Derin Konular

Tümülüsleri yapanlar kimlerdi ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Derin Konular>Tümülüsleri yapanlar kimlerdi ?
Celil 21:23 21.01.20
Bundan en az 5 000 sene önce -belki de 9 000 sene önce- Birleşik Devletler'in merkezini oluşturan bölgede önemli geometri
alimlerine sahip bir millet yaşamaktaydı. Yazılı bir dilleri yokhı,
tekerleği bilmiyorlardı, daima su kenarında yaşıyorlardı ve Mississippi Nehri ve bunun kollan boyunca yolculuk etmişlerdi. İşin
en ilginç yönü, toprak üzerinde mükemmel kare biçiminde, kusursuz daireler, elipsler, y<rylar ve tıpkı Ohio'da, Peebles'daki Büyük
Yılan tümülüsü gibi, kusursuz oranlara sahip binlerce eser bıraknuşlardı.
Bu tümüsleri yapanlar kimlerdi? Üstün ve seçilmiş ırktan,
yerlilere varıncaya dek birçok tahminde bulunulabilir. Kimse bunların nereden geldiklerini ve uygarlıklarının nasıl gelişmiş olduğunu kesin şekilde bilememektedir; ancak bunların Asya kökenli
oldukları ve güneybatıdaki Troglodytler'le az ya da çok akrabalıklarının bulunduğu varsayılmaktadır.
Bakın ve kili mükemmel işlemelerinin, kemikleri yontmalannın esrarengiz tümülüsleri yapmalarının ve başka hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olmalarının haricinde, onların toplumları hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bununla birlikte yüzyıllar
boyu yaşadılar ve gelişip zenginleştiler ve en azından Mısır'daki
Büyük Piramit' ten daha büyük bir yapı meydana getirmeye muvaffak oldular. Louisiana' daki Poverty Point' de yaklaşık 20 kilometre üzerine yayılan bir tümülüs kompleksinin kalıntıları görülebilir. Bilimsel bir dergi olan Saturday Review'un yazarlarından John Lear, bu mimarların Orta Amerika Maya kültürüne mensup olduklarını düşünmekte ve Asya ile Amerika arasındaki ''bir kara köprüsü" teorisine inanmamaktadır. Lear şöyle yazıyor: "Günümüzde (3 Ekim 1964) arkeologlar, Poverty Point'ın Mayaların ve Azteklerin torunları için Mississippi ve Ohio Vadileri yolu üzerinde
bir konaklama yeri olduğunu düşünmektedirler."
Soru, cevaplanmış olmaktan uzaktır, çünki daima Amerindienler'in Mayalardan, Azteklerden ve İnkalardan daha eski ve
bu milletlerden tamamen ayn olduklarına inanılmıştır. Onları kesin bir ırka ya da millete bağlayabilmek mümkün değildir. Kendilerine has ve çok gelişmiş olan uygarlıkları, Beyaz'lar tarafından keşfedilmiş Amerikan kızılderililerininkinden tamamen
farklıdır.
Son Buzul Çağı boyunca günümüzdeki A.B.D.'nin doğu ve
orta bölgesinin buzullarla kaplı olduğu anımsanacaktır. M.Ö.
10.000' e doğru üstü açılmış ve kuru toprakların belirmesiyle, tahminen M.Ö. 7000 ile 3000 arasında orta bölgesinde insanlar yaşamıştır. Bu yeni gelenler, yani tümülüsleri yapanlar, avcı olmaktan
çok çiftçi idiler. Çok dindar insanlardı ve Hayatın Yaratıcısı olan
bir Tek Tanrı'ya inanıyorlardı. Ancak onları yalnızca yaptıkları
tümülüsler vasıtasıyla tanımaktayız.
Bu topraktan yapılar mümkün olabildiğince değişiklikler
göstermektedir; öyle ki en ufak konikten sekiz hektarlık bir alan
kaplayan ve otuz metre yüksekliğinde dikdörtgen biçiminde olanlara varıncaya dek türlü boylarda ve biçimdedirler. Bu tümülüslerden, Güney ve Kuzey Dakotalardan Pennsylvania'ya ve Büyük Göllerden Meksika Körfezi'ne dek uzanan bir alan üzerinde,
yirmi eyalete dağıtılmış durumda en az bir milyon adet vardır.
Bazıları kare biçimindedir ancak çoğunluğu yuvarlak veya dikdörtgen formundadır. Tepeleri düz olanlarının tapınaklara temel
vazifesi gördükleri varsayılmaktadır ki bu da onlara dini bir anlam
kazandırmaktadır, ancak tümülüsler genel olarak mezar vazifesi görmüş olmalıdırlar. Çünki bunların üzerinde kemiklerden ve
bazı alet ve edevattan başka bir Şey bulunamanuşbr. Ölülerini hem
yakbklan, hem de gömdükleri anlaşılmaktadır.
Politik bakımdan ve ekonomik bakımdan bu insanlar ortaklaşa bir komün hayatı sürdürmüşe benzemektedirler; görünüşe
bakılırsa özel mülkiyet yoktu ve topraklar tüm toplumun malıydı.
En ünlü olanı Ohio'daki Adams nahiyesinde bulunan Büyük
Yılan idi. Tarihi meçhul kalmıştır; yaklaşık 380 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğindedir ve çöreklenmiş bir yılan görünümündedir. Ağzı açıktır ve yine önüne yapılnuş oval biçimli ufak bir tümülüs ile temsil edilmiş olan bir yumurtayı yutmaya hazır durumdadır. Akla hemen Meksika tanrısı,
Tüylü Yılan Kukulkan ve Aden Bahçesi'nin (Cennet Bahçesi) yılanı gelmektedir.
Tümülüsleri yapanların kendi aralarında ve geniş bir alan
üzerinde ticaret de yapmış olduklan aşikardır. Toprağa gömülü
vaziyette mücevherler ve Meksika Kötfezi'nden gelmiş deniz hayvanı kabuklan, güneybatıdan gelmiş türkuvazlar, Kayalık Dağlan mağaralarının ayılarına ait dişler, Karolina (Carolines)'ya ait
mika madeni, Süperior Gölü'nün bakırı ve Peru'da bulunanlara
benzer çanak-çömlek parçalan bulunmuştur. Yakın zamanda Georgia'da bulunan yazıtlarda Mayalar'a ait dini bir seremoni anlatılmaktadır; aynı seremoni "Levililer" de de anlatılmaktadır ki bu da
aynı uygulamanın eski Filistin Yahudileri'nde de bulunduğunu
kanıtlamaktadır. Alabama'daki Huntsville yakınında yapılan yeni
bir keşif insanın bu bölgelerde tahmin edilenden de çok daha öncelerden, M .Ö. 7000 yılından beri yaşamış olduğunu göstermektedir.
Tümülüs yapıcısı olan sayısız kabile mevcuttu ve bunların
torunları yavaş yavaş bu toprak piramitler yapma işini terkettiler.
Açıklanamaz bir şekilde ortadan kayboldular. Hiç şüphesiz, daha
savaşçı bazı kabileler tarafından yenilmiş ve hakimiyet altına
alınmışlar, ya sağa sola dağılnuşlar ya da bunların arasında eriyip
gitmişlerdi. Genellikle bunların, son yerlilerin atalan oldukları düşünülmektedir.
Beş büyük kabile ya da ulustan oluşan bir konfederasyon
olan İrokualar'ın (İroquois) tıpkı Kanada'daki Algonquinler gibi
bunların akrabası olduklarına ilişkin bazı belirtiler vardır. İrokua'lar tanmlan ve yönetim biçimleri ile tanınırlar. Onlarda da, hpkı
diğer modem yerlilerde olduğu gibi tufan ve eski dünyalıların tahrip oluşuna
ilişkin efsanelere rastlanır.
Cayce Dosyalarından Aktarmalar

"Hayat okumalan"ndan pek azı Atlantisliler'in ve onların torunlarının Yucatan'dan yola çıkarak Mississippi Vadisi'ne, İndiana'ya, Kentucky'ye ve Ohio'ya doğru yapmış oldukları göçten söz
eder. Bunlar beraberlerinde eski Atlantis dogmalarını ve Yucatan,
Honduras ve Guatemala'daki Maya uygarlığının etkilerini de getirdiler; daha sonralan Lemurya'nın yerlisi olan bir grup ile birleştiler ve tümülüsleri yapanlar diye adlandırdığımız yeni bir ulus
meydana getirdiler. Çiftçilikle uğraşıyorlar, buğday ve mısır yetiştiriyorlar, bunları öğütmeyi biliyorlardı. Çok dindar insanlardı,
güneşe ve yağmura tapıyorlar, seremonilerinde dans ve şarkıları
vasıtasıyla onlara saygılarını sunuyorlardı. Çağdaş İrokualar bunların doğrudan torunlandırlar.
İşin garip tarafı, 11. ve 12. yüzyılda A.B.D.'nin kuzeydoğusuna gelen Viking torunları tümülüsleri yapanlar ile temasa geçtiler ve onlarla sağlam bir dostluk kurdular.
"Varlık, Atlantis'ten sürülen toplumların ilk faaliyetleri süresince, şimdiki enkamasyonunda dogduğu ülkede bulunuyordu. Varlık, günümüzde Kentucky'nin, İndiana'nın ve Ohio'nun bir
bölümünü oluşturan bölgeye yerleşmek üzere Yucatan'dan yola
çıkan Atlantisliler'in ikinci kuşağına mensuptu; daha önceden burada yaşayan ve tümülüsleri yapanlar a� verilenler arasında bulunuyordu. Varlık, insanlara toprağın meyvelerini üretenler ve
onlara pişirilmeye uygun un yapmaları ve bunlardan besin maddesi elde etmeleri için tahılı öğütmeyi öğretenler arasında bulunuyordu; kaldı ki o devirde bunları genellikle çiy olarak yiyorlardı.
Ve şimdiki yaşamında çiy gıdalar, varlığın daha yararınadır."
(3528-1)
Diğer bir "okuma", bilim adamlarının tümülüsleri yapanlar
ile İrokualar arasındaki bağlanb hakkındaki kanaatlerini doğrular
gibidir:
"Varlığın, bundan önceki enkarnasyonunda da, günümüzde doğmuş olduğu ülkede yaşamış olduğunu görmekteyiz ...
Varlık, İrokua yerlileri adı verdiğimiz bu milletin bir ferdi idi; bunların içinde Atlantisliler'in doğrudan torunları olan ve doğa kültünü öğretmekte olan asil sınıfa mensuptu." (1219-1)
Görünüşe bakılırsa, şu "okuma"ya göre İskandinavyalılar'ın
Amerika'daki kolonileri genelde tahmin edilenden çok daha uzun
bir süre, belki de pek çok nesiller boyu sürmüştür:
"Varlık, bu ülkenin kuzeydoğu kıyılarına gelmişti ve kuzey
ülkelerinin torunlarından olup buralara ilk gelen ve yerleşenler
arasında bulunuyordu. Bedensel bakımdan çok güçlü olan varlık,
daha güneyde yaşamakta olan ve tümülüsleri yapanlar olarak bilinen diğer milletlerle daha sonralan birleşecek olan bu insanların
inşa ettikleri küçük kalelerin ve ileri karakolların yapımında
büyük katkılarda bulundu." (583-L-2)
Şimdi de, Colomb-öncesi Amerikan tarihinin en muammalı
maceralarından biri olan, Vikingler ve onların Amerika'da sürdürmüş oldukları yaşama ilişkin sorulan inceleyebiliriz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Celil 21:26 21.01.20
kaynak:Atlantisten Geleceğe İnsanın Kaderi.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up