Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Şeytanın düşmanlığı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Şeytanın düşmanlığı
Swordsfish 19:48 21.06.20
Allah (C.C.) şöyle buyuruyor:
— Şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun» (52).
Yani Allah'ın emrine uyarak şeytana karşı çıkın, yoksa Allah'ın emir-lerine karşı
gelerek ona uymayın. Bütün tutumlarınızda, davranışlarınız-da ve inançlarınızda
samimiyetle ondan sakının.
Yaptığınız her işte şuurlu olun. Çünkü onun içinize riya sokması çir-kin
davranışları gözünüzde süslemesi her zaman mümkündür. Ona karşı koyarken
Allah'dan yardım dileyin.
Abdullah îbni Mes'ud (R.A.) der ki. «bir gün Peygamber'imiz bize bir çizgi çizdi ve
«işte bu, Allah'ın yoludur» dedi. Sonra onun sağından ve solundan birkaç çizgi
daha çizdi ve şöyle dedi, «bunların her biri de birer yanyoldur, her birinin
üzerinde bu yan yollara sapmaya çağıran birer şey-tan vardır.» Arkasından bize
şu âyet-i kerimeyi okudu:
«Hiç şüphesiz, bu benim dosdoğru yolumdur, hep birlikte bunu takip ediniz. Yan
yollara sapmayınız ki, O'nun dosdoğru yolundan sizi ayır-masınlar. Allah bunları
size, kötülükten sakınasınız diye emretmekte-dir (53).
Âyeti okuduktan sonra, Peygamber'imiz (S.A.S.) bize şeytanın yolla-rının çokluğu
hakkında açıklama yaptı.
Peygamber'imizden naklen bildirildiğine göre şöyle buyurmuştur. Beni İsrail
zamanında bir rahip vardı şeytan bir genç kıza kasdederek onu bogor sonra da
ailesine kızlarını rahibin tedavi edebileceğine inan-dırır, ailesi de kızı rahibe
götürür.
Rahip önce kızı tedavi etmeye yanaşmaz, fakat ailesinin ısrarlarına
dayanamayarak kabul eder. Tedavi için kız rahibin yanında bulunduğu sırada
şeytan hemen rahibe koşar, onu kızın ırzına geçmeye teşvik eder» rahip bir
müddet direnirse de sonunda şeytana yenilir ve hastasının ır-zına geçer, genç kız
gebe kalır.
Bunun üzerine şeytan rahibe yeniden sokularak der ki, «kızın ailesi yakında gelir,
durumu öğrenirler ise rezil olursun. En iyisi onu öldür, aile-si sorarlarsa «kızınız
öldü» dersin. Rahip şeytanın teklifini kabul eder, genç kızı öldürerek gizlice
gömer.
Bu sırada şeytan yine boş durmaz. Hemen genç kızın ailesine koşar, «rahip
kızınızı önce gebe bıraktı, sonra da öldürüp gizlice gömdü» diye olup biteni anlatıp
kalplerine vesvese eder.
Bunun üzerine kızın yakınları rahibe koşarlar, «kız nerede» diye so-rarlar, rahip
şeytanın öğrettiği cevabı verir, «öldü» der. (Durumu gelme-den önce şeytandan
öğrenen kız yakınları) rahibi yakalayıp götürürler, kızlarına karşılık onu
öldürmeye karar verirler.
Bu sırada şeytan hemen rahibe koşar, «kızı boğulmasına ben sebep oldum, onu
sana getirmelerini tavsiye eden de benim. Şimdi de benim de-diklerimi yaparsan
seni onların ellerinden kurtarırım» der.
«Can korkusuna düşen rahip», «ne yapmamı istiyorsun» diye sorar. Şeytan,
«bana iki kere secde edeceksin» der Çaresiz rahip şeytanın teklifini kabul ederek
ona üstüste iki secde yapar, her şeyi istediği gibi sonuçlandıran şeytan ikinci
secdeden başını kaldıran rahibe son sözlerini söyler, «seninle artık hiç bir ilgim
yok» der ve kaybolur.
Ulu Allah (C.C.) bu hıssa hakkında şöyle buyuruyor:
— Yahudileri savaşa kışkırtan münafıkların sözleri, tıpkı şeytanın tu-tumu gibidir.
Hani şeytan insana önce «küfret» dermiş de insan küfre-dince ben senden
uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabb'inden korkarım» demişti.» (54).
Rivayete göre İblis bir gün İmam-ı Şâfi''ye (rehimehullahu) sorar, «ey İmam! Beni
dilediği gibi yaratan ve dilediği yolda kullanan sonra da diler-se cennete koyacak
ve dilerse cehenneme gönderecek olan Allah hak-kında ne düşünüyorsun,
tutumunda adil midir, yoksa zalim mi?»
Şafiî onun bu sözüne düşünür sonra şöyle cevap verir «behey herif! Eğer seni
senin arzuna uyarak yarattı ise sana zulmetmiştir, yok eğer kendi muradına
binaen seni varetti ise O, yaptığından mes'ul değildir.»
Şeytan aldığı cevabın karşısında öyle perişan oldu ki, nerede ise ye-rin dibine
geçeyazdı. Fakat çok geçmeden kendisini toparlayarak Şafiiye dedi ki, «ey İmam!
Ben bu soru ile yetmiş bin abidin zihnini bulandırarak onları kulluk divanından
çıkardım.»
Bilesin ki, kalb bir kale gibidir, şeytan da oraya girip onu ele geçir-mek, onu
fethetmek isteyen bir düşman. Kaleyi düşmana karşı savunmak için onun
kapılarından giriş yerlerinde ve gediklerinde nöbetçi bulundur-mak gerekir. Bu
nöbetçilik ve muhafızlık görevini kaleyi iyice tanımayan-lar başaramaz.
Kalbi şeytanın vesveselerine karşı korumak, gereklidir, bu görev, her mükellefin
omuzlarına yüklenmiş bir «farz-ı ayn»dir. Gerekli olan bir neticeye kendisi
olmaksızın ulaşılmayan vasıta da gereklidir.
Şeytanın sızma yollarını bilmeksizin kalbi ona karşı savunmakta ba-şarıya
ulaşılamaz. Demek ki, onun sızma yollarını bilmek farz oluyor Şey-tanın kaleye
benzettiğimiz kalbe girmek için kullanacağı yollar ve sızma yerleri kulun bir takım
sıfatlarıdır. Bunlar çoktur. Bazıları şunlardır:
1 — Öfke ve azgın istek.
Öfke, aklı ürkütüp kaçıran bir canavardır, akıl zayıflayınca şeytanın ordusu
hücuma geçer. insan öfkelendikçe, çocuğun topla oynadığı gi-bi şeytan onunla
oynar.
Anlatıldığına göre Allah'ın velilerinden biri İblise «ademoğlunun na-sıl yendiğini
bana söyle» der. Şeytan da «öfke ve azgın arzuları kabar-dığı zaman onu ele
alırım» diye cevab verir.
2 — Kıskançlık ve ihtiras.
İnsan bir şeye karşı ihtiras bağlayınca ihtirası, gözünü kör ve ku-lağını sağır eder.
Böyle olunca da şeytana aradığı fırsat verilmiş olur. Aslında kötü ve çirkin de olsa,
arzusuna vardıran her vasıta,muhterisin gözüne güzel gelir.
Rivayete göre Hz. Nuh (A.S.) Allah'ın emrine uyarak her canlı türün-den birer çift
alarak gemiye bindiği zaman tanımadığı bir ihtiyarın ge-minin bir köşesine
sindiğini görür, ona «gemiye niye girdin» diye so-rar. İhtiyar «adamlarının
kalblerine sızmak için girdim, öylece kalbleri benim elimde kalırken senin yanında
sadece vücudları kalacak» diye ce-vap verir.
Bu cevap üzerine ihtiyarın kimliğini teşhiste gecikmeyen Hz. Nuh, «defol
buradan,, ey Allah'ın düşmanı, sen mel'un şeytandan başkası de-ğilsin» diye onu
kovmak ister.
Bu sırada İblis, Hz. Nuh'a «ben insanları beş şey vasıtası ile helâke sürüklerim,
şimdi üçünü sana anlatacağım. Fakat geri kalan ikisini söy-lemem» der.
O anda ulu Allah Hz. Nuh'a «sana ikisini söylesin, geriye kalan üç tanesi mühim
değil» diye vahiy gönderir. Bunun üzerine Hz. Nuh şeyta-na «ikisini söyle yeter»
der. Şeytan Hz. Nuh'a şu karşılığı verir, «o ikisi öyle vasıtalardır ki, beni hiç
yalancı çıkarmamışlardır, hiç bir zaman beni hedefimden geri bırakmamışlardır,
insanları bunlar sayesinde mahvede-rim. Bunlar ihtiras ve kıskançlıktır. Kıskançlık
yüzünden ben kendim lâ-netlenerek kovuldum. İhtirasa gelince, bir ağacın
meyvası dışında cen-netteki her şey Adem'e mubah kılınmıştı, ihtirasını
alevlendirerek onu yasak ağacın meyvasından yemeye iknâ ettim.»
3 — Oburluktur.
İsterse yenen yemek sırf helâl olsun. Çünkü oburluk nefsin aşı-rı isteklerini
güçlendirir, aşırı arzular da şeytanın silahlarıdır.
Rivayete göre bir gün İblis Hz. Yahya'ya (A.S.) görünür, elinde çe-şitli
maddelerden yapılmış bir yular tomarı vardır. Hz. Yahya «bu yular-lar nedir» diye
sorar. Şeytan «bunlar insanları yakalamaya yarayan çeşit çeşit arzulardır» diye
cevap verir.
Hz. Yahya şeytana «içlerinde bana ait olanı var mı» diye sorar Şey-tan der ki,
«galiba bir keresinde karnını tıka-basa doyurmuştun da seni böylelikle namazdan
ve zikirden alakoymuştuk» Hz. Yahya «başka bir şey var mı» diye sorar. Şeytan
«hayır» der.
Bunun üzerine Hz. Yahya «bir daha karnımı tıka-basa» doldurma-mak, bundan
sonra boynumun borcu olsun» der.
Şeytan da Hz. Yahya'ya «andolsun ki, bundan sonra bende hiç bir müslümana
nasihat etmeyeceğim» diye k arşılık verir.
4 — Bu huylardan biri de elbise, ev mobilyada süs düşkünlüğüdür.
Şeytan insanın kalbinde süse düşkünlük olduğunu görünce, bu yol-dan tohum
atar ve tohumların yumurtlamasını sağlar. Şeytan böyle şey-lere karşı zaafı olan
kimseyi durmadan yeni evler yapmaya, yapıların duvar ve tavanlarını türlü türlü
geleneklere göre süslemeye ve odaların genişletmeye çağırır, çeşit çeşit kıyafetler
ve binek hayvanları ile bezen-meye davet eder ve insanı ömrü boyunca bu çeşit
arzuların esiri halinde tutar.
Zaten bu yolda şeytan insanı bir kere kandırdıktan sonra ikinci bir sefer onu ele
alması gerekmez, çünkü bu zaafların biri diğerini çeker, ku-lun ömrü doluncaya
kadar bu yolda yürür, nihayet günün birinde şeyta-nın yolunda ve doyumsuz
arzuların emrinde iken ölüverir.
Böyle kimselerin akibetinin kötü olmasından korkulur. Allah hepimi-zi korusun!
5 — Bu huylardan biri insanlara umut bağlamaktır.
Sefvan îbni Selim (R.A.) der ki, «bir gün Abdullah İbni Hanzele'ye İblis görünür ve
der ki, «ya İbni Hanzele! Sana bir şey öğretmek istiyo-rum» İbni Hanzele
«ihtiyacım yok» diye karşılık verir.
Şeytan ona «bir dinle de bak, eğer yararlı ise kabul eder, değilse reddedersin» Ey
İbni Hanzele, Allah'dan başka hiç kimseden kesin ürnid bağlayarak bir şey isteme.
Kızınca ne hale düştüğünü gör, çünkü öfke-lendiğin zaman seni kolayca ele
geçiririm.»
6.— Bu huylardan biri acelecilik ve sebatsızlıktır.
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: — Acelecilik şeytandan ağır davranmak ise
Allah'dandır.» Çünkü insan aceleye kapılınca, şeytan ona, hiç ummadığı taraftan
kötülüğünü benimsetir.
Rivayete göre Hz. İsa (A.S.) doğduğu zaman, yandaşları derhal ibli-se koşup
derler ki, «yeryüzünde bütün putların başı eğildi» Şeytan onla-ra «olan oldu, siz
yerinizde kalın» diyerek hemen uçuşa geçer. Yeryüzünün altını üstüne getirir,
putların boyun eğmesine sebep olan olayı öğ-renemez.
Sonunda Hz. İsa'nın (A.S.) doğduğunu tesbit eder, çevresini bütün meleklerin
kuşattığını görür. Bunun üzerine hemen yandaşlarının yanına döner ve onlara
şöyle der, «dün gece dünyaya bir peygamber geldi, bu çocuk hariç, hiç bir gebelik
ve doğum hadisesi olmamıştır ki, ben yanında bulunmayayım. Bu geceden sonra
artık putlara tapılmaz, bundan ümidi-nizi kesin. Bundan sonra ademoğullarına
acelecilik ve densizlik yolu ile sokulmaya bakın.»
7 — Bu huylardan biri para ve mal düşkünlüğüdür.
Yiyecek - içecek ile diğer zarurî ihtiyaçların ötesinde kalan bütün varlık, hayvanat
ve akabat şeytanın konağıdır.
Sabit ül-Bünananî (R.A.) der ki, «Peygamber'imize (S.A.S.) peygam-berlik görevi
verildiği zaman İblis şeytanlarına şunu söyledi, «bir şey ol-du, ama nedir
bilmiyorum, gidin iyice öğrenin.»
İblis'in adamları her tarafı araştırdılar, fakat ne olduğunu öğrene-meyerek geri
döndüler, «bir şey öğrenemedik» dediler. Bunun üzerine İblis «ben size şimdi
haber getiririm» diyerek kayboldu.
Bir müddet sonra çıkageldi ve adamlarına «Allah, Hz, Muhammed'i peygamber
olarak görevlendirmiştir» dedi.
Bundan sonra İblis adamlarını Peygamber'imizin sahabilerine (Allah onlardan razı
olsun) göndermeye başladı, fakat hepsi her seferinde eli boş ve hayal kırıklığı
içinde dönüyorlardı, dönüşte sözleri şunlar oluyor-du, «hayatımızda bir gün böyle
adamlarla karşılaşmadık, tam yanlarına sokuluyoruz, namaza kalkıyorlar, böylece
bütün gayretlerimiz boşa çı-kıyor.»
Bu sözleri dinleyen İblis adamlarına şöyle dedi. «onları bir müddet kendi hallerine
bırakın, Allah'ın izni ile yakında bütün dünyayı fethede-ceklerdir, o zaman biz de
onlardan istediklerimizi sızdırırız.»
Rivayete göre Hz. İsa (A.S.) bir gün bir taş parçasını yastık edine-rek yere
yaslanıp bu sırada yanına gelen şeytan,ona «ya İsa! Galiba dünyadan
hoşlanıyorsun» der.
Bunun üzerine Hz. İsa (A.S.) taşı başının altından kaldırıp atar ve şeytana «dünya
ile birlikte bu da senin olsun» der.
8 — Bu huylardan biri de cimrilik ve yoksul düşme korkusudur.
insanı fakirlere yardım etmekten, sadaka vermekten alakoyan, bi-riktirme ve
varlık yığma hırsını kışkırtarak neticede acı azaba sürükle-yen bu huydur.
Pintiliğin afetlerinden biri mal biriktirmek için çarşı -pazar dolaşmaktır. Zaten
böyle yerler şeytanların cirit attıkları yerler-dir.
9 — Bu huylardan biri taassub.
Kendi görüşlerine körü - körüne bağlanmak, karşı taraftakilere kin beslemek
onlara küçümseyen bakışlarla bakmaktır»
Bu tutum, cemiyetin hem iyilerini ve hem de kötülerini birlikte helâ-ke sürükler.
Hasan ül-Basrî der ki, duyduğumuza göre İblis şöyle demiş «Mu-hammed'in
ümmetini ayartarak bazı günahlara soktum, fakat Allah'dan af dileyip kusurlarını
bağışlatarak belimi kırdılar. Fakat ben onlara öyle günahlar işletiyorum ki, onlar
için Allah'dan af dilemezler. Bunlar boş arzu ve heveslere kapılarak burunlarının
doğrusuna gitmeye dayanır.»
Şeytan doğru söylüyor. Böyleleri, saplantıları yüzünden günahlara
sürüklendiklerini bilmezler ki tevbe etsinler.
10— Bunlardan biri Müslümanlara su-i zânda bulunmaktır.
Bundan hatta kötüleri itham etmekten bile kaçınmak gerekir. Her-kesin kusurunu
okuyarak, onun-bunun hakkında kötü düşünceleri ileri sü-ren kimse gördün mü,
bilesin ki, onun, içi pistir ve kendi iç pisliği, dışına sızmaktadır.
Şu halde insan şeytanın içeri girmesini önlemek için kalbinin bu ka-pılarını
kapatmalı. Bunlara karşılık Allah'ı zikretmesine yardımcı olma-lıdır.
İbni İshak (rehimehullahu) şöyle der: Kureyş kâfirleri sahabîlerin Mekke'den
Medine'ye hicret ettiğini görünce ve Peygamber'imizin (S.A.S.) yeni taraftarlar
kazandığını duyunca O'nun gücünden korkmaya başladı-lar, çünkü O'nun kendileri
ile savaşmak üzere ordu topladığını anlamış-lardı.
Bunun üzerine her zamanki toplantı yerleri olan Kuzey İbni Kılâb'ın evi olan
(Dar'ül Nedve'de), durumu görüşmek için biraraya geldiler. Kabile-nin bütün
kararlan bu evde yapılan toplantılarda alındığı için ona bu isim verilmiştir. Kureyş
herşeye mutlaka burada karar verirdi. Bu toplantılara kırk yaşını doldurmamış
Kureyş'li olmayanlar alınmazdı.Kureyşliler de bu şart aranmazdı.ebü Cehil'in
başkanlığında bir cumartesi günü toplanmışlardı. Bundan dolayıdır ki; cumartesi
günü Mekir ve Hiyie günüdür» buyurulmuştur Necd'li bir ihtiyar kılığına girmiş
olan İblis aralarında bu-lunuyordu İblis'in aralarına girmesi şöyle oldu. İpek bir
cübbe veya tay-lasan giyerek alımlı bir ihtiyar kılığında kapıda belirmişti.
Münafıklar bu «ihtiyar kimdir» diye sordular. İblis cevap verdi, «Necd li bir adam,
ne için toplandığınızı duydum da söyleyeceklerinizi dinleme-ye geldi, bazı
noktalarda size fikir verme ve nasihatlerde bulunma ihti-mali de vardır.» Bunun
üzerine ona «içeri gir» dediler, o da girdi ve ko-nuşmalara katıldı.
Peygamber'imize (S.A.S.) ne yapılması gerektiği konusunda tartışıyorlardı, yüz
kişi idiler, bir rivayete göre ise onbeş kişi idiler. İleri gelen-lerinden biri olan Ebul
Buhteri —ki kâfir olarak Bedr savaşında öldü-şu görüşü ileri sürdü, «O'nu zincire
vurup hapsedin, kapıyı üzerine kit-leyin ve bundan sonra O'ndan evvel gelip
geçmiş şair ve büyücülerin başına gelen akıbetin O'nun da başına gelmesini
bekleyin (yani zin-danda ölmesini bekleyin).»
Necd'li ihtiyar (yani aslında şeytan) bu fikre karşı çıkarak der ki, «bu fikir isabetli
değildir, Allah'a yemin ederim ki, eğer siz O'nu zin-cire vurup hapsedecek olsanız,
daha üzerine kapıyı kapatır-kapatmaz başına gelenleri adamları duyacak, hemen
baskın düzenleyip O'nu eli-nizden alacaklar, sonra da karşınızda hindi gibi
kabararak mukaveme-tinizi kıracaklardır, o yüzden bu fikir isabetli değildir, başka
bir çare dü-şünün.
İleri gelenlerden bir diğeri olan Ebul Esved Rabia Bin Amrül Amiri şu görüşü ileri
sürer, «O'nu aramızdan çıkarır, beldemizden sürelim ne-reye isterse gitsin, hiç
ilgilenmeyelim.»
Necd'li (Allah'ın lâneti üzerine olsun) bu görüşe de derhal karşı çıkar ve der ki,
«Vallahi bu da çıkar yol değildir. Ne güzel konuştuğunu, ne kadar çekici bir
mantığa sahip olduğunu ve ileri sürdüğü yeni gö-rüşler ile herkesin kalbini ne
biçim büyülediğini görmüyor musunuz?
Eğer O'nu buradan kovacak olursanız, bir arap kabilesine varıp araya yerleşebilir,
onları tatlı dili ile kandırarak size karşı kışkırtabilin Sonra da toplayacağı bir ordu
ile üzerinize yürüyerek elinizden iktidarı alabilir ve size istediğini yapabilir
O'nun hakkında başka bir çare düşünmelisiniz.»
Bunun üzerine meşhur Ebul Cehl söz alarak der ki, «vallahi, O'nun hakkında
benim bir fikrim var, ama sizin sözleriniz buna uzak kalıyor. Ba-na kalırsa her
kabileden gözü pek, atılgan, becerikli birer delikanlı seçe-ceksiniz, ellerine birer
keskin kılıç vereceksiniz, üzerine çullanacaklar, hepsi bir adam vuruyormuş gibi,
ayni anda kılıçlarını çekip üzerine in-direcekler ve nefes almaya fırsat vermeden
canını alacaklar, böylece O'ndan kurtulmuş oluruz.
Bütün kabileler suç ortağı olacağı için O'nun kabilesi olan Abdül Menaf kabilesi,
diğerlerinin tümüne karşı O'nun kan davasını gütmeye cesaret edemezler, hep
birlikte diyetini veririz, olur-biter.»
Necd'li ihtiyar. (Allah'ın lâneti üzerine olsun) Ebul Cehl'in sözü bi-tince der ki,
«görüş budur, başka çare göremiyorum
Böylece o toplantıda Peygamber'imizi (S.A.S.) öldürmeye karar ve-rerek
dağıldılar.Fakat bu sırada Cebrail (A.S.) Peygamber'imize (S.A.S.) gelerek «bu
gece her zamanki yatağında yatman diye talimat verir.
Gece olunca Kureyş kâfirlerinin seçkin silâhşörleri Peygamber'imi-zin evi önünde
pusu kurdular, uyumasını gözetliyorlardı, uyuyunca üze-rine çullanacaklardı.
Öte yandan Peygamber'imiz (S.A.S.) Hz. Ali'yi (keremellahu vec-hehu) o gece
yatağında yatmakla görevlendirdi, Hz. Ali bu hadiseden sonra Peygamber'imizin
cuma ve bayramlarda giyindiği yeşil bir paltoyu üstüne çekerek yatağa uzandı.
Böylelikle Hz. Ali (kerremellahu vechehu» kendini Allah'a adayarak
Peygamber'imizin hayatını kurtaran ilk müslü-man oldu. Bu konuda bizzat Hz.
Ali'nin söylediği bir şiir şöyledir:
Kendini ileri sürerek toprağa ayak basanların en hayırlısını korudum
Beytül Atık'a ve Hacerul Esved'i tavaf edeni.
O Allah'ın Resul'üdür, O'na tuzak kurmalarından çekinmişti.
Kudret eli her yere uzanan ulu Allah O'nu tuzaktan korudu.
Allah'ın Resul'ü, mağarada güven içinde geceyi geçirdi.
Allah'ın örtü ve himayesi altında saklanarak
Ben ise onları ve bana yapabileceklerini bekleyerek geceyi geçirdim. Kendimi
ö!üme ve esarete adamıştım.
O gece Peygamber'imiz (S.A.S.) silâhşörlerin önünde evden çıktı, Allah onların
gözünü kararttığı için hiç biri O'nu göremedi, Peygambe-r'imiz «Yasin» suresinin
şu kısmını okuyarak onların her birinin başına daha önce avucuna almış olduğu
toprağı saçmıştı. Peygamber'imizin okuduğu âyetler şunlardır. Ulu Allah
buyuruyor ki:
— YASİN, Hikmet dolu Kur'an hakkı için, hiç şüphesiz, san pay* gamberferden
birisin, dosdoğru yol uyarınca. O kitab (Kur'an), gücü her şeye yeten, bağışlayıcı
tarafından indirilmiştir, ataları ikaz edilmemiş olan bir kavmi ikaz etmek için.
Onların çoğu üzerinde söz (hüküm) gerçekleşti, onlar artık iman etmezler.
Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan tasmalar taktık, bu yüzden
başlarını sağa- sola çeviremezler. Ayrıca biz onların önlerine ve arkalarına birer
set çektik ve onları örttük, bundan dolayı göremezler» (55).
Böylece Peygamberimiz (S.A.S.) evden ayrılarak dilediği yere yolcu öldü.
Bu sırada silâhşörlerin yanina, daha önce aralarında bulunmayan bir yabancı
geldi, onlara «burda ne bekliyorsunuz» diye sordu. Silâhşörler «Muhammedi»
diye cevap verdiler. Yabancı onlara dedi ki. tAllah sizi hayal kırıklığına uğrattı.
Vallahi O, sizin önünüzden geçip gitti. Giderken de her birinizin başına toprak
serpti ve dilediği yolu tuttu. Başınızın üstüne bakasanız a!.»
Bunun üzerine herkes eli ile başını yokladı, tepelerine toprağın serpitdiğini gördüler. Hemen pusudan çıkarak Peygamberimiz (S.A.S.)'ın odasına
girdiler, ve Hz. Ali'yi (kerremellahu vechehu) Peygamberimizin paltosuna
bürünmüş yatakta buldular, «vallahi, bu Muhammed'dir, işte, paltosuna
bürünmüş, uyuyor» dediler. ,
Bu düşünce ile sabahladılar, fakat yataktan Hz. Ali (keremellahu vechehu) kalktı.
O zaman «bizimle geceleyin konuşan yabancı doğru söylemiş» dediler. Kur'an-ı
kerimin şu âyeti bu konuda indi. Ulu Allah şöyle buyuruyor:
— Hani bir
keresinde o kâfirler, ya öldürmek veya sürmek üzere seni tutuklamak için tuzak
kurmuşlardı. Onlar tuzak kurarlar, ama Allah onların tuzağını boşa çıkarır. Hiç
şüphesiz Allah tuzaklarını en hayırlı şekilde boşa çıkarandır» (56).
Bu konuda bir şair şöyle der: Canını sıkma! Zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin
bir vakti ve takdiri vardı^
Takdir sahibi, bizim halimizi şüphesiz görüyor Bizim tedbirimizin üstünde Allah'ın
tedbiri vardır.
Bu olayın arkasından ulu Allah Peygamber'imizin Mekke'den Medi-ne'ye göç
etmesine izin verdi. İbni Abbas (R.A.) «ey Rabb'im! Bana doğ-ru şekilde girip
doğru şekilde çıkmak nasib eyle, bana kendi nezdin-den yardıma bir kılavuz ihsan
eyle» âyet-i kerimesinin tefsiri sırasında «Cebrail, Peygamber'imize yanına Hz.
Ebu Bekr'i almasını emretti» der.
Hakim, Hz. Ali'ye dayanarak rivayet eder ki, Peygamber'imiz (S.A.S.) göçme
emrini aldığı zaman Cebrail'e «yanımda kim olacak>> diye sorar, Cebrail (A.S.)
de «Hz. Ebu Bekr» diye cevap verir. Öteyandan Peygam-ber'imiz çıkışını Hz. Ali'ye
bildirdi, yanında bulunan emanetleri sahiple-rine teslim etmek üzere onu yerine
bıraktı.
Hz. Ayşe (R. Anha) hicret olayını şöyle anlatır: Bir gün biz Ebu Bekr'in (babamın)
evinde otururken kuşluk sıraları, aşağı - yukarı günün en sıcak saatlerinde
Peygamber'imizin eve doğru geldiğini gördüm.
Hz. Ebu Bekr'in diğer bir kızı olan Hz. Esma (R. Anha) ise Taberanî'-nin rivayetine
göre olayın bu kısmı hakkında şunları söylemektedir. «Re-sulüllah. Mekke'de iken
biri sabah, öbürü akşamleyin olmak üzere günde iki defa bize gelirdi. O gün ise
(hicret öncesi günü) kuşluk vakti eve gel-mekte olduğunu görerek babama dedim
ki, «babacığım, şu gelen Resu-lüllah, başını sarmış, buraya doğru geliyor, oysa ki
bu saatte bize gel-mek huyu değildi.»
Hz. Ebu Bekr, Esma'nın sözlerine şöyle cevap verdi» «anam-babam O'nun uğruna
feda olsun, yemin ederim ki, bu saatte O'nu buraya gel-meye mutlaka mühim bir
olay sevketmiştir.»
Bundan sonra olanları Hz. Ayşe şöyle anlatmaya devam ediyor, «Re-sulüllah
kapıya geldi, içeri girmek için izin istedi, Hz. Ebu Bekr izin verin-ce içeri girdi. Ebu
Bekr oturmakta olduğu sedirden inerek O'na yer ver-di. Oturunca Ebu Bekr'e
«yanındakileri dışarı çıkar» dedi. Ebu Bekr «bun-lar senin ev halkındır yani Ayşe
ile Esma'dır dedi.
Başka bir rivayette ise «yabancı yok. İki kızım var burada» diye ce-vap verdi.
Bunun üzerine Peygamber'imiz (S.A.S.) söze girerek Ebu Bekr'e «göç etmeme izin
verildi» dedi. Hz. Ebu Bekr «ana-babam uğruna feda olsun, benim de yanında
gelmemi istiyor musun? diye sordu. Peygam-ber'imiz «evet» dedi.
Bu sırada Ebu Bekr'in ağladığını gördüm, o zamana kadar hiçbir kim-senin
sevincinden ağlayacağını sanmazdım.
Hz. Ebu Bekr (R.A.) Peygamber'imize (S.AS.) «anam-babam yoluna feda olsun, şu
iki binek hayvanımdan birini kendine al» dedi. Peygam-ber'imiz (S.A.S.) «eğer
parası ile satmaya razı olursan alırım» diye ce-vap verdi.
— 98 —
Bir rivayette: (Dilersen kıymetini verir alırım) buyurdu, binek hayva-nın ancak
para karşılığında kabul etmesi, Allah yolunda yapacağı göçün hem mal ve hem de
beden ile işlenen bir ibadet haline gelerek eksiksiz bir mahiyet kazanmasını
istemesinden ileri geliyordu.
Hemen yol hazırlıklarına giriştik, azık torbalarını hazırladık içine bir pişmiş koyun
koyduk. Kız kardeşim Esma bel kuşağından bir parça ke-serek dağarcığın ağzını
bağladı, bu yüzden adı ondan sonra «çift kuşak-lı» diye kaldı.
Böylece yola çıkan Rasûlüllah (S.A.S.) ile Ebû Bekr (R.A.) «Sevr» mağarasına
vardılar, üç gün burada saklandılar. «Sevr» Mekke yakınla-rındaki bir dağın
adıdır, oraya ilk defa çıkan Sevr İbni Abdü'l-Menat'ın adına izafeten bu ismi
almıştır.
Diğer bir rivâyete göre Rasûlüllah ile Ebû Bekr, evin arka kapısından çıkarak yola
koyuldular. Yine bir rivâyete göre yolda Ebû Cehl ile karşılaş-tılar, fakat onları
onun gözlerinden Allah sakladı ve o farketmeden geçip gittiler.
Hz. Esma (R. Anha) der ki, «Hz. Bekr, beş bin dirhem olan bütün parasını yanına
alarak bu yolculuğa çıkmıştır.»
Kureyş'liler Peygamber'imizi (S.A.S.) ellerinden kaçırınca, Mekke'-nin her tarafını
aradılar, altını üstüne getirdiler. Her tarafa iz sürücüler çıkardılar. Mağaranın
yolunu tutan iz'ciler, onların izlerini tesbit ettiler ve mağaranın ağzına kadar
izlerini sürdüler.
Peygamber'imizi ellerinden kaçırmak, Kureyş'lilere ağır geldi, bu işe canları çok
sıkıldı, bu yüzden O'nu yakalayana yüz deve adadılar.
Kadı İyad'dan (R.A.) rivâyet edildiğine göre Sebir Dağı Peygamberi-mize «Yâ
Rasûlüllah! Benden kaç, çünki üzerimde iken öldürülmenden ve o yüzden Allah'ın
lânetine uğramaktan korkuyorum» diye seslendi. Buna karşılık Hıra Dağı da
«Bana gel, yâ Rasûlellah!» diye O'na seslendi.
Rivâyete göre Peygamber'imiz ile Ebû Bekr (R.A.) mağaraya girince Allah'ın emri
ile mağaranın ağzında hemencecik bir «ummu gayicn» ağacı bitiverdi ve bu
ağacın varlığı mağaranın yolunu kâfirlerin gözlerinden sakladı. Öte yandan ulu
Allah, örümceğe mağaranın ağzını ağla örmesini emretti, bir çift yabanî güvercin
de yine kapıda yuva kurdular.
Bunların hepsi müşrikleri mağaraya girmekten alakoydu. Yine rivâ-yete göre,
bugün Harem-i Şerif'de görülen güvercinler o çiftin soyundan gelir.
Peygamber'imize sağlamış oldukları himayenin karşılığında, nesil-lerinin artması
ve Harem'de avlanma tehlikesinden uzak olarak güven içinde yaşamakla
mükâfatlandırıldılar.
Kureyş kabilesinin her öbeğinden seçilen delikanlılar, elleri sopalı, baltalı ve kılıçlı
olarak mağaranın kapısına dayandılar. Aralarından biri
ayrılarak mağaranın ağzına sokuldu, orda yuva yapmış bir çift güvercini görünce
arkadaşlarının yanına döndü, Ona «Ne var, ne yok» dediler, o da «Kapıda iki
yabanî güvercin görünce içerde hiç kimsenin bulun-madığını anladım» diye
karşılık verdi. Peygamber'imiz (S.A.S.) bu ko-nuşmayı içerden duydu ve Allah'ın
düşmanlarını savdığını anladı.
Buna rağmen delikanlılardan biri «içeri girin» dedi. Fakat onlardan biri olan
Ümeyye İbni Half ona şu cevabı verdi, «içeri girip ne yapacak-sınız. Kapı
Muhammed'in doğumundan bile daha eski bir örümcek ağı ile örülmüş, eğer O
içeri girmiş olsaydı yumurtaların kırılmış ve ağın parçalanmış olması gerekirdi.»
Bu durum Kureyşlileri askeri harekâta girişmekten kesinlikle ala-koydu. Görüyor
musun, ağaç, arananı nasıl saklayarak kovalayanı şa-şırttı, öte yandan örümcek
geldi, mağara kapısını perdeledi,boşluğun yüzünü ağı ile örerek iz'cilerin gözünü
bağladı da aramaktan caydılar. Böylelikle örümcek Peygamber'imizi (S.A.S.)
koruma şerefi kazandı. İbni Nakîb'in bu husustaki şiiri ne kadar güzeldir:
«İpek böceği koza örer, her çeşit elbiseye yakışır. Fakat örümcek ondan daha
üstündür, Peygamber'in başına ördüğü ağ sayesinde..,»
Buharî ile Müslim'in Hz. Enes'den rivâyet ettiğine göre şöyle demiştir: Ebû Bekr
(R.A.) bana şöyle dedi, «Mağarada iken Peygamber'imize «eğer iz'cilerden biri
ayaklarının ucuna baksaydı bizi görecekti» dedim, O bana «Sen bu iki kişiyi ne
sanıyorsun» bunların üçüncüsü Allah'dır», diye ce-vap verdi.»
Siyer yazarlarından birine göre Hz. Ebû Bekr, Peygamber'imize «Bun-lardan biri
ayak parmaklarının ucuna baksa bizi görecekti» dediği zaman Peygamber'imiz ona
şöyle cevap verdi: «Onlar o taraftan bize doğru gel-selerdi,, biz de bu taraftan
giderdik.»
Hz. Ebû Bekr, Peygamber'imizin gösterdiği tarafa bakınca mağara-nın açıldığını,
bir denizin belirdiğini ve bir geminin karaya yanaşmış dur-duğunu gördü.
