Dualar & Dua Kardeşliği

Büyük dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>Büyük dua
Devrimci 04:18 22.04.16
Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm..

Rabbî enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâb;

Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbi en yahdurun.

Ve hıfzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku)

İnnAllahe ve MelâiketeHU yusallûne alen Nebiy yâ eyyühelleziyne âmenu sallû aleyhi ve sellimû tesliyma;

Allâhumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi biadede ilmike.

Bismillâhir rahmanir rahîm elleziy Vâhidül Ahad!..

Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn Kuddûs.. Seyec'alullâhe bâ'de usrin
yusra..
Valllahu alâ külle şeyin kadîra..

İkra' Bismirabbikelleziy halak,

Halekal’İnsane min ‘alak,

Ikra' ve Rabbükel’Ekrem,

Elleziy‘alleme bilKalem,

Allamel’İnsane ma lem ya'lem..

Er Rahman,

Allemel Kur’ân,

Halekal İnsane Allemehül beyan..

ErRahmanu alel Arşisteva,

LeHU mâ fiys semâvati ve mâ fiyl Ardı ve mâ beynehüma ve mâ tahtessera.

Zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeşa'..

İnnâ nahnu nuhyil mevta (3 defa oku)

Emvatün ğayru ahya..

Nasrun minAllâhi ve fethun kariyb.

İnna fetahna leke fethan mübiyna.

Liyağfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yutimme nimeteHU aleyke ve yehdiyeke sıraten mustakiyma,

Ve yensurekellahu nasren Aziyza..

Ve nusıybu Birahmetina men neşau..

Feveceda abden min ibadiNA ateynahu rahmeten min ındiNA ve allemnahu min ledünNA ılma.

Ve kezâlike evhayna ileyke ruhan min emriNA ma künte tedriy melKitabu ve lel iymanü ve lâkin cealnahu nuren nehdiy Bihi men neşau min

ıbadiNA ve inneke letehdiy ilâ sıratın müstekıym.

Ve enzellAllahu aleykel Kitabe vel Hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta'lemu, ve kâne fadlullahi aleyke aziyma;

Allahu yectebiy ileyHİ men yeşau..

Ve lekad yessernel Kur'âne lizZikra..

Senüriyhim ayatiNA fiyl afakı ve fiy enfüsihim hatta yetebeyyene lehüm enneHUl Hakk*

Lekad kunte fiy ğafletin min hazâ fekeşefna anke ğıtaeke febasarukel yevme hadiyd.

Yevme tübeddelül Ardu ğayrel Ardı..

Li menil Mülkül yevm*

Lillahil Vahıdil Kahhar;

ŞehidAllahu enneHU la ilâhe illâ HUve, vel Melaiketü ve ülül ılmi kaimen Bil kıst*

Lâ ilâhe illâ HUvel Aziyz'ül Hakiym;

Allahu Nurus Semavati vel Ard*

meselü NuriHİ kemişkâtin fiyha mısbah*

elmısbahu fiy zücacetin, ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceretin mübareketin zeytunetin la şarkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekâdü zeytüha yudıy'u ve lev lem temseshü nar*

Nurun alâ Nur*

yehdillahu linuriHİ men yeşa'*

Fesebbih Bismi Rabbikel A'lâ..

Tebarekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve 'alâ külli şey'in Kadiyr;

Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah..

Allahu la ilahe illâ HUvel Hayy'ül Kayyum*

la te'huzuHU sinetün vela nevm*

leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard*

men zelleziy yeşfeu ındeHU illâ Bi iznih*

ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm*

ve la yuhıytune Bi şey'in min ılmiHİ illâ Bi ma şa'* vesia Kürsiyyühüs Semavati vel Ard*

ve la yeuduhu hıfzuhüma*

ve HUvel Alıyy'ül Azıym;

Lâ yahfa alellahi minhüm şey’*

Ve LeHU mekaliydüs Semavati vel Ard .

Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnAllahe rema*

Vallahu Ğaniyyün anil alemiyn..

Sübhanallah!..

Leyse kemisliHİ şey'* ve HUves Semiy'ul Basıyr;..

Efemen şerahAllahu sadrehu lil İslami fe huve alâ nurin min Rabbih*

Ve men yettekıllahe yec'al lehu mahreca;
Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib*

ve men yetevekkel 'alellahi feHUve hasbüh*

Elem neşrah leke sadrek;

Ve vada'na 'anke vizrek;
Elleziy enkada zahrek;

Ve refa'na leke zikrek;
Feinne me'al'usri yüsra;

İnne me'al'usri yüsra;
Feiza ferağte fensab;

Ve ila Rabbike ferğab;

Ve in yemseskâllahu Bidurrin fela kâşife lehu illâ HU*

Ve in yüridke Bihayrin fela radde li fadliHİ, yusıybu Bihi men yeşau min ıbadiHİ, ve "HU"vel Ğafurur Rahîym;

İza cae nasrullahi velfeth;
Ve raeytenNase yedhulune fiy diynillahi efvaca;
Fesebbıh BiHamdi Rabbike vestağfirHU, inneHU kâne Tevvaba;

Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşau ve tenziul mülke mimmen teşa'*

ve tuızzü men teşau ve tüzillü men teşa'*

Bi yediKEl hayr*

İnneKE alâ külli şey'in Kadiyr;

Allahu Latıyfün Bi ıbadiHİ yerzüku men yeşa'*; Bi ğayri hısab.

Bismillahir Rahmânir Rahiym;
ElHamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn;
Er Rahmânir Rahiym;
Maliki Yevmid Diyn;
İyyaKE na’budu VE iyyaKE nesta’iyn;
İhdinasSıratal müstakiym;
Sıratalleziyne en'amte aleyhim;
Gayril mağdubi aleyhim;
Ve laddaaalliyn;

Kul HUvAllahu Ehad;
Allahus Samed;
Lem yelid ve lem yuled;
Ve lem yekün leHU küfüven ehad;

Subbûhun Kuddûsun Rabbül melâiketi ver Ruh ve Rabbül arşıl azıym..

Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi…

Lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemûtu biyed`ihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr"

Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasifun;
Ve Selâmun alel murseliyn;
Vel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn;
(Üç Fatiha oniki İhlâs okuyalım; başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.)

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammed..

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni;

Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn;

Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.

(Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir)
************************************************** **

NOT:Foruma açtığım konuları kaynakları genellikle elimdeki dökümanlarından ve havass kitablarından müelliflerinden veya mütercimlerinden izin alınarak açılmıştır.Mesela Rahmetli İdris ÇELEBİ hocamdan ölmeden önce bu izini almıştım.Konularım için emek sarf edip imla hatalarını düzeltip bazen kendi tecrübe-görüş ve önerilerimi ekliyorum ve öyle konu açıyorum.Açtığım konularda kaynak neyse yazıyorum.
Açtığım konuların formumuzdan kopyalanıp başka forumlara taşınmasını kabul etmiyorum ve hakkımı helal etmiyorum.
Şxxx mesajımı almışsındır umarım.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 14:03 22.04.16
havas34 00:40 24.04.16
dilan 16:55 10.05.16
romario 17:30 10.05.16
Faydasını görürüz inşallah Allah razı olsun paylaşım için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bestekar60 17:38 10.05.16
İlkcan 05:23 18.03.17
Emeğinize sağlık güzel bir çalışma

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
rolseal 13:50 18.03.17
RvP 09:52 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 20:20 28.05.17
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2