Dualar & Dua Kardeşliği

Doğu Türkistan için Dua (Çin-e Lanet) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Doğu Türkistan için Dua (Çin-e Lanet)
RvP 02:05 08.12.18
Doğu Türkistan için Dua (Çin-e Lanet)

Yâ Rabbî! Yâ Rahmân! Yâ Rahim! Yâ Allah!.. Yâ Rabbe’lÂlemîn! Yâ Erhame’rRâhimîn! Doğu Türkistan’a duâ için ellerimizi Sana açtık!

Duâlarımızı kabul buyur Allah’ım!
* Yâ Azîz! Yâ Hafîz! Yâ Kavî! Yâ Cebbâr! Yâ Vâhid’el-Kahhâr!

Doğu Türkistan’lı mazlum kardeşlerimiz adına Senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz…

Bizleri boş ve geri çevirme Allah’ım!
* Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân!

Doğu Türkistanlı mücahidler adına Sen’den yardım diliyoruz…

Yardımını esirgeme onlardan Allah’ım…


* Ey Müntakîm / Ey intikam alan! Ey Azîzü’n -Züntikâm / Ey İntikam sahibi Azîz Allah’ımız!

Mazlumların intikamını zâlimlerden Sen al ve bizleri de intikamına vesîle kıl Allah’ım!
* Ey Hayrü’n-Nâsirîn /Yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ımız!

Yüreklerimiz Doğu Türkistan’da!

Yüreklerimiz dilhûn, yüreklerimiz buruk, yüreklerimiz kan ağlıyor! Ümmet kan ağlıyor!

Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz adına Sana yalvarıyoruz:

Bizleri yalnız bırakma Allah’ım! (21/89)

Bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder Allah’ım! (4/75)

Kâbe’ni yıkmaya gelen Ebrehe ordularını yerle bir eden Ebâbil kuşlarını,

kâtil Çin ordusunun üzerine de gönder Allah’ım!

Bedr’in arslanlarına, Çanakkale kahramanlarına yardım için gönderdiğin melekler ordusunu,

Doğu Türkistan arslanları ve kahramanlarının yardımına da gönder Allah’ım!

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çinlilerin elinde rüsvây eyleme Allah’ım! (10/85; 60/5)

Onların üzerinden vahşî Çin baskısını kaldır Allah’ım! (4/84)
* Ey Hayrü’l-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/hayırlı olan (Allah)!

Çinli kâtillerin, Doğu Türkistanlı mü’minler için kurdukları tuzakları boşa çıkar! (14/46)

Zâlimlerin hazırladıkları sinsi tuzakları kendi başlarına geçir Allah’ım! (3/54, 8/30)
Doğu Türkistanlılar adına Sana yalvarıp yakarıyoruz:

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! Ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”(2/250)


Doğu Türkistanlı mücâhidlere yardım et; onları kâtil ve zâlim Çin’e karşı gâlip eyle Allah’ım!
Ümmet adına itiraf ediyoruz:

Biz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi unuttuk, ihmâl ettik; hatalıyız, kusurluyuz.

Bizi sorguya çekme! Biz bu hesâbı veremeyiz Allah’ım! Bize onları unutturma; dâvâlarına sahip çıkma bilinci ve şuuru ver!


* Allah’ım! Doğu Türkistanlı Müslümanlar adına Sana yalvarıyoruz:

“Yâ Rabbî! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!

Yâ Rabbî! Bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme!

Bizi bağışla, bize mağfiret et, rahmet et bize! Sen’sin bizim Mevlâ’mız!

Kâfirler topluluğuna karşı yardım et bize Allah’ım.” (2/286)

* Yâ Rabbî! Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi her türlü felâketten, katliamdan,

kötülükten Sen muhafaza eyle!

Onların şanlı şehidlerini vaad ettiğin Adn Cennetlerine koy!

Yaralılarına âcil şifâlar ver!

Gazilerine şecaat ve sabır ver Allah’ım!
Doğu Türkistanlı kardeşlerimize direnme gücü ver! Direnişlerini dâim kıl!

Bizleri de onlara destek eyle Allah’ım!
* Yâ Rabbî! Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi o zâlimler topluluğunun

eline ve insafına terk etme! (7/47)
* Yâ Rabbî! Doğu Türkistanlı kardeşlerimize Sen imdâd eyle! İmdâdına da

bizleri vesîle eyle Allah’ım!
* Yâ Rabbî! Onlar adına Sana Ashab-ı Kehf’in duâsıyla sesleniyoruz:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan

bir kurtuluş/çıkış yolu hazırla (şu dâvâmızda muzafferiyet ihsân eyle)!” (18/10)
* Yâ Rabbî!

“Muhakkak ki Allah, iman edenleri müdâfaa eder” buyuruyorsun (22/38).

Doğu Türkistanlılar adına Sana yakarıyoruz:

-Biz “Rabbimiz Allah’tır” dediğimiz için yurtlarımızdan sürüldük (22/40);

katliama ve soykırıma uğradık…Sen bizleri/Doğu Türkistanlı mü’minleri müdafaa et;

Ümmeti de bu müdâfaaya vesile kıl Allah’ım!

* Yâ Rabbî!

“Allah, kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. Allah Kavî ve Azîz’dir.” (22/40)
Ey Allah’ım!

Kavî ve Azîz ismine sığınıyoruz:

Din’in için savaşanlara yardımını esirgeme!


* Yâ Rabbî! Lût Aleyhisselâm Sana şöyle yalvarmıştı:

“Ey Rabb’im! Ortalığı fesâda veren bu topluluğa karşı bana yardım et!”(29/30)

“Rabbim! Beni ve âilemi, onlardan ve onların iğrençliklerinden kurtar.”(26/169)
Şimdi biz, bu duâyı Doğu Türkistanlılar adına yapıyoruz:

Tarih boyu yaptıkları mezâlimlerle Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin başlarına belâ olan;

30 bin camiyi yıkan,

55 bin İslâm âlimini

Ve 35 milyon Müslüman Türk’ü hunharca ve gaddarca katleden zâlim ve hâin

Kızıl Çinlilere karşı Doğu Türkistanlı mü’minlere Sen yardım et Allah’ım.

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi bu zâlimlerin elinden Sen kurtar Allah’ım!


* Yâ Rabbî! Zâlim Firavun düzenine karşı direnen Musâ Aleyhisselâm’ın diliyle

Sana sesleniyoruz:

“Ey Rabb’imiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslümanlar olarak al.”(7/126)
“Ey Rabb’imiz! Bizi, o zâlimler topluluğu için fitne konusu kılma (bizi onların işkencesiyle,

katliâmı ile deneme)! Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar!” (10/85-86)
“Onların mallarını-mülklerini (devletlerini-güçlerini) sil-süpür / yerin dibine geçir Allah’ım!

Ve onların (kararmış, taş kesilmiş) kalplerine, şiddetli korku sal Allah’ım!” (10/88)

Korkularıyla gebersinler Allah’ım!
* Allah’ım! Sana, Nuh Aleyhisselâm’ın diliyle yalvarıyoruz ve bu bedduâyı

hep birlikte tekrarlıyoruz:
“Rabb’im, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!”

“Zira Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve

kâfir nesiller doğururlar.” (71/26-27)

Sen, onların nesillerini kurut yâ Rabbî!
Ebû Leheb’in ellerini kuruttuğun gibi (111/1), Katil Çinlilerin vahşî ellerini de

kurut, soylarını da kurut Allah’ım!
* “Ey Rabb’imiz!

İman edenleri bağışla, zâlimlerin ise sadece helâkini artır.”(71/28)

* Ey Şedîdü’l-Azâb / Azâbı en şiddetli olan (2/165)!

Gönder azâbını, zâlim Katil Çinlilerin üzerine!

* Ey Şedîdü’l-İkâb / Cezâsı en şiddetli olan (13/6)!

Gönder ikâbını (cezânı), şu vahşîler sürüsünün üzerine!

* Ey Şedîdü’l-Mihâl / Tuzağı en şiddetli olan (13/13)!

Düşür tuzağına şu cânî ve katil Çin ordusunu!

* Ey Serîü’l-Hisâb / Hesabı çarçabuk gören (2/202; 3/19, 199…)!

Çabucak gör onların hesabını!
* Rabb’imiz! Bizim, İslâm Ümmetinin ve özellikle mazlum

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin duâlarını kabul buyur.

Şüphesiz, Sen işitensin ve bilensin. (2/127)

Ve âhiru dâ’vânâ en’il-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn…

El- Fâtiha!

NOT: Kur’an-ı Kerim’den hareketle hazırladığımız bu duâ metnindeki rakamlar, faydalandığımız bazı sûre ve âyet numaralarını göstermektedir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hal 02:12 08.12.18
Altın ovalarda gümüş dağlarda
Gezen yiğitlerden nişan kalmamış
Zümrüt misali şirin bağlarda
Öten bülbüllerden nağme kalmamış

Kalmamış evlerde hayattan eser
Gelin odaları hep mezar olmuş
Bu harap illerde akan dereler
Nice masumların kanıyla dolmuş

Bu yerler eskiden şendi, gülşendi
Ne kadar güzeldi ovası dağı
Her taraf gülşen her gönül şendi
Geçti üzerinden zulüm kuşağı

Sırma saçlı kızlar masum yavrular
Esaret altında ezilmiş bitmiş
Yuvası dağılmış garip kumrular
Toprağa gark olup mahvolup gitmiş

Yıkılan hanenin, sönen ocağın
Mahzun gönüllerde ateşi yanar
Issız yuvaların viran yurtların
Açtığı yaralar derinden kanar

Çökmüş minareler göçmüş kubbeler
Cemaatsiz kalmış nice camiler
Acıya bürünmüş yorgun gönüller
Gözyaşı sel olmuş sineler inler

Bitsin artık bu zulüm bu felâket
Kalana zafer ver ölene rahmet
Tükensin bu acı dayanmaz yürek
Allah’ım ne olur bize yardım et!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mazi 15:12 31.01.20
Hz.Nuh (A.S.) büyük tufan için gemi inşaatına başladıktan sonra kafir halk ona eziyet etmek sebebi ile gelip inşaatın heryerine pislerler...

Bir müddet sonra kafir halkta bir kaşıntı hastalığı meydana gelir. Öyle böyle değil derilerini kazıyorlardır artık.

Kaşınanlardan biri hastalığına bakmaksızın Nuh Âleyhisselâm'a eziyet etmek üzere yine gemi inşaatına gelir ve pisler. O esnada ayağı kayar ve kendi pisliğinin üzerine düşer. Farkeder ki pisliğin değdiği bölgede kaşıntı kesilir. Hemen avuç avuç alıp vücudunun kaşınan diğer bölgelerine de sürer ve rahatlar.

Koşup diğerlerinede bunu haber verir. İnkarcıları aceleyle gelip yaptıkları pislikleri yüzlerine gözlerine heryerlerine sürmeye başlar. Hatta geminin tahta aralarında kalmış olan pislikleri bile çöplerle temizleyip vücutlarına sürerler ve Rabbim kendi dostunu zahmetsiz olarak korumuş ve temizlemiş olur.

İşte Doğu Türkistan'da kardeşlerimize akıl almaz işkenceler yapan Çin halkının ahvâli..
Bir virüs sebebi ile sokaklarda kafalarında pet şişe ile geziyorlar.

"Hangi firavun, cezasız kalmış sonunda? Hangi mazlumun ahı kalmış ortada?!"

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 13:19 23.02.20
Allah'ın sopası yok verir musibeti.işte eziyet ederlerse durumları bu olur.Şişeyi takar gezerler dünyada izler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi