Dualar & Dua Kardeşliği

Kün Feyekün Duası ve Tarifi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Dualar & Dua Kardeşliği>Kün Feyekün Duası ve Tarifi
zivali28 10:21 08.07.15
Euzubillahimimeşşeytanirraciym.
Bismillahirrahmanirrahiym.

Ve salallahu ala nebiyyil keriym. Allahumme ya rabbi, Allahumme ya rabbi, Allahumme ya rahiym, el melikül kuddusül selamul mü'minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüşrikün. efegayre diynillahi yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli şey'in ve ileyhi turceun kul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüfen ehad. innema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün. fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. izacae nasrullahi vel fethu. vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvacen. fesebbih bi hamdi rabbike , vestağfirhu innehu kane tevvaba. innema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün. fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. inna fetahna leke fethan mubina.liyeğfire lekellahu ma , tegaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten musteğıyma. ve yen surekallahu nasran azizaa inna fetahna leke fethan mubina liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min, zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekallahu, nasran azizaa. inna fetahna leke fethan mubina. liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekellahu nasran azizaa. innema , emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun nasrun minellahi ve fethun gariybun ve beşşiril mü'minin. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün. fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. efe gayre diynillahi , yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi,tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün. fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun. galü inna lillahi ve inna ileyhi raciun innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun vessemai veddarık. vema edrake meddarık en necmüssakıb in küllü nefsin lemma aleyha hafiz. felyenzuril insanu mimma hulik hulika mim main dafik, yahrucu mim beynissulbi vetteraib innehu ala rec'ihi lekadir yevme tublesserair fema lehu min kuvvetinvela nasir. vessemai zatirrec'ivel ardı zatıs sad'i innehu le gavlun faslün. vema hüve bil hezli innehum yekiydüne keyda ve ekiydü keyda femehhilil kafirine emhilhum ruveyda innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'inve ileyhi turceun te'tiha rizguha reğaden min , külli mekanin vallahu hayrur razigiyn innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe, sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun ma indekum yenfedu vema indellahi ba'gk vallahu hayrurrazıgıyn innema emruhu erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratım müstakıym innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun li iylafi gureyşin iylafihim rıhleteşşitai vessayf felya'büdü rabbe hazel beyt ellezi et'amehümmin cu'in, ve amenehum min havf innema emruhu iza erada şey'en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun.. Ya Rabbi, Ya Rabbi Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah kulillahumme melikel mülki tu'til mülke men teşaü ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey'in gadiyr tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab. innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün fe
sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun.eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümme salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin ve sellim. eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti fi kadai haceti...

(burda ne sıkıntın varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burda 3,5,7 defa söyle ama çok içten söyleki tesiri tez olsun )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYMM

Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün galet enne yekünü li ğülamun ve lem yemsesni beşerün gale kezalikillahü yahlügü ma yeşaü iza gada emren fe innema yegulü lehu kün fe yekün. inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün. ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yegulü kün fe yekün. innema gavlüna li şey'in iza erednahu en negule lehu kün fe yekün ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren ve innema yegulü lehü kün fe yekün. hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün. Allahumme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli şey'in gadiyr amin.....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Esma 23:45 26.05.16
Allah Razı olsun kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
develi60 00:41 27.05.16
nefsiyyun 01:19 27.05.16
birde bu duayla ilgili hangi esma yada duanın sonuna eklerseniz hızlandırıcı etki yapıyormuş.bu konuda otorite bir tanıdığım söylemişti bende defalarca şahit oldum.her duanızın noktası yapabilirsiniz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
PARADOX 16:52 01.11.16
İnşirah 21:45 24.02.17
İlkcan 22:01 24.02.17
istanbul93 22:12 24.02.17
RvP 10:04 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 20:34 26.04.17
emegınıze saglık allah razı 0lsun guzel paylasım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3