Dualar & Dua Kardeşliği

Murad ve Dilek Duaları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Dualar & Dua Kardeşliği>Murad ve Dilek Duaları
RvP 17:03 14.04.16
[Kaside-i bürde Beyti.

Meşru bir dilek için çok tecrübe edilmiş bir dua;

Bir kimse abdest alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup

1001 defa;” Hüve’l-Habibüllezi türca şefaatühü,li külli havlin mine’l-Ahvali muktahimi” beytini okur

ve her 100 ün başında bir defa; “Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ Alâ habibike hayri’l-halkı küllihimi” derse

Peygamber Efendimizi rüyasında göreceği nakledilmektedir.

Başka dilekler içinde aynı yol izlenir ve 1001 kere okunmasının sonunda dileği Allah’a iletilirse Allâh-u Teâlâ’nın onun dileğini geri çevirmesi söz konusu olmaz denilmektedir. Ancak dilek kalpten ve inanarak edilmelidir.
________________________________________


Niyetleriniz için acil olmasını istediğiniz dilekler için kalp huzuru için ismi azam duası


İSM-İ AZAM DUASI VE FAZİLETLERİ

Peygamber efendimiz ism-i a'zâm duâsı hakkında bazı işaretler bildirmiştir.
Hz. Âişe vâlidemiz anlatır: Resûlullah duânın kabul olmasına sebep olan ism-i a'zâmı bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyleyince Yâ Âişe onu öğretmek onunla dünya için birşey istemek uygun olmaz buyurdu.

Kalkıp abdest aldım ve iki rek'at namaz kılıp Allahümme innî ed'ûkellah ve ed'ûkerrahmân ve ed'ûkelberrerrahîm ve ed'ûke biesmaikelhusnâ külleha mâ alimetü minhâ ve mâ lem a'lem entagfirelî ve terhamenî duâsını okudum.

Gülümsiyerek İsm-i a'zâm okuduğun duânın içindedir buyurdu.

Peygamber efendimiz Allahümme innî es-elüke bienne lekelhamde lâ ilâhe illâ ente yâ hannân yâ mennân yâ bedîassemâvâti vel erdı yâ zel-celâli vel-ikrâm okuyan kişiye buyurdu ki:

İsm-i a'zâmla dilekte bulundun bununla duâ edilince o duâ kabûl olur ve bu duâ ile bir dilekte bulununca dileği yerine gelir.

Başka bir zaman da İsm-i a'zâm "Ve ilâhüküm ilâhün vahid lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm" âyeti ile "Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm" âyeti içindedir buyurdu.

Hazret-i Alinin bildirdiği ism-i azam duâsı var. Bu duâya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı a'zamın hazinelerinden bir hazinedir. buyurduğu duâ şöyle:

"Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr."

Duâya e'ûzü besmele Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz duâya başlarken Sübhâne Rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb derdi. Allahü teâlâ salevât-ı şerîfeyi kabûl eder. Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez.

Peygamber efendimiz Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı suâl edilince Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir buyurdu. Yine buyurdu ki: Duânın kabûl olması için iki şey lâzımdır. Duâyı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helâldan olmalıdır.

NİYETLERİNİZ İÇİN, ACİL OLMASINI İSTEDİĞİNİZ DİLEKLERİNİZ İÇİN KALP HUZURU İÇİN İSM-İ AZAM İLE DUA ETMEK

İsmi Azam Allah'ın en büyük, yüce ismidir. Allah'ın pek çok ismi vardır. Dualarımızı yaparken O'nun mübarek isimleriyle yönelmemiz hem adaptandır hem de dualarımızın kabulünde önemli bir vesiledir, esastır.

"İSM-İ Â'ZÂM", Hazret-I Resulullah Salla'llâhu Aleyhi ve Sellem'in bize bildirmiş olduğu bir kavramdır… "Allahu Teâlâ'nın öyle bir İsm-i Â'zâm'ı vardır ki, şayet bir kimse bu ismiyle O'na duâ ederse , kesinlikle duası kabul edilir" buyurmuştur. Bizde Hazret-i Rasûl Aleyhi's-Selâm'ın tuttuğu ışık altında, deriz ki… DUA' sına icabet bekleyen kişi, şayet iki rek'ât namaz kılar ve her rek'âtında yirmi bir ihlâs okursa Fatiha'dan sonra ve son secdesinde de şu şekilde Allah’ u Teâlâ'ya yönelirse, inancımız odur ki, kendisine icabet edilir…

Eğer bir niyet ya da dilek için yapıyorsanız öncellikle tövbe istiğfar ile başlayınız;

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.
Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm. Yâ Settere'l uyûb, Yâ gaffare'z-zünûb!
"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû» ve Resûlüh."

Türkçesi

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum.
Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle.

Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir.

Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.
Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesifuun, ve selamun alel murselin, velhamdu lillahi rabbil alemiiin.

Peygamberimize 3 salavat getirip, Euzu besmele ile Ayet-el Kürsü, Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Kafirun sürelerini 3'er kez okuduktan sonra, her ne niyet için yapılıyorsa onu içinizden geçirip İsm-i Azam duasını okuyunuz ama mutlaka Türkçesini de okumanızı tavsiye ediyorum, çünkü anlamını bilirseniz daha yürekten istiyorsun…

NOT:
Yalnız,Cenab-ı Hak kendisine duada ısrar edilmesini sevdiği için bu işlemi yedi kere yapmak gerekir…


________________________________________
Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır değerli kardeşlerimiz


Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Ya Allah esması zikredilir her altmışaltı 66 sonunda bir kere bu dua okuyun


Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm.
____________________________
____________
Çok Kuvvetli ve Makbul Olan Hacet Duası


Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır. Çabuk kabul olması için, 3 gün yada 7 gün arka arkaya yapılması uygundur. Ayrıca duayı okuyup bittikten sonra “37 defa Ya Evvel” zikri ve “ 55 defa Ya Mucib) zikri çekilirse iyi olur.


Okunuşu:


“BismillahirrahmanirrahimElhamdülillahi Rabbil Alemin * Errahmanirrahim * Malike yevmiddin * İyya kenabüdü ve iyya kenestain* Allahümmecma beyni ve beyne haceti ve matlübi kema cema te beyne esmaike ve sıfatike ya zel celali vel ikram* İhdinas sıratel mustekim * Sıratellezine en amte aleyhim gayril magdübi aleyhim velad dallin* Allahümme bi cahi sahibil vesileti seyyidina Muhammedin aleyhissalatü vesselamüve ıkdı haceti bi lutfike ve keramike ya ekremel ekramin”
________________________________________
Her türlü dilek ve her türlü sıkıntınız için okuyabileceğiniz en etkili dualardan biridir.

Nasıl okumalıyız duamızı?

Bir seher vakti erkenden uyanmalı ve sabah ezanının henüz okunmamış olmasına dikkat etmelisin. Sabah ezanı okunmadan evvel abbdestli olarak, kıble istikametine doğru yönelip aşağıdaki her bir sureyi 3’er kez okumalısın.Fatiha(3kere)

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”Amin.


İhlas(3 kere)

Bismillahirrahmanirrahim

“Kul hüvallâhü ehad.Allâhüssamed.Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yeküllehû küfüven ehad.”


İnşirah(3 kere)

“Bismillahirrahmanirrahim E lem neşrah leke sadrek(sadreke). Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke). Ellezî enkada zahrek(zahreke). Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke). Fe inne maal usri yusra(yusren). İnne maal usri yusrâ(yusren). Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.”


Duha(3 kere)

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Femmel yetiyme fela takher
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis


Nas(3 kere)

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Kıbleye doğru dönüp her bir sureyi 3’er kez okuduktan sonra şu sözlerle canı gönülden dua etmelisin.

“Ey kalbime genişlik ve ferahlık vererek beni sabahın aydınlığına kavuşturan Yüceler Yücesi! Senin varlığın, gönlümdeki tüm dileklerin gerçekleşmesi ve sonsuza dek mutlu olmam için yeterlidir. Senin sonsuz varlığını kalbimin en derin köşesine kadar duyuyor ve bana merhamet elini uzatacağını tâ yürekten duyuyorum.”

Dilek duasının 2 nci aşamasında aşağıdaki esmalar usulüyle ve sayısınca okunur.

Dilek Duası İçin Esmalar

Ya Melik

Ya Kâfi

Ya Şâfi

Ya Selâm

Ya Müheymin

Bu esmalar, yukarıdaki 5 sure ile birlikte bu muhteşem duanın esasını oluşturan ve etki gücünü arttıran en önemli esmalardır. Bu mübarek esmaları sırasıyla ve her bir esmayı özel sözleriyle birlikte okuyacağız.

Önce Ya Melik ismini 41 defa okuyup sonrasında da bu esmanın özel sözlerine başvuracağız. Sonra, sırasıyla her bir ismi 41 kere okuyup her birinin özel kelimelerini okumamız gerekecek. İşte Ya Melik ism-i şerifiyle başlıyoruz:

Ya Melik ve Dilek Duası (41 Ya Melik, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur.)