Hasan'ül - Basrî'den rivâyet edildiğine göre Peygamber'imiz ile Hz. Ebû Bekr, gece
mağaraya doğru yol alırlarken Hz. Ebû Bekr, Peygam-ber'imizin bazan önünden
bazan da arkasından yürüyordu. Peygamber'i-miz O'na bu davranışının sebebini
sorunca Ebû Bekr (R.A.) şu cevabı ver-di, «Kılavuzluk aklıma gelince önün sıra
yürüyorum, sonra gözetleme gö-revimi hatırlayınca geride kalıp arkan sıra
yürüyorum.» Peygamber'imiz O'na «Başımıza bir hal gelse benim uğruma seve
seve ölür müsün?» diye sordu. Ebû Bekr, «Seni, Hakkı tebliğ etmek üzere
gönderene (Al-lah'a) yemin ederim ki, evet» diye cevap verdi.
Mağaraya vardıklarında Ebû Bekr, Peygamber'imize «Olduğun yer-de dur, yâ
Rasûlellah, ben mağarayı senin için temizleyeyim» dedi ve öteyi-beriyi
temizlemeye koyuldu. Mağaranın zeminini el yordamı ile yoklarken rastladığı her
deliği paltosundan bir parça keserek tıkıyordu, böyle böyle paltosunu bitirdi, fakat
son bir delik açık kaldı, onu da her hangi bir canlı çıkıp Peygamber'imizi ısırmasın
diye topuğu ile tıkadı.
Bundan sonra Peygamber'imiz içeri girdi, başını Ebû Bekr'in dizine dayayarak
uykuya daldı, o sırada bir canlı Ebû Bekr'in topuğunu ısırdı, fakat Peygamber'imizi
uyandırmamak için kımıldamadı, acıdan gözleri yaşarınca damlalardan biri
Peygamber'imizin yüzüne aktı ve O'nu uyan-dırdı. Peygamber'imiz Ebû Bekr'e «Ne
oluyor sana» diye sordu, «Anam -babam yoluna feda olsun, ısırıldım» diye cevap
verdi. Peygamber'imiz so-kulan yere tükürük bastı ve acısı dindi. Meşhur İslâm
Şâiri Hassan İbni Sâbit (R.A.) bu mevzûda ne güzel söyler:
«O şerefli, mağaradaki iki kişinin ikincisi idi,
O ikisi dağa çıkınca, düşman oranın her tarafını aradı.
Düşmanlar bütün canlılardan öğrendiler ki;
Peygamber'imize karşı duyulan sevginin dengi yoktur.»
Peygamber'imiz Mekke'den perşembe günü yola çıkmıştı, mağaradan da Pazartesi
gecesi ayrılmış olmalıydı, çünki orada üç gece kaldı. Bu olay Rebiülevvel ayının
başlarında meydana geldi, Rebiülevvel ayının onikinci Cum'a günü ise Medine'ye
vardı.
Anlatıldığına göre adı Zekeriyya olan bir Zâhid şiddetli bir hasta-lığa yakalanır,
ölmek üzeredir, son demlerinde bir arkadaşı başına gelir ve ona «Lâilâhe illellah,
Muhammed'ür - Rasûlüllah» demeyi telkîn eder, fakat zâhid bu telkînı yüzünü
ekşiterek reddeder.
Arkadaşı ikinci sefer telkîn eder, zâhid yine yüzünü çevirir, arkada-şının üçüncü
telkînini ise «hayır, söylemiyorum» diye sözlü olarak red-deder. Arkasından
bayılır, başı arkadaşının dizleri üzerine düşer, bir müd-det böyle kalır, arkasından
biraz açılır ve gözlerini açınca «bana bir şey dediniz mi?» diye sorar, ona «evet,
sana üç kere Kelime-i Şehâdet ge-tirmeni telkîn ettik. İki keresinde yüzünü
döndün, üçüncüsünde de, «söy-lemiyorum» diye cevap verdin» derler
Zâhid onlara durumu şöyle açıklar, «Bana İblis geldi, elinde bir bar-dak su vardı,
sağımda durdu, bardağı sallayarak «su ister misin?» dedi, «tabiî» dedim. Bunun
üzerine «İsa Allah'ın oğludur» dedi, o yüzden yü-zümü öbür tarafa çevirdim.
Sonra ayak uçlarımdan yana bana sokuldu, ayni sözü söyledi, ona yine yüzümü
döndüm. Üçüncü defa bana ayni cümleyi tekrar ettirmek is-teyince «hayır,
söylemiyorum» diye cevap verdim. İşte o zaman su dolu bardağı hırsından yere
çaldı ve ortalıktan kayboldu.
İşte ben şeytanı reddettim, yoksa sizin telkîninizi değil, şimdi söy-lüyorum:
«Eşhedü ellâilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlühü.»
. Rivâyete göre Ömer - Bin Abdülâziz (R.A.) der ki, «Sâlihlerden biri. şeytanın
insanoğlunun kalbinin neresinde olduğunu kendisine göster-mesini Allâh'dan
ister.Bunun üzerine rüyada içi dışından görünen yarı şeffaf bir insan vücudu
görür, adamın başı omuz ile kulağı arasındaki boşlukta ve sol omuzu üzerinde
kurbağa şekline girmiş olarak şeytanı görür, uzun ince bir hortumu vardır, onu
adamın omuzundan kalbine uzat-mıştır, bu yoldan oraya vesvese akıtmaktadır.
Fakat, adam Allah'ın adını andığı zaman kurbağa kılığına girmiş olan şeytan
görünmez oluyor.» . Allah'ım! Lânetlik şeytanı ve kıskançların dilini üzerimize
musallat eyleme, Peygamberlerinin sonuncusu olan Hz. Muhammed (SAV.) hürmetine sana zikir ve şükürde bulunmamıza yardım buyur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145