Dualar & Dua Kardeşliği

Evliyaların Duaları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Evliyaların Duaları
HavasHoca 04:44 12.01.17
Evliyaların Duaları

Ebul Vefa Hazretlerinin Duası


Ya Allah!
Dünya ve ahirette karşılaşacağım her türlü korku için ''la ilahe illallah''
her keder ve üzüntü için 'maşe'Allah'
her bir nimet için 'elhamdülillah'
hayret verici olaylar için 'subhanallah'
her bir darlık için 'hasbiyallah'
her bir musibet için 'inna lillahi ve inna ileyhir-raciun'
her bir kaza ve keder için 'tevekkeltu alellah'
her bir itaat ve isyan hareketi için 'la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil aziym'
Ey Rabbim; bizi arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.
Bizden razı oluver, bizden kabul eyle.Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur.

---------

Mevlana Halid Bağdadî Hazretlerinin Bir Münacatı

Ey Rabbim! Ey daima diri olan ve kâinatı ayakta tutan! Ey semaları ve arzı bütün güzellikleriyle yaratan! Ey celâl ve ikram sahibi Allah! Bizi, sana lâyık bir ibadete muvaffak eyle! Bizi istikametten ayırma! Sâdât-ı kiram hazarâtının zahirî ve Bâtıni amelleriyle bizi faydalandır. Dünya ve ahirette onların şefaatlerinden bizi mahrum eyleme. Bizi onlarla ve sadık ihvanımızla haşr eyle. Onların tarikat ve muhabbetinde bizi sabit kıl. Onların siretlerinden bizi ayırma.

Allah'ım, senden, kalbimi daima hidayette kılacak, perişanlığımı toplayacak, dini hayatımı ıslah edecek, kaybettiğimi tekrar kazandıracak, şu anımı değerlendirecek, amelimi tertemiz kılacak, yüzümü ağartacak, beni rüşde erdirecek, her türlü kötülükten kurtaracak rahmetini istiyorum.

Allah'ım, bana sadık iman nasip et. Beni bir yakine erdir ki küfürden korunmuş kıl. Bir rahmet verip dünya ve ahirette aziz et.

Allah'ım, kaza anında kurtuluş ver. Şehidler menziline erdir. Saidlerin hayatını bildir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Peygamberlerini imdada gönder.

Allah'ım, hacetimi sana söylerim. Görüşüm ne kadar kusurludur. Rahmetine olan ihtiyacım sonsuzdur. Ey bütün işleri çekip çeviren! Ey sadıklara şifa veren! Ey azgın denizlerin dalgalarında boğulmak üzere olan zayıf kullarını selamete çıkaran rabbim! Beni cehennem azabından koru. Kıyamette ah u efgan ettirme! Kabir azabından muhafaza eyle.

Allah'ım, hatalarımı görüşlerimin kusuruna, takatimin azlığına, niyetimin çürüklüğüne, kuruntumun bana ağır basmasına bağışla. Aczimi itiraf ederek senin rahmetine sığınıyorum.

Allah'ım, bizi hidayete erdir. İnsanların hidayete ermesine bizi vesile kıl. Bizi saptırma. İnsanların sapmalarına bizi vesile kılma. Düşmanlarına karşı harb ederken bizi muzaffer eyle. Dostlarınla dost eyle. Sevdiklerini sevdir, düşmanlarına düşmanlık ettir. Sana karşı gelenle cihad edelim.

Allah'ım, kusurlarımızla beraber bu kadar dua edebildik. Sen kabul eyle. Kuvvet ve kudretimiz ancak seninledir. Kopmayan ipin sahibi sensin. Ceza gününün dehşetinden sana sığmıyorum. Senin cennetini ümid ediyorum. Sözlerine sadık olan mukarrebunla bana rahmet etmeni diliyorum. Kullarına merhamet eden, onları seven ancak sensin. Sen dilediğini yaparsın.

Allah'ım, kalbimi nurlandır. Kulağımı nurlandır. Gözümü nurlandır. Saçımı nurlandır. Yüzümü nurlandır. Etimi, kanımı, kemiklerimi, önümü, arkamı, sağımı, solumu, altımı, üstümü nurlandır. Nurumu artır. Beni nur eyle.

Allah'ım, Müslümanlara yardım et. Hak sözün söylenip dinin kuvvetlenmesi için bize kuvvet ver. Senin huzurunda başını secdeye koyan mü'min kullarına devlet ihsan edip askerlerini muzaffer et. İki cihanda aziz et! Âmin.

------

Cüneyd el Bağdadi Hazretlerinin Bir Duası

"Allah'ım sana daima ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun. Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshabına, O'nun yardımcılarına hayır dualar olsun.

Ya Rabbi! Yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey kerim olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle.

Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu hâlimizi daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.

Ya Rabbi! Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma hâlini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.

Ey mahlûkatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların arasına kat.

Allah'ım! Hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennem'in sesini bize işittirme. Cehennem'den ve Cehennem'e yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi Cennet'te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamber, sıddıklar, şehîdler ve Salihler ile beraber eyle. Onlar la arkadaş olmak, ne güzel.

Ya Rabbi! Orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara Nasuh tövbe etmek nasip et. Çünkü sen, çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin.

Ya Rabbi! Senin yolunda cihâd edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip et.

Ya Rabbi! Sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider. Belâlardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir.

Ya Rabbi! Bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi, senin rızana götüren dünya ve âhiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur.

Ya Rabbi! Bize, senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini bize ihsan ve bunları devamlı eyle.

Ya Rabbi! Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver."
Ya Rabbi âmin"¦ Ya Rabbi âmin"¦ Ya Rabbi âmin"¦

-----

İmam Gazzâlî Hazretlerinin Hizbü'l-Hasîn Duası


En mükerrem ibâdın olan peygamberân-ı izamın dualarıyla ellerimi(zi) açıyor, yüce arşını omuzlarına yüklediğin Hamele-i Arş'ın ve diğer melâike-i mukarrebînin lisanlarıyla münezzehiyetini ve ululuğunu ilan ederek Sana yalvarıyorum. Senden niyazım, benim gibi aciz ve savunmasız bir kulunu bildik-bilmedik insi, cinnî ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etmemendir.

Allah'ım!
Rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lutf etmeni, inayetinle beni desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın vazifelerimi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve el âleme el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman sıyanetin ve hıfzın altında bulundurmanı diliyorum.

Kudreti namütenahi ve merhameti sonsuz Yüce Allah'ım!
Ne olur beni bana bırakma ve ucuptan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur! İçimi, dışımı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümü bir adanmışlık mülâhazası içinde Sana kullukla geçirebilmeye muvaffak kıl. Yüce nezdinde ki "˜ilm-i ledün'den beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumun önündeki perdeleri kaldır. Nadanlarla oturup kalkmak gibi bir pespayeliğe düşürme; düşürme ve Salih kullarınla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle; neticede beni de o güzel kullarından birisi haline getir!

Allah'ım!
Beni her türlü bela, musibet ve helâkime sebep olabilecek bütün tehlikelerden koru. Alt seviyedeki düşük insanlardan eyleme. Muhabbet ve sevgi şarabından doyasıya içir ve beni ümitsizlik gibi bütün hastalıkların illeti olabilecek bir ruh bozukluğuna müptela eyleme!

Bütün iyiliklerin mercii Hazreti Berr ü Rahîm'in salât ü selâmı, mahlûkatın nefesleri, yeryüzüne inen yağmur damlaları ve arzdaki nebatatın sayısı adedince; zâkirler Hakk'ı zikrettiği, gafiller de O'ndan gafil bulunduğu sürece, Seyyid-i Kâinat, mükemmelliğin zirvesi, bütün hayr u hasenat yollarının fatihi ve peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ü ashabına, tertemiz ve muhtereme zevcelerine ve zürriyeti üzerine olsun!
Âmin!

-------

Ammar bin Mansur'un Duası
Ammar bin Mansur camide va'z ediyordu. Bir adam konuşma sırasında ayağa kalkarak:

- Ya Ammar, ihtiyacım var. Bana dört dirhem verir misin? der.

Ammar Hazretleri, cemaata karşı:

- Kim şu zata istediği dört dirhemi verirse, onun için dört dua ederim, deyince yahudi bir zatın kölesi olan birisi, kalkıp o kadar parayı verir. Kendisi için de o dört duanın şöyle yapılmasını ister:

- Ben bir köleyim, azad olup hürriyetime kavuşayım. Fakirim, zengin olayım. Günahkarım, affedileyim. Hizmetinde bulunduğum yahudi hidayete erip müslüman olsun. Bunlar için duanızı istiyorum.

Ammar Hazretleri elini açıp bu dört şeyin yerine gelmesi için dua etti.

Köle eve dönünce yahudi niçin geç kaldığını sordu. O da va'z dinlediğini ve va'z eden hocanın kendisi için dört dua ettiğini söyledi.

Yahudi, o duaların ne olduğunu sordu, kölede anlattı. Bunun üzerine o yahudi dedi ki:

- Seni azad edip hürriyetine kavuşturuyorum. Serbestsin. Elinde paran pulun yok, dört bin dinar veriyorum. Sıkıntı çekmezsin. Ben de müslüman oluyorum. Eşhedü enla ilahe illailah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh. Senin affedilmene gelince, o benim elimde değil.

O gece, müslüman olan Yahudiye rüyasında şöyle denilir:

- Sen elinden geleni yaptın. Senin elinden gelmeyeni de biz yapıyoruz. Bilin ki, sen de, senin kölen de, ona dua eden Ammar da, Ammar "˜ın va'zında bulunup da onun duasına amin diyen cemaat da, hepiniz affedildiniz.
İşte Allah dostlarının ağızlarından çıkan dualar böyle yerini bulur ve bereketli olur.

-----

Marufi Kerhinin (ks) 10 Duası

Muhammed bin Hişâm diyor ki: "Ma'rûf-ı Kerhî bana; "Sana on cümle öğreteceğim; beşi dünyâ, beşi âhiret içindir. Bunlar ile kim duâ ederse, Allahü teâlâ onun duâsını kabûl buyurur" dedi.

Ben; "Yazayım mı?" diye sordum.

"Hayır. Behr bin Hânis nasıl tekrar tekrar okuyup bana öğrettiyse, sana da tekrar tekrar okuyup öğretirim" dedi."

Bu on cümle şunlardır:

Dinim için Allah bana kâfidir.
Dünyam için Allahü teâlâ bana kâfidir.
Ehemmiyetli işlerim için Allahü teâlâ kerîmdir ve bana kâfidir.
Bana haksızlık etmek isteyenlere hilm ve kuvvet sâhibi olan Allahü teâlâ kâfidir.
Bana kötülük etmek isteyenlere, Şedîd olan Allahü teâlâ bana kâfidir.
Ölüm ânında rahîm olan Allahü teâlâ bana kâfidir.
Kabir suâlinde raûf olan Allahü teâlâ bana kâfidir.
Hesâb ânında kerîm olan Allahü teâlâ bana kâfidir.
Mîzân ânında latîf olan Allahü teâlâ bana kâfidir.
Sırat'ta, kadîm olan Allahü teâlâ bana kâfidir.
Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allahü teâlâ bana kâfidir.
O Arş'ın Rabbidir ve ben O'na tevekkül ederim."


Emeksiz zengin olanın.
Kitapsız bilgin olanın.
Sermayesi din olanın.
Rehberi Şeytan olmuştur..

YUNUS EMRE

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
HavasHoca 05:50 12.01.17
Seyyidu'l-İstiğfâr Duâsı :

Allâhûmme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente halaktenî enâ abduke
ve enâ alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzubike min
şerri mâ sana'tü ebûu leke bi ni'metike aleyye ve ebûu bi zenbî
fağfirli zunûbi fe innehû lâ yağfiru'z-zunûbe illâ ente bi rahmetike
yâ erhame'r-rahîmin.

Bu duâyı okuyanların lisânını Allâhû teâlâ kelime-i küfürden muhâfaza eyler.
Allâhûmme innî eûzü bike min üşrike bike şey'en ve enâ a'lemu ve estağfiruke
lima lâ â'lemu inneke ente Allâmu'l-Guyûbî.
Allâhûmme innâ neâzu bike en nüşrike bike
şey'en na'lemuhu ve nestağfiruke limâ lâ na'lemuhu.

Allâhûmme ente rabbi lâ ilâhe illâ ente halakteni ve enâ abdüke
ve enâ alâ ahdike ve va'dike
mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sanat'tü ebûu leke bi ni'metike
aleyye ve ebûu bi zenbi fağfirli zünûbî fe innehû
lâ yağfiru'z-zunûbe illâ ente."

Ve's-Selâm.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
rubicon34 00:20 14.01.17
hepside birbirinden değerli Allah razı olsun güzel bir paylaşım olmuş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 10:30 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 19:59 28.05.17
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 20:06 28.05.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eysan 12:21 23.07.18
Lil bin Ali 16:37 10.12.18
Ammar bin Mansur u ilk defa duydum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi