Define Uygulamaları

Define aramada kullanılan majik ameliyeler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Define Uygulamaları>Define aramada kullanılan majik ameliyeler
HavasHoca 04:22 16.05.16

DEFİNE ARAMADA KULLANILAN MAJİK AMELİYELER
1. EL İLE DEFİNE KEŞFİ: Defineleri ve gizli olan şeyleri meydana
çıkarmak istersen: Akıl baliğ olmamış bir çocuğun avucunun içine
Hecheca’ ا ع اه جاه ا ج ismini yaz. Daha sonra uzunluğu birbirine eşit iki
tane tatlı Nar dalı al. Çubukların ucuna birer kertik yapıp her biri
üzerine aşağıdaki Sureyi “Fesevvaha” ya kadar yaz.
Yazılacak Sure-i şerif budur:
ا
هلايا
لر الذاا ت ا
ما حياها اوالماقا
م م ل س او ض
لم اوال م ش
ل ن الحرل حي
الحرم حا
لم ل ا
سبل م
ا اواملامر ل ض
هنايا
امالء اوامابا
ياها اوال ح س
مع ا ش
لل الذاا يا
ا اوالحمي
هالر الذاا ا جلحا
ها
اوالنح
م ن
ا ح ام
لا
مقاوياها قام د اافم
اواماطا ا حياها اوناف س اواما ا سحوياها فااملااماها ف جواراها اوتا
شاقياها
ا ث اا م
اع
با
ها اللذانم
و د بلطامغاويا
ك حذبا م ت اث
ازح كياها اوقام د ا خا ا ب ام م ن اد ح سياها ا
ا
هاعاق روا
وه فا
مذ مّ ب
كس مقياياها فا ا
او س
ةا ل ا
انقا
و ل ل ا
مم ار س
االال
اق
فا
ه همم بلاذنمبللهمم فا ا سحوياها
فاادممادام ا علاميلهمم ارب
Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi veduhaha. Vel kameri iza
telaha. Ven nehari iza cellaha. Vel leyli iza yağşaha. Ves semai
ve ma benaha. Vel ardı ve ma tahaha. Ve nefsin ve ma
sevvaha. Felhemaha fücüraha ve takvaha. Kad eflaha men
zekkaha. Ve kad habe men dessaha. Kezzebet semüdü
bitağvaha. İzinbease eşkaha. Fekale lehüm rasulül lahi
nakatallahi ve sukyaha. Fekezzebühü feakaruha fedemdeme
aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
Yazdıktan sonra Nar dallarını Lüban, Kizbere, ve Senderus
buhurları ile buhurlarsın. Buhurlarkende üzerine Mülk suresini ve
yazmış olduğun Şems sure’sini “Fesevvaha” ya kadar okursun.
Daha sonra tatlı Nar dallarını alıp, şüphe ettiğin mekana çocukla
birlikte git. Dalları çocuğa verirsin ve çocuk yazılı dalları birbirine
geçirerek tutsun. Çocuğu şüpheli mekana sal. Sende o anda
çocuk hazinenin üzerinde durana kadar aşağıdaki Azimeti devamlı
okursun.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Mefatihul KUNUZ Fi İlmir Ruhani
İdris ÇELEBİ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:23 16.05.16
Okunacak Azimet budur:

Allahümme inni eselüke Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya
sübbüh Ya Kuddüs Ya Azim Ya Kerim Ya Mü’minü Ya
Müheyminü sübhanallahi ma a’zamü sultanillahi rabbena
ilahüna ilahün Vahidün Kuddüsün Cebbarun Hayyün
Kayyümün nurun nuru müdebbirel ümür. La tüdrikühül
ebsaru ve hüve yüdrikül ebsaru ve hüvel latifül habir. Kasımül
cebabiretü ve labisül muhabetil hadıril mevcüd mahracal
eşyai minel ademi ilel vücudil müteazzimü bil kibriyai Ya
Halikas semavati vel ardı alimül esrarül melikül cebbarillezi
kahrun bi kudretihil cinnü vel ummaru ve cemiıl mahlukati ve
enkadül ızzetihi küllü mahlukin tavan ve kerhan ve taatün külli
şeyin hatta hameltün nebatati aksemtü aleyküm eyyühel
ervahı ahdaru ila azimeti hazihi ve cürru ve hazihil Ademiyyün
ve hazihil udü ilel mekanillezi mehabba fi hazihil ardı bi hakki
hazihil esmai bi hakki Ahiyyen Şerahiyyen edünayı esbaütün
ali şeddayi Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. İn kanet
illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun.
Eryahı Süleyman ibni Davud aleyhisselam aleyküm illa ma
zülziltüm keffün hazihil Ademiyyü ve cürruhü ila mekanil mali
vel fıddeti vez zehebil muhabba fi hazal mekani ve hazal
matruh haysü ma kane biı izzetil azizil mu’tezzü fi azizihi bi
ehyaküm biehyaküm Şimarin Kalişin Hemişin Bakiyaşin
Semakışin Semakışin Hemişehü Hemişehü elvahan elvahan
elacele elacele essaate essaate min kable en ye’tiyekümül
azabü bağteten ve entüm la teşurun.
Çocuk ile definenin veya gizli olan herhangi birşeyin yerini
tesbit ettikten sonra, çocuğu eski haline getirmek için aşağıdaki
Sarfiyyeyi okursan, Allah Teala'nın izniyle çocuğun aklı başına
gelir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:24 16.05.16
Okunacak Sarfiye budur:

Demlahın Demlahın Behhin Behhin biselam insarifü İza
zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve kalel
insanü ma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bienne
rabbeke ev haleha. Yevmeizin yasdürun nasi eştata eştata
eştata. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kaan6375 12:38 23.05.16
dilan 13:10 30.05.16
çoook uğraştırıcı bu uygulama

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
besawork45 22:09 30.06.16
ahmetkardeş 22:31 30.06.16
bilgilendirme için saolasın ,ama bu uygulama gerçekten uzun iiş.benim araştırmama göre,elbette birçok yöntem var,ama 'ela yalemu men halak vehüvel latiful habir' ayetini uyuyuyncaya kadar okumak en ideali ve kolayı diye düşünüyom.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 08:49 04.07.16
EL İLE DEFİNE KEŞFİ : Defineleri ve gizli olan şeyleri meydana çıkarmak istersen: Akıl baliğ olmamış bir çocuğun avucunun içine

هاجهاج اعHecheca’
ا ismini yaz.
Daha sonra uzunluğu birbirine eşit iki
tane tatlı Nar dalı al. Çubukların ucuna birer kertik yapıp her biri
üzerine aşağıdaki Sureyi “Fesevvaha” ya kadar yaz.
Yazılacak Sure-i şerif budur:

بلسممل ال الرححم انل الرححل يمل واالشممسل واض حايهاا واالمقامارل لاذاا اتلايهاا واالنحهاارل لاذاا جالحهاا واالحيمل لاذاا ايعمشايهاا واالسحمااءل وامااباانيهاا وااملارمضل

وامااطحايهاا وانافس وامااساوحيهاا فاالماماهاا فجوراهاا وااتقموايهاا قادم افملاحا مانم زكاحيهاا واقادمخااب مانم داسحيهاا كاذحباتم ثا ود بلطاغموايهاا لاذلانمابعاثا اشمقايهاا فاقااللا مم راس ول ال ناقاةا ال واس س قم اييهاا فاكاذمّم ب وه فاعاقاروهاا فادامداما عالايمهلمم راهبهمم بلذانملبهلمم فاساوحيهاا

Bismillahirrahmanirrahim . Veşşemsi veduhaha. Vel kameri iza telaha . Ven nehari iza cellaha. Vel leyli iza yağşaha . Ves sema-i ve ma benaha. Vel ardı ve ma tahaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Felhemaha fücüraha ve takvaha. Kad eflaha men zekkaha. Ve kad habe men dessaha. Kezzebet semüdü bitağvaha. İzinbease eşkaha. Fekale lehüm rasulül lahi nakatallahi ve sukyaha. Fekezzebühü feakaruha fedemdeme
aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.

Yazdıktan sonra Nar dallarını Lüban, Kizbere, ve Senderus
buhurları ile buhurlarsın. Buhurlarkende üzerine Mülk suresini ve
yazmış olduğun Şems sure’sini “Fesevvaha” ya kadar okursun. Daha sonra tatlı Nar dallarını alıp, şüphe ettiğin mekana çocukla birlikte git. Dalları çocuğa verirsin ve çocuk yazılı dalları birbirine geçirerek tutsun. Çocuğu şüpheli mekana sal. Sende o anda çocuk hazinenin üzerinde durana kadar aşağıdaki Azimeti devamlı
okursun.

Allahümme inni eselüke Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya sübbüh Ya Kuddüs Ya Azim Ya Kerim Ya Mü’minü Ya Müheyminü sübhanallahi ma a’zamü sultanillahi rabbena ilahüna ilahün Vahidün Kuddüsün Cebbarun Hayyün Kayyümün nurun nuru müdebbirel ümür. La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsaru ve hüvel latifül habir. Kasımül cebabiretü ve labisül muhabetil hadıril mevcüd mahracal eşyai minel ademi ilel vücudil müteazzimü bil kibriyai Ya Halikas semavati vel ardı alimül esrarül melikül cebbarillezi kahrun bi kudretihil cinnü vel ummaru ve cemiıl mahlukati ve enkadül ızzetihi küllü mahlukin tavan ve kerhan ve taatün külli şeyin hatta hameltün nebatati aksemtü aleyküm eyyühel ervahı ahdaru ila azimeti hazihi ve cürru ve hazihil Ademiyyün ve hazihil udü ilel mekanillezi mehabba fi hazihil ardı bi hakki hazihil esmai bi hakki Ahiyyen Şerahiyyen edünayı esbaütün ali şeddayi Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. İn kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Eryahı Süleyman ibni Davud aleyhisselam aleyküm illa ma zülziltüm keffün hazihil Ademiyyü ve cürruhü ila mekanil mali vel fıddeti vez zehebil muhabba fi hazal mekani ve hazal matruh haysü ma kane biı izzetil azizil mu’tezzü fi azizihi bi ehyaküm biehyaküm Şimarin Kalişin Hemişin Bakiyaşin Semakışin Semakışin Hemişehü Hemişehü elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate min kable en ye’tiyekümül azabü bağteten ve entüm la teşurun.

Çocuk ile definenin veya gizli olan herhangi birşeyin yerini tesbit ettikten sonra, çocuğu eski haline getirmek için aşağıdaki Sarfiyyeyi okursan, Allah Teala'nın izniyle çocuğun aklı başına gelir.

Okunacak Sarfiye budur:

Demlahın Demlahın Behhin Behhin biselam insarifü İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahracetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bienne rabbeke ev haleha . Yevmeizin yasdürun nasi eştata eştata
eştata. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 22:14 29.07.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HilafiHuzur 14:44 03.04.17
Allah Razi Olsun fakat Bir Besmele 7 Ihlas 1 Fatiha Okuyup Olan Yeri Hissetmek Yeterlidir Bence

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3