Dualar & Dua Kardeşliği

kalb gözü açmak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Dualar & Dua Kardeşliği>kalb gözü açmak
gunes 20:15 13.07.15
*Kalp Gözünü Açan Faydalı Dua ve açıklaması şöyledir;Kalp gözünün açılması ve kalbin iman nuru ile dolması için
Abdülkadir Geylani hazretlerinin fethül basair isimli duası budur. Kalp gözünün açılması ve kalbin iman nuru ile dolması için ve gaib kapılarının açılması için bu duayı kırk gün boyunca her vakit namazdan sonra birer kere okumak gerekir. Kırkgün dolmadan okuyan insanda çok büyük gelişmeler görülecektir. Okumadan önce üç İhlas bir Fatiha süreleri okunarak peygamber efendimize ve cümle mümin ve müminat ve Abdülkadir Geylani hazretlerine bağışlanmalıdır. Çok önemli bir duayı şerifdir. Kalp gözünün açılması için hiç olmazsa her sabah birer kere okunmalıdır Duayı şerife budur.*

Bismillahirrahmanirrahim
(Elhamdülillahi Rabbil alemin) kayyumissemevati vel ardine müdebbiril halaiki ecmain münewiri ebsari besairil arifine bi nuril marifet ivel yakın cazibi ezim- meti esraril muhakkikin bi cezbil kurbi vettemkin ve fatihi kulubil muvehhidine bi mezaihi hamdiş şakırine camii eştati şemlil muhıbbine fıy hazairi kudsıhi ve ensıhi bi mecmeil hıfzı vel yakin ahmedühü hamden yefuku ve yalu ve yefzulu hamdel hamidine hamden yekunu li fıyhi rızen ve feyzen ve hıfzen ve hazzen ve zuhren ve hırzen inde halıki ve halıkil akalimi vel ciha- ti vel aktari vel emsari vel aşari vel emlaki vel eflaki rab- bel alemin rabbes semevati ve rabbel ardine ve rabbel akrabine ve rabbel ebadine ve rabbel evveline ve rab*bel ahirine ve rabbel melaiketel mukarrebine ve rab*bel enbiyai vel miırselin ve rabbel halaiki ecmain (errahmanirrahim) el ezeliyyil kadimis semiil alimil aliyyil azimil azizil hakimillezi dehal ekalimi vah tessc musal kelime vahtare senidin a muhammeden sallalla hu aleyhi ve sellem habiben min beynil enbiyai vel mürselin ve semma nefsehur rahmanurrahim fehüma esmani azimani kerimani celilani fiyhima şifün likülleskim ve devaün li külle alil ve gmaün li külle fakir ve adim (maliki yevmiddin) leyse lehü fiy mülkihi münaziün vela şeriktin vela zahirün vela şebihün vela nazirün vela müdebberün vela vezirün vela muinün bel kane kable vücudil alemine ecmain velem yezel subhanehu ve teala meliken kerimen kayyumen ebedel abidine ve dehred dahirine fehüve ihatati min ce- miişşeytani vesselatini ve avnün li min cemiil akrebine vel ebadine (iyyake nabudu) ya mevlana bil ikrari ve naterifu leke eyden bil aczi vet taksiri ve numinu bike ve netevekkelü aleyke fiy sairil umuri ve natasimu bike min cemiizzunubi ve neşhedü en lailahe illa en te ya zel celali vel ikram (ve iyyake nestain) ve nestainü billahi ala külli hacetin min umurid dünya ved din al- lahümme ya hadiyel mudalline la hadiye lena gayrüke vahdeke la şerike leke entel melikül hakkül mubin ve neşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve hadiyena ve muhdiyena muhammeden abdüke ve resuluke ve habi- bike ve nebiyyike ennebiyyil ümmiyyi essadıkül vadil emin el mebusu rahmeten ila kaffetil halaiki ecmain sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahsihi ve şiatihi ve varısihi ve hızbihit tabibin ettahirine salaten ve sela- ınen daimiyne mütalazimine ba kıyine ila yevmid din (ıhdinas sıratel müstakim sıratellezine en'amte aley*him) rabbel alemin minen nebiyyine ves sıddıkme veş şühedai ves salihin ve hasune ulaike refiken zalikel l'azlü minellahi ve kefabillahi alimen sırata ehlil istika*meti ved din vettazim sırata ehlil ihlası vet teslim sıraterragıbine ila cennatin naim sıratel müstanisine ila vechikel kerim (gayril mağdubi aleyhim) bismillahir- rahmanirrahim allahümme la tağdeb aleyna ve sehhel lena tanken beyyenen lima kad netlubuhu minke ya rabbel alemine vahcub anna külle katlin ve manıin ve hasidin ve bagıdin minel halkı vel cinne vel insi ecmain (velad dallin) amin Allahümme ya maliki mülükil avali*mi külleha la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mi- nez zalimin tederekna bi rahmetike ve neccena minel gammi ya münecciyel mümünine ve ferrec anna ma mahnu fiyhi ya gıyasül müsteğısıne eısna allahümme inna neselüke bi mevziike fıy kulubil arifine ve bi behai kemali celali sırrıke fıy sairil mukarrebine ve bi dekaiki traikis sadatil faizin ve bi huzui huşui dumui ayunil ba*kine ve biracifi vecifi kulubil haifın ve bi terennümi ta- vatıri havatıri vasilin ve bi renini venini hanini eninil muznıbin ve bi tevhidi temhidi temcidi tahmidi elsine- tiz zakırin ve biresaili mesailit talibin ve bi mükaşafati lemahati nezarati ayunin nazırin ila aynil yakin ve bi vücudi vecdi vücuduke ve vücuduhim leke fıygavamızı efıdeti sırrel muhibbine en tağrıse fıy hadaıkı besatini kulubina eşcare tevhidike ve temcidike linektet besati*ni kulubina eşcare tevhidike ve temcidike linektet ıfe biha esmare takdisike ve tesbihike bi enamili eküffe ic- tinai lutfıke ve ihsanike allahümme vek şif an uyun i eb- sari besairina hucube ihticebina vec'alna mimmen rema ileyke bisehmi ibtihali feesabe ve mimmen daveti cevariha erkanihi lihıdmetike feecabe ve cealtehu min havassa ehlil inayeti vel ehbabi allahümme inne erzal vilayeti min kulubina mücdibetün ya bisetüıı abisetün
fehika min sehaibi emtaril vilayeti bilezhari litusbiha muhderreten bi cemii riyahinel kabule veliman ınütefettekaten kemaümü ezhari talatiha bi şekaikir ruyete vel iyan müterennemen lübbe bülbüli ferhatika keterennümi bülbüle fıy efnani lagsani şakireten zaki- reten leke ala ma evleyteha min fevaidin neami vel ih- sani allahümme minedduai ve minnekel icabeti ve min- nerremyu bi semhirricai ve minkel isaabetü vec alna allahümme mimmen daa mahbubelıü fe ecabehu ve atahu ma temennahu aleyhi vema ehabehü al*lahümme nahnu abidükel fukaraüz züafail mukassaru- nel mesakinel vakıfım ala atabeti cenabi sahatil tafikel müntezirun şerbeten min cenabı hümeyen handerisi ranıki inayeti şerabike li nusbiha biha neşava ıııüvellehine min sekreti lahzati humarike vec alna mi- ıııen ceddet bihi ileyke m e taya elhemime ıııütemellekaten müteallekaten bi ezyalil mafrufl vel keremi ve kad hatatna ahmali eskalina ala sahati kud- sike müteattaraten min neferati nesemati kurbike ve cnsike müstecireten bike eyyühel meliküd deyyani min çevri sultani katiati vel hicran esma tebettülena vebti- lıa lena ileyke ve kad tevekkelna fıy cemii umurina melcae vel a menca minke illa ileyke allahümme suk ileyna min rahme tike ma yuğnina ve enzil aleyna min bereka- like ma yekfına vedfa anna min belaike ma yublina ve cllıimna minel ameli salihin ma yuncina ve cennebna ıııinel ameli seyyema yurdina ve efız aleyna min nuri hi- ılayetike ma yukarrebune min muhabbetike ve yudni- ııa vedfa anna min metkike ma yuzina vakzif'fil kulubi na min nuri marifatike ma yuhyina ver zukna minel yakın ma yusebbetü bihi efıdetena ve yeşfina ve afma zahiren ve batınen min külle ma fına allahümme inne neselüke fvatihil hayri ve havatimehü ve cevamiahu ve kevamilehu ve evvelehu ve ahirehu ve zahirehu ve bati- nehu ve zimna bi silki hayril beriyyeti seyyidina mu- hammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve en te razin anna leke ve lekel hamdu ya rabbelalemin allahümme ya hadiyel mudalline la hadiye lena gayrüke ya rabbel alemin ya hadiye ibadikel mudillin karrabna ileyke ya rabbel alemin amin amin amena minel havfın minke ya emanel haifın ya rabbel alemin allahümme inna nes' elüke ya Allah (üç kere) en temime aleyna bi rızake ya malike rikabil evvelin vel ahırın vel avalimi ecmain la ilahe illa ente sublıaneke inni küntü minez zalimin allahümme edrikna bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ferrec anna manahnu fıyhi ya müferrece kürbil halaiki ecmain ve neccena minel hemmi vel gammi ya münciyel müminin verhamna bi rahmetike ya rabbel alemin allahümme inni es'elüke ya Allah (üç kere) en teftehali min sairit turuki vel ebvabi ilaa ismi kel kadim ve tüyessereli bihi külle ilmin ve emrin asirin ve sehhel li bihi külle emrin yesirin ve tukarrebe bihi külle emrin sabin baidin ve tesehhereli bihil vücudi ya Allah (üç kere) mekkene minet teferruci fil seatı mülkike ve melekütike melekni ya Allah (üç kere) na siyete ziruhin nasiyetehü bi yedike ve neccini ya Allah (üç kere) min mucibati gadabike ve tuabbede ya Allah (üç kere) beyni ve beyne measıke ve en tudrikeni bi
hafıyyi lutfıke ya Allah (üç kere) ve en tusehhereli ve tümekkeneni min külle mauriydühü kema enneke tur- idiı inneke ala külle şey'in kadir feinneke en tel ga- niyyül hanıid veliyyil mecidil baisiş şehidül mubdiül muidül fealü lima türid ya bariü ya mabud ya maksud ya mevcud ya hak ya mabud ya men aleyhil asirü ye- sirün ya men biyedihil hayri ve ileyhil masir ve hüve alakülle şey’in kadir allahümme inni es elüke ya Allah en tekfini şerre ma yelicü fil ardi ve ma yahrucu minha vema vema yenzilü mines semai vema yarucu fiyha ve şerre külle zi şerrin ve şerre külle esidin ve esudin ve hayyatin ve akrabin ve külle şey in yekunu akuren ve şerre sakin il kura vel muduni vel husuni vel kılai vel ha- mayati ve sairil vahşiyyati ya Allah (üç kere) ya rab (üç kere) ya Rahman (üç kere) ya rahim (üç kere) ya Ma*lik (üç kere) ya muin (üç kere) ya had (üç kere) ya muhdi (üç kere) es'elüke bi hakkı fatihatil kitab en tüsehhirli külle şey'in ya vehhab (üç kere) ya rabbi külle şey'in ente kadirün alakülle şey'in asrif anni şerre külle şey'in ve barikli fiy hayrike külle şey'in ve sehhel li külle şey'in vasinin i min külel şey'in vagfirli külle şey'in batta la tes eleni annan şey'in birahmeüke ya erhamer- rahimin ya mucibes sailin ya rabbel alemin Allahümme hi hakkı Hazihil sureüş şerif fetil mübareketi bi fevazil- it. tefzili fil vücudi es'elüke en tetefezzele aleyye bi fazli- kel amini vücudikel kerim ya halim (üç kere) ya azim (üç kere) Allahümme inni es'elüke ya Allah ( üç kere) en terzukna rızken halalen mübareken tayyiben ve en lehezzebe ehlakana ya zelçudi vel ihsan vel fazli vel imtinani ya sultan ya deyyan ve en tebsuda lena min inay- etike ma kad tecudü aleyna hatta tetekalle be ileyke kulubena fiy bahri taatike ve ebsari besairina münevvereten bi bidayetike ya rabbel alemin Allahümme inna nes eliike ya Allah (üç kere) en te- hakkake ervahena bi hakaikil irfani ve en teteveccena biticanil kabulü vel ikram vel imtinan ya rabbel alemin Allahümme amin amin Allahümme inna nes elüke ya Allah (üç kere) en tutiye na sabren cemilen ve ferecen kariben ve ecren azimen ve kalben selimen ve lisanen zakiren ve sayen meşkur en ve zenben mağfuran ve amelen makbulen ve ilmen nafıen ve kalben haşien ve rızkan vasi en ve tevbeten nasuhen ve duaen müsta- ceben ve kesben tayyiben halalen ve imanen sabiten ve dinen kayyemen ve cenneten hariren ve izzen ve zefar- en ve fethan kariben ya hayren naşirine ya hayrel gafi- rine ve ya mucibe ibadikel muztarrine inneke ente rabbel alemin amin amin ve sallallahu efzele salaten ve ezka teslimin ala efzeli ibadike ecmain min ehlis seme- vati vel ardine muhammedin hatemel enbiyai vel mürselin ve ala alihi sahbihi ecmain salaten ve selamen daimine rakiyine mütelazimine ila yevmid din vel ham- dülillahi rabbil alemin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
labradora 21:15 25.05.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 23:59 25.05.16
Devrimci 00:11 26.05.16
FETHÜL BESAİR( GÖNÜL GÖZÜNÜ AÇAN)-Türkçe Meali.

Abdulkadir Geylani Hz. lerinin ikindi virdidir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“HAMD ÂLEMLERİN RABBİ ALLAH’A MAHSUSTUR” O Allah ki, gökleri ve yerleri boşlukta tutup bir düzen halinde hareket ettirendir. Yaratıkların hepsini belli kanunları ile sevk ve idare edendir. Ariflerin gönül gözlerini aydınlatandır, marifet ve yakin nuru ile o gözleri nurlandırandır. Her şeyin hakikatini araştırıp ancak Hakka bağlı kalan kişilerin esrar dizginlerini çekendir. Tevhit ehlinin kalplerini, şükredenlerin hamd anahtarı ile açandır. Kendisini sevenlerin dağınıklığını kendi kutsiyet haraminde toplayıp bir araya getiren ve onlara hıfz ve yakin ile birbirine bağlayıp aralarında aşinalık kurandır.

O’na hamd edenlerin hamdiinin fevkinde bir hamd ile hamdederim. Öyle bir hamdı ki, onda benim için Allah’ın hoşnutluğu, feyzi, hıfz-u amanı bulunsun, benim için zevkli bir pay ve azık olsun; beni ülke ve iklimleri, yönleri, kıtaları, şehirleri, hükümdar ve melekleri, felekler ve yıldızları yaratan alemlerin Rabbi, göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, yakınların ve uzakların Rabbi, önce gelenlerle sonra gelenlerin Rabbi, mukarrib meleklerin Rabbi, enbiya ve mürsellerin Rabbi ve bütün mahlûkatın Rabbi katında koruyucu olsun.

“O RAHMAN VE RAHİMDİR” Rahmetiyle de öncesizdir, her şeyi işiten ve bilendir. Çok yücedir, çok büyüktür, her şeye galiptir ve yegâne hikmet sahibidir. Öyle ki iklimleri ve ülkeleri en uygun şekilde yayıp düzenlemiştir. Musa as ı KELİM sıfatına has kılmış, Efendimiz MUHAMMED MUSTAFA SAV i peygamberler ve mürtseller arasından seçip kendisine HABİB edinmiştir. Kendisine RAHMAN ve RAHİM isimlerini vermiş ki bu iki isim hem çok büyük hem çok vergili ve cömertliği ifade eden sıfatlardır. Bu iki isimde her hastalığa karşı şifa bulunur. Her illet için tedavi yoludur. Her fakirliğe karşı zenginiğin ta kendisidir.

“MALİKİ YEVMİDDİN” MÜLKÜNDE Onunla çekişen, itişen yoktur. Ortağı yardımcısı, benzeri, dengi de yoktur. Varlık alemini düzene koymakta Onun bir planlayıcısı, veziri, yardımcısı da mevcut değildir. Bilakis O bütün alemlerin varlığından öncede mevcuttu. O hep KERİM bir hükümdar olarak kalacaktır. Ebediyyen O böyle devam edecek, bir sonu olmayacaktır. Onu tenzih ederiz.

Allah beni, bütün şeytanların ve hükümdarların kuşatmasından koruyup kendi kudret ve rahmeti ile kuşatmıştır. Bütün yakın ve uzakta olan şeylere karşı bana yardımcıdır.

İYYAKE NA’BUDÜ
Ey Mevlamız yalnız sana ibadet edeceğimizi ikrar ediyor sana karşı acz ve kusurumuzu itirafta bulunuyoruz. Sana iman ediyor ve diğer işlerimizde de sana dayanıyoruz. Sana sarılıyor ve seninle korunuyoruz bütün günahlardan senden başka ilah olmadığına şahadet ediyoruz Ey CELAL VE İKRAM SAHİBİ

“VE İYYAKE NESTAİN”
Dünya ve din işlerinden doğan bütün ihtiyaçlarımızda Allah’tan yardım bekliyoruz.
Allah’ım sapıtanları doğru yola eriştiren! Senden başka bize hidayet veren, bizi doğru yola ulaştıran yoktur. Sen bir ‘sin, eşin ortağın yoktur. Sen Hak olan yegâne hükümdarsın. Şahadet ediyoruz ki Efendimiz, Peygamberimiz, yol göstericimiz Muhammed as senin kulun resulün, habibin ve peygamberindir. O ümmi bir peygamberdir. Vaadinde sadıktır, güvenilirdir, bütün evet bütün mahlûkata rahmet olarak gönderilmiştir. Allah’ım salât-ü selam Ona, hanedan ve arkadaşlarına, Onun izinde olanlara, Ona varis olanlara, Ona uyan tertemiz kimselere olsun. Öyle selatü selam ki devamlı olsun, kıyamete kadar baki kalsın, birbirinden hiç ayrılmasın.

İHDİNAS-SIRATA’L MÜSTAKİME SIRATELLEZİNE EN ‘AMTE ALEYHİM

Peygamberlerden, sıdıklardan, şehitlerden, Salihlerden –ki bunlar en güzel arkadaşlardır-, meydana gelen ve daha başka varlıklardan vücut bulan alemlerin Rabbi, bizi dosdoğru yola ilet. Bu Allah’tan kuluna gelen bir fazilettir. İstikamet, din ve tazim ehlinin yolunu bilen olarak Allah bize yeter. Bu öyle bir yoldur ki, ihlâs ve teslim ehlinin Naim cennetine gönül verenlerin, senin veçhi kerimine gönül verip aşinalık elde edenlerin yoludur.

GAYRİ’L Mağdubi Aleyhim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahım , bize gazab etme; Senden istediğimizi bize apaçık kolaylaştır. Ey alemlerin Rabbi, halktan , cinlerden ve insanlardan merhametsiz , hayr ve iyiliğe engel, hased edici ve kin besleyici olanları bizden uzaklaştır, aramıza manevi perdeler ger.

VELEDDALLİN

Amin Allahım . ey mülkün haiki sahibi ve ey bütün ülkelerin hükümdarlarının sahibi ! senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederiz. Şüphesiz ki ben zalimlerdenim. Rabbim , rahmetinle bizi hazırlıklı eyle; bizi gam ve kederden kurtar, ey müminlerin kurtarıcısı! İçinde bulunduğumuz sıkıntıya karşılık ferahlatıcı kapılar aç, ey yardım isteyenlerin yardımına koşan , bizi kurtar!

Allahım , arif kişilerin gönlünde olan yerini hürmetine senden istiyoruz. Sana yakındercede bulunan mukarribinin gönül tahtında oturan cemal sırrının celal ve kemalinin aşinalığı, kurtuluş yollarını bulmuş sadatın tariklerinin inceliklerini, senin için ağlayanların gönüllerindek korku ve tevazu yaşları, senden korkanların kalğplerindeki ürperme ve titreme, sana vuslat peyda edenlerin düşüncelerindeki kuşların terennümü, günahkarların ağlayıp inlemesi, gözyaşları döküp paraanması, zikredenlerin dillerinden dökülen hamd,ululama, tevhit ve tazim,sana talip olanların meselelerin kaleme dökülüşü ve bunu birbirlerine göndermeleri , aynel yakine bakanların gözlerinin bakışlarındaki bakış ve keşifler, senin varlığın keyfiyetsi olan mevcudiyeti ve sevgililerin gönüllerindeki sırların derinliklerinde sana has olan vucutları hürmetine gönül bahçemizde TEVHİT ve TA’ZİM ağaçları dik taki bununla tekdis ve tesbih meyvelerini senin lutuf ve ihsan elinin parmaklarıyla toplayalım.

Allahım basiretlerimizin gözlerinden önümüzde engel olan perdeleri aç. Bizi , sana zarilik oklarını atan ve bununla isabet kaydeden kullarından eyle! Ve bizi organlarını hizmetinize çağırdığınızkimselerden bu çağrıya gönülden cevap verenlerden ve inayet ehlinin havasından kıldığın kişilerden kıl.

Allahım kalplerimizin velayet toprağı kuruyup verimsiz hale gelmiştir. Onu velayet yağmuruyla sula, ta ki yeşerip yemyeşil olsun, çiçek açıp kabul ve iman fesleğini bitirsin, bu yeşillikte kendini gösteren goncaları (rahmet ve hidayet) bakışlarıyla aç. Böylece bunun ferahlik bülbülünün özü, çeşitli dallar üzerinde öten bülbüller gibi terennüm etsin.Kendilerine sunduğun nimet ve ihsana karşılık şükredip zikretsin.

Allahım bizden dua , senden kabul; bizden umut okunu atmak , senden onu hedefine ulaştırmak.

Allahım bizi, sevgili bulunduğunu yani sevildiği halde dua edip duası kabul olunan ve karşılığı kendisine verilen , mahrum edilmeyen kullarından eyle.

Allahım bizler senin fakir, zayıf , imkanı kıt miskin kullanırınız; senin lutuf eşiğinde bekleşiyor, inayet şarabının en çok srhoş edenini bekliyoruz. Taki senin sarhoş edici inayet perdesinin sekresinden hayranlık içinde sabahlayalım.

Himmet ve azim vasıtasını , iyilik ve kerem eteğine yapışarak tam bir ciddiyetle sana doğru çevrilen ztlardan eyle. Cidden biz bütün ağırlığımızın yükünü senin kudsiyet sahana indