Dualar & Dua Kardeşliği

Hz. Ali'nin (r.a.) Küfe Camiindeki Münacatı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Dualar & Dua Kardeşliği>Hz. Ali'nin (r.a.) Küfe Camiindeki Münacatı
Celcelutiye 04:09 06.05.18
İlmin kapısı olan Hz. Ali (R.a.) bu münacatının türkçe halini okuduktan sonra işte bu dediğim bir münacattır.Biz dua ederken küçük , yetersiz kelimelerimizle doğru şekilde yakarışta bulunmuyoruz en azından kendim için konuşayım.1 kere türkçesini okuduktan sonra hayatınıza sokmak istiyebilirsiniz.Herkese tavsiye ederim.Her hafta olmasa bile Perşembe Akşamları veya Özel Gecelerde okunmasını tavsiye ederim..Baştaki besmeleden sonra 1 salavat en son amin'den önce 1 salavat ile bu yakarışı daha sevimli yapabilirsiniz..Onları ben yazmak istemedim her salavatın manası,sevabı,açtığı kapılar farklıdır.Sizde güzel bir salavat ile bu yakarışınızı süsleyin..

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es'eluke'l-emâne yevme lâ yenfeu mâlun velâ benûne illâ men etallahe bi-galbin selîm. Ve es'eluke'l-emâne yevme yeez-zuz-zâlimu ala yedeyhi yegûlû ya leyteni't-tehaz-tu mea'r-Rasûli sebîla.


Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah'ım! Sadece tertemiz bir kalple Alla-h'ın huzuruna çıkan hariç mal ve evlatların in-sana hiçbir yararı olmadığı günde senden aman diliyorum. Zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve "Keşke ben Elçiye itaat yolunu tutsaydım!" diyeceği günde senden aman diliyorum.

Ve es'eluke'l-emâne yevme yu'rafu'l- mucri-mûne bi-sîmahum feyu'hazu bi'n-nâvasî ve'l-eg-dâm ve es'eluke'l-emâne yevme lâ yeczî vâlidun an veledihî ve lâ mevlûdun huve câzin an vâlidi-hi şey'en inne va'dallahi haggun ve es'eluke'l-emâne yevme lâ yenfeu'z-zâlimîne ma'ziratu-hum ve lehum'ul-la'netu ve lehum sûu'd-dar.

Anlamı:
Günahkârların yüzlerinden tanınacağı, saç-ları ve ayaklarından tutulacağı günde senden a-man diliyorum. Babanın oğul yerine ve evlâ-dın da baba yerine cezalandırılmayacağı günde senden aman diliyorum. Doğrusu Allah'ın vaa-di haktır. Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı, onların, Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde sen-den aman diliyorum.

Ve es'eluke'l-emâne yevme lâ temliku nefsun li-nefsin şey'en ve'l-emru yevmeizin lillâh ve es'-eluke'l-emâne yevme yefirru'l-mer'u min ahîhi ve ummihi ve ebîhi ve sâhibetihî ve benîhi li-kul-limriin minhum yevmeizin şe'nun yuğnîh. Ve es'-eluke'l-emâne yevme yeveddu'l-mucrimu lev yef-tedî min azâbi yevmeizin bi-benîhi ve sâhibetihi

Anlamı:
Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi ola-mayacağı ve yetkinin yalnız Allah'a has olacağı günde senden aman diliyorum. İnsanın karde-şinden, annesinden, babasından, karısından ve evlâtlarından kaçacağı ve herkesi meşgul ede-cek bir işle uğraşacağı günde senden aman di-liyorum. "Suçlu o günün azabından kurtul-mak için eşini ve kardeşini, kendisini barındı-ran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde

Ve ahihi ve fasiletihilletî tu'vîhi ve men fi'l-ardi cemîan, summe yuncîhi kella innehâ leza nezza-aten li'ş-şeva. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-mevla ve ene'l-abdu ve hel yerhemu'l-abde ille'l-mevlâ, ya mevlâye ente'l-maliku ve ene'l-memlûku ve hel yurhemu'l-memlûke ille'l-malik.

Anlamı:
bulunanların hepsini vermek ister. Hayır –hiçbir zaman bu imkânı bulamayacak-! O –ce-hennem ateşi- alevlenen bir ateştir. Deriler kavurur, soyar." Böyle bir günde senden a-man diliyorum. Mevlam, ey mevlam! Sen mev-lasın, ben ise bir kulum; kula mevladan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen -varlığımın- sahibisin, ben ise sahip olunan; sahip olunana sahip olandan başka kim merha-met eder?


Mevlâye ya mevlâye, entel azizu ve ene'z-zelîl, ve hel yerhamu'z-zelîle ille'l-aziz. Mevlâye ya mev-lâye, ente'l-haligu ve ene'l-mehlûg, ve hel yerha-mu'l-mehlûge ille'l-hâlig. Mevlâye ya mevlâye, en-te'l-azîmu ve ene'l-hagîr, ve hel yerhamu'l-hagîre ille'l-azîm. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-gaviyyu ve ene'z-zaîf, ve hel yerhamu'z-zaîfe ille'l-gaviyy.

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen azizsin, ben ise zelil; zelile azizden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen yaratansın, ben ise yaratılan; yaratılana yaratandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen yücesin, ben ise hakir, hakire yüce olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen güçlüsün, ben ise zayıf; zayıfa güçlüden başka kim merhamet eder?

Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğaniyyu ve ene'l-fagîr, ve hel yerhamu'l-fegîra ille'l-ğaniyy. Mevlâ-ye ya mevlâye ente'l-mu'tî ve ene's-sâil, ve hel yerhamu's-sâile ille'l-mu'tî. Mevlâye ya mevlâye ente'l-hayyu ve ene'l-meyyit, ve hel yerhamu'l-meyyite ille'l-hayy. Mevlâye ya mevlâye ente'l-bâ-gî ve ene'l-fanî ve hel yerhamu'l-fâniye ille'l-bâgî


Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen zenginsin, ben ise yoksul; yoksula zenginden başka kim mer-hamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen bağışta bulunansın, ben ise sail; saile bağışta bulunan-dan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen dirisin, ben ise ölü; ölüye diriden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mev-lam! Sen bâkisin, ben ise fâni; fâniye bâkiden başka kim merhamet eder?

Mevlâye ya mevlâye ente'd-dâimu ve ene'z-zâilu ve hel yerham'uz-zâile ille'd-dâim. Mevlâye ya mev-lâye ente'r-razzâgu ve ene'l-merzûg, ve hel yerha-m'ul-merzûge ille'r-râzigu. Mevlâye ya mevlâye en-te'l-cevadu ve ene'l-bahil, ve hel yerham'ul-bahîle il-le'l-cevad. Mevlâye ya mevlâye ente'l-muafî ve e-ne'l-mübtela ve hel yerham'ul-mubtelâ ille'l-muâfi,

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen ebedisin, ben ise geçici; geçiciye ebediden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen rızıklandıran-sın, ben ise rızıklanan; rızıklanana rızıklandı-randan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen cömertsin, ben ise cimri; cimriye cömertten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen afiyet verensin, ben ise derde tutulan, derde tutulana afiyet verenden başka kim merhamet eder?

Mevlâye ya mevlâye entel kebîru ve ene's-sağî-ru ve hel yerham'us-sağîre ille'l-kebîr. Mevlâye ya mevlâye ente'l-hâdî ve ene'z-zâll, ve hel yerha-m'uz-zâlle ille'l-hâdî. Mevlâye ya mevlâye, ente'r-rahmanu ve ene'l-merhûm, ve hel yerham'ul-mer-hûme ille'r-rahmân. Mevlâye ya mevlay, ente's-sul-tanu ve ene'l-mumtehen, ve hel yerham'ul-mum-te-hene ille's-sultân.

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen büyüksün, ben ise kü-çük; küçüğe büyükten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen hidayet edensin, ben ise sa-pan; sapana hidayet edenden başka kim merhamet e-der? Mevlam, ey mevlam! Sen Rahmansın, ben ise merhamet edilecek olan; merhamet edilecek olana Rah-mandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mev-lam! Sen güç sahibisin, ben ise imtihan edilen; imtihan edilene güç sahibinden başka kim merhamet eder?

Mevlâye ya mevlâye ente'd-delîlu ve ene'l-mu-tehayyir, ve hel yerham'ul-mutehayyire ille'd-delil. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğafûru ve ene'l-muznib ve hel yerham'ul-muznibe ille'l-ğafûr. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğalibu ve ene'l-mağlûb, ve hel yer-ham'ul-mağlûbe ille'l-ğalib. Mevlâye ya mevlâye, ente'r-rabbu ve ene'l- merbub.


Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen kılavuzsun, ben ise yolunu şaşırmış; yolunu şaşırmışa kılavuz-dan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr; günahkâra bağışlayandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen galipsin, ben ise mağlup; mağluba galipten başka kim merha-met eder? Mevlam, ey mevlam! Sen eğitensin, ben ise eğitilen; eğitilene eğitenden başka kim

ve hel yerham'ul-merbûbe ille'r-rabb. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-kebîru ve ene'l-hâşiu ve hel yer-ham'ul hâşia illel mutekebbir. Mevlâye ya mevlâ-ye, irhamnî bi-rahmetike ve'rze annî bi-cûdike ve keramike ve fazlike ya ze'l-cûdi ve'l-ihsân ve't-tavli ve'l-imtinan, bi-rahmetike ya erham'er-rahimin.

Anlamı:
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen eş-siz yücesin, ben ise hakir ve düşkün; hakir ve düşkün olan birisine eşsiz yüce olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Rah-metinin hakkı için ba-na merhamet eyle. Bağı-şının, lütfünün ve fazlının saygınlığı için ben-den razı ol. Ey bağış, ihsan, fazl ve nimet sahi-bi! Rahmetinin hakkı için -duamı kabul buyur- ey merhametlilerin en merhametlisi!
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Havasokulu 08:29 10.05.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 13:18 01.09.18
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Vesaire 02:03 28.07.21
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Hocam emeğine sağlık istifade edilecek dualar. En azından doğaçlama dua bile ederken bu işin nasıl yapılması gerektiği anlaşılıyor Yaradana övgü ardından kendi acizliğimize vurgu yapılmış her dua da neredeyse. Allah sizden razı olsun inşAllah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi