Dualar & Dua Kardeşliği

Hizbu-l-Bahr-ın Faziletleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Dualar & Dua Kardeşliği>Hizbu-l-Bahr-ın Faziletleri
zivali28 09:18 04.07.15
Hizbu'l-Bahr'ın Faziletleri

RUHİ VE BEDENİ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN

Hizbül Bahr duası hastanın üzerine veya ğıyaben üç gün boyunca (25 yirmibeşer defa okunur ise Allah'ın izni ile hasta şifa bulur..

BORCUN EDASI İÇİN

Borç altında ezilen kimse üç gün boyunca (15)onbeşer defa Hizbül Bahri borcunu ödemek niyeti ile Allah rızası için okursa Cenabı Hakk'ın yardımı ile borcunu öder ve kurtulur..

Hizbu-l-Bahr-ın Faziletleri
TİCARETTE BOL KAZANÇ İÇİN

Üç gün 27'şer defa Hizbül Bahr okunur ve bu sırada fakirlere sadaka verilirse Allah'ın izni ile rızık kapıları açılır...
Rızık yağmur gibi yağmaya başlar...


Şazeli tarikatının kurucusu Şazeli Radıyallâhû anha tarafından derlenmiş olan
bu “Hizbu’l Bahr / Deniz Duâsı” ikindi namazı edâ edildikten sonra okunması
tavsiye edilmiştir.

Hîzbu'l-Bahr

Eûzu billâhi mine'ş-şeytâni'r-raciym
Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Aliyyu Yâ Aziym,
Yâ Haliymu Yâ Aliym, ente rabbî ve ilmuke hasbî. Feni’mer rabbu rabbî, ve ni’mel hasbu hasbî.
Tensuru men teşâu ve entel aziyzu'r-rahîm. Nes’elukel ismete, fîl harekâti, ve's-sekenâti,
ve'l-kelimâti, ve’l-irâdeti, ve'l-hatarâti mine'ş-şükûki ve'z-zünûni, ve’l evhâmi’s-sâtirati li'l-kulûbi
an mutâlati'l-ğuyub. Fekadib tuliyel mu’minune ve zülzilu zilzâlen şediydâ. Ve iz yekûlul munâfikûne,
velleziyne fî kulûbihim meradun mâ veadenallâhu ve resûluhu, illâ ğurûra.
Fesebbitnâ vensurnâ ve sahhirlenâ hazal bahre kemâ sahhartel bahre li mûsa, ve sahharte nâra
li ibrâhiyme ve sahharte'l-cibâle ve'l-hadiyde li dâvûde ve sahharte'r-riyha ve'ş-şeyâtıyne li süleymâne
ve sahhirlenâ, kulle bahrin huve leke fîl ardı ve's-semâi ve'l-mulki ve'l-melekûti ve bahre'd-dünyâ
ve bahre'l-âhireti.
Ve sahhirlenâ kulle şey’in yâ men bi yedihi melekûtu kulli şey’in Kaâf Ha Yâ Ayn Sad.
Kaâf Ha Yâ Ayn Sad. Kaâf Ha Yâ Ayn Sad. Unsurnâ fe inneke hâyru'n-nasiriyn veftehlenâ
fe inneke hâyru'l-fâtihîn.
Vağfirlenâ fe inneke hâyru'l-ğâfiriyn.
Verhamnâ fe inneke hâyru'r-râhimiyn.
Verzuknâ fe inneke hâyru'r-râzikıyn.
Vehdinâ veneccinâ mine'l-kavmi'z-zâlimiyn.
Ve heblenâ rıhan tayyyibaten kemâ hiye fî ilmike venşurhâ aleynâ min hazâini rahmetike vahmilnâ
bihâ hamle'l-kerâmeti, ma’a's-selâmeti, velâfiyeti, fî'd-dîni ve'd-dünyâ, ve'l-âhireti inneke alâ kulli
şey’in kadiyr.

Allâhumme yessirlenâ umûrenâ. Ma’arrâhati li kulûbinâ ve ebdâninâ. Ve's-selâmeti ve'l-âfiyeti
fî'd-dininâ ve dünyânâ ve kunlenâ sâhiben fî seferinâ ve haliyfeten fî ehlinâ vatmis alâ vucûhî
a’dâinâ vemsehhum alâ mekânetihim felâ yestetıyûnel mudiyye velâ muciy’e ileyna.
Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâte fe’enna yubsırûn.
Velev neşeu lemesahnâhum alâ mekânetihim femâstetâu mudiyyen velâ yerciûn.

Yâ Sîn ve'l-kur’ânil hakiym. İnneke lemine'l-murseliyn. Alâ sırâtın mustakıym tenziylel aziyzi'r-rahiym
li tunzira kavmen mâ unzira aâbâuhum fehum ğâfilûn lekad hakkel kavlu alâ ekserihim fehum lâ
yu’minûn innâ cealnâ fiy a’nâkıhim eğlâlen fehiye ilel ezkaâni fehum mukmehûn ve cealnâ min
beyni eydîyhim sedden ve min halfihim sedden fe’ağşeynâhum fehum lâ yubsirûn.
Şâhetil vucûhu
Şâhetil vucûhu
Şâhetil vucûhu, Ve anetil vucûhu lil hayyu'l-kayyûm. Ve kad hâbe men hamele zulma.

Ta Sîn. Hâ Mîm Ayın Kaf meracel bahreynî yeltekıyân beynehumâ berzahun lâ yebğiyân.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm. Hummel emru ve câen nasru fa’aleynâ lâ yunsarûn.
Ha Mîm. Tenziylul kitâbi minallâhil aziyzil aliym. Ğâfiriz zenbi ve kaâbilit tevbi şediydul-ikaâb.
Zît tavli lâ ilâhe illâ huve ileyhil masiyr.
Bismillahî bâbuna,
Tebâreke haytâtunâ,
Yâ Sîn sakfunâ, Kaf Ha Ya
Ayın Sad kifâyetunâ, Ha Mîm Ayın Sin Kaf himâyetunâ,
Feseyekfiyke humullâh ve huves semîu'l-âlîm.
Feseyekfiyke humullâh ve huves semîu'l-âlîm.
Feseyekfiyke humullâh ve huves semîu'l-âlîm.
Sitrul arşi mesbûlun aleynâ ve aynullâhi nâziretun ileynâ bi havlillâhi lâ yakdiru aleynâ
vallâhu min verâihim muhiyt bel huve kur’ânun mecîd fî levhin mahfûz.
Fallâhu hâyrun hâfizan ve huve erhâmu'r-râhimiyn.
Fallâhu hâyrun hâfizan ve huve erhâmu'r-râhimiyn.
Fallâhu hâyrun hâfizan ve huve erhâmu'r-râhimiyn.
İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelle's-sâlihîn.
İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelle's-sâlihîn.
İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelle's-sâlihîn.
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil aziym.
Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihi şey’un fiyl ardı velâ
fî's-semâi ve huve's-semiu'l-âliym.
fî's-semâi ve huve's-semiu'l-âliym.
fî's-semâi ve huve's-semiu'l-âliym.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyu'l-azîm.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyu'l-azîm.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyu'l-azîm.
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve aâlihi ve sahbihi ve selleme tesliyma
ve'l-hamdu lillâhi rabbil âlemiyn.

Â'mîn.


Manâsı :

Kovulmuş şeytândan Allâh'a sığınırım.
Allâh'ın rahmân ve rahîm olan Adıyla.
Ey yüce, Ey azamet sahibi, Ey halim ve Ey bilen!
Sen benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter.
Ne güzel rabdir benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten!
Dilediğine yardım edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin.
Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri
gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi
düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz.
“Şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler. O zaman
münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı:
Allâh ve rasûlü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.”
Bize sebat ver, bize yardım et ve Mûsâ’ya denizi, İbrahîm’e ateşi, Dâvud’a dağları
ve demiri, Süleymân’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın gibi bu denizi de bize musahhar kıl.
Yerde ve gökte, mülkte ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret denizlerini
bize musahhar kıl.
Ey her şeyin melekutu elinde olan her şeyi bize musahhar kıl.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın.
Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en hayırlısısın.
Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın.
Bize merhamet et, çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
Bize hidayet ver, bizi zalim topluluktan kurtar.
İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay,
bizi onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selâmetli ve afiyette olan kimseler olarak taşı.
Çünkü senin her şeye gücün yeter.

Allâh’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin selâmeti, dinimizin ve dünyamızın selâmet ve afiyeti
ile birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol.
Düşmanlarımızın gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle sok.
Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik.
O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek oldukları yerde
onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!”
… “Yasin. Hikmet dolu Kur’an hakkı için.
Sen şüphesiz rasullerdensin…. Sen şüphesiz rasullerdensin….
Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır.
Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık,
artık göremezler.” … Yüzler bakar. Yüzler bakar.Yüzler bakar.
Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır.
Ta-Sin.
Ha Mim.
Ayn Sin Kaf.
Buluşmak üzere iki denizi salı verdi. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
İş kızıştı ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar.
Hamim.
Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allâh tarafındandır. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul
eden ve cezası şiddetli olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilâh yoktur.
Dönüş ancak O’nadır.
“Bismillâh” kapımız,
“Tebareke” duvarımız,
“Yasin” çatımız,
“Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz (yeter bize),
Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir.
Onlara karşı Allâh sana yetecektir. O, işitendir, bilendir.
Onlara karşı Allâh sana yetecektir. O, işitendir, bilendir.
Onlara karşı Allâh sana yetecektir. O, işitendir, bilendir.
Arşın örtüsü üzerimize serilmiştir.
Allâh’ın gözü bize bakıyor (gözetimindeyiz).
Allâh’ın kudretiyle bize güç yetiremeyeceklerdir.
Allâh, onları ötelerinden kuşatmıştır. Bilakis o, ulu bir Kur’ândır.
Levh-i mahfuzdadır. Allâh en iyi koruyandır. O, merhamet edenlerin en iyisidir.
Benim velim Kitabı indiren Allâh’dır ve salihleri veli edinir.
Benim velim Kitabı indiren Allâh’dır ve salihleri veli edinir.
Benim velim Kitabı indiren Allâh’dır ve salihleri veli edinir.
Allâh bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir.
Allâh bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir.
Allâh bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir.
Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allâh’ın ismiyle.
O, işitendir, bilendir.
O, işitendir, bilendir.
O, işitendir, bilendir.
Yüce ve azamet sahibi olan Allâh’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur.
Yüce ve azamet sahibi olan Allâh’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur.
Yüce ve azamet sahibi olan Allâh’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur.
Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına salât ve selâm olsun.
Âlemlerin rabbi olan Allâh’a hamdolsun.

Â'mîn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 02:22 05.07.15
SiLence 09:40 21.03.17
Ey her şeyin melekutu elinde olan her şeyi bize musahhar kıl.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.

Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 09:44 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 01:23 17.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kolonya 22:36 29.11.17
bu dua çok çok güzel Allah razı olsun paylaşandan

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 23:57 29.11.17
Kolonya 04:16 30.11.17
zivali28 Nickli Üyeden Alıntı:
Hizbu'l-Bahr'ın Faziletleri

RUHİ VE BEDENİ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN

Hizbül Bahr duası hastanın üzerine veya ğıyaben üç gün boyunca (25 yirmibeşer defa okunur ise Allah'ın izni ile hasta şifa bulur..

BORCUN EDASI İÇİN

Borç altında ezilen kimse üç gün boyunca (15)onbeşer defa Hizbül Bahri borcunu ödemek niyeti ile Allah rızası için okursa Cenabı Hakk'ın yardımı ile borcunu öder ve kurtulur..

Hizbu-l-Bahr-ın Faziletleri
TİCARETTE BOL KAZANÇ İÇİN

Üç gün 27'şer defa Hizbül Bahr okunur ve bu sırada fakirlere sadaka verilirse Allah'ın izni ile rızık kapıları açılır...
Rızık yağmur gibi yağmaya başlar...


Şazeli tarikatının kurucusu Şazeli Radıyallâhû anha tarafından derlenmiş olan
bu “Hizbu’l Bahr / Deniz Duâsı” ikindi namazı edâ edildikten sonra okunması
tavsiye edilmiştir.

Hîzbu'l-Bahr

Eûzu billâhi mine'ş-şeytâni'r-raciym
Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Aliyyu Yâ Aziym,
Yâ Haliymu Yâ Aliym, ente rabbî ve ilmuke hasbî. Feni’mer rabbu rabbî, ve ni’mel hasbu hasbî.
Tensuru men teşâu ve entel aziyzu'r-rahîm. Nes’elukel ismete, fîl harekâti, ve's-sekenâti,
ve'l-kelimâti, ve’l-irâdeti, ve'l-hatarâti mine'ş-şükûki ve'z-zünûni, ve’l evhâmi’s-sâtirati li'l-kulûbi
an mutâlati'l-ğuyub. Fekadib tuliyel mu’minune ve zülzilu zilzâlen şediydâ. Ve iz yekûlul munâfikûne,
velleziyne fî kulûbihim meradun mâ veadenallâhu ve resûluhu, illâ ğurûra.
Fesebbitnâ vensurnâ ve sahhirlenâ hazal bahre kemâ sahhartel bahre li mûsa, ve sahharte nâra
li ibrâhiyme ve sahharte'l-cibâle ve'l-hadiyde li dâvûde ve sahharte'r-riyha ve'ş-şeyâtıyne li süleymâne
ve sahhirlenâ, kulle bahrin huve leke fîl ardı ve's-semâi ve'l-mulki ve'l-melekûti ve bahre'd-dünyâ
ve bahre'l-âhireti.
Ve sahhirlenâ kulle şey’in yâ men bi yedihi melekûtu kulli şey’in Kaâf Ha Yâ Ayn Sad.
Kaâf Ha Yâ Ayn Sad. Kaâf Ha Yâ Ayn Sad. Unsurnâ fe inneke hâyru'n-nasiriyn veftehlenâ
fe inneke hâyru'l-fâtihîn.
Vağfirlenâ fe inneke hâyru'l-ğâfiriyn.
Verhamnâ fe inneke hâyru'r-râhimiyn.
Verzuknâ fe inneke hâyru'r-râzikıyn.
Vehdinâ veneccinâ mine'l-kavmi'z-zâlimiyn.
Ve heblenâ rıhan tayyyibaten kemâ hiye fî ilmike venşurhâ aleynâ min hazâini rahmetike vahmilnâ
bihâ hamle'l-kerâmeti, ma’a's-selâmeti, velâfiyeti, fî'd-dîni ve'd-dünyâ, ve'l-âhireti inneke alâ kulli
şey’in kadiyr.

Allâhumme yessirlenâ umûrenâ. Ma’arrâhati li kulûbinâ ve ebdâninâ. Ve's-selâmeti ve'l-âfiyeti
fî'd-dininâ ve dünyânâ ve kunlenâ sâhiben fî seferinâ ve haliyfeten fî ehlinâ vatmis alâ vucûhî
a’dâinâ vemsehhum alâ mekânetihim felâ yestetıyûnel mudiyye velâ muciy’e ileyna.
Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâte fe’enna yubsırûn.
Velev neşeu lemesahnâhum alâ mekânetihim femâstetâu mudiyyen velâ yerciûn.

Yâ Sîn ve'l-kur’ânil hakiym. İnneke lemine'l-murseliyn. Alâ sırâtın mustakıym tenziylel aziyzi'r-rahiym
li tunzira kavmen mâ unzira aâbâuhum fehum ğâfilûn lekad hakkel kavlu alâ ekserihim fehum lâ
yu’minûn innâ cealnâ fiy a’nâkıhim eğlâlen fehiye ilel ezkaâni fehum mukmehûn ve cealnâ min
beyni eydîyhim sedden ve min halfihim sedden fe’ağşeynâhum fehum lâ yubsirûn.
Şâhetil vucûhu
Şâhetil vucûhu
Şâhetil vucûhu, Ve anetil vucûhu lil hayyu'l-kayyûm. Ve kad hâbe men hamele zulma.

Ta Sîn. Hâ Mîm Ayın Kaf meracel bahreynî yeltekıyân beynehumâ berzahun lâ yebğiyân.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm.
Ha Mîm. Hummel emru ve câen nasru fa’aleynâ lâ yunsarûn.
Ha Mîm. Tenziylul kitâbi minallâhil aziyzil aliym. Ğâfiriz zenbi ve kaâbilit tevbi şediydul-ikaâb.
Zît tavli lâ ilâhe illâ huve ileyhil masiyr.
Bismillahî bâbuna,
Tebâreke haytâtunâ,
Yâ Sîn sakfunâ, Kaf Ha Ya
Ayın Sad kifâyetunâ, Ha Mîm Ayın Sin Kaf himâyetunâ,
Feseyekfiyke humullâh ve huves semîu'l-âlîm.
Feseyekfiyke humullâh ve huves semîu'l-âlîm.
Feseyekfiyke humullâh ve huves semîu'l-âlîm.
Sitrul arşi mesbûlun aleynâ ve aynullâhi nâziretun ileynâ bi havlillâhi lâ yakdiru aleynâ
vallâhu min verâihim muhiyt bel huve kur’ânun mecîd fî levhin mahfûz.
Fallâhu hâyrun hâfizan ve huve erhâmu'r-râhimiyn.
Fallâhu hâyrun hâfizan ve huve erhâmu'r-râhimiyn.
Fallâhu hâyrun hâfizan ve huve erhâmu'r-râhimiyn.
İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelle's-sâlihîn.
İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelle's-sâlihîn.
İnne veliyyellâhu’lleziy nezzelel kitâbe ve huve yetevelle's-sâlihîn.
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil aziym.
Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihi şey’un fiyl ardı velâ
fî's-semâi ve huve's-semiu'l-âliym.
fî's-semâi ve huve's-semiu'l-âliym.
fî's-semâi ve huve's-semiu'l-âliym.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyu'l-azîm.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyu'l-azîm.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyu'l-azîm.
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve aâlihi ve sahbihi ve selleme tesliyma
ve'l-hamdu lillâhi rabbil âlemiyn.

Â'mîn.


Manâsı :

Kovulmuş şeytândan Allâh'a sığınırım.
Allâh'ın rahmân ve rahîm olan Adıyla.
Ey yüce, Ey azamet sahibi, Ey halim ve Ey bilen!
Sen benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter.
Ne güzel rabdir benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten!
Dilediğine yardım edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin.
Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri
gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi
düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz.
“Şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler. O zaman
münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı:
Allâh ve rasûlü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.”
Bize sebat ver, bize yardım et ve Mûsâ’ya denizi, İbrahîm’e ateşi, Dâvud’a dağları
ve demiri, Süleymân’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın gibi bu denizi de bize musahhar kıl.
Yerde ve gökte, mülkte ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret denizlerini
bize musahhar kıl.
Ey her şeyin melekutu elinde olan her şeyi bize musahhar kıl.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad.
Bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın.
Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en hayırlısısın.
Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın.
Bize merhamet et, çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
Bize hidayet ver, bizi zalim topluluktan kurtar.
İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay,
bizi onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selâmetli ve afiyette olan kimseler olarak taşı.
Çünkü senin her şeye gücün yeter.

Allâh’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin selâmeti, dinimizin ve dünyamızın selâmet ve afiyeti
ile birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol.
Düşmanlarımızın gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle sok.
Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik.
O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek oldukları yerde
onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!”
… “Yasin. Hikmet dolu Kur’an hakkı için.
Sen şüphesiz rasullerdensin…. Sen şüphesiz rasullerdensin….
Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır.
Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık,
artık göremezler.” … Yüzler bakar. Yüzler bakar.Yüzler bakar.
Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır.
Ta-Sin.
Ha Mim.
Ayn Sin Kaf.
Buluşmak üzere iki denizi salı verdi. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
Hamim.
İş kızıştı ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar.
Hamim.
Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allâh tarafındandır. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul
eden ve cezası şiddetli olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilâh yoktur.
Dönüş ancak O’nadır.
“Bismillâh” kapımız,
“Tebareke” duvarımız,
“Yasin” çatımız,
“Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz (yeter bize),
Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir.
Onlara karşı Allâh sana yetecektir. O, işitendir, bilendir.
Onlara karşı Allâh sana yetecektir. O, işitendir, bilendir.
Onlara karşı Allâh sana yetecektir. O, işitendir, bilendir.
Arşın örtüsü üzerimize serilmiştir.
Allâh’ın gözü bize bakıyor (gözetimindeyiz).
Allâh’ın kudretiyle bize güç yetiremeyeceklerdir.
Allâh, onları ötelerinden kuşatmıştır. Bilakis o, ulu bir Kur’ândır.
Levh-i mahfuzdadır. Allâh en iyi koruyandır. O, merhamet edenlerin en iyisidir.
Benim velim Kitabı indiren Allâh’dır ve salihleri veli edinir.
Benim velim Kitabı indiren Allâh’dır ve salihleri veli edinir.
Benim velim Kitabı indiren Allâh’dır ve salihleri veli edinir.
Allâh bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir.
Allâh bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir.
Allâh bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın Rabbidir.
Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allâh’ın ismiyle.
O, işitendir, bilendir.
O, işitendir, bilendir.
O, işitendir, bilendir.
Yüce ve azamet sahibi olan Allâh’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur.
Yüce ve azamet sahibi olan Allâh’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur.
Yüce ve azamet sahibi olan Allâh’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur.
Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına salât ve selâm olsun.
Âlemlerin rabbi olan Allâh’a hamdolsun.

Â'mîn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sahabettin 22:20 07.01.18
Allah cc razı olsun başka yerde farklı verilmiş 3tekrar olan yerler var

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eylül 22:01 25.01.18
1 2