÜSEBBİB: sebepleri takdir eden
951- YÂ MUKARRİB: itâatkâr kullarını kendisine yaklaştıran
952- YÂ MUAKKİB: eşyayı hikmetle peş peşe getiren
953- YÂ MUKALLİB: kullarının kalplerini hâlden hâle değiştiren
954- YÂ MUKADDİR: her şeye bir miktar tespit eden
955- YÂ MÜRETTİP: her şeyi düzene koyan
956- YÂ MURAĞĞİB: kullarını iyiliğe teşvik eden
957- YÂ MÜZEKKİR: kullarına öğüt veren
958- YÂ MÜKEVVİN: mahlukatı var eden
959- YÂ MÜTEKEBBİR: sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
960- YÂ MEN LÂ YÜŞĞİLUHÛ SEMUN AN SEMİN: bir sesi işitmede, diğer bir sesi işitmede ali koymayan
961- YÂ MEN LÂ YEMNEUHÛ FİLÜN AN FİLİN: kendisi için bir işi diğer bir işe mani olmayan
962- YÂ MEN LÂ YÜLHÎHİ KAVLÜN AN KAVLİN: bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan
963- YÂ MEN LÂ YUĞALLİTUHÛ SÜÂLÜN AN SÜÂLİN: kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen
964- YÂ MEN LÂ YÜBRİMUHÛ İLHÂHU’L- MÜLİHHÎN: ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan
965- YÂ MEN ŞERAHA Bİ’L- İSLÂMİ SUDÛRE’L- MÜMİNÎN: müminlerin kalplerini İslam’la genişleten
966- YÂ MEN ETÂBE Bİ ZİKRİHÎ KULÛBE’L- MUHBİTÎN: zikriyle mütevazi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden
967- YÂ MEN LÂ YAĞÎBU AN KULÛBİ’L- MÜŞTÂKÎN: kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan
968- YÂ MEN HÜVE ĞÂYETÜ MURÂDİ’L- MÜRÎDÎN: kendisini arzulayanların son arzusu
969- YÂ MEN LÂ YAHFÂ ALEYHİ ŞEY’ÜN Fİ’L- ÂLEMÎN: âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan
970- YÂ MEN HÜVE İLMÜHÛ SÂBİK: her şeyi var olmadan bilen
971- YÂ MEN HÜVE VADÜHÛ SÂDİK: vaadi doğru olan
972- YÂ MEN HÜVE LÜTFUHÛ ZÂHİR: lütfu açık olan
973- YÂ MEN HÜVE EMRUHÛ ĞÂLİB: emri üstün ve galip olan
974- YÂ MEN HÜVE KİTÂBUHÛ MUHKEM: kitabi sağlam olan
975- YÂ MEN HÜVE KADÂUHÛ KÂİN: kaza ve hükmü var olan
976- YÂ MEN HÜVE KURÂNUHÛ MECÎD: Kuran’ı yüce olan
977- YÂ MEN HÜVE MÜLKÜHÛ KADÎM: saltanatı kadim olan
978- YÂ MEN HÜVE FADLUHÛ MUKÎM: fazl ü keremi daim olan
979- YÂ MEN HÜVE ARŞUHÛ AZÎM: Arşı büyük olan
980- YÂ RABBE’L- ERBÂB: Rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi.
981- YÂ MÜFETTİHA’L- EBVÂB: bütün kapıları açan
982- YÂ MÜSEBBİBE’L- ESBÂB: sebepler tasarrufunda bulunan
983- YÂ MUTİYE’S- SEVÂB: sevapları veren
984- YÂ MÜLHİME’S- SAVÂB: doğruları ilham eden
985- YÂ MÜNŞİE’S- SEHÂB: bulutları yoktan yaratan
986- YÂ ŞEDÎDE’L- İKAB: azab ve ikabı şiddetli olan
987- YÂ SERÎA’L- HİSÂB: hesabi süratli gören
988- YÂ MEN LEHÜ’L- İYÂB: dönüş kendisine olan
989- YÂ ĞAFÛRU YA TEVVÂB: bağışlayan ve tövbeleri kabul eden
990- YÂ RABBENÂ: Rabbimiz
991- YÂ İLÂHENÂ: İlâhımız
992- YÂ SEYYİDENÂ: Seyyidimiz
993- YÂ MEVLÂNÂ: Mevlâmız
994- YÂ NÂSİRANÂ: Yardımcımız
995- YÂ HAFİZANÂ: Koruyucumuz
996- YÂ KÂDİRANÂ: Kâdirimiz (Kudreti sonsuz Rabbimiz)
997- YÂ RÂZİKANÂ: Râzikımız (Bize rızık veren Rabbimiz)
998- YÂ DELÎLENÂ: Delilimiz
999- YÂ MUĞÎSENÂ: Mededkârimiz

Alıntı.

Cevapla
HDM 21:06 07.09.17
Cevşeni okumustum çok akıcı bir şivesi var
Cevapla
HDM 21:11 07.09.17
YA FERDÛ=Eşi ve benzeri olmayan...İSMİ AZAM GİBİ
Cevapla
Rumeysa 22:26 02.11.17
Paylaşım için Allah razı olsun
Açıklamasıyla beraber
Cevapla
ademoglu 00:18 03.11.17
Allah razı olsun çok güzel bir paylaşım olmuş
Cevapla
melisa27 18:12 04.01.18
Paylaşım için teşekkürederim
Cevapla
Secretque 21:05 04.01.18
Allah razı olsun.
Cevapla
Etiketler:999, cevsenul, esmaul, gecen, husna, kebirde
1 2 3 4 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141