Cin & Şeytan & Melek & Ruh

Cinleri Etki Altına Almak İçin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Cin & Şeytan & Melek & Ruh>Cinleri Etki Altına Almak İçin
Tuana 23:13 06.02.17
Cinleri emrin altına almak istersen: Allah c.c. ismi

serifini ya nidasız olarak ''Allah, Allah'' diyerek 1000 defa

zikredersin. Bunun ardından yakutiyye da'vetini bir (1) defa okuyup,

bu zikre her gece devam edersen, seni mutlu edecek sekilde

ruhaniyetlerin sana itaat ettiklerini ve dilemis oldugun her seyde

senin hizmetine hazır olduklarını görürsün.Yakutiyye Daveti Budur;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Zaheratil kudretil müeyyideti bi

senael mebrûri ve irtiâdin nûril aliyyir rafîıl muhîtıllezî lâ

yutîku ileyhi nazaral kerûbiyyîne minen nûrillezî tahtarika min

heybeti cemîır rûhâniyyetil azîmillezî sebbehat lehü cemîıl

melâiketis sâfîne vel müsebbihînel alîmellezî ya'lemü hâinetel

a'yüne ve mâ tahfis sudûril ferdillezî enzele fî kitâbihil azîz. Ve

lâ yesfeûne illâ limenir tedâ ve hüm min hasyetihi müsfikûn.

Allâhümme innî eselüke bin nazaratilletî nazarata bihâ ilâ

cebeli tûri sînâi fenhede havfan ve teferraka vestefraka ves

saha ve cerâ kemâ yecril mâe hîfeten minke ve ta'zîmen li

azameti azamatike yâ hüve entallâhü yâ men lâ ya'lemü mâ

hüve illâ hüve ente hüvallâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayûm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve liyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeh.

Entallâhüllezî esraka ve ebraka ve lemea dıyâe behâike ve

cemâlike ve nâri zâtike alâ tûri sînâe fehtaraka elfe elfin ve

selâsemietin ve sittîne hicâben fahtarakatil hicebi veh tezzel

arsa ve nâdeyte bi lisânil kudreti ene Allâhül azîmü lâ azîme

gayrî ene Allâhü elif lâm mîm ene Allâhü ene Allâhü yâ hin yâ

hin yâ hin ene Allâhü ene Allâhü âhiyyen serâhiyyen edûnâyi

esbâûtin âli seddâyi ene Allâhül ehadü ene Allâhüs samedü

ene Allâhü mehdû sâlîmin kâlel ızzeti ridâî vel azameti disârî

seyâlime feyükâlü ezâzî ve men yuhâlüfinî ahraktühü bi nâri

ve ene aleyhi cebbârun yevmel kıyâmeti ene Allâh. Nefsî

sehedtü eshedtü alâ nefsî kadaytü erbaate asara ardan ve

semâen keyfe tühâlifûne emrî em keyfe tünkirûnî ve lâ ilâhe

gayrî ihbitû eyyetühel ervâha eynemâ küntüm fî melekûtillâhi

teâlâ ulviyyen ve süfliyyen türâbiyyen ve nâriyyen mâiyyen ve

riyâhiyyen sehâbiyyen ve gamâsiyyen beriyyen ve bahriyyen

ecîbû bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm min kablis en

tünezzile aleyküm melâiketel hıcebel mutîati li kasemî hâzâ

fîheti kevnel esrâri ve yuhribûned diyâra ve yünsiru küllin nûri

nesran ve accilû min kalbi en yagdıbellâhü aleyküm

feyüsallita aleykümüz zeâzia vel kavâzife ver raûdil kavâsıfe

vel bürûkıl havâtıfe vez zelâzile ver revâcife ver riyâha vel

avâsıfe vel gaymil mütekâsife vel azâbel vâsibel müterâdife

ves süvâzal hârika ve lâ halâsa leküm ve lâ mukırra leküm min

kuyûdî fe innî aksemtü aleyküm bil hurûfin nûrâniyyeti vel

aksâmis süryâniyyeti vel esmâil ıbrâniyyeti bisehtûfin

bisehtûfin yâ medyetâsin televtîtetin benevkûsin müsdesin

esvehin denâhûhin mecyehin kalyûnûsin vechin ya'yûsin bermûdin yâ behlenûdin tesvetin testevtin yâ amlûnin

taltavnevrasin mehferkûsin mertevîlin ve azberasin sehehin

sehranûhin behetin fetûrin tûhın yâ lûhın efehin efehin

keleyfehin nemûhin âhin âhin sâhin esâi elevlâhin levlâhin yâ

lûhin kaknedin fevselin sehyelâ bevlûnin erûkehin erfekehin

merdevehin esvehin azze ve celle ve selle ve azze ve helle

behlenin mehlevin tevhin deydehin esyehin ahvesın yâ

mastalûtin sâlin dekin dâkin evkehin rûseytûsın amlîlin

cemyelîlin melûkûhin demlûkûsin esehin yâ hedehin yâ

herehin yâ halevsin ecîbû yâ ehlel hıcebis sebati serâbîlühüm

min katırânin ve tagsâ vücûhehümün nâr. Liyeczi yallâhü külli

nefsin mâ kesebet innallâhe serîul hisâb.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 14:24 22.03.17
rahmetnur 17:53 16.12.20
bunları gerçekten deneyen var mı? bu konularla ilgili ilimi olmayan kardeşlerden bahsediyorum. eğer ilminiz yoksa yapmayın kardeşler çok tehlikeli bu tür işlemler. ama ilmi olanlar tabi nasıl yapılacağını yada ne tür tehlikeleri olduğunu bildiği için önlemini alırlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
harappa 22:28 16.12.20
Cinleri etki altına alan kimseler varmıdır, vardır elbet ama genelde sen onları etki ve emrin altına aldığını zannettiğinde aslında onlar senle alay ediyordur.
O ilim ve beceride çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum ben.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Raculun Hadid 00:32 15.01.21
cinleri etki altına almak için, öncelikle maneviyat gerekir. Ilim gerekir. Öğretmen gerekir. Aksi takdirde oyuncak olunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
harappa 17:51 15.01.21
Çok tehlikeli işler bunlar, en sonunda kendini kafir cinnilerin oyuncağı olarak görebilirsin, kolaymı öyle 1 metin okumakla ruhani alemleri kontrol altına almak.
Okuyanda ne kolaymış demesin yinede Allah doğrusunu bilir ama çok çok tehlikeli bu işler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havashavas 12:54 17.01.21
Paylaşım için teşekkürler kaynak belirtirseniz iyi olur.. .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
N0bran 22:42 16.02.21