Dualar & Dua Kardeşliği

Tahmidiye Duasi ( Orjinali ve Türkçesi) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Tahmidiye Duasi ( Orjinali ve Türkçesi)
Dua 14:26 13.02.19
Tahmidiye Duası Okunuşu
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus.
Feenzelallahu sekinetehu aleyh.
La yahzünühümu’l feze’u’l-ekber.
Yurzekune ferihine bima atahum.
Selamun Kavlem-mir-rabbir-rahim.
Ya naru kuni berdev-ve selama.
Lillezine amenu hüdev-ve şifaun.
Ve nünezzilu mine’l- Kur’ani ma hüve şifauv ve rahmetul-lilmü’minin.
1)Ve’lhamdu lillahi rabbi’l-alemin. Ale’l-imani billahi ve ala vahdaniyyetihi ve ala külli ismim min esmaihi te’ala ve ‘ala külli sıfatim min sıfatihi sübhanehu hamdem-bi adedi cemi’i tecelliyati esmaihi ve sıfatihi celle celaluhu mine’l-ezeli ile’l-ebedi la ilahe illa hu.

2)Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’r-risaleti’l-Muhammediyyeti ve’l-imani biha hamdem-bi-adedi hasenati Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve kemalatihi ve semeratihi ve fevaidihi ve bi- ‘adedi hasenati alihi ve ashabihi ve ümmetihi ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.

3) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l –Kur’ani ve’l-imani bihi hamdem-bi –‘adedi meani’l Kur’ani’l mütesavvirati fi’l-efhami ve-bi-adedi kelimatihi ve hurufatihi’l mütemessileti fi’l-hevai ila ahiri’z zaman.

4) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l – Kur’ani ve’l-islami hamdem- bi-‘adedi’l-melaiketi ve’r-ruhaniyyati ve’l-enami ve tesbihatihim ve tahmidatihim ve tekbiratihim ve tehlilatihim fi-cemi’i’l-ezman.

5) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l- imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nucumi ve harekatiha ve sekenatiha ve zerratiha.

6) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-adedi’n-nebatati ve’l eşcari ve evrakıha ve ezhariha ve esmariha ve büzuriha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

7) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l-Kur’ani hamdem-bi-adedi’t-tuyuri ve’t-tuveyrati ve’l-hayvanati ve’l-huveynati ve asvatiha ve enfasiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha.

8) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala in’amatillahi aleyna bi’l-et’imeti ve’n-ni’ami hamdem-bi-‘adedi cemi’i’l-et’imeti ve’n-ni’ami ve enva’iha ve ravaihiha ve tu’umiha ve eczaiha.

9) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala in’amatillahi aleyna bi’l-imani ve’l Kur’ani ve bi-risaleti’n-nuri ve bileyleti’l-kadri ve’l-mi’raci ve’l beraeti ve’r-ragaibi hamdem-bi-‘adedi ‘aşirati dekaiki şehri ramadane ve bi-‘adedi hurufati risaleti’n-nuri’l-mektubeti ve’l-makrueti ila ahiri’z-zaman.

10) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-Kur’ani bi-‘adedi sevabati kiraeti kelimati’l-Kur’ani ve hurufihi min-evveli’n-nuzuli ila ahiri’z-zaman.

11) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-imani ve’l –islamiyyeti’l-leti hiye merdıyyatu rabbi’l-‘alemine hamdem-bi-‘adedi hasenati’l-mü’minine ve’l-müslimin.

12) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. ‘Ala ni’metil-Kur’ani ve’l-imani ve resaili’n-nuri hamdem-bi-adedi zerrati’l-kainati ve mürekkebatiha ve tesbihatiha.

13) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-Kur’ani ve’l-imani ve’l-islami hamdem-bi-‘adedi evrakı’l-eşcari ve emvaci’l-bihari ve katarati’l-emtari ve neğamati’l-atyari ve leme ‘ati’lenvari ve büzuri’l-ezhari ve nüvatati’l-esmari fi-cemi’i’l-asari ve’l-aktar.

14) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani bi-‘adedi’l-ma ‘adini ve’l-mevalidi ve hassıyyatiha ve semeratiha ve menafi’iha.

15) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-imani ve’l-Kur’ani ve’l-islami hamdem-bi adedi’l-emlaki ve’l-ervahi ve’l-insi ve’l-canni ve’n-nebati ve’l-hayvani ve tahmidatiha ve tesbihatiha fi-cemi’i’l-ezman.

16) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala ni’meti’l-Kur’ani ve’l-imani ve resaili’n-nuri hamdem-meleel-berra ve’l-bahra ve’l-‘arşa ve’l-kürsiyye ve’l-arda ve’s-semae.

17) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-ahirati ve’l-imani biha hamdem-melee’d-dünya ve’l ahirah.

18) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ale’l-cenneti ve’l-imani biha hamdem-melee’l-cennati bi-‘adedi in ‘amatillahi te’ala ‘ala ehliha ebede’l-abidin.

19) Velhamdü lillahi rabbi’l-‘alemin. Ala küllim min-ni’amihi hamdem-bi-‘adedi külli ni‘amehi kema yeliku bi-cenabihi celle celaluhu.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus.
Bi-hakkı ismike’l-azami. Ve bi-hakkı ayati furkanike’l-ahkemi. Salli ala seyyidina Muhammedin rasulike’l-ekram. Bi-adedi zerrati vücudina. Ve bi-adedi aşirati dekaiki umrina. Ve hayatina. Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n-nuri’s-sekinete ve’t-temkine ve’l-ıtmi’nan. Kema enzelte ala nebiyyike’l-muhtari ‘aleyhi’s-salatu ve’s-selam.
Ve enzil aleyna ve ala talebeti resaili’n nuri’s sekinete ve’l-imanel-halis. Ve’l-yakine’l-kamile ve’n-niyyete’s-sadikate ve’l-metanete’l-etemme fi-hidmeti’l-Kur’ani ve’l-iman. Ve amin feze ‘ana bi-def’i’l-bid’iyyati’l-hailati an- şe airi’l-islam. Ve ferrih kulubena bi-i ‘lani’ş-şe airi’l-islamiyyeti an-karibi’z-zamani ve bi neşri resaili’n nuri bi kemali’r revaci beyne’l alemi’l islam. Ve sellimna ve sellim dinena. Vesellim resaili’n nuri ve talebeteha min tecavuzi’l mülhidin. Verzukna verzuk Üstazena Sa’iden Nursi radıyallahu anhu. Vezuk talebete risaleti’n nuri’s selamete ve’l afiyete fi’d-dini ve’d dünya ve’l ahirah. Veşfi emradana. Vec’ali’l-Kur’ane şifael-lena ve lehum min-külli dain.
Vec’alna vec’alhum mine’l hamdine’ş şakirine daima. Amin, ve’l hamdü lillahi rabbi’l alemine ve sallallahu ala seyyidina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecme’in. Amin. amin. amin

●●●●●●●●●●●●●●●

Tahmidiye Duası Anlamı

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ferdün. Hayyün. Kayyûmün. Hakemün. Adlün. Kuddûsün. ([1])

“Allah Peygamberinin üzerine huzur ve emniyet indirdi” (Tevbe:40)

“Emniyete alındıkları için en büyük korku ve dehşet veren kıyametin kopması bile onları korkutamaz” (Enbiyâ:103)

“Onlara rızıklar verilir, onlar Allah’ın ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler” (Âl-i îmran:169)

“Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara söz olarak selâm gelir” (Yasin: 58)

“Ey ateş soğuk ve selametli ol” (Enbiyâ:69)

“Biz Kur’andan gelen ayetleri müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz” (îsrâ:82) [2](Bu kısıma kadar her hamd için tekrarlanır)

1- “Allah-u Teâlâya (c.c.) imana, Onun birliğine, isim ve sıfatlarından her birine; ezelden ebede kadar bütün isim ve sıfatlarının tecellîleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ki kusur ve noksanlıktan münezzehtir Kendisinden başka ilâh yoktur”.

2- Muhammed’in risaletine ve o risalete imana; Muhammed Aleyhissalâtü Vesselamın yaptığı haseneler, üstün meziyetler sayılan kemâlâtı, sağladığı güzel neticeler ve faydalar sayısınca ve onun âl ve Âshâbı ve ümmetinin iyilikleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

3- Kur’an ve ona imana; Kur’an’ın akıllarda tasavvur edilen manaları sayısınca ve ahirzamana kadar havada temessül eden kelimeleri, harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

4- İman, Kur’an ve İslâm nimetine; melekler, ruhanîler ve insanlar adedince ve her zaman yaptıkları teşbihler, hamdler, tekbirler ve tehliller sayısınca Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

5-İman ve Kur’an nîmetine; yıldızlar ve yıldızların hareketleri, durmaları ve zerreleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

6- İman ve Kur’ân’a bitkiler, ağaçlar ve yaprakları, çiçekleri, meyveleri, çekirdekleri sayısınca ve yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

7- İman ve Kur’ân nimetine; kuşlar ve kuşcuklar, hayvanlar ve hayvancıklar sayısınca ve onların çıkardıkları sesler, aldıkları nefesler, yaptıkları teşbihler ve ettikleri hamdler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

8- Allah’ın, üzerimize olan yiyecekteki ikram ve nimetlerine karşı; yemekler, nimetler sayısınca ve bunların çeşitleri, kokuları, tat ve parçaları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

9- Allah’ın üzerimize olan iman, Kur’ân, Risâle-i Nur; Kadir, Mîrac, Beraat ve Regâib gecelerindeki nimetlerine karşı, Kadir, Mîraç, Beraat, Regâib geceleri ile Ramazan ayının dakikalarının âşireleri ([3]) sayısınca ve ahir zamana kadar Risâle-i Nur’un yazılan ve okunan harfleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

10-Kur’ân nimetine; inişinden beri ahir zamana kadar okunan kelime ve harflerinin sevapları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

11- İman ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın rızası İslâmiyet nimetine karşılık; Mü’minlerin, Müslümanların yaptıkları hasenat adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

12- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; kâinatın zerreleri, terkipleri ve yaptıkları tesbihatları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

13- Kur’ân, îman ve İslâmiyete; bütün asır ve çağlarda, bütün mekân ve beldelerde var olan, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların katreleri; kuşların nağmeleri, nurların lem’aları, çiçeklerin habbeleri, meyvelerin çekirdekleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

14-İman ve Kur’an’a; madenler ve madenlerden meydana gelen mevcudatın, hususiyetleri, güzel meyve ve neticeleri ve menfaatleri adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

15- Kur’ân, iman ve İslamiyet’e; melekler, ruhlar, insanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunlar tarafından her zaman dergâh-ı ilâhiye yükselen hamdler, teşbihler adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

16- Kur’ân, iman ve Risâle-i Nur nimetine; denizler, karalar, Arş ve Kürsiyi, yer ve gökler dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

17- Ahiretin varlığına ve ona imana; dünya ve ahiret dolusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

18- Cennetin varlığına ve ona imana; Cennetler dolusu ebediyen Allah’ın Cennet ehlinin üzerine olan nimetleri, ikramları adedince Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

19- Her bir nimetine; bütün nimetleri adedince, şanına ve Zatına lâyık şekilde Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

20- Ya Allah.. Ya Rahman.. Ya Rahim.. Ya Ferd. Ya Hayy.. Ya Kayyûm.. Ya Hakem.. Ya Adl.. Ya Kuddûs.

21- Senden bu isimlerinin ve İsm-i Âzamının hakkı için, en iyi bir surette hakkı batıldan ayıran Kur’ân olan Furkan-ı Ahkeminin ayetlerinin hakkı için, Resûl-i Ekremin olan Efendimiz Muhammed’e (s.a.v), vücudumuzdaki zerreler, ömür ve hayatımızda geçirdiğimiz dakikaların âşireleri adedince rahmet ve salât indir! Seçkin peygamberinin (s.a.v) üzerine indirdiğin gibi bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, huzur, sebat ve itmi’nan indir! îman ve Kur’ân hizmetinde, bizim ve Risâle-i Nur Talebelerinin üzerine sekînet, tertemiz hâlis îman, kâmil ve olgun yakîn, sâdık ve doğru niyet ve tam bir metanet indir! İslâm şeâirinden korkunç ve dehşetli bid’aları defetmekle korku ve telaşımızı emniyete çevir!

22- Yakın zamanda İslâm şeâirinin ilânı ve Risâle-i Nur’un İslâm âleminde tam revaç bulup, yayılmasıyla kalblerimizi ferahlandır! Din düşmanlarının tecâvüzlerinden bizi, dinimizi, Risâle-i Nur’u ve talebelerini muhafaza eyle, selâmet ver! Bize, Üstadımız Said Nursîye (r.a.) ve Risâle-i Nur Talebelerine, dinde, dünyada ve âhirette selâmet ve afiyet ihsan eyle, hastalıklarımıza şifa ver. Kur’ân-ı, bizim ve onların dertlerine şifa kıl. Bizi ve onları devamlı olarak hamd ve şükredenlerden eyle! Âmin..

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Allah Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve Ashabının üzerine salat ve rahmet indirsin.

Âmin, âmin, âmin.

[1] Ferd: Rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan.
Hayy: Mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan.

Kayyûm: Her şey kendisine dayanarak kaim olan, vücudu hiçbir vücuda dayanmayan.

Hakem: Hüküm sahibi. Hak sahihlerinin hakkını en güzel şekilde veren, kimseye zerre miktar zulmetmeyen.

Adl: Sonsuz, sınırsız mutlak adalet sahibi.

Kuddûs: Bütün, çirkinliklerden mutlak pâk ve temiz olan, pislikleri, kirleri gideren herşeye en güzel şekilde bakan. (Mütercim)

[2] Bu geçen altı isim ve altı ayet her hamdden önce tekrarlandığı için bir defaya mahsus olarak mana vermekle iktifa ettik. (Mütercim)
[3] Dakikan- 60= Saniye-f 60= Sâlise -=- 60= Râbia 60 = Hâmise -=- 60=
Sâdise-r 60= Sâbia 60= Sâmine 60 = Tâsia + 60 = Âşire. 1 dakika = 167.961.600.000.000 Âşire (yüzaltmışyedi trilyon dokuzyüzaltmışbir milyar altıyüz milyon) (Mütercim)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 16:26 13.02.19
Allah razı olsun,paylaşım için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sakaryalı 22:49 13.02.19
Ne gibi faziletleri var onuda paylaşabilir misiniz lütfen @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dua 23:04 13.02.19
Biraz araştırmacı olalım biraz katkımız olsun güzel kardeşim @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hallaci 21:13 17.06.19
Sakaryalı Nickli Üyeden Alıntı:
Ne gibi faziletleri var onuda paylaşabilir misiniz lütfen @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Tahmidiye, Cevşenin on iki bölümünden bir bölümünü oluşturan çok müessir bir duâdır.

Hazreti Ali (ra) Efendimiz ismi azam olarak kendine kabul ettiği Ferd, Adl, Hay, Kayyum, Hakem, Kuddüs olan altı esmayı, 19 ukdeden oluşan ve bu isimleri şefaatçi ederek duâ ettiği çok tesirli, küllî bir duâdır. Bu tesirli duânın pek çok maddî ve manevî olan hastalıklara şifa olduğu belirtilmiştir. Bu duâyı birçok büyük zatlar hasta oldukları zaman okudukları rivayet edilmiştir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin de hastalandığı zaman, özellikle zehirlendiği durumlarda bu duâyı daha çok okuduğu ve bunun neticesinde şifa bulduğu bilinmektedir.

Cenâb-ı Hak, “Duânız olmasa ne ehemmiyetiniz var” buyuruyor. (Furkan, 25/77) Fakat şunu unutmamak gerekir ki, duâ bir ibadettir. Yani duâ, diğer yapılan namaz, oruç, zekât, sadâka vs gibi yapılan ibadetler nevindendir. Duâ ederken ibadet niyetiyle yapmak gerekir. Yani Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Eğer duâ sırf dünyevî maksatlar için yapılırsa hem makbul olmaz, hem de beklenen dünyevî netice de görülmez. İnsanlar duâdaki bu sırrı bilmedikleri için, çok tesirli münacatları okudukları halde neticelerini göremiyorlar. Onun için duâ yaparken Cenâb-ı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmak ve ibadet niyetiyle okumak gerekir. Ta ki yaptığımız duâlar hem ahirette hem de dünyada neticeleri görülebilsin.

Tahmidiye’nin gerçek manada bir şifa duâsı olduğunu bizzat görerek okuyarak ve yaşayarak öğrendim. Sinop’tan Bursa’ya geldiğimizde, Üstad Hazretleri’ni ziyaret eden ve Bursa’ya 1950 yılında Risale-i Nur’u getiren Ali Çakmak Ağabey, “Kardeşim her gün bir Yasin-i Şerif ve bir de Tahmidiye oku” diye tavsiyede bulunmuştu. O tavsiyeye uymaya devam ediyorum.

1995 yılında kızım trafik kazasında yaralanmıştı. Önce hastanede kafatasındaki darbeler görülmemişti. Ağrıları şiddetlenince tekrar götürdük. Bu arada komşumuzun gelini devamlı başına buz torbası koyuyordu çocuğun. Hastaneye ikinci gidişimizde bir hafta kaldık. Bu esnada devamlı Tahmidiye okuyordum. Kalp ameliyatı olan Gönenli bir hastaya da okudum Tahmidiye’yi. Şimdi Allah’a sonsuz şükürler olsun kızımda diğer hasta da iyiler.

Rahmetli Birinci Ağabey sağ iken onu ziyarete gidiyordum İstanbul’a. Almanya’dan da Nur Talebeleri ziyarete geliyorlardı. Yalovalı Derya kardeşle orada tanıştım. Derya kardeş kızının rahatsız olduğundan bahsetti. Ben de ona “Kardeş kızına Tahmidiye oku” dedim. Geçen yıl Almanya’ya gittiğimde derse gittik. Orada Derya kardeş beni tanıdı. Yirmi yıl önce ona Tahmidiye’yi tavsiye ettiğimi, damarlarındaki anormal durumdan neredeyse dizden aşağı kısmının kesileceği söyleyen doktorlar, bu iyileşme karşısında hayrete düştüklerini anlattı. Hastanede bir hatıra anlattı Derya kardeş.

Ben de bu hatırayı sizlerle paylaşmak istedim: “İhsan Atasoy Duisburg’a Ramazanda Teravih ve mukabele için gelmişti. Bir gün dişi fena şişmiş. Zor konuşuyordu. Doktora götüreyim dedim. İhsan Atasoy, “Gerek yok geçer” dedi. Bir gün sonra baktım, İhsan Hoca’nın yanağındaki şişlik inmiş, normale dönmüş. Merak edip sorunca, İhsan Atasoy: ‘Kardeşim ben her gün Tahmidiye okurum. Rabbim şifa verdi’ diye cevap vermişti.”

Öğrencilerime de Tahmidiye okumalarını tavsiye ediyorum, okuyanlar bize duâ ediyorlar. Çocuklarım ve yakınlarım hasta olunca hemen ilk işimiz Tahmidiyeyi ve Hastalar Risalesi aramızda paylaşıp okumak oluyor.

Geçen hafta eşi beyin rahatsızlığı yaşayan bir arkadaşım aradı. “Siz hacdan geldiniz, sizde zemzem vardır, okuyup hanıma içireceğiz” dedi. Arkadaşıma da Büyük Cevşen’i tavsiye ettim. “Orada Sekine ve Tahmidiye duâları var, onları okuyun” dedim.

Rabbim, Tahmidiye duâsının sırrı ile bu hanım kardeşimize ve bütün hastalara şifa versin inşallah.

Erdoğan AKDEMİR

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kulefb 22:20 17.06.19
Allah razı olsun
Arapçası varım varsa paylaşmanız yada mail göndermeniz rica
Şimdiden Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 01:28 06.08.20
sonsuzfaziletivarama bildiğin faziletleriniyazarmısın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 15:31 08.08.20
Bu dua sanki daha uzun gibi nerdeyse yarı yarıya eksilmiş gibi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi