Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Melekler Hakkında - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Melekler Hakkında
SiLence 16:35 03.02.17
Bu kuantsal yapı, meleklerin ham maddesi, cevheri, varoluş cevheri...

Fakat, sanmayalım ki bu melekler sadece belli enerji odakları!.. Bunların büyük bir kısmının boyları, boyutları, özbileşimleri mevcut!.

Meleklerde, orijinal yapıları itibariyle dişilik-erkeklik mefhumu yoktur! Neden?...

Gayet basit!.. Onlarda bizim gibi bir madde beden veya madde bedenden oluşan ışınsal bir beden yok ki!..

Bir enerji dalgasının dişiliği-erkekliği olur mu?... Düşünün!..

Bir telsiz dalgasının, radar dalgasının erkekliği-kadınlığı olur mu?.

Bunların erkekliği-dişiliği olmadığı gibi; bunların çok daha alt boyutlarındaki; dalgasal yapının çok daha alt boyutundaki, ışınsal yapıda da elbette ki erkeklik-dişilik diye bir kavram olmaz!.Bu kuantsal yapıdan meydana gelmiş "NUR" kökenli varlıklarda erkeklik-dişilik olmaz!.

Meleklerin kanatlarının olması, hem gerçektir, hem de işaret yollu bir açıklamadır!.

İşaret yollu açıklama olması şu yöndendir...iki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı, beş yüz kanatlı, altı yüz kanatlı gibi ifadeler bu sayılara tekâbül eden kuvvetleri ve özellikleridir. Yani, bazı meleklerin üç dört vazifesi vardır, bazılarının üç yüz dört yüz... Nasıl ki insan iki kolludur; yani, iki koluyla iki ayrı iş yapabilir denirse... Elbette bu görevleri yerine getirecek kuvvetleri de vardır, değişik yönlerde...

Nasıl ki bir insanın değişik yönleri, değişik kabiliyetleri, değişik özellikleri vardır. İşte meleklerde bu husus, kanat olarak ifade ediliyor.

Bununla beraber, belirli görevleri dolayısıyla sûretlere bürünmüş ve o sûretlerle yaşamlarına devam eden sayısız melekler de vardır...

Burada fark etmemiz önemli olan nokta şudur:

Bizim algılama kapasitemize GÖRE, evrende mevcut olan varlıklar üç sınıf olarak olarak insanlara tanıtılmıştır:

1-Melekler...

2-Cinler...

3-İnsanlar...

1-Melekler

Sûretsiz olarak, "RUHU MUHAMMEDÎ" ya da "RUHU A`ZÂM" isimleriyle işaret edilen orijin ilk varlıktan; O`nun ilminde dilediği bir şekilde; O`nun enerjisiyle-kudretiyle meydana geldikten sonra; kendilerine takdir edilen yaşamve görev biçimine uygun olarak evrende yaşamlarına devam ederler... "NUR" yapılı varlıklar olarak vasıflandırılmışlardır.

2-Cinler

Orijinleri "nur" diye târif edilen kuantsal enerjinin ışınsal enerji şekline dönüşmesiyle meydana gelen boyutta yer alan; dalgasal bedenli, bileşimlerinin oluşturduğu bilinçle yaşamlarını sürdüren canlı türüdürler.

Cinlere göre melekler, "robot varlıklardır"... Çünkü melekler, varoluş gaye ve görevlerinin dışında bir şey yapamazlar!..

3-İnsanlar

Yapıları itibariyle, bünyeleri en alt katmanda "nur"dan; algıladığımız boyutta bildiğimiz biyolojik bedenden; ve nihayet gelecekte yaşamına devam edeceği mikrodalga bedenden oluşmuştur!.

Burada, yani insanın oluşumunda, eğer dikkat ettiyseniz, cinlerin oluşumundan farklı bir yol izlenmiştir.

Cinler, direkt olarak "nur" boyutunun, "nar" boyutuna dönüşmesiyle meydana gelmişken... Ve bu yüzden cinler, kendilerini evrende meleklerin daha tekâmül etmiş türü olarak nitelerken...

Buna karşın insanlar, tüm madde dünyası gibi direkt olarak "nur" yapının yoğunlaşmasıyla meydana gelmiş biyolojik varlıklar olarak madde dünyasına selâm vermişler; akabinde biyolojik beynin ürettiği dalgasal-ışınsal bedene, yani "ruh"a kavuşarak ölümötesi dalgasal boyutta yaşamlarını sürdürmeye başlamışlardır...Dünya yaşamından, biyolojik beden boyutundan; ölümötesi ışınsal bedene ve dalgasal(wave) boyuta -ruhlar âlemine=kâbir âlemine- geçiş olduğu gibi...

