Cevşen ve Havassları

Cevşeni Kebir 1001 Esma - Latin Harfleriyle - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Cevşen ve Havassları>Cevşeni Kebir 1001 Esma - Latin Harfleriyle
metinizm 10:58 03.04.20
Celcelutiye Nickli Üyeden Alıntı:
Nefes alınan her an makuldur

Sadece seçme şansım olsa ve zaman aralığım olsa - imkanım olsa gece herkes uyurken okumayı tercih ederdim ve sokakta ağazımdan çıkanlara çok dikkat ederdim (evdede dikkat ederdim ama sokakta başka dikkat ederdim,Altında binlerce görevlisi olan ruhaniler Cevşeni Kebir okuyanı gördüklerinde tahtlarından inip selam verirler)
Allah razı olsun hocam okumamıza vesile oldunuz.
hizbull berr duası Cevşen İ kebir ve celcelutiye duasınında mealini okudum.
2 gündür tarifsiz bir huzur var içimde şükür
Selam ve Dua ile..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kâf-u Nûn 00:03 27.04.20
çok şükür sonunda buldum en açıklayıcı olanı nette yok varsa da eksik harfler yazılar kesik vallahi Allah razı olsun Celcelutiye ne muradın varsa versin...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
samet03 21:41 27.04.20
Celcelutiye Nickli Üyeden Alıntı:
Cevşen, Hz. Peygamber (S.a.v.) ve Ümmetine hediye edilmiş emsalsiz bir sırr-ı pür-esrar bir hazinedir. Cevşen-i Kebirin okunması gibi taşınmasının da zırh mesabesinde olduğu Hz. Peygamber (SAV) tarafından nakledilmiştir.

Hz. Peygamber (SAV) bir gün zırhını giymiş halde Uhud dağına gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Kendileri şöyle buyurdular; Gök yüzüne baktım ve Allaha dua ettim, gök kapıları açıldı, Cebrail (AS) nura bürünmüş halde nazil oldu. Dedi ki sana Cenab-ı Hakdan selam ve hediye getirdim. Üzerinden şu zırhı çıkar, bu duayı oku. Bu duayı okur ve üzerinde taşırsan zırhdan daha büyük tesiri vardır. Hz. Peygamber sordu; Bu duanın tesiri yalnız bana mıdır yoksa ümmetime de şamil midir? Cebrail (AS), bu dua Allah tarafından sana ve ümmetine bir hediyedir buyurdular.Onun (okumanın) sevabını ise,Ancak Allah bilir. Kim ki onu taşır ve okursa,ister sabah,ister akşam,evinden çıktığında Allah hakkında o kişiye salih amel yapmış muamelesi vacib olur. Öyle ki,sanki o kul Tevrat ve İncil,Zebur ve Furkan (Kur’an) okumuş gibi sevab verir.Ve onların her harfine mukabil Huril Îyn-lerden iki zevce verir ve cennette onun için bir ev yapar. Ve ona Tevrat,İncil,Zebur,Furkan,İbrahim suhûfunun harfleri sayısı kadar sevab verir ve İbrahim Halil,Musa Kelim,İsa Ruhullah,Muhammed Hatemi Nebi sevabı kadar sevab verir.

Cevşen’in birçok derde deva, müşküllere çare olduğu ehl-i havas indinde tecrübeyle sabittir. Okuma esnasında hulus-ı kalb, niyet-i tam ile şuruta uymak icab eder.

Sözlükte “zırh, savaş elbisesi” anlamına gelen Cevşen, Arapça bir kelimedir. “Büyük zırh” manasında olan meşhur Cevşen-i Kebîr duası ise Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) büyük bir münacatıdır. Bu münacatla Efendimiz (s.a.v.), Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle dua eder ve ateşten O’na sığınır.

Bediüzzaman Said Nursi, Cevşen’in “Âl-i Beytin manevî ve gayet mühim bir mirası ve bir feyiz kaynağı” olduğunu belirterek Allah’ı tanıyıp tarif etme konusunda Cevşen’in bir benzeri olmadığını söylüyor. Allah (c.c), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hakikatini, ulûhiyetinin tecellilerine kapsamlı bir ayna yapmış ve bütün isimlerinin en büyük ve en yüksek mertebelerine onu mazhar ederek Kur’ân’dan çıkmış “Cevşen” gibi harika bir münacatı O’na nasip etmiştir.


Dördüncü katta da bir beyt vardır ki,ona Beyt-i Ma’mur denilir her gün oraya yetmiş bin melek girer,çıkar. Ve öyle ki kıyamete kadar oraya dönmez. (Bir daha kendine sıra gelmez.) İşte Allah bu duayı okuyanlara bu melaikeler kadar sevab verir.

Hangi kul ki şek ve şüphe göstermeksizin halis bir niyet ile bu duayı Ramazanın evvelinde veya sonunda veya her Cuma gecesi veya gündüzünde okursa,Allah ona kadir gecesini gösterir ve Allah Kadir gecesini yaratır ki onda yetmiş bin melek vardır. Her semada yetmiş bin melek vardır. Mekke’de yetmiş bin melek,Medine-i Münevvere de yetmiş bin melek,doğuda yetmiş bin melek,her meleğin yirmi bin başı vardır,her başta yirmi bin ağız,her ağızda yirmi bin dil Allah’ı muhtelif sözlerle tesbih ederler. Ve onların sevabını bu duayı yapana verir. Allah ile bu duayı yapan arasında da perde kalmaz. Perdesiz olaraktan… Ve Allah’dan her ne şey isterse Allah ona verir.

Cevşen’in faziletine ait Mecmuatü’l-Ahzab’daki ilgili bölümde çok uzun bir rivayet naklediliyor. O rivayette Cevşen duasını okuyanlar için, Tevrat, İncil, Zebur, Kur’ân ve Hz. İbrahim’in (a.s.) sayfalarındaki harfler sayısı kadar sevab verileceği; Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ ve Hz. İsâ’nın (aleyhimüsselâm) sevapları kadar sevap kazanacağı; meleklerin kendisine hürmet edip onu tehlikelerden koruyacağı; hem dünya hem ahiret nimetleri için ona dua edecekleri gibi daha birçok faziletlerden bahseder.

Oradaki rivayet hakkında Üstad Bediüzzaman şu yorumda bulunur:
“Bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam, meşhur dua-i Nebevî olan Cevşenü’l-Kebîr hakkında ve akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi görmüş, şüpheye düşmüş.

Demiş: “Râvi, Ehl-i Beyt’in imamlarındandır. Hâlbuki hadsiz bir mübalâğa görünüyor. Meselâ içinde der: ‘Bu duaya Kur’ân kadar sevap verilir.’ Hem ‘Göklerdeki büyük melâikeler, o dua sahibini gördükçe kürsilerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler.’ Bu ise, aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez” diye, Risale-i Nur’dan imdat istedi. Ben de Kur’ân’dan ve Cevşen’den ve Nur’lardan gayet kat’î ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki, ona dedim:

Evvelâ: Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalında on adet “usul” var, böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al.

Saniyen: … Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o duanın kendi hakkında o azîm mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselâm’dan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalâde ve acip sevap, zât-ı Ahmediye’nin (s.a.v.) velâyet-i kübrâsından ona gelmiş. Küllî, umumî değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve İsm-i Âzam mazharı olan zâtın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür; fakat gayet ehemmiyetli şartları var, yalnız okumak kâfi gelmez. Yoksa muvazene-i ahkâmı bozar, farzlara ilişir.

Salisen: …O duadaki yüzer Esmâ-i Hüsnâ’nın hakikatlerine baktığı zaman, değil mübalâğa, belki onların nihayetsiz tecellîlerinden gelmesi mümkün..

Rabian: …Hem İslâmiyet’te her sevabın, her fazilet-i a’mâlin en evvel mazharı ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda, o duada bir dağ kadar sevap ve feyzi kazanan zât-ı Ahmediye (s.a.v.), hususî virdler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil, belki velâyet-i Ahmediye noktasında ve umumî olmayan derslerinde, kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder. Kendine tam tebaiyet eden has vârislerini, o noktalara teşvik eder.”

Ayrıca Üstad Bediüzzaman böyle dua ve virdlerin faydalarını düşünerek okuma hakkında şu prensibi de ders veriyor:

“Ubudiyet, emr-i İlâhî’ye ve rıza-yı İlâhî’ye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Hak’tır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve faydası bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî’yi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse, ihlâsı bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.

Bu sırdandır ki , cevşen okurken niyet ve maksat, dünyevi ve uhrevi faydalar olmayıp, sadece rıza’i ilahi olmalıdır. Zaten içerisinde ki manalar ve faziletler bellidir. Sizler isteme talebinde bulunmasanız da, Rabbim fazlından dolayı bu faziletleri sizlere ihsan edecektir inşeallah.


Yukarıda bahsedilen niyet kısmı çok önemlidir..

Cevşeni Kebir okumaya başlamadan korunmak için niyet edersen korunma üzerine olur.Şifa dersen şifa talebinde bulunursun,büyü bozmak dersen Allahın izniyle o olur.Fakat dersen ki ; "Niyet ettim Allah rızası için Cevşeni Kebir okumaya Allah'a 1001 ismiyle münacaat etmeye." 1001 fazilet yaşanır.Cevşeni Kebir okurken buna çok dikkat edin.Ardından elleri açıp dua edebilirsiniz ; Allahım 1001 esman ile senden istiyorum diye başlarsınız ama niyet sadece Allah rızası için olsun lisanen söyleyin bunu.

Cevşeni Kebir hakkında yorumda bulunmak haddime değildir fakat sadece kendi müşahedatımı yazmak isterim ; Bana büyü yapıldı,cinler benle uğraşıyor,nazara çok geliyorum,evde uçuşan cisimler görüyorum,rüyalarımda saldırıyorlar vs. vs.. uzar gider. İnsan Allah rızası için abdestli olarak Cevşeni Kebir okuduğu zaman ; Ne cin yaklaşabilir,ne büyü tutar,ne bi yaratılmış tarafından zarara uğrar.

Bi hayal kuralım..

*Allah muhafaza birimiz şirk'e düştük,bedende bi cinni var ve tövbe edilene kadar orda durması için izni var..Cevşeni Kebir okuduğunuzda tesiri geçene kadar yaklaşamaz bedene

*Size büyü yapıldı,auranıza yapışmış bi ruhani var.Peki siz Cevşeni Kebir okuduğunuzda auranıza ne yapışabilir ?


Herkese Cevşeni Kebir oku diyoruz kaynak göstermiyoruz Eksikliği bu gün fark ettim,bu zamana kadar Cevşeni Kebir oku diyip kaynak göstermediklerimi hakkını helal etsin bana

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Hocam Arapça metninden değil de mealini okusak olur mu? Arapça metni çok seçik değil elimdeki kitapta mealini okusak fark eder mi?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 22:25 27.04.20
samet03 Nickli Üyeden Alıntı:
Hocam Arapça metninden değil de mealini okusak olur mu? Arapça metni çok seçik değil elimdeki kitapta mealini okusak fark eder mi?
Meali dediğin Türkçe ise sadece manasını bilmek öğrenmek için oku..

Arapça olanı latin harfleriyle okuyabilirsin Meal okuyan latin harfleriyle arapça olanınıda okur

Neden peki ? Yemek yemeğe başlarken neden Besmele çekiyoruz Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla demiyoruz ? Manası aynı olsa bile ağzından çıkan kelamın oluşturduğu enerji farklıdır..Arapça olanını latin harfleriyle oku..Konuda linki var
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
samet03 23:16 27.04.20
Celcelutiye Nickli Üyeden Alıntı:
Meali dediğin Türkçe ise sadece manasını bilmek öğrenmek için oku..

Arapça olanı latin harfleriyle okuyabilirsin Meal okuyan latin harfleriyle arapça olanınıda okur

Neden peki ? Yemek yemeğe başlarken neden Besmele çekiyoruz Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla demiyoruz ? Manası aynı olsa bile ağzından çıkan kelamın oluşturduğu enerji farklıdır..Arapça olanını latin harfleriyle oku..Konuda linki var
Haklısın hocam bir zamanlar Türkçe ibadet safsatası vardı iş ona dönmesin :-) Latin harfleriyle olanı sonradan gördüm oradan okurum inşallah.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Erzurum 22:22 02.05.20
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocamın hayatıma almama sağladığı daha nice güzelliklerden biri.
Faziletleri saymakla bitmez.. Yalnız herhangi bir niyetle değil de Allah rızası için okunursa şeyhin de müridinde uçmasına vesiledir. -)
Uçmaktan ziyade okuduğumda hissettiklerim tarifi imkansız sırdır. Evvela böyle mübarek bir duayı kaybolmuş, unutulmuş tozlu raflar arasından çıkararak ehli sünnete kazandırmış olan bediüzzaman hazretlerine Allah'tan rahmet dilerim. Bu güzel isimleri sürekli okumama vesile olarak maneviyatımın güçlenmesi için çok çaba harcayan hocam, kardeşim, ahiret dostum, cennet komşum @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ye ise ne kadar teşekkür etsem azdır. Allahu alim ama burda paylaştıkların, sebep oldukların, bu insanların duaları dahi cennete sebep ola inşaallah.
Anahtarı hoca ortaya koydu.. Muhakkak İstifade ediniz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
metinizm 22:54 02.05.20
Mecra Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocamın hayatıma almama sağladığı daha nice güzelliklerden biri.
Faziletleri saymakla bitmez.. Yalnız herhangi bir niyetle değil de Allah rızası için okunursa şeyhin de müridinde uçmasına vesiledir. -)
Uçmaktan ziyade okuduğumda hissettiklerim tarifi imkansız sırdır. Evvela böyle mübarek bir duayı kaybolmuş, unutulmuş tozlu raflar arasından çıkararak ehli sünnete kazandırmış olan bediüzzaman hazretlerine Allah'tan rahmet dilerim. Bu güzel isimleri sürekli okumama vesile olarak maneviyatımın güçlenmesi için çok çaba harcayan hocam, kardeşim, ahiret dostum, cennet komşum @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] ye ise ne kadar teşekkür etsem azdır. Allahu alim ama burda paylaştıkların, sebep oldukların, bu insanların duaları dahi cennete sebep ola inşaallah.
Anahtarı hoca ortaya koydu.. Muhakkak İstifade ediniz.

Mübarek cennet komşum celcelutiye dediğine göre cenneti garantiledin herhalde bize de söyle de bizim gibi aciz günahkarlarda nasiplensin
Selam ve Dua ile...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Erzurum 23:04 02.05.20
metinizm Nickli Üyeden Alıntı:
Mübarek cennet komşum celcelutiye dediğine göre cenneti garantiledin herhalde bize de söyle de bizim gibi aciz günahkarlarda nasiplensin
Selam ve Dua ile...
-))) yazıp gönderdikten sonra da aklıma geldi hatta. Dedim yanlış anlattım yanlış anlaşılır kesin ama yazmış bulunduk-) Temennidir hocam. Cennet öyle kolay mı? Rahmetinden ümit de kesilmez ama. Bağışlamaz diye suizan ile huzuruna gitmemizi de istemiyor fakat.
Allahu alim.
Ahirette rahmetiyle muamele eylesin her inanmış kuluna inşaallah.

De ki: "Ey kendilerine karşı haddi aşmış kullar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah, suçların hepsini bağışlar. O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Zümer-53
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
metinizm 23:19 02.05.20
Mecra Nickli Üyeden Alıntı:
-))) yazıp gönderdikten sonra da aklıma geldi hatta. Dedim yanlış anlattım yanlış anlaşılır kesin ama yazmış bulunduk-) Temennidir hocam. Cennet öyle kolay mı? Rahmetinden ümit de kesilmez ama. Bağışlamaz diye suizan ile huzuruna gitmemizi de istemiyor fakat.
Allahu alim.
Ahirette rahmetiyle muamele eylesin her inanmış kuluna inşaallah.

De ki: "Ey kendilerine karşı haddi aşmış kullar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah, suçların hepsini bağışlar. O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Zümer-53

Amin mübarek Allah gönlünüze göre versin.hiç birşeyin garantisi yok bizler herşeyin iyi gittiğini zannederken bir anda herşey tepetaklak olabilir. Denk geldikçe yorumlarınızı okuyorum. Böyle net konuşunca şaşırdım. O yüzden yazma gereği duydum hakkını helal et.. Allah bizi O’nun yolunda olmayı nasip etsin ve doğru yolda olduğumuzu zannedip yanlış yola düşürmesin inşAllah..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Erzurum 23:37 02.05.20
metinizm Nickli Üyeden Alıntı:
Amin mübarek Allah gönlünüze göre versin.hiç birşeyin garantisi yok bizler herşeyin iyi gittiğini zannederken bir anda herşey tepetaklak olabilir. Denk geldikçe yorumlarınızı okuyorum. Böyle net konuşunca şaşırdım. O yüzden yazma gereği duydum hakkını helal et.. Allah bizi O’nun yolunda olmayı nasip etsin ve doğru yolda olduğumuzu zannedip yanlış yola düşürmesin inşAllah..
Estağfirullah. Allah razı olsun ki ne güzel uyardınız. Keşke herkes böyle olsa da bir gafletimiz olunca uyarılsa müminler birbirini. Şimdi müminler dedim ama vallahi bir mümin olamadım ben. -)) aslında hayatın içine yerleştirdiğimiz sözlerin vebalı ne büyük..

Hiç bir şeyin garantisi olmadığını ömründe defalarca dünyevi konularda tatmış biri olarak ben gördüm ki Rabbimiz insan kullarını çok sevmiş. Sevgisinin tecellisiyiz biz zaten. Herşey bir hesap üzere.. Hikmetinden ve rahmetinden deyip işin içinden sıyrılmak lazım aslında -)
Tevbe etmek lazım. Nefis ve günahlar kirletiyor bizi. Ruhumuz kirleniyor.. Bu kadar kirlenmeye rağmen de dünyada yükün herkese ağır gelse de bana gelmez, Tevbe et gel diyor.. Tefekkür edince yada bazı şeyleri yaşayıp tecrübe edince bu düşüncenin verdiği lezzet dünyevi hiç bir haz da yok.. Lafı yine uzattım -) iyi bir Müslümanım diyemem kendim için. Günahlarım çok Tevbe ediyorum sürekli. Fakat zor zamanlarımda ben sürekli "hasbunallahi ve'nimel vekil" dedim. Yürek ile de tasdik ettim hep. Rahmetinin zerresi dahi dünyevi dertleri alıp götürmeye muktedir.. Çalışıp çabalamak lazım. Yine de en doğrusunu elbette Allah bilir.
İyi geceler diliyorum.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4