Dualar & Dua Kardeşliği

H.Z. Ali (r.a.)nın Özel Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Dualar & Dua Kardeşliği>H.Z. Ali (r.a.)nın Özel Duası
Tuana 19:56 11.01.16
H.Z. Ali (r.a.)nın Özel Duası
Haza virdü Aliyyibniy ebiy Tâlib radiyallâhu anhu
kerremellâhu vechehu
Bilgi: Bu vird Ebi Tâlibin oğlu Ali’nindir. Allah ondan razı
olsun ve onun zatını şereflendirsin.........


Hazreti Ali (r.a.) nın Duasının Türkçe Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîym
Elhamdulillâhi rabbil âlemiyn. Vassalâtu vesselâmu alâ
seyyidinâ muhammedin ve aâlihi ve sahbihi ecmaiyn.
Allâhumme inniy es’eluke bihakkı ismikel aziymi’l a’zami
ehemmun kesekun haleun yesı yâ allah. Bihakkı ismikel
aziymil a’zami’l evveli, bizikrike’l kaâimi yâ allâh. Allâhumme
inniy es’eluke bihakkı ismike ehemun biulûhiyyetike yâ allâh.
Yâ vâhidu, yâ ehadu, yâ ferdu, yâ samedu, ente ilâhu men
fissemavâti ve men fiyl ardı. Ve ente’n nâziru ve entel
hâkîmu aleyhim yâ hâdiy. Yâ mu’minu, yâ muheyminu, yâmetiynu, ehemun, kesekun, haleun, yessîn, allâhu huve.
Melikun, keriymun, semiy’un, kaâdirun, haliymun, latıyfun,
aliymun, yakıynun, sâdıkun. Allâhumme inniy es’eluke
bihakkı ismikel aziymi’l a’zami’lleziy eda’et bil evâmihi
sevâtı’ihis semavâti.
Ve felakte binûrihi felekas subhi, festemeddet bi şuâi
icrâmin neyyirâti ve ederte bihi menâtıka nevâtıkıl eflâki
bi’izzetike. Ve seyyarte bihi litullâbi rızkıke bulûğe’l amâli fî
sâhati hilmike ve fetahte bihi li’ibâdetike ebvâbel icâbeti
vettalebi. Ve elhemte bihi evliyâeke fesâret da’vetuhum
bizâlike mucâbeten ve entes sebebu. Ve şeyyedte bihi lil
ârifiyine rubûal istikaâmeti, ve efdayte bihi retka sebhi
ğadakıl cûdi velkerâmeti. İlâhî ve huve ismukelleziy fetakte
bihir-retka ve ezharte bihi ma’na ismikel hakk.
Ve ebrezte bihi nevâsitel mukevvenâti min hırzikel
mesûn. Ve kevvente bihil mukevenâti beynel kâfi venûn. Ve
akahte bilâhûtiyyetihil heyâkilel cismâniyyeh. Ve kesevte
biehrufi kaâbiliyyetihi’ hakıykatel insaniyyeh. Fesecedet lehâ
melâiketul kabûli tav’an liemrike ve ta’zıymen linefhati nefhati
sirrıke’s-saârriy, fiys sûveri bissûreti tedbiyrike ve resmike.
Allâhumme ağniniy bike ansûaliy halkake (yedi defa
okunacak) feinnehu lâ râdde liemrike velâ muakkıbe
lihukmike litenfetika, aynu kalbî fetebdûve minhu şemsul
işrâkı ve tenkeşifu kesâifu hucubi kaâdiriyyetike bike
bimuhâsinil ahlâk.
Allâhumme eksu eczâiy bi sevbil kanâ’ati mimmâ bihi
tefeddalte. Liyağlibe tesliymi alal-cüz’il ihtiyâri. Fe’eşhedu
enneke ente ente allâhumme tahhirniy bi tahûril imâni, min
denesi hezemâti lezzâti.
Allâhumme ehminiy bihimâyetike. Minel vukû’i fiy zellâti li
asıyra bimahdi keremike muttasılen la munfasılen ve alâ
sevâbiğil mevâhibi müştemilen. Felâ mu’tıye sivâke velâ
mânia liatâike.Yâ allâh, yâ rahmân, yâ rahiym, yâ hayyu, yâ kayyûm.
Yâ aliyyu yâ aziym. Yâ zel celâli, vel ikrâm. Kêf Hâ Yâ Ayın
Sad Ha Mim Ayın Sin Kaf. Kemâin enzelnâhu mine’ssemâi
fahteleta bihi nebâtul ardı fe’esbaha heşiymen tezrûhurriyâhu.