Bir kısım insanlar için de, "cehennem" diye tanımlanan Güneşin "nârî" denen ışınsal alt boyutundaki dalgasal - ruh beden yaşamından; çok daha latif olan "nûrî" bedene dönüşerek; "nur" yapılı "cennet" boyutuna geçmeleri sözkonusu olacaktır!...

Ve bu süreç sonunda insanlar, "nârî" beden kayıtlarından kurtularak, "nûrî" bedenli, fakat bileşimindeki isimlerin elverdiği ölçüde dilediğini yapan ve "Halifetullah" olan meleki yapılı varlıklar olarak yaşamlarını ölümsüz bir şekilde sürdüreceklerdir.

Buna karşın cinler ise, geride kalan insanlarla güneşin alt boyutunu oluşturan dalgasal boyutta yaşayacaklardır.

Evet konuyu fazla genişletmeyelim.. Bir kısım Meleklerin kendilerine has, varoluş amaçlarına göre oluşmuş sûretleri söz konusu!. Fakat bu sûretler konusuna fazla dalmayacağım. Çünkü bizim hafsalalarımız henüz bu konuyu almaz

Belki bu konuya "KENDİNİ TANI" ile, "TEK`in SEYRİ" ve isimli kitabın "ÜSTMADDE" bölümünde bir miktar daha girdik... Ne var ki, bu arada bilgi birikimimizin daha gelişmesi ve kavrama kapasitemizin genişlemesi gerekli... Çünkü biz şu anda, mevcut şartlanmaların istikametinde, şartlanmaların getirdiği değer yargılarıyla yaşayan birimleriz.

Bu yaşa kadar, anamız, babamız, çevremiz, okulumuz, gazete, televizyon bizi neye şartlandırdı ise, hiç aslını araştırmadan, muhakeme ve tefekkür etmeden, biz, onları doğru kabul etmişiz eğrisiyle-büğrüsüyle!. Onun dışındagelen verileri de otomatik olarak red edip, "Böyle bir şey olmaz, hayır!." deyip, onlar üzerinde düşünmekten ve muhakemeden kaçınıyoruz...

Elbette bu, şartlanma düzeyinde yaşama ilkelliğinin oluşturduğu inkâr!...

Onun içindir ki, meleklerin bu yapısal özellikleri, görünümleri üzerinde ben, daha fazla durmayacağım...

Zira otomatikman, şartlanmalardan oluşmuş yapınızın, doğal sonucu olarak inkâra gidersiniz!. Çünkü henüz şartlanmasız düşünme özelliğine sahip değilsiniz!.... Zirâ siz düşünce boyutunda bile özgür değilsiniz!...

Özgür düşünebilmek için, önce kişinin bilincinin, çevresel şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınması gerekir..

Bunu henüz başaramadığımız için, bu konunun detayına girmiyorum.

Yalnız burada, daha önce değindiğim önemli bir noktanın üzerinde durayım:

Evrende, dünya üzerinde yaşamakta olan tek canlı türü biz değiliz!.

Aksine, dünya üzerinde yaşayan bizler gibi; bir Ay`ın, bir Merkür`ün, bir Venüs`ün, bir Güneş`in, Plüton`un, Neptün`ün ve güneş sistemi dışındaki sayısız yıldızların, her birinin kendine has, yaşayan, canlı, şuurlu varlıkları türleri mevcut!. Ki onlardan da bahsolmamıştır..

Esasen, evrende, üzerinde canlı şuurlu varlıklar olmayan hiç bir gezegen mevcut değildir!.

Nitekim bunu Kur`ân-ı Kerîm’de anlatan Âyet :"Hiç bir şey hariç olmamak üzere, her şey O`nu zikreder, fakat siz onu anlayamazsınız!..." ( 17/44 )

diyor... Elbette burada zikir kelimesiyle bir kelimenin tekrarından sözetmiyor!..

Niye anlayamazsınız?..

Çünkü siz, beş duyu ile kayıtlı beyninizin algılayabildiği kadarını anlarsınız, sınırlı şartlarda algılama durumundasınız!. Çünkü beyninizin %5`ini veya %7`sini ancak kullanabiliyorsunuz... Bunun %1 fazlasına çıktığınız zaman algıladığınız âlem çok farklı oluyor!.

Karanlık bir odada otururken, bir çatırtı bir patırtı duysanız, ödünüz karışıyor!.. Kazara, cin denilen bir varlık görseniz, belki geceler boyu uyuyamayacaksınız!.

Halbuki bu, bizim dünyamızda, bizim aramızda yaşayan varlıkların sadece bir türü... Bunun gibi sayısız varlıklar var!.

Ama bu konuda da yanılarak, zannediyoruz ki, bizim gibi etten kemikten canlılar var!... Hayır!.

Bizim gibi etten kemikten canlı, bu dünyanın şartlarına göre oluşmuş, ve sadece burada var!.

Buna karşın diğer gezegenlerde de, sayısız canlılar var.. Eğer beynimizi yüksek seviyede çalışma düzenine getirirsek; o yüksek çalışma kapasitesi ile ruhumuzu güçlendirebilirsek; ruhun bedenden özgür, bağımsız hareket kâbiliyetini ortaya çıkartıp, bunu tatbikata koyabilirsek; o şartlarda değişik boyutlara, değişik kesimlere, değişik ortamlara gidip onlarla ilişki kurabilmek mümkün olur!.Ancak bu anlattıklarımdan sakın "UZAYLILARLA GÖRÜŞÜYORUZ" diyenler kendilerine pay çıkartmasınlar, çünkü onlar kesinlikle cinler tarafından aldatılmaktadırlar!.

Evet, bunu yapamadığımıza, yani beyin kapasitemizi henüz güçlendirmemiş olduğumuza göre, şu anda yapabileceğimize bakalım:

Rasûlullah Aleyhisselâm "Mi`râc"a çıktığı zaman, mikrodalga boyuta geçerek, çeşitli gezegen ve yıldızların İKİZLERİNDE yani mikrodalga boyutlarında yaşayan ve Din`de kısaca melek adı altında söz edilen, değişik boyutlardaki varlıklarla ilişki kuruyor...

Onların yaşam şartlarını, güçlerini, dünya ile olan ilişkilerini görüyor. Ayrıca gelecekte kişilerin çekeceği azapları gördüğü gibi, cennetleri de görüyor... Cennetlerde insanların ne şekilde bir yaşama gireceğini görüyor...

"AKIL ve İMAN" isimli kitabımızın "Meleklere iman" bahsinde ve meleklerin yapısından söz ettiğim bir konuşmamda; insanların, cehennemden geçtikten sonra, Rahmet Irmağına dalarak, ruh bedenin yapısının değişeceğini ve meleki, "nûrî" bedenlere kavuşacaklarından söz etmiştim...

Rasûlullah Aleyhisselâm’ın açıklamalarında da, cehennemden geçip, cehennemde yapıları yıpranmış kişilerin, Rahmet Irmağına daldırılarak yepyeni bir bedenle var olacakları, onların yapılarının son derece şeffaf olduğu, hatta içine bakıldığı zaman iliklerinin görüleceği ifade edilir!.

Bizim anlamayanlar da sorar...-Canım!.. Cennet`de insanlar var, huriler var, baktığın zaman onların iliğini görüyorsun... Ne gereği var ilik-kemik görmenin?.."

"İlik görmekte" diye anlatılmasından gaye, o boyuttaki yapıların şeffaf, latif, ve nûranî bir yapı olduğudur!. Yani, bizim bugün bildiğimiz yoğunluklu maddemsi bir yapı olmadığını ifade sadedindedir.

Ve insanların, bu boyut değiştirmelerinden sonra; geçtikleri ortamda, melekî bir yaşam sürecekleri; bedenlerinin, meleki vasıflarla vasıflanmış melek, yani "nur" yapılı... Ancak insanların bilinç düzeylerinin bir kısım meleklerden üstün olacağı da ifade ediliyor!.

Bir hususa da açıklık getirmek gerekir.

Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm, Cebrail’i gördüğünü ifade ediyor, "Mi`râc"dan dönerken... "Altı yüz kanadı ile bütün ufku kaplamıştı." diyor.

Altı yüz kanadı ile bütün ufku kaplayan Cebrail Aleyhisselâm, bu derece büyüklüğe sahip olmasına karşın; kendi varlığında, Cebrail`in varlığını hissetmeyen Melekler de mevcut!...

Sen, nasıl vücudunda, bir karaciğerini, bir mideni, hiç hissetmiyorsun, iç organlarının varlığının farkında bile değilsin, dışarıdan söylemeseler...

Aynı şekilde, öyle melekler var ki, Cebrail, o meleğin yanında, yapısı içinde bir melek, bir kuvvet, bir organ!. Ve O varlık, O`nun varlığını hissetmiyor, farkında bile değil!..

Öyle bir Melekten söz ediliyor ki, insanın ve dünyanın varlığından, var oluşundan habersiz!!!.400 milyar yıldızlık galaksinin içinde, Güneş`in yeri nedir?... Hiç!!!.

İnsan bedeni milyarlarca hücreden oluşmuş.. Sen, vücudundaki o hücrelerin farkında mısın?... Hayır! Ama, o bütün hücreler, bütün olarak bir kişisel ruh, kişisel yapı, düşünce meydana getiriyor ve bundan da senin şuurun meydana geliyor.

Ama senin şuurun, senin şuurunu meydana getiren bu bedenin parçalarından oluşmasına rağmen, bunun farkında değil!...

İşte bunun gibi, sade insanın ruhu değil, tüm kütlelerin dahi ruhları vardır... Dünyanın ruhu vardır, Güneş`in ruhu vardır, Merkür`ün, Venüs`ün, diğer planetlerin ruhları vardır.

Bunların ruhu olduğu gibi, bunların tümünü oluşturan Güneş Sisteminin de bir ruhu vardır.. Boyut boyut!.

Güneş Sisteminin bir ruhu olduğu gibi, Galaksi`nin tümüyle bir ruhu vardır!.

Nasıl senin vücudun tek tek hücrelerden meydana gelmiş; ve bu hücreler bileşerek bir beden meydana getirmiş ise...

İşte bunun gibi, Galaksi dediğimiz yapının da tek tek hücreleri olan güneşlerden meydana gelmiş bir galaksi ruhu var, bir galaktik ruh vardır...

Galaktik bilinç vardır...

Galaktik bilinçler-ruhlar da birleşerek, "Kozmik Bilinç" dediğimiz, Evrensel Bilinç dediğimiz O, Kozmik Bilinci oluşturur!..Gerçek odur ki, "Ruhu A`ZÂM" adı verilen "Kozmik bilinç" ilmi ve kudretiyle Galaktik bilinçleri-ruhları kendi varlığından meydana getirmededir!...

Hâlâ!

İşte, işte mutlak manâda "RUH" kelimesi, sadece "O" varlık, "O" yapı için kullanılır.

Öte tarafta, "insanî ruh" deriz; O Ruh`dan ayırmak için birimsel ruhu!..

Evreni meydana getiren, "Kozmik Bilinç"-"Akl-ı Evvel" dediğimiz yapının canlılık yönü, varoluş yönü, "Ruh" kelimesi ile tanımlanır...

Bir açıklamasında, Rasûlullah Aleyhisselâm şöyle izah ediyor:

"Allâh`ın öylesine Muheymîn Melâikesi vardır ki, onlar, sayısız varlıkların ve meleklerin varlığından bîhaberdir."

Tıpkı senin, vücudundaki organlardan veya hücrelerden bîhaber olman gibi...

Öyleyse bizim, bunları anlayıp idrak edebilmek için iki şeye ihtiyacımız var:

1-İlkel toplumsal şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınıp, özgür muhakeme ve tefekkür sahibi olmak. Daima, yeni karşılaştığımız şeylere inkâr ve red ile değil; ne? neden, niçin, nasıl gibi suallerle yaklaşmak.. Bunun için de, günümüzün en son en modern ilimlerine sarılmak...

1400 senedir izah edilemeyen pek çok olay son elli senenin getirdiği teknoloji ve bilimle anlaşılır hâle gelmeye başladı.

Kısacası, yaşadığımız çağın insanı değil; yaşadığımız çağın ötesindeki insan olmak mecburiyetindeyiz!. Kendi geleceğimiz için!Bunun için de her türlü reddi bir yana bırakıp, hafsalamızın almadığı şeylere dahi, ne, neden, niçin, nasıl gibi suallerle yaklaşıp anlamaya, öğrenmeğe çalışacağız. Bunu yapamadığımız takdirde, bizim üstümüzdeki sayısız güçleri bilmemize imkan yok, mümkün değil!...

Melekî kuvve ve kuvvetler sayısızdır...

Meselâ, insanın müvekkel melekleri, insana vazifeli olarak verilmiş melekler. Esasen bu konuda, Hz. Rasûlullah Aleyhisselâm buyuruyor ki:

"Bir çocuk doğduğu andan itibaren, onunla ilgili, onunla beraber olmak üzere bir Melek meydana getirilir. Bir de onunla beraber olan bir Cin`i vardır. O melek onu, meleki güçlere çekmek isterken, o cin de onu maddiyata, süfliyata çeker."

Neticede o kişi ya melekiyeti kazanır, melekler âlemine yükselebilecek düzeye gelir. Veyahut da Cin`e yani şeytana tâbi olarak, kendini madde beden kabul edip, bu süflî madde dünyasında kaybolur, boğulur gider."

Bu iki meleğin dışında ayrıca, iki de "Kirâmen Kâtibeyn" denen, sağ ve sol omuzda diye anlatılan bu iki meleğin vazifesi, dini tâbirle sevap ve günahları yazma olarak anlatılır.

Buradaki "sevap ve günahları yazmak" diye anlatılan olay, bizim genelde anladığımız mânâda bir kalemle bir yazı mahalline yazmak değil, elbette!..

Bildiğimiz gibi, insanın sağ yönünde, Çinlilerin 2000 sene önce tespit etmiş olduğu, vücudun sağ yönünde, Akapunkturun esasını getiren pozitif yük vardır. Sol yanında da negatif yük vardır.Kişinin kendini madde ötesi yaşama hazırlamasını sağlayan fiil ve düşünceleri, çevresine verici fiil ve düşünceleri, pozitif yük ağırlıklı olarak, beyinde düşünülür ve bunlar dalgasal yapıya çevrilerek ruhta kayda alınır!.

Ruha yüklenen bu pozitif yüklü dalgalar, kişinin ruhunun dünyanın manyetik çekim alanından kurtulmasına ve cennetler`e açılmasına vesile olan güçtür!.

Buna mukabil, kişinin, alıcı, kendine toplayıcı, dünya ve maddeye yönelici düşünce ve eylemlerinden oluşan fiilleri ve düşünceleri, günah diye nitelendirilir; ve bu menfi, negatif ağırlıklı dalgaların meydana getirdiği dalgasal üretim, ruha negatif olarak yansır ve bu da kişinin madde dünyasına bağlılığını, çekimini artırır.

Dolayısıyla, madde dünyasına ağırlıklı olarak bağlanan bu ruh, neticede madde dünyasından kopamaz ve o nispette de dünya ile birlikte güneşin dalgasal boyutuna girerek orada büyük azaplar çeker.

İşte, kişideki pozitif ve negatif yükün kaynağı, din terminolojisinde; kişinin günahları ve sevaplarını yazan "iki omuzundaki iki melek" diye târif edilmiştir...

Bunun gibi sayısız melekler vardır... Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm bir açıklamasında buyuruyor ki:

"İnsanların sayısının on katı cin; cinlerin sayısının da on katı melek yer yüzünde dolaşmaktadır."

Yani, beş milyar insan varsa, elli milyar cin, beş yüz milyar da Melek var aramızda!...

Muhyiddin-i Arabi, bunu, üstün alıcı güçleri ile tespit ederek, diyor ki:"Bir secde mahalli kadar, fezada, semâda, boşlukta yer yok. Meleklerden hâli yer yok!..." diyor...

Ve bunların çoğu ile de görüşüyor... Konuşuyor.... Böyle bir Zat!.. Allâh bize de nasip etmiş ola; ne diyelim...

Bizim göremediğimiz, cin denen varlıkları, meselâ kediler görebiliyor... ama bizim gözbebeğimiz, o dalgaları, o dalga boyunu alamıyor.

Bir çok hayvanlar çeşitli melekleri görebiliyor, algılayabiliyor, ama biz alamıyoruz.

Oysa bizde öyle bir beyin var ki, eğer bu beyni iyi kullanabilsek, bütün varlıkları ve bütün cinleri, melekleri görüp, algılayabilecek kapasiteye sahip olacağız...

Öyleyse, bizim yapacağımız şey, inkârı terk edip, anlama yoluna yönelmek...

Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm, "Mi`râc"da, bu melekler âlemini seyrettikten sonra, müşahede ettikten sonra, akıl almaz yaşantılarını seyrettikten sonra, Rabbinin huzuruna çıktı. Rabbini gördü!...

Rabbini görme mevzuu, zamanına göre tartışılan bir konu!...

Kimi diyor ki, "baş gözü ile gördü!.." kimi diyor ki "baş gözü ile görmedi, kalb gözü ile gördü!..."

Bundan önceki sohbetlerimizde, kitaplarımızda, özellikle, "Hazreti MUHAMMED`in açıkladığı ALLÂH" kitabında; Allâh ismi ile kastedilen varlığın, görülebilmesi mümkün olmayan, sınırsız sonsuz "TEK" varlık olduğunu açıklamaya çalıştık, idrak edebildiysek ettik...

Kaynak: Kendini Tanı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 01:15 06.02.17
Melekeler ile konuşun nasilmi sesli bir şekilde isterseniz içten bir sekilde çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla konuşuyor gibi sohbet edin ve yanınızda olduğuna diar Onalrdan işaret isteyin kesinlikle size o işareti veiriler bu işaretler sizin onalra olan inancınıza alakalı o frankansa gecmenizle ilgili size muhakka anlayacaganiz bir şekilde isaret vercekelrdir bir yer de bir bozuk para bulursanız o an veya bir kuş tüyü karşısına çakarsa bilinki yanınızda ki melek size işaret veriyor demektir ama bu herzaman olmaz siz onalrla iletişme geçmek istediğiniz zman olur maneviyatı yüksek olan kişler onalrin kokusu duyar geldikelrkni hisseder onalrin kokusu bu dünyadaki hiç bir kokuya benzemez öylesine guzeldirli daha fazlası yayılsa etrafa ölüm sarhoşluğu yayılır anlık bir duygu kendinden geçme hissi melekelerinizden yardım isteyin onlar bu amaç için yaratıldı kimi koruma yapar kimisi günahları yazar kimisi sevapları kimisi insanalra ilham veirir rehberlik yapar her konuda kimisi insanalri ve seyatanlari cezalandırır kimisi evren ile ilgili olayları idare eder ve gezegenelri bir düzende tutar emir gelmedikçe o yere azap olarak inemezler ilahi kudretten emir gelirse orya azap melekleri iner takı rahmet melkelri gelene kadr gitmezler sürekli insanalrin yanında dırlar hatta beş kuruş etmetecek pislik insanalri bile korurlar görevli o şekildedir itiraz edemezler ilahi kudret öyle emir vermiştir verilen emri yerine getiriler insanalrın çoğu der ki bu serefsizler kansizlsr nasılda hala ayakta iyi insalr olurken neden kötüler hayatta allah bunalri neden cezalandırımiyor diyorsunuz aynısını melekler de sordu Yaraticiya ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi Yüce yaratıcı gaybın sahibi oydu kimsenin itaryaz etme gibi şansı yok peki Şeytan bu işin neresinde acaba şeytanın haklı olduğu durumlar varmıydı elbette vardı haklıydı zaten yüce yaratıcı şeytanın haklı olduğu durumları bildiği için şeytana fırsat verdi oda zamanında şeytani seviyordu takı büyüklük taslayana kadr ve kibre gidene kadar ama onu yok etmedi yarartıcı şeytani yok etmek istemdi isteseydi onu yok ederdi buna gücü var herşey onun kudretinde şeytana ise cezası ne oldu her günahın bedelinde o olcakti ve aşalananlardan oldu bir zmanlar cennetin koryucusu olan bir varlikti ne hale dustu bu sey gibi ayni attan inip eşsege binmek bigi birsey den dahs fazlasi bu ceza ona cok fena dokundu hatta o ölmekten öte bir istektekte bulundu Yüce Allahtan yok olmayi diledi hic yaratilmamis olmayi bu duruma dusmek ona daha buyuk bir aciydi ama isteği kabul edilmedi kendisine sadce kıyamete kadr süre verildi ve şeytan artık bu olaya karşılık insalara en büyük düşman oldu dunyaya geldiginde kendisinin bile aklına gelmeyecek fikirleri ve kötülükleri yapcak insalr var olmasi onu bile ürküttü vay be dedi bu insalr benden bile tehlikeliymis madmeki bu dünyadaki rolüm bu bende onalrin istedikleri arzuların sahibi olacağım dedi ve hikaye burda başladı evet şeytan da iyilik yapar ama işine gelirse karşılığında senden alçağı şeye bağlı büyücüler onu cok sever en güzel karşılığı onlar sunuyor inançlarını ve ruhalrini asıl mesle ne şeytan nede melek senin hangisi olmak istediğin arzularınız ney meleklerde şeytani duygular yok o hissi hiç bilmezler şeytanda bir zamanlar bilirdi melek duygusunu oda şansını kaybetti insan hem melek olabilme hemde şeytan olabilme durumu var peki sizin arzularınız hangi yönde bu arzularınız sizi cennet veya ceheneme biletiniz olcak

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 15:15 22.07.18
Sayın SiLence, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up