Derin Konular

Deccalin Planı ! - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Derin Konular>Deccalin Planı !
H3roglif 16:27 24.01.20
KİM BU DECCAL TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ ile deccalı nasıl tanırız : AKILLARIN TARTAMADIĞI AHİRZAMAN FİTNESİ DECCAL ETKİNLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): "Deccal'in tek gözü kördür, onun cennet dediği ateşin ta kendisidir." buyurmuştur.

Deccal , deccaliyet : Bu öyle önemili konular ve sebebiyledir ki, İslâm âlemleri daha küçük yaşlardayken çocuklara Deccalle ilgili bilgilerin verilmesini, hattâ okullarda ders programlarında yer almasını istemişlerdir.
Ama malesef günümüzde cuma hutbelerinde bile konu edilmemektedir.
ALLAH rızası için bu yazı dizisini okumanızı istiram ediyorum.

Çok faydeli olacagına inandıgım bu yazı dizisi okudugunuzda neticeyi daha net kafanız da ortaya koyacaksınız .


Bismillahirrahmanirrahim

Yeryüzü'nün En zalim ve en acımasız,insanlara en çok bugz edip durmadan düşmanlık yapan elbette ki hiç kuşkusuz Şeytan'dır.!

Yeryüzü ona adeta bir Oun alanı gibi gelir ve Kaybetmişliğin acısı ile köşe bucak dolanır durur.
Gezerken de boş durmaz elbette,birçok tuzaklar hazırlar insanogluna.

DECCALİYET : BOZGUNCULUK İNSANLAR ARASINDA ŞİDDETİN TEŞVİK EDİLMESİ İLE YAYILIR BÜYÜR VE GÜÇLENİR .

Dünyanın hemen her yerinde Modern Deccallar 'kuzu postuna bürünmüş kurt' gibi hareket etmek zorundadırlar.

Kendilerini ne denli ustalıkla kamufle edebilirlerse 'kutsal amaçları'na o denli rahat ulaşabileceklerini düşünmektedirler hemen hepsi.

Aslında ortada 'bir kutsal amaç' falan değil, mutlaka şaşmaz bir menfaat düzeneği, bir ekonomik ilişkiler ağı, bir piramit çeteleşme vardır.

DECCALIN TEMELLERİ !

Talmud denen kitaplarına , bozguncu dinleri istimsar ederen hahamlar tarafından yazılmıştır

Ve Elit kesim dini bir kontrol aracı olarak yarattı."
Bunlara Göre

"Tanrı yoktur." ( ALLAH yani )
"Tanrı kendini oluşturan bir hayaldir."
"Siz bir tanrısınız."
"Bilinciniz vasıtasıyla siz Tanrısınız."
"Maymunlardan evrimleştiniz."
"İstediğinizi yapın."
"Kutsal kitaplarınızdaki mucizelerin ardında uzaylılar vardı."
"Genetik olarak uzaylılar tarafından yaratıldınız."
Deccal (LUSİFER) :

Ahir zamanda dünyaya inecek olan, insanlığı Tanrı’nın yolundan saptırarak bütün dünyaya savaş, açlık ve sapkınlık yayacak olan kişidir. Belirttiğim gibi Deccal Şeytanın beden halini alarak dünyada gözle görülür şekle gelmesidir.

Yani deccal aslında Luciferin insan şeklidir.

Yukarı da yazdıklarımdan herhangi birisine inandıysanız "Yeni Dünya Düzeni"nin, dünyevi bir hedefin tuzağına düşmüşsünüzdür. Bu planın amacı sizi gerçeğe kör ya da uzak tutmaya çalışmaktır. Bu plan Allah'ı hayatınızdan uzaklaştırıp sizi dünyevi zevkler ve kazançlara cezbetmektedir. Ancak bir sonraki hayat yerine bu hayata odaklandığınızdan elitlerin denetlenen bir aracı olmaktasınızdır. Deccal'in dünyası zevk ve tüketim üzerine yapılanmıştır. Bu yüzden şeytani dinin birinci kuralı "istediğinizi yapın"dır.

Eğer din insanlık, uzaylılar ya da elitler tarafından bir denetim aracı olarak yapıldıysa çok tanrılı dinler niye hiç mücadeleyle karşılaşmıyorlar?

Tek tanrılı dinler niye hep gücü elde tutanlar tarafından saldırıya uğramıştır? Niye sadece Allah'ın gerçek peygamberleri elitler tarafından saldırıya uğramıştır.

Çünkü tek tanrılı yani ilahi olan din insanlığı hükümdarlığın tiranlığından kurtarabilmektedir. Bu da gücü elde tutanlar için en büyük tehdittir.

Aldatıcı dünyamızda gerçekler hep saptırılarak anlatılacaktır. Bu bizim bugüne kadar anlattığımız en büyük derstir.
" ... İnsanlığın nefsü emmaresi ve Deccal'in gönüllü askerleri olan Yahudilerin Siyonist önderleri, İslam'ın etkinliğini kırmadan yeryüzünde tam ve sağlam bir hâkimiyet kuramayacaklarının farkındaydı.

Müslümanları Kur'ani Kerimin ahkâm ve ahlakından uzaklaştırmadıkça, kendi zulüm ve sömürü sistemlerini, özellikle İslam ülkelerinde uygulayamazlardı. Müslümanları İslami inanç ve amaçlardan uzaklaştırmanın ise iki yolu bulunmaktaydı:

1-Baskı ve barbarlıkla, dini yasaklamak, İslam'ı hayatın dışında tutmak,

2- Dini yozlaştırmak, İslam'ı cihatsız ,ruhsuz ve şuursuz bazı gelenekler ve taklit edilen dini törenler haline sokmaktı...

DECCAL, Siyonizm'in Lideridir
ve dönüşünde Evi İsrail'dir!..


"Hz. Adem'in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur." hadis-i Şerif' in de ifade ettiği gibi Deccalın fitnesi yeryüzünün en büyük fitnesidir.

Korkunç bir tahribatın öncüsü olan Deccalı tanımanın, mânevî hayatımız açısından önemi büyüktür. Bu sûretle onun şerrinden korunabilir, mânevî dünyamızı tehlikelerden kurtarabiliriz.

Onu tanımamak, tanıyamamak ise hem büyük bir gaflet, hem de birçok riski berebarinde getiren büyük bir felâkettir. Mâdem ki onun gelişi kâinatın en büyük hadiselerinden birisidir.

Mâdem ki o firavunların, nemrutların yapamadığı tahribatı yapmaktadır. Öyleyse onu tanıma yolunda özel bir gayret sarf etmelidir.

Besmele gibi heryerde, her vesileyle adı anılan, herşeyin önüne geçirilen, devamlı muhabbeti telkin edilen, âlemi İslâma ve istikbale pek acı tesiri olan bu müthiş adamın mâhiyetinin ne olduğunun bilinmesi için “binler adam hapse girse, hatta îdam olsalar, din-i İslâm cihetiyle yine ucuzdur.

Onun mahiyetinin okunup öğrenilmesiyle en mütemerridler bile mutlak inançsızlıktan, bir derece kurtulur, küfründe şüpheye düşer, mağrûrâne ve cür’etkârâne tecavüzlerini tadil ederler.

Deccala bile bile taraftar olmak felâketlerin en büyüğüdür, mânen ölüm demektir.

Halkın yüzde sekseni ehl-i tahkik olmadığı için hakikate doğrudan nüfuz edemez. Ancak âlimlere bakar, onları taklid ederler.

Peki, ya âlimler de hakikati bulamamışlarsa? Eğer âlimler de ifrat ve tefrite düşüyor, yanlış kanaatler içerisine giriyorlarsa, halk da doğruyu bulamayacak, şüphe ve tereddütlerden kurtulamayacaktır.

Ne yazık ki, bu konuda dünden bugüne ifrat ve tefritler olagelmiştir. Geçmişte ve günümüzde yaşayan bir kısım âlimler, Deccalın harika birkısım özelliklerine bakıp böyle bir şeyin olamayacağını söyleyecek kadar ileri giderlerken, bazı âlimler de hiçbir tevil ve tefsire girmeksizin Deccalı hadislerde anlatıldığı şekliyle aynen bekleme yolunu seçmişlerdir.

Birinciler imkânsızlığını belirtirlerken, ikinciler Allah'ın kudreti açısından herşeyin mümkün olduğunu, O diledikten sonra böyle bir Deccalın gelmesinin imkânsız olmayacağını söylemişlerlerdir.

Oysa, normal şartlarda, bir insanın minareden daha yüksek olmasının, alnında kâfir yazısı bulunmasının, kırk günde dünyayı gezmesinin, eşeğinin iki kulağı arasındaki mesafenin 40 arşın olmasının, bağırdığında bütün dünyanın duymasının aynen gerçekleşmesi mümkün değildir. Eğer bu özelliklerde bir adam gelse, herkes onun Deccal olduğunu bilir, bu da imtihan sırrına ters düşer.

Ama, bunları Resûlullah bildirdiğine göre inkâr etmeye de imkân yoktur. Bir bir gerçekleşecektir. Ancak tevilleri bilinmelidir ki akıldan uzak görülmesin, ne kadar yerinde ve hikmetli olduğu anlaşılsın.

O halde önemli olan Deccalı nasılsa öyle öğrenmektir.

Bu önemi sebebiyledir ki, İslâm âlemleri daha küçük yaşlardayken çocuklara Deccalle ilgili bilgilerin verilmesini, hattâ okullarda ders programlarında yer almasını istemişlerdir.

Deccal kolayca nasıl tanınır?

Elbette ümmetini her an ve herkesten çok düşünen, onların sevincini sevinç, ıstırabını ıstırap edinen Allah Resûlünün, ona karşı ümmetini uyarmaması; onun mahiyet, özellik, fonksiyon ve icraatını bildirmemesi düşünülemez. İnsan, İslâmî bir hayatı esas alır ve hadislerde verilen bilgileri göz önüne alırsa onu tanımak zor olmaz. Bir hadis-i şerifte, "Deccalın hayatını ve işlerini beğenmeyenlerin onu tanıyabileceğine" dikkat çekilmiştir.

Güçlü bir îmana dayalı İslâmî bir hayat, münafıkâne hareket eden Deccalla onunla mücadeleyi esas alan Hz. Mehdîyi göstermede zorlatmayacaktır.

Hadis-i şeriflerinde onun göze çarpan, en dikkat çekici özelliklerini bildirerek ümmetini teyakkuza davet ettiğini görmemek mümkün değildir. Birçoğu müteşabih ve mecaz yolla anlatılmış olan bu tip hadisleri, hadis uzmanları izah, tevil ve tefsir ederek net bir şekilde gözümüzün önüne sermiş, işimizi kolaylaştırmışlardır.

Evet, Allah Resûlü, Deccalın özelliklerini bir bir anlatmış ve buna rağmen, "Karıştırırsınız diye endişe ediyorum" diye düşüncesini belirtmekten de geri kalmamıştır. Çünkü îman nuru ve ferasetiyle bakılmazsa, karıştırma her zaman söz konusudur.

DECCALIN Yahudîliği :


Deccal Yahudîdir. İcraatı dikkate alındığında, onun bir Yahudî oluşu, insana hiç de şaşırtıcı gelmez. Yahudîler de zâten bunu övünelecek bir davranış olarak görürler. Alûsî tefsirinde anlatıldığına göre, bir gün Yahudîler, Resûlullaha (a.s.m.) gelmiş, "Âhirzaman Deccalı bizden olacak, şöyle yapacak, böyle yapacak" demişlerdi. Cenab-ı Hak da bunun üzerine Mü'min Sûresinin 56. âyetini göndermişti.

Ebu's-Suud tefsirinde belirtildiğine göre de, Yahudîlerin, Resûlullaha şöyle dedikleri bildirilir:

"Bizim Tevrat'ta zikredilen sahibimiz sen değilsin. Davud'un oğlu Mesih'tir. Yani sizin Deccal dediğiniz. O, âhirzamanda çıkacak, bütün dünyaya hâkim olacak, artık mülk ve saltanat da bize geçecek."

Gönderilen—yukarıda bahsi geçen—âyette Allah, onlara şu cevabı vermişti:

"Kendilerine gelen hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın âyetleriyle mücadele edenler, hak dini söndürmek gibi, aslâ erişemeyecekleri büyük bir hevesi gönüllerinde taşıyorlar. Sen Allah'a sığın. Muhakkak ki O, herşeyi hakkıyla işitir, herşeyi hakkıyla görür."

"Deccalın yol açtığı âhirzaman fitnesinin, en bariz ve en mühim vasfı dine karşı olmasıdır. Âhirzamanda ortaya çıkacak bir kısım beşerî (hümanist) görüşler ve değerler, dinin yerini almaya çalışacaktır.

Kendisine resmen din denmese bile ortaya attığı sistemi, kurmaya çalışacağı nizamıyla akide nokta-i nazarından aynen bir din hüviyetini alacaktır.

Bu yeni din, beşer üstünde mevcut her çeşit İlâhî hâkimiyeti kaldırmak için inkâr-ı ulûhiyeti akidesine temel yapar. Her çeşit dinî değerlerin yerine beşerî bir put (hevâ) dikmeye çalışır. Temel mâbûdu madde ve insan olan lâdinî bir dindir.

Hadis-i şeriflerden lâdinî olanların İslâmiyeti ortadan kaldırmaya çalışacakları ve mü'minlerin çeşitli hakaretlere maruz kalacakları anlaşılmaktadır. Bunların hem geçmişte, hem günümüzde aynen çıktığı şüphesizdir."


Kara para üzerine kurulu TAPINAKÇILAR İmparatorluğu’ zaman içinde İngiliz ve Fransız Merkez bankaları ile Amerika’daki Federal Rezerv bankalarının sahibi olmuştur.
Serveti dünya servetinin yarısı olarak tahmin edilen bu gurubun 1940 yılındaki serveti ABD GSMH’nın iki katı olmuştur.

Dünyada tek bir Yahudi imparatorluğu kurulması amacına çalışan aile, Waterloo Deniz Savaşı, Amerikan İç Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşlarından büyük paralara kazanmış ve Rusya’da Bolşevik Devrimi’ni finanse etmiştir.

Henüz Amerika’nın I. Dünya Savaşı’na katılmadığı 1940 yılına kadar olan olayları küreselleşme, AB, Birleşmiş Milletler, serbest pazar ekonomisi, çok partili demokrasi ve savaşların kimlere ve nasıl hizmet etti .

Günümüz de İkiz Kuleler, Afganistan Savaşı bağlantısını, Taliban sonrası Afganistan’da artan afyon üretimini, yandaş medya kuramlarını, yabancı fonlarca desteklenen köşe yazarlarını, İslam ülkelerinde özgürlük hareketlerini ve Büyük Orta Doğu Projesi’ni insan ister istemez tekrar sorgulamakta ve bunların yüzyıllar önceden oynanmaya başlanan bir oyunun devamı olduğunu görmeliyiz .

TAPINAKÇILAR imparatorluğu

Yahudi Protokolleri olarak bilenen belgeler ile Komünist prensipler amaç ve niyet açılarından birbirleriyle aynı olup tüm dünyanın kontrolünü ele geçirmeyi amaçlarlar.

Çağlar boyunca aşağılanan ve zulüm gören İsrailoğulları güce ulaşmak için çırpınmışlardır ve artık amaçlarına ulaşmış gibidirler. İsrail oğulları artık melun Hıristiyanların ekonomik yaşamlarını kontrol etmektedirler ve güçleri siyasiler ile yaşadıkları ülkelerin yaşamlarım etkilemektedir.

Talmud Yahudilerin şeriatı ve kutsal kitabıdır.
Talmud Yahudilerin dini önderleri ve hahamlarınca tanımlanan ve açıklanan medeni kanun ve din kitabıdır. Talmud gerçeği adlı kitaptan alıntı. Midrasch Talpioth (sayfa 225) der ki: ‘İsrail’in zaferi için Tanrı onları insan suretinde yarattı. Ancak Yahudi olmayanlar sadece Yahudiler tarafından gün ve gece yönetilmek için yaratılmışlardır. Ve onlar bu hizmetlerinden kurtulamazlar. Onlar hayvan ve insan suretlerinde Yahudi Kralı’nca güdülmek üzere yaratılmışlardır.

Talmud bize Hz. İsa’nın kadınların adet günlerinde anne rahmine düşmüş biri olduğunu söylemektedir. Talmud bize onun Hz. İsak’ın şeytani oğlu Esau’nun ruhunu taşıdığını, onun aptal, tam bir dolandırıcı, baştan çıkarıcı olduğunu, çarmıha gerildikten sonra Cehennem’e gömüldüğünü ve takipçileri tarafından putlaştırıldığını söylemektedir.

İlluminati bir Yahudi olan Adam Weishaupt tarafından kıta Avrupa’sı Mason Örgütü’nün bir kolu olarak kurulmuştur. Illuminati’nin amacı dünyada din, hükümet, mülkiyet ve evlilik kurumlanılın ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaç Yahudi İhtiyar Meclisi ve Yahudi Komünist Partisi’nin amacıyla örtüşmektedir.

Protokol 2 ’den alıntı: Amacımıza hizmet ettiği sürece yalan , ihanet ve rüşvete devam etmeliyiz. Siyasette bize güç kazandıracak şekilde başkalarının servetlerine el koymayı öğrenmeliyiz.
Yahudiler borsadaki paniklerde kaybetmezler çünkü onların önceden haberleri vardır. Demin belirttiğim gibi panikler onlar için hasat dönemleridir.

7. Protokol’de şöyle denmektedir: Yahudi olmayanların hükümetlerini isteklerimiz doğrultusunda ve amacımıza hizmet edecek şekilde yönlendirmeliyiz. Medyanın büyük gücü sayesinde hükümetlerin çoğu zaten elimizdedir.

Protokol 15’ten alıntı: Ölüm herkes için kaçınılmazdır. Ölümü amaçlarımıza karşı çıkanlar için hızlandırmak daha iyidir. Masonları öyle gizlilik içinde kullanmalıyız ki kardeşlerimiz dışındakiler yani kurbanlar amaçlarımızdan haberdar olmasınlar. Kurbanlar kendilerine verilen idam cezalarını fark etmeyecekler ve doğal nedenlerle öldüklerini sanacaklardır.


Bunu bildiğimiz takdirde kardeşlerimiz bile amaçlarımızın karşısına çıkmayacaklardır. Amaçlarımıza karşı gelmemeleri için Masonların kalplerine kadar girmiş durumdayız. Hıristiyanları liberalizme teşvik ederken kendi halkımızı amaçlarımıza uymaya teşvik etmeliyiz.
Talmud Yahudilere “Yahudi olmayanların yaşamları Yahudilere aittir!” demektedir.

Deccal İslâma ve Hıristiyanlığa şiddetli bir intikam besleyen gizli bir Yahudî komitesinin yardımını, kadın hürriyetlerini maske olarak kullanan bir komiteyi, İslâm Deccalı da mason komitelerini aldatıp desteklerini kazandıklarından, iktidarları dehşetli bir iktidar zannedilir.
Bilginleri kendine bende etmesi

Rivayette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak; ilim ile dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar."
DECCAL israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaı uyandırarak insanların o zaif damarlarını tutup kendine musahhar eder... İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer."

“Deccal çıktığı vakit bütün dünyanın işiteceği” hadisi aslında bugün hertürlü basın yayın yoluyla hiçbir haberin gizli kalmayacağını vurguladığı gibi, kanaatimizce “İslam deccali süfyanisinin” bu basın yayın organlarının neredeyse tümüne hakim olup, kendi propagandasını yaparak, hem müslümanları ifsad edeceği, hem “çok yalancı ve aldatıcı” kimliğini gizleyip “hakkı batılla” karıştırabileceği ve bunu herkesin zihnine ve ruhuna ulaştırıp onları yoldan saptıracağı manasına da gelebilir. Nitekim süfyaninin tabii olduğu şeytan “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!”(A’raf 17) diyerek bu saldırıyı her yönden yapacağını belirtmiştir ki bu zamanda bu sokulmaların tümü “süfyaninin” kontrolünde olan medya tarafından gerçekleşmektedir.

‘Be*yaz Ev’ dec*ca*l’*in evidir, mekanıdır.
Avenjelikler de ABD deki komiteleridir.


Sayıları sadece Amerika'da 70 milyona ulaşan, Başkan George W. Bush'un da en büyük takipçisi olduğu Evangelistler, İncil'de yer alan kehanetleri gerçekleştirmek için çalışıyor.

Bu koyu Hıristiyanlar'a göre kıyamet 2000'li yıllarda Ortadoğu'da kopacak ve onlar da İsa Mesih sayesinde dünyaya hakim olacak.

GERÇEĞİ se Mesih deccal sayesin de dünyaya hakim olacaklarına inanırlar.İsa Mesih Deccalı gizlemek içindir.(Sahte Mesih I Pet Goat )

Dünyadaki pek çok insan Amerikan politikalarını artık İncil'deki kehanetlerin şekillendirdiğine inanıyor. Bush'a seçimi kazandıran Evangelistler ise Ortadoğu'da kıyameti hızlandırmak için çalışıyor.
Tanrı ve Başkan bize İsa'yı Ortadoğu'ya getirme şansı doğurdu diyorlar.

Bu bana verilen bir emir!"... Bu sözlerin sahibi kan ve ateş altındaki Irak'ta Evangelistler için çalışan misyoner Tom Craig. Evangelistlerin Bağdat'ta şimdiden 9 kilisesi ve yüzlerce müridi var. Amaç Irak'ı Ortadoğu'da Evangelizm'in merkezi yapmak ve tıpkı İncil'de sözü edildiği gibi dünyanın bütün kavimlerini bu Kilisede toplamak.

Evangelistlerin "Kilisesi" var ama aslında Protestanlığa ait küçük inanç farklarıyla bir araya gelen büyük bir ittifaktan söz etmek daha doğru. Genel olarak liberal Protestanların ve Baptistlerin dışında kalan tüm Protestanlar Evangelist adını alıyor. Kökleri Yunanca'da "Müjde" anlamına gelen "Evangelion"dan gelen bu isim İncilci tanımına denk düşüyor. Ancak kast edilen elbetteki "Eski Ahit" ve Mesih inancı.

Protestanlığın bu yorumunda pek çok şey gizleniyor. Amerikan İsrail ilişkilerinden Büyük Ortadoğu Projesi'ne kadar kimi zaman "komplo" teorilerine boyanan kavramların altında 70'li yıllarda yeniden dirilen "Evangelizm" yatıyor.

Evangelistleri bu aralar önemli hale getiren iyi ve kötü arasında kaçınılmaz olarak gerçekleşecek o yıkıcı savaşa, yani Armageddon'a olan inançları ya da insan eliyle yaratılacak kıyamet fikrini destekliyor olmaları ve dünyayı ele geçirmek istemeleri değil.

70 milyonluk nüfuslarıyla ABD seçimlerini etkilemeleri ve bu fikre inanan güçlü politikacılarının Beyaz Saray'da etkili olması.
TÜRKİYEDE ise Sabateyist Yahudiler bu düşenceyi destekler.
Evangelistlerin hayallerinde kıyamet , kaos var .

DECCAL'IN BİLİNDİK ÖZELLİKLERİ:

1-Deccal yahudi olarak dünyaya gelecektir
2-Deccal uzun boylu olduğu ile bilinmektedir.
3-Deccal Cüsseli ve heybetlidir.
4-Deccalın Saçları uzun, kıvırcık ve ateş kırmızısındadır.
5-Ensesinin kalın olduğu ile bilinmekle birlikte alnı da son derece geniştir.
6-Bacakları çok kısadır. Aynı zamanda da bacaklarının ayrık olduğu bilinmektedir.
7-Alnının geniş olmasının sebebi ise, alnında "kafir" yazdığı içindir.
8-Deccal tek gözlü olduğu ile bilinmektedir. Gözü yeşil ve bir yıldız kadar parlak olacaktır.
9-Deccal tek yaşayacak ve çocuğu dünyaya gelmeyecek.
10-Deccal Çok kısa bir süre içerisinde dünyayı dolaşacaktır. 40 günde dünyanın her yerine gidecek.
11-Bineği demirdendir,Büyük bir eşeği olacaktır. Dünyayı bununla dolaşacaktır.
12-Mekke ( Türkiye ) ve Medine( İran ) dışında ki, her yere ayak basacaktır. (Hakimiyet kuracaktır )
13-Deccal seyahat ederken rüzgardan bile hızlı olacağı söylenmektedir.
14-Deccal insanları etkilemekte ustadır.
15-Deccal Sihirle ve büyü ile insanları kendisine hayran bırakacaktır.
16-Deccal bir bağırdığı zaman tüm dünya onu duyacaktır.
17-Deccal'ın iki elinde de delik vardır. Bunun nedeni ise, 18-Deccal'ın çok fazla ısrafa düşkün olduğu şeklinde bilinmektedir.
19-Deccal çok ikna edici özelliği bulunmaktadır.
20-Irmakların yönünü değiştirecek ve ölüleri diriltecektir.
21-Bir an da yağmur yağdıracak ve kuruyan bitkilerin yeşermesini sağlayacak
22-Kendisine inanmayanlar, uzaklara kaçmak isteyecek, fakat inanlara her yer de ulaşacaktır.
23-Deccal Özellikleri arasında, insanları çok kolay bir şekilde kandıracağı ve kendisini yaratıcı olarak adlandırdıktan sonra, insanları kandıracaktır. İnsanlara yanında getirmiş olduğu cennet ve cehennemi sunacağı bilinmektedir. Fakat onun Cennet dediği cehennemdir. İnsanlar ondan ilk başta korksa bile, zamanla inacak ve kandırılacaklar. Ona inanmayanlar ise, cennet ile ödüllendirecekler.

Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah, kimi dilerse onu şaşırtıp-saptırır, kimi dilerse de onu dosdoğru yol üzerinde kılar. (Enam Suresi, 39) Allah, şeytanla işbirliği içinde olan ve yeryüzünde de şeytanın mantığını yaşatmaya çalışan bu zalim insanların, ahirette alacağı karşılığı şöyle haber verir:
(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor.

Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. Onların barınma yerleri cehennemdir, ondan kaçacak bir yer bulamayacaklardır. (Nisa Suresi, 120-121)

DECCAL'İN KURDUĞU TUZAKLAR DA ALLAH'IN KONTROLÜNDEDİR

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Deccal'in tuzaklarının büyüklüğüne dikkat çekmiş ve bizi bu tuzaklara karşı uyarmıştır. Gerçekten de Deccaliyetin fitnesi, samimi iman edenler hariç, neredeyse tüm insanları içine alabilecek büyüklüktedir. Bugün dünya genelinde yaşanan ahlaki dejenarasyon ve kaos ortamının etraflıca düşünülmesi, bu fitnenin boyutunun daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Hangi ülkeden, hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun insanlar bu bozulmaya ve fitneye bizzat şahitlik etmektedirler.

Ancak bu noktada unutulmaması gereken çok önemli bir husus vardır. Kuran'da pek çok ayette iman etmeyenlerin kurdukları tüm tuzakların gerçek sahibinin Allah olduğu bildirilmiştir. Allah insanları denemek, salih olanları ortaya çıkarmak, onları eğitmek, inkarcıların da küfrünü göstermek ve daha pek çok hikmet gereğince, şeytanın yeryüzündeki faaliyetlerini ve dolayısıyla Deccaliyeti de kader içinde yaratmıştır. Ancak Deccaliyet mutlak mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla inkar edenlerin tuzakları, Allah'ın izni ile, hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak tuzaklardır. Bir ayette bu sır şöyle haber verilir:

Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır. (İbrahim Suresi, 46)

Tarih boyunca inkar eden ve insanları inkara sürüklemek isteyenler çeşitli tuzaklar kurmuşlardır. Ancak kurulan tüm tuzaklar, Allah'ın kanununun bir neticesi olarak, bozulmuş ve kendi sahibine dönmüştür. Bu, Allah'ın değişmez bir kanunudur. Bir ayette şu şekilde bildirilmektedir:
... Onlara bir uyarıcı-korkutucu geldiğinde (bu,) nefretlerinden başkasını artırmadı. (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. (Fatır Suresi, 42-43)

Aynı son, Deccal'in kurduğu tuzaklar ve doğrudan Deccal'in fikir sistemi için de geçerlidir. Bu sistem de insanları Allah'ın yolundan alıkoyabilmek için Allahın izin verdiği tuzaklardır.

Kurulan tuzaklar ne kadar büyük, oluşturulan plan ne kadar kapsamlı ve etkili olursa olsun hepsi Allah'ın kontrolü altındadır.
Deccal de, onun kurduğu tuzaklar da yalnızca Allah'ın dilemesi ile vardır.

"Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz" (İnsan Suresi, 30)
ayetiyle de buyurulduğu gibi, Allah dilemedikçe hiç kimse bir şey dileyemeyeceği gibi, ne bir tuzak kurmaya ne de bu tuzağı hayata geçirmeye güç yetirebilir.


DECCAL ÇIKINCA ONA KARŞI MÜMİNLERDEN BİR ŞAHIS (HZ. MEHDİ (AS)) YÖNELİR…

(Mehdilik ve İmamiye s. 37, Sahih-i Müslim, 11/393’den nakil)

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (as)), deccalı görünce: “EY İNSANLAR! RESULULLAH’IN ZİKRETTİĞİ DECCAL İŞTE BUDUR” der…

(Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu,
s. 40)

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147