Huvellâhulleziy lâ ilâhe illâ huve âlimul ğaybi veşşehâdeti
huver-rahmânur-rahiym. Yevmel aâzifeti izil kulûbu ledel
hanâciri kâzimiyn, malizzâlimiyne min hamiymin ve lâ şefiy’in
yutâ’u.
Alimet nefsun mâ ahdaret. Felâ uksimu bilhunnesil
cevâri’l-kunnesi.
Velleyli izâ as’ase vessubhi izâ teneffese. Sâd velku’âni
ziy zikri. Belilleziyne keferû fiy izzetin ve şikak. Allâhumme
inniy es’eluke bihakkı ismikel aziymul a’zam. Ehemun
kesekun halaun yesın allâhu huve. Melikun, keriymun,
semiy’un, kaâdirun, haliymun, latıyfun, aliymun, yakıynun,
sâdıkun.
Allâhumme inniy es’eluke bihakki ismikel aziymil a’zam.
En tahfezeniy bihıfzıke min şerriş şeyâtıynı ve şirkihim ve
min şerris selâtıyne ve bevrihim ve min şerri beniy aâdeme
ve hasedihim.
Ve min şerri kulli dâbbetin ente aâhizun binâsiyetihâ inne
rabbi alâ sırâtın mustakıym. Tevekkeltu alellâh hasbiyellâh
ve kefâ. Semiallâhu limen da’â leyse lillâhi muntehâ
hasbiyellâhu lâ ilâhe ilâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve
rabbul arşil aziym.
Allâhummec’al sabâhanâ sabâhas sâlihiyne. Ve
kulûbenâ kulûbel hâşi’iyn. Ve elsinetenâ elsinetez zâkiriyn.
Vedfa’ annâ ğadabeke ecmaiyn. Allâhummer zuknâ hayras
sabâhi, ve hayral mesâi, ve hayral kadâi, ve hayral kaderi, ve
hayre mâ cera bihil kalemu. Ve neûzubike min şerris sabâhi,
ve min şerril mesâi, ve min şerril kadâi, ve min şerril kaderi,
ve min şerri mâ cera bihi kalemu.Allâhummec’al evvele yevminâ hazâ salâhen. Ve
evsatehu felâhen. Ve aâhirehu neşâten venecâhen.
Allâhumme bâriklenâ fiy yevminâ hazâ. Ve fiy yevmil
kıyâmeti. İnneke alâ kulli şey’in kadiyr.
Allâhummakdi lenâ fiy yevminâ hayren verzuknâ fiyhiş
şukre vezzikrel hakiym. Ve’l-afâfe, vesemâhaten, nefsi
vesselâmete, vessebâte, velfehme, verruşde, vettevfiyka,
velmurade, verrıdâe, vettevbete, vel’afve, vel’âfiyete,
fiyddiyni veddünyâ, vel’aâhireti. Birahmetike yâ erhamerrahimiyn.
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve
sahbihi ve selleme tesliymen kesiyra. Velhamdulillâhi rabbil
âlemiyn. Huvallâhülleziy lâ ilâhe illâ huver-rahmânur-rahiym,
elmelikul, kuddûsus-selâmul mu’minul muheyminul aziyzul
cebbârul mütekkebbirul hâlikul bâriul musavvirul ğaffârul
kahhârul vehhâbur-rezzakul fettâhul aliymul kaâbidul bâsitul
hâfizur- râfiul muizzul müzillus-semiy’ul basiyru hakemul
adlul-latıful habiyrul haliymul aziymul ğafûruş-şekûrul aliyyul
kebiyrul hafıyzul mukıytul hasiybul celiylul cemilul keriymurrakıybul
muciybu vâsiul hakiymul vedûdul meciydul bâisuşşehiydul
hakkul vekiylul kaviyyul metiynul veliyyul hamiydul
muhsıyl mübdiul muiydul muhyil mumiytul hayyul kayyûmul
vâcidul mâcidul vâhidus-ehadus-samedul kaâdirul muktedirul
mukaddemul muahharul evvelul aâhiruz zâhirul bâtınul el
vâliyil müteâlil berrut-tevvâbul muntekımul afuvvur-raûfu
mâlikul mülki zulcelâli vel ikrâm elmuksitul câmiul ğaniyyul
muğniyil mâniud-darrun nâfiun-nûrul hâdiyil bediy’ul bâkıy’ıl
vârisur-reşiydus-sabur celle celâluh allâhu lâ ilâhe illâ huvel
hayyul kayyûm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel aliyyul aziym. Allâhu
lâilâhe illâ huvel celiylul cemiyl. Allâhu lâ ilâhe illâ huvessemiy’ul
basıyr. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel vâhidul ahed. Allâhu
lâ ilâhe illâ huvel ferdus-samed. Allâhu lâ ilâhe illâ huve
rabbul âlemiyn. Amin.


Hazreti Ali (r.a.) nın Duasının Türkçe Manası
Bismillahirrahmanirrahim
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam
efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve bütün ashabına
olsun. Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden
istiyorum….Ya Allah! Büyük, en büyük ve evvel, zikrinle kaim
ismin hakkı için, ya Allah! Allah’ım! En büyük ismin hakkı için
uluhiyetinle senden istiyorum. Ya Allah! Ey bir! Ey Tek! Ey
ferd! Ey samed! Sen göklerde olanların ve yerde olanların
Rabbisin! Sen nazar edensin. Sen onlara hükmedensin, ey
hidayet veren! Ey güvenlik bahşeden! Ey her şey üzerinde
egemen olan! …Allah…O… Meliktir, kerimdir, işitendir,
kadirdir, latiftir, bilendir, yakindir, sadıktır. Allah’ım! Büyük, en
büyük ismin hakkı için senden istiyorum. Ki gökler onun
parıldayan kıvılcımlarıyla aydınlanmıştır. Sabahın yarılışı
onun nuruyla yarılmıştır. Parlak cisimlere şualarıyla yardım
etmektedir. İzzetinle Feleklerin dillerini onunla
konuşturursun. Hilminin meydanlarında rızkını talep edenler
için onunla arzulara nail olmayı mümkün kılmışsın. Onunla
kullarının önünde icabet ve talep kapılarını açmışsın. Onunla
velilerine ilham ettin, böylece duaları makbul oldu, sebep
sensin. Onunla ariflerin istikamet üzere oluşlarını
sağlamlaştırdın. Tesbihin enginliğini, cömertlik ve kerametin
bolluğunu onunla bahşettin. İlahi! O senin ismindir ki, onunla
bütünü yardın ve hak isminin anlamını izhar ettin. Onunla
korunmuş himayende bulunan varlıkların nasutlarını ibraz
ettin. Onunla “kaf ve nun” arasında bütün varlıkları var ettin.
Onun lahutiyetiyle bütün cismani heykelleri ikame ettin.
Kabiliyetinin harfleriyle insaniyet hakikatini giydirdin. Kabul
melekleri isteyerek, emrine uyarak ona secde ettiler.
Tedbirinin ve resmedişinin suretlerine sirayet eden nefhanın
sırrına tazim gösterdiler. Allah’ım! Beni seninle zengin kıl ki,yarattıklarından istemeyeyim. Çünkü senin emrini geri
çevirecek, hükmünü sorgulayacak kimse yoktur. Ta ki
kalbimin gözü açılsın. Onunla işrak güneşini göreyim, ahlak
güzellikleriyle kadirliğinin yoğun perdeleri kalksın. Allah’ım!
Cüzlerime lütfettiğin şeylere kanaat getirme elbisesini giydir.
Ki teslimiyetim ihtiyari cüzüme galip gelsin. Şahitlik ederim ki
sen sensin sen. Allah’ım! İman temizliğiyle beni lezzet
badirelerinin kirlerinden temizle. Allah’ım! Himayenle beni
sürçmelerden koru, kereminin kucağında daima beraber
olayım, ayrı olmayayım. Bağış kaynaklarıyla donatılmış
olayım. Senden başka bahşeden yoktur ve senin bağışını hiç
kimse engelleyemez. Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya
Hayy! Ya Kayyum! Ya Ali! Ya Azim! Ey celal ve kerem sahibi!
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad… Hamim. Ayn. Sin. Kaf…. Gökten
indirdiğimiz bir su gibidir ki… yeryüzü bitkileri o su sayesinde
gürleşip birbirine girer… arkasından rüzgarın savurduğu
çerçöp haline gelmiştir… O Allah’tır ki, O’ndan başka ilah
yoktur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, rahmandır,
rahimdir…. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o
onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına
gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçisi
vardır… Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır! Akıp
giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun.
Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, ağarmaya
başladığında sabaha andolsun… Sad. Öğüt veren Kur’an’a
yemin ederim ki, küfredenler, bir gurur ve tefrika
içindedirler….
Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden
istiyorum. … Allah… O….meliktir, kerimdir, işitendir, kadirdir,
halimdir, latiftir, bilendir, yakindir, sadıktır. Allah’ım! Büyük,
en büyük ismin hakkı için senden istiyorum ki, hıfzınla beni
şeytanların şerrinden, şirkinden, sultanların şerrinden ve
saldırısından, adem oğlunun şerrinden ve kıskançlığından,perçeminden yakalamış bulunduğun her canlının şerrinden
koru… Şüphesiz benim rabbim dosdoğru yol üzerindedir…
Allah’a tevekkül ettim…Allah bana yeter ve O kafidir bana…
Allah dua edeni işitir ve Allah için bir son yoktur. Allah bana
yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve
büyük arşın rabbidir.
Allah’ım! Sabahımızı Salihlerin sabahı, kalplerimizi
korkanların kalbi, dillerimizi zikredenlerin dili kıl. Bizden
bütün gazaplarını sav. Allah’ım! Bizi sabahların, akşamların,
kazanın, kaderin ve kalemle yazılan her şeyin en hayırlısıyla
rızıklandır. Sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, kalemle
yazılan her şeyin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım! Şu günümüzün evvelini salah, ortasını kurtuluş,
sonunu neşe ve başarı kıl. Allah’ım! Bu günümüzde ve
kıyamet gününde bizi bereketlendir. Çünkü senin her şeye
gücün yeter. Allah’ım! Bu gününüzde ihtiyaçlarımızı hayırla
gider, bu günde bizi şükürle ve hikmetli zikirle, iffetle,
hoşgörülü nefisle, selametle, sebatla, anlayışla, olgunlukla,
başarıyla, murada ermişlikle, rızayla, tevbeyle, aff ile, din,
dünya ve ahiret hususunda afiyetle rızıklandır. Rahmetinle
ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah’ın salat ve
selamı efendimiz Muhammed’in, ehl-i beytinin ve ashabının
üzerine olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun… O,
Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Rahmandır, rahimdir,
meliktir, münezzehtir, selamdır, güvenlik verendir, her şeye
egemendir, azizdir, cebbardır, büyüktür, yaratandır, yoktan
var edendir, şekil verendir, bağışlayandır, kahredendir,
bahşedendir, rızık verendir, açandır, bilendir, kısandır,
yayandır, koruyandır, yükseltendir, aziz kılandır, zelil
edendir, işitendir, görendir, hüküm verendir, adildir, latiftir,
her şeyden haberdardır, halimdir, uludur, bağışlayandır,
şükürleri kabul edendir, yücedir, büyüktür, koruyandır, gazap
edendir, hesap görendir, uludur, cemal sahibidir, kerimdirmurakabe edendir, icabet edendir, rahmeti geniş olandır,
hikmet sahibidir, sevendir, uludur, sebeptir, şahittir, haktır,
vekildir, güçlüdür, sağlamdır, velidir, övülendir, amelleri
sayandır, ilk defa var edendir, varlığı tekrarlayandır,
diriltendir, öldürendir, diridir, kayyumdur, var edendir,
yüceltendir, birdir, tektir, sameddir, kudret sahibidir,
muktedirdir, öncedir, sonradır, ilktir, sondur, zahirdir, batındır,
kahredendir, velayet edendir, aşkındır, iyilik edendir, intikam
alandır, affedendir, şefkat edendir, mülkün sahibidir, celal ve
kerem sahibidir, adildir, cem edendir, zengindir, ihtiyaçları
karşılayandır, engelleyendir, zarar verendir, menfaat
sağlayandır, nurdur, yol gösterendir, eşsiz yaratandır,
bakidir, varistir, doğrudur, sabırlıdır… Allah… O’ndan başka
ilah yoktur. Daima diridir ve her şey üzerinde kaimdir…
Allah… Ondan başka ilah yoktur. O, yücedir, azamet
sahibidir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, uludur, cemal
sahibidir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, işitendir,
görendir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, O, birdir,
tektir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, ferttir, sameddir…
Allah…O’ndan başka ilah yoktur, O, alemlerin Rabbidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jq 15:39 02.05.16
Bu kadar güzel dua okunmazmı hiç ALLAH c.c. razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 18:21 02.05.16
Allah razı olsun .. ne güzel dua..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zivali28 23:36 02.05.16
Allah razi olsun abi
HZ Ali r.a kılıç duasımi bu dua

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 23:41 02.05.16
Bu duayi ezberlemek lazim neden mi bana gore dualar ezberden.okunursa kalpten de okunur tir titreyerek aglayarak dua etmek ne guzel olur ama ezberden olmayinca insan duadan haz alamaz yani nerdeydim nerde kaldim ne kadar kaldi derken dua edemeyiz ama ezberlersek gonul goz dil beyin hepsi yogunlasarak butun hisleri ortaya cikratir tum benligiyle teslim olur insan tum kalbiyle

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havas talebesi 23:47 02.05.16
Allah razı olsun Rabbim amel etmeyi de nasip etsin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Esma 23:36 26.05.16
develi60 00:47 27.05.16
OrhanGazi 01:45 04.01.17
Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 10:59 25.02.17
1 2 3