Dualar & Dua Kardeşliği

Hizbüs-Seyf - Hz Ali (r.a.) Kılıç Duası - Sayfa 3 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3
Dualar & Dua Kardeşliği>Hizbüs-Seyf - Hz Ali (r.a.) Kılıç Duası
Kevser 00:51 28.12.18
Allah razı olsun.Vakit bulunca okuyucam.Cok guzel paylaşım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Moran 23:12 04.03.19
mormocha 02:59 12.03.19
Allah razı olsun. Okumayı düşünüyorum inşAllah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sakaryalı 07:13 12.03.19
Özel bir sevgi, ne büyük lütuf

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
islamkalesi 07:44 12.03.19
Kardeş arapçası varsa atabilir misin. Bir de bu hizb ve duadır değil mi içinde cin huddem ruhani adı geçmiyor forumda bu tür şeylerde var çünkü. Hadimden hoddemden değil yalnız Allahu Zülcelalden istenilen efendimizin sünneti şerifindeki dualar gibi değil mi. Malum evliya ve ehlullaha nispet edilen böyle hiçte sahih olmayan çok paylaşım yapılıyor havas adına. Hassaten soruyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu ubeyde bin cerrah 22:16 15.12.20
Tuana Nickli Üyeden Alıntı:
Hizbü's-Seyf - Hz Ali (r.a.) Kılıç Duası
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allâhümme entel melikül haggulllezî lâ ilâhe illâ ente,ente Rabbî ve ene abdüke,
alimtü sûen ve zalemtü nefsî vağtareftü bi zenbî.fağfirlî zünübî fe innehû lâ yağfiruzzünûbe
illâ ente,yâ Ğafûru yâ Şekûru yâ Kerîmu yâ Halîmu yâ Rahîm.
Allâhümme innî ahmeduke ve ente lil hamdi ehlün alâ mâ hassastenî bihî min mevâhibir
rağâibi,ve evsalte ileyye min fedâilis sanâi-i,ve evleytenî bihî min ihsênike,ve bevve'tenî
bihî min mazinnetis sıdgi indek,ve eneltenî bihî min minenikel vâsıleti ileyye,ve ahsente
ileyye fî külli vagtin minin difâil beliyyeti annî vettev fîgi lî vel icâbeti li duâî hîne
ünâdîke dâiyen ve ünâcîke râğiben ve ed'ûke mudârian musafiyen, ve hîne ercûke fe ecidüke
fil mevâtıni küllihê lî câran hâdiran hafiyyen bêrran, ve fil umûri nâsıran ve nâzıran ,
ve lil hatâyâ vez zünûbi ğâfiran , ve lil uyûbi sêtiran, lem e'dem ihsâneke ve avneke annî
ve birreke ve hayrake lî tarfete aynin münzü enzeltenî dêral ihtibâri vel fikri vel iğtibâri
li tenzura mâ ugaddimu ileyke li dâril garâri, fe ene atîguke yâ mevlâye min cemî-il
medârri vel medâlli vel mesâibi vel meâibi vel levêzibi vel levêzimivel humûmilletî
gad sêveratnî fîhel ğumûmu bi meârîdi esnâfil belâi ve durûbi cehdil gadâ-i .
ilâhî,lâ ezkuru minke illel cemîle,ve lem era minke illet tafdîle,hayruke lî şâmilün,
ve sun-uke lî kâmilün,ve lutfuke lî kâfilün,ve fadluke aleyye mütevâtirun,ve niamuke indî
muttasılatün,lem tuhfir lî civârî,ve saddagte racâ-î,ve sâhabte esfêrî,ve ekramte ahdârî,
ve şefeyte emrâdî,ve âfeyte evsâbî,ve ahsente ileyye müngalebî ve mesvâye,ve lem tüşmit bî
ağdâ-î,ve rameyte men ramânî,ve kefeytenî şerra men âdânî,fe hamdî leke vâsibun ve senê-î
leke mütevâtirun dâimun mined dehri iled dehri bi elvânit tesbîhi vet tagdîsi vet temcîdi
vet tahmîdi,hâlisan li zikrike ve merdiyyen leke bi nâsi-it tevhîdi ve ihlâsit tefrîdi
ve imhâdit tahmîdi bi tûlit teabbudi vet ta'dîdi,lem tuan fî gudratik,ve lem tüşârek fÎ ulûhiyyetik,
ve lem tuğlem leke mâiyyetün ve mâhiyyetün fe tekûne lil eşyâ-il muhtelifeti
mücânisen,ve lem tuâyen izê hubisetil eşyâu alel azâimil muhtelifêti,ve lâ haragatil evhâmu
hucubel ğuyûbi ileyke fe ağtagide minke mahdûden fî azametike;lâ yebluğuke buğdul himemi,
ve lâ yenâluke ğavsul fitani,ve lâ yentehî ileyke basarun nâzırîne fî mecdi ceberûtike,
irtefeat an sıfatil mahlûgîne sıfâtu gudratik,ve alâ an zikriz zâkirîne kibriyâ-u azametik,
felâ yentegisu mâ eradte en yezdêde,ve lâ yezdêdu mâ eradte en yentegisa,ve lâ dıdde şehideke
hîne fetartel halga,ve lâ nidde hatarake hîne bere'ten nufûse,kelletil elsünü an tefsîri
sıfatike,ven haseratil ugûlü an künhi mağrifetike,ve keyfe yûsafu künhü sıfatike yâ Rabbü
ve ente Allâhul Melikül Cebbârul Guddûsüllezî lem tezel ezeliyyen ebediyyen sermediyyen dêimen
fil ğuyûb,vahdeke lâ şerike lek,leyse ehadün ğayruk,ve lem yekun ilâhün sivâk,hâret fî bihâri
melekûtike amîgâtü mezêhibit tefkîr,ve tevâda-atil mülûkü li heybetik,ve anetil vucûhu bi zilletil istikêneti li izzetik,vengâde küllü şey'in li azametik,vestesleme küllü şey'in
li gudratik,ve hada-at leker rigâb,ve küllü dûne zêlike tahbîrul luğât,ve dalle hünâliket
tedbîru fî tasârîfis sıfât,fe men tefekkera fî zêlike raca-a tarfuhû ileyhi hasîran ve agluhû
mebhûten ve tefekküruhû mütehayyirâ.
Allâhümme lekel hamdü hamden kesîran dêimen mütevêliyen mütevâtıran müttasigan
müttesi-an müstevsigan yedûmu ve lâ yebîd,ğayra mefgûdin fil melekût,ve lâ metmûsin fil meâlim,
ve lâ müntegisin fil irfân,fe lekel hamdü alâ mekêrimikelletî lâ tuhsâ fî (elleyli iz edber.ves subhi izê esfer.) ve fil berri vel bihâri vel ğuduvvi vel êsâli vel aşiyyi vel ibkêri vez zahîrati vel eshâr,ve fî külli cüz'in min eczâil leyli ven nehêr.
Allâhümme bi tevfîgike gad ahdartenin necât,ve cealte lî minke vilâyetel ismeti,felem ebrah minke fî subûği nağmâike ve tetâbu-i êlêik,mahrûsen leke fir raddi
vel imtinâi,mahfûzan leke fil men-ati veddifâ-i annî,velem tükellifnî fevga tâgatî,ve lem
terda annî illê tâ-atî,fe inneke ente Allâhüllezî lâ ilâhe illâ ente,lem tağib ve lâ tağîbu
anke ğâibetün,ve lâ tahfâ aleyke hâfiyeh,ve len tadılle ankefî zulmil hafiyyâti dalleh,
innemâ emruke izê eradte şey'en en tegûle lehû kün feyekûn,emruke mâdin ve hükmüke hatmün.
Allâhümme lekel hamdü misle mâ hamidte bihî nefseke ve hammedeke bihil hâmidûn,
ve meceddeke bihil mümeccidûn,ve kebberake bihil mükebbirûn,ve helleleke bihil mühellilûn,
ve azzemeke bihil muazzimûn,ve sebbehake bihil müsebbihûn,hattâ yekûne leke minnî vahdî fî külli tarfeti aynin ve egalle min zêlike mislü hamdi cemî-il hâmidîn,ve tevhîdi esnâfil
muvahhidîne vel muhlisîn,ve tagdîsi ecnâsil ârifîn,ve senê-i cemî-il mühellilîne vel musallîne
vel müsebbihîn,ve mislemâ ente bihî âlimun ve hüve mahmûdun ve mahbûbun min cemî-i halgıke
küllihim minel hayavânâti vel cemâdât,ve erğabu ileyke fî bereketi mâ entagtenî bihî min hamdik,femâ eysere mâ kelleftenî bihî min haggik,ve ağzame mâ veadtenî bihî alâ şukrik,
ibtede'tenî bin niami fadlen ve tavlê,ve emertenî biş şükri haggan ve adlê,ve veadtenî aleyhi
ed'âfen ve mezîdê,ve ağteytenî min rızgıke ihtiyaren ve rıdâ,ve se-eltenî minhü şükran yesîran
sağîrâ,iz necceytenî ve âfeytenî min cehdil belê-i,ve lem tüslimnî lisû-i gadâike ve belâ-ik,
ve cealte melbesil âfiyeh,ve evleytenil bestate ver rahâ-e,ve sevvağte lî eyserel gasdi,
ve dâ-afte lî eşrafel fadli mâ veadtenî bihî minel mehaccetiş şerîfeh,ve bellağtenî bihî
ve beşşertenî bihî mined deracetir rafîah,vestafeytenî bi ağzamin nebiyyîne dağveten,ve
erfaihim deraceten,ve efdalihim şefâ-aten,ve evdahihim hucceten, Muhammedin sallallâhü
teâlâ aleyhi ve alâ âlihit tayyibînet tâhirîne ve sahbihil kirâmil berereti ecmaîne ve sellem,
ve alâ cemî-il enbiyâi vel murselîn.
Allâhümmağfirlî mâ lâ yeseuhû illâ mağfiratük,ve lâ yemhaguhû illâ af-vuk,ve lâ yükeffiruhû illâ tecâvüzüke ve fadluk,ve heblî fî yevmî hêzê ve leyletî hêzihî ve şehrî hêzê
ve senetî hêzihî yagînen sâdigan yühevvinü aleyye mesâibed dünyâ vel âhirati ve ahzânehümâ,
ve yüşevvigunî ileyke ve yürağğibunî fîmâ indek,vektüb lî indekel mağfirah,ve belliğnil kerâmete min indek,ve evziğnî şükra mâ en'amte bihî aleyye,fe inneke entallâhül vâhidül ehadüs samedül mübdi-ür rafî-ul alîm,ellezî leyse li emrike medfe-un ve lâ an gadâ-ike men-atün,
ve eşhedü enneke Rabbî ve Rabbu külli şey-in fâtırussemâvâti vel ardi âlimul ğaybi veş şehêdetil aliyyul kebîrul müteâl.

Allâhümme innî es'elükes sebête fil emri,vel azîmete aler rüşdi, veş şukra alâ niamike,
ve eûzü bike min cevri külli câir,ve bağyi külli bâğin,ve hasedi külli hâsidin,ve mekri külli mâkirin,ve keydi külli kâidin,ve ğadri külli ğâdirin,ve şemâteti külli kâşihin.
Allâhümme bike esûlu alel ağdâ-i,ve iyyâke ercû velâyetel ahibbâ-i vel evliyâ-i,
felekel hamdü alâ mâ lâ estatî-u ihsâ-ehû ve lâ tağdîdehû min avâ-idi fadlike ve avârifi
rızgıke ve elvâni mâ evleytenî bihî min erfâdike,fe inneke entallâhüllezî lâ ilâhe illâ ent,
elfâşî fil halgi hamdük,elbâsitu bil cûdi yedek,lâ tudâddu fî hukmik,ve lâ tünâze-u fî
sultânike ve mülkike ve emrik,temliku minel enâmi mâ teşâ-ü,ve lâ yemlikûne minke illâ mâ türîd.
Allâhümme entel mün-imul mufdilul gâdirul gâhirul mugtedirul guddûsü fî nûril gudsi,
tereddeyte bil izzi vel alâ-i,ve te-ezzerte bil azmeti vel kibriyâ-i,ve teğaşşeyte binnûri ved dıyâ-i,ve tecellelte bil mehêbeti vel behê-i,lekel mennul gadîm,ves sultânuş şâmih,vel mülkül
bâzih,vel cûdül vâsiğ,vel gudratül kâmileh,vel hikmetül bâliğah,fe lekel hamdü alâ mâ cealtenî
min ümmeti Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem,ve hüve efdalu benî âdemellezîne kerramtehüm
ve hameltehüm fil berri vel behri ve razagtehüm minet tayyibâti ve faddaltehüm alâ kesîrin
mim men halagte tafdîlê,ve halagtenî semîan basîran sahîhan seviyyen sêlimen muâfê,ve lem
teşğalnî bi nugsânin fî bedenî an tâ-atik,ve lem temnağnî kerâmeteke iyyâye,ve husnü sanî-ike
indî,ve fadle menâihike ledeyye ve nağmâike aleyye fid dünyâ vel âhirati rızgâ,ve faddaltenî
alâ kesîrin min halgıke tafdîlê,fe cealte lî sem'an yesme-u êyêtik,ve aglen yefhemul îmâne bik,
ve basaran yerâ gudratek ,ve füêden yağrifu azametek,ve galben yağtegidu tevhîdek,fe innî
lifadlike aleyye hâmid,ve leke nefsî şâkiratün ve bihaggike şâhideh,fe inneke hayyün gable
külli hayyin,ve hayyün bağde külli meyyitin,ve hayyün lem terisil hayâte min hayyin,ve lem
tagta' hayrake annî fî eyyi vagtin,ve lem tünzil bî ugûbêtin nigami,velem temna' annî degâigal
isami,ve lem tuğayyir aleyye ve sêigan niami, felev lem ezkur min ihsânike illâ afveke annî
vet tevfîga lî vel isticâbete li duâî hîne rafa'tü savtî bi tevhîdike ve temcîdike ve tahmîdik,
ve illâ fî tagdîrike halgî hîne savvertenî fe ahsente sûratî,ve illâ fî gısmetil erzâgi hîne gaddertehê lî,lekâne fî zêlike mâ yeşğalü şükrî an cehdî,fe keyfe izê fekkertü fin niamilletî
etegallebü fîhê ve lâ ebluğu şukra şey'in minhê,felekel hamdü adede mâ hafizahû ilmuk,ve adede
mâ vesiathu rahmetük,ve adede mâ ehâtat bihî gudratuk,ve ed'âfe mâ yestevcibuhû cemî-u halgik,
Allâhümme fetemmim ihsâneke ileyye fîmâ bagiye min umrî,kemâ ahsente ileyye fîmâ medâ
minhü.
Allâhümme innî es'elüke ve etevesselü ileyke bi tevhîdike ve temcîdike ve tahmîdike
ve tehlîlike ve kibriyâike ve kemâlike ve tekbîrike ve tağzîmike ve nûrike ve ra'fetike ve
rahmetike ve uluvvike ve vegârike ve mennike ve behêike ve cemâlike ve celâlike ve sultânike
ve gudratike ve ihsânike vem tinânike ve nebiyyike ve itratihit tâhirîn,en lâ tahrimnî rifdeke
ve fadleke ve cemâleke ve fevâide kerâmetik,fe innehû lâ yağterike likesrati mâ gad neşerte
bihî minel atâyê avâ-igul buhli,ve lâ yengusu cûdeket tagsîru fî şükri niğmetik,ve lâ tünfidü
hazâineke mevâhibukel muttesiah,ve lâq tüessiru fî cûdikel azîmi minahukel fâigatül cemîletül
celîleh,ve lâ tehâfu dayme imlâgin fetükdiye,ve lâ yelhaguke havfu ademin fe yengusa min cûdike
feydu fadlik.

Allâhümmerzugnî galben hâşian hâdian dâriâ,ve bedenen sâbirâ,ve yagînen sâdigâ,ve lisenen zêkiran ve hâmidê,ve rizgan vâsiâ,ve ilmen nâfiâ,ve veleden sâlihâ,ve sinnen tavîlê,
ve tevbeten magbûleh,ve aynen bêkiyeh,ve amelen sâlihâ,ve es'elüke rizgan halêlen tayyibê,
ve lâ tüemminî mekrak,ve lâ tekşif annî sitreke,ve lâ tügannıtnî min rahmetik,ve lâ tüba'idnî
min kenefike ve civârik,ve eiznî min sehatike ve ğadabik,ve lâ tüeyyisnî min rahmetike ve ravhik,ve kün lî enîsen min külli rav'atin ve vahşeh,vağsımnî min külli helekeh,ve neccinî
min külli beliyyetin ve âfetin,ve ğussatin ve mihnetin ve şiddetin fid dârayni,inneke lâ tuhliful mîâd.
Allâhümmerfa'nî velâ teda'nî,vedfa' annî velâ tedfa'nî,ve ağtınî ve lâ tahrimnî,
ve ekrimnî ve lâ tühinnî,ve zidnî ve lâ tengusnî,verhamnî ve lâ tuazzibnî,vensurnîve lâ tahzulnî,ve êsirnî ve lâ tü'sir aleyye,vesturnî velâ tefdahnî,vahfaznî velâ tüdayyi'nî,
fe inneke alâ külli şey'in gadîr,ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihit tayyibînet tâhirîne ve sahbihil kirâmil berereti ecmaîn,yâ ZelCelâli vel ikrâm.
Allâhümme mâ gadderte lî min emrin ve şerağtü fîhi bi tevfîgike ve teysîrik,fe temmimhü
lî bi ahsenil vücûhi küllihê ve aslahihê ve asvebihê,fe inneke alâ mâ teşê-ü gadîrun ve bil icâbeti cedîr,yâ men gâmetis semâvâtü vel eradûne bi emrihî,yâ men (yümsikus semâ-e en tega-a
alel ardi illâ bi iznihî), yâ men (emruhû izê erâde şey'en en yegûle lehû kün feyekûn . fe sübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turceûn.).
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihit tayyibîne ve ıtratihit tâhirîne
ve ashâbihî ecmaîn,velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.
[Allâhu Ekber,Allâhu Ekber,Allâhu Ekber,lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber,Allâhu Ekber ve lillâhil Hamd


Hz.ali (r.a) kerremallahu veche kendisi tarafından yazılmış güçlü dua ünlü zülfikar kılıç duası bu özel hizib hz hüseyin'in mirası bu duayı herkes okuyabilir.yetkili kişiden
izin almaya gerek yoktur.

Faydaları
1. Onun okunuşunu devam ederse, sabah ve akşam, Allah'ın özel bir sevgi ile onu seveceksiniz.
2. sabah ve akşam, onun okunuşunu devam ederse, hiçbir günah ona karşı kaydedilmeyecektir.
3. sabah ve akşam onun okunuşunu devam ederse Allah ona daha önce işlenen günahların hepsi için bağışlanma verecektir.
4 Bir yıl bu duayı bırakmadan okursa, o yıl işlediği günahların hepsi silinecektir.
5. Bir kez okursa, o bir yıl ibadet için kredi verilecektir. O iki kez okur ise, o üç kere okuduğun, o ve böylece, üç yıl ibadet için kredi verilecek, iki yıl ibadet için sevabı verilecektir.
6. Bu duayı Ramazan ayında ve Kadir gecesi okuyan için, Allah onu ödüllendirir.ve nimet verir.
7. Bu duayı Berat gecesi okuyan için, Allah her zaman nimet verecektir.
8. Bu duayı kırk bir kere okursa, Allah ona aziz karizmatik ve doğa üstü yetenekleri ona sağlayacak, ve O'nun izni ile, herhangi bir yerde bir fener neden olacaktır.
9. Bu duayı her sabah üç kere okursa, o aziz karizma sahibi olacak,insanlar ve cinler arasında görkemli olacak sevgi ve saygı görecek
10. Bu duayı kırk bir kere okursa Allah onu azizlik derecesine ulaşdırır.
11- Peygamberlerden birini, aziz (evliya) veya ailesinin bir üyesi veya akrabalarından birini görmek isterse, o zaman Allah'ın izniyle, o kişiyi göreceksiniz. kırk bir kere okumalısın.
12. kendisi ve ailesi, kırk bir kere kendi adına bunu okursa, onlar bu dünyada ve ahiretde hiçbir sıkınt ve sorun yaşamayacaksın.
13. Bir kez okursa, Allah (örneğin kaza, sel, yangın) ani ölümden onu kurtaracak.
14. Hızır a.s (Allah ondan razı olsun) o yanına gelecek, sana el vericek Hızır as. gelmesi için duayı kırk bir kere okumalısın.
15.Özenle onun okunuşunu devam ederse, yaptıkları yanlış olsa bile, gerçek inanç olmadan bu dünyadan out olmaz. Günahlarını okyanus köpük gibi bile. Allah zarif eliyle onu affeder ve o gerçek
bir af ile onu affetmeyi olacaktır.
16. Birisi Özenle onun okunuşunu devam ederse, Allah ona çok güzel,hoş bir yüz verecektir.Herkes onun yüzüne hayran kalacaktır.Ona hayranla bakacaktır.Onun ruhu herhangibir sorun
ya da zorluk olmadan hareket edecek,hiç bir ağrısı olmayacak hissetmeyecek.İki melek onun durumu hakkında sorular için mezarında ona gelecek Allah en güzel cevabı ile onun adına
yanıtlamak için onu komuta edecek.Onun mezardan çıktığında ilk karşılaşması Peygamber ile olacak.Hesabı kolay olacak ve sırat köprsünden rahat geçecek.

17.Hz.Ali Türbesi ziyarete geldiğinizde bu duayı okuyan kişiyi onurlandırmak için onu komuta edecek.
(Türbesi Irak Necef)
18. Özenle onun okunuşunu devam ederse, Allah zarif iyilik tarafından, Cennet Bahçesi, onu sonsuz yaşam verecektir. Bu tılsım okuyan kişi daha kimsenin onur elbise hakkı, ne de çok yüksek
derecede vardır. Bu yakarış her harfi için, Allah'ın zarif eliyle onu Cennet Bahçesi'nden bir derece verecektir.
19.Bu duayı safran mürekkebi ile yazıp suyunu içerse iffet kapısı açılacak
20-Bu duayı okursa ,sıkıca mübarek lütuf , yetmiş bin melek, yanına gelecek ilah satın almak yoktur! “Ey mutlak egemenlik sahibi Allah'ım! Sen egemenliği kime dilersen ona verirsin,

Sonra, onun varlığı girecek Ya Allah, Ente Meliku Hakkul Mübin .... la ilahe illallah ente - meleklerin hepsi Allah'a secde de secde edecek ve ihtiyacını karşılamak için Allah'tan soracaktır.

(Alıntıdır)
HZ Ali r.a. türbesi mçhuldür. şiilerin ziyaret ettikleri necefteki türbe on ait değildir. hz Ali r.a. kabri şeriflerini hz.hasan ve hz hüseyin efendilerimiz gizlemişler ve küfe mescidinin kıble tarafına defnetmişlerdir.birka. kabir yeri kazılmış yalnızca bir tanesine defnedilmiştir. diğerleri öylece kpatılmış ve kabri şerifleri belirsiz hale getirilmiştir.sebebi ise haricilerin kabri şerifi tahrip etmelerinden dolayıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3