“Varlıkların birer mülk olduğunu ve bu mülklerin yegâne ve hakiki sahibinin sen olduğunu biliyorum Ya Melik! Sen, evrendeki her mülkün hem içine nüfuz edersin hem de dışına nazar edersin. Sen, insana kalbini, insanın kalbine de muazzam yoğunlukta duygularını mülk yaparsın, sonra bu iki mülkün üzerine de kendi Rahmâni mührünü basıp onların üzerinde sınırsız bir tasarruf etme yetkisi alırsın.

Sen, baharın tüm güzelliklerine kışı mülk yapar, kışın soğuğunu da güneşe mülk yaparsın. Sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarma kudretine sahip, toprağın bağrında gizli duran güzellikleri hayata kavuşturan Melik’sin. Sen, kendi kâinat mümkünde istediğin gibi tasarruf etme ve işleme hakkına sahip gerçek mülk sahibi Melik’sin. İnşallah, kalbimin mülküne de arzu ettiği nesneyi verir, beni ebediyen mutlu edersin. Âmin!”

Ya Kâfi ve Dilek Duası (41 Ya Kâfi, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur)

“Ey mevcut olan ve olmayan tüm varlıkların her türlü gereksinimine cevap vererek onların muhtaç oldukları şeyleri onlara ihsan eden Kâfi! Senin her şeye kadir olduğunu ve her varlığa kâfi olduğunu bilirim. Ve yine bilirim ki yokluk âlemi de varlık âlemi gibi senin nuruna ve varlığına muhtaç.

Senin ezeli ilmin ve her varlığa sirayet eden derin kudretin sayesinde ayakta duran tüm mevcudat, yine senin varlığını kalplerinde hissetmenin şevki ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Çünkü sen, onların cevap vermekten aciz oldukları her dileğe ve ihtiyaca kâfi olan yegâne varlıksın. Beni de bahtiyarlar zümresine ilhak etmeni ve ihtiyacıma cevap vermeni temenni ve niyaz ediyorum, âmin!”

Ya Şâfi ve Dilek Duası (41 Ya Şâfi, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur)

“Ey şifası ile dertlilerin derdine derman veren ve kanayan yaraları tedavi ederek her yaralıya merhem süren ve huzur veren Şâfi! Derdi verenin, şifasını da vereceğini biliyorum ve zaten dilek duası adlı bu duaya da bu yüzden başvuruyorum.

Biliyorum ki bütün dünya baştan ayağa derin yaralar ile çalkalanıp dolsa, senin şifa kaynağı isminden tek esinti bile onları tedavi etmeye yeter de artar bile. Biliyorum ki kalbi kırık aşıkların şifası sende olduğu gibi yatalak hastaların dermanı da senin yüce dergahında dövülür. İnşallah benim de yüzüm, senin şifan ile aydınlanır ve ben de aydınlığa kavuşan kullarının arasına girerim. Âmin!”

Ya Selâm ve Dilek Duası (41 Ya Selâm, sonra aşağıdaki dua 1 defa okunur.)

“Ya Selâm, şifa ve rahmet kaynağı sen olduğun gibi sağlık, afiyet ve sıhhat kaynağı da yine sensin. Sen, insanları selamete kavuşturan ve onların kalbini selamete açan yegâne Selâm’sın.

Sana teslim olan ve İslam’ın selameti ile dolan tüm temiz gönüller, selamı yaymak ve huzuru arttırmak için didinip duruyorlar Ya Selâm! Sen onların bu içten çabasını başıboş bırakmadığın gibi kendisini aciz bırakan dertten mustarip olan mustarip ruhların dilek duasını da cevapsız bırakmazsın. İnşallah, bana de selamın ulaşır ve inşallah beni de sahili selamete ulaştırırsın. Âmin!”

Ya Müheymin ve Dilek Duası (41 Ya Müheymin, sonra aşağıdaki dua)

“Kainatı manevi avucunun içine alarak orada bulunan her mahluku koruyup kollayan sonsuz güç sahibi Kadir sen olduğun gibi, hiçbir varlığın hiçbir hareketi gözünden kaçmayan Basir de sensin.

Sen, ezeli ilmin ile yarattığın her mahlukatın yerini ve yönünü tayin ettiğin gibi, evrende bulunan her muhtacın içli niyazını da duyarsın; çünkü sen Semi’sin. Ya Müheymin, senin koruyup kollayıcı olduğunu ve kendi yarattığın kullara merhamet nazarı ile baktığını evrendeki tüm icraatın gösteriyor. Ne olur beni de koruyup kolla ve dilek duasını kabul et. Âmin!”


.Öncelikler dualar helal bir istek içinse.makul istekler ise,hakkımızda hayırlı ise Rabbimiz hiç bir duayı geri çevirmez.Allah cümle kardeşlerimizin dünya ve ahiret için hayırlı dileklerini kabul etsin.


________________________________________

Hacet ve her türlü dilek için okunacak dua


Her ne maksat ve murat için olursa olsun buna nail olmak için abdsetli olarak kıbleye yönelik oturarak,

(786) defa Besmele-i şerif okuduktan sonra 6 rekat namaz kılar

ve bu duayı 1 veya (118) defa okursa,maksat ve muradına erer Allah’ın izni ile.Tam bir ihlas ve temiz bir kalp ile duanın kabul olucağına inanarak okunması duanın kabulüne şayandır.


6 Rekat namaz nasıl kılınır?

Namaza Allah rızası ve dileğin için niyet edilir. 2 Rekatta bir selam verilir.

Her rekatta Fatiha-i Şerif okunur ardından 15 defa “Elem neşrah leke” süresi okunur.6 rekat namaz bittip son selamı verince aşağıdaki dua 1 yada 118 defa okunur.

Okunacak dua:” Allâhümme inni es-elüke bifazli Bismillahirrahmanirrahim ve es-elüke azameti Bismillahirrahmanirrahim ve es-elüke bicelali ve senai Bismillahirrahmanirrahim ve es-elüke bi heybeti Bismillahirrahmanirrahim ve es-elüke bihurmeti Bismillahirrahmanirrahim ve es-elüke biceberuti ve kibriyai Bismillahirrahmanirrahim ve es-elüke bikudreti ve kuvveti ve ızzeti Bismillahirrahmanirrahim irfe’kadri ve yessir emri ve ücbür kesri ve ağni fakri ve etıl umri bifadlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kehaya-asa hamiasıka elâmi mirâi bessiri ismil a’zam allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyumil aliyyil azim el ekremi zulcelali vel ikrâmi ve es-elüke bicelâlil heybeti ve biazil ızzeti ve bikibriyail azameti ve biceberutil kudreti en tecalni minellezine lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yehzenune ve es-elüke bidevamil bekai ve dıyainnuri en tecalni minessalihine ve es-elüke bihüsnil behai ve ya işrakı vechikel kerimi en tedhuline bi rahmetike fi cennatin naım yâ rabbel alemine ve sallalahü alâ seyyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”
_____________________________________

Duaların kabulü için Hacet Duası“Lâ ilâhe İllallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbi! arşil azîm. El-hamdülillahi Rabbilâlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfire-tike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda’li zenben illâ gafertehu, velâ hemmen illâ ferrectehu, velâ hâceten hîne leke ridan illâ kadaytehâ. Yâ Erhamerrâhimîne.”

Hacet duası dileklerin kabulü için yapılacak olan iki rek’at hacet namazını kıldıktan sonra okunacak

Bu dua en az üç defa okunmalıdır.

Sağlam bir niyetle ve kuvvetli bir inançla okunursa Allah’ın izniyle inşaallah muradlar husule gelecektir. Bu duâda bir çok hususiyetler vardır. Bunlardan bir tanesi, bir kimse yüce Allah’a bir sığınma yapınca, tamamen Hakkın korunmasına girmiş oluyor ve niyet ettiği arzularına kavuşmuş oluyor. Allah’ın kullan ve niyet ederlerse onu Mevlâ tahakkuk ettiriyor. Hele seher vakitlerinden okunan duâlar, yapılan yalvarmalar ve istiğfarlar, inşallah asla reddedilmeyecektir. Cenab-ı Hak gece yarısında sorar: “Yok mu kullarımdan duâ eden? Etsin, kabul edeceğim. Yok mu yalvaran; yalvarsın, Dertli yok mu derdini söylesin, arzusunu yerine getireceğim.” diye ferman buyurur.


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
vatancity25 10:05 17.04.16
güzel paylaşım ALLAH c c razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 18:59 03.05.16
dilan 00:09 23.06.16
yazan ellerin dert görmesin kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 00:16 23.06.16
Allah senden razı olsun dilan kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ejkobejko 04:46 09.11.16
PARADOX 08:37 09.11.16
Çok teşekür ederiz sağolun. Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 00:29 09.01.17
RvP 13:56 26.02.17
Murad ve Dilek duaları arkadaşlar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 15:10 26.02.17
1 2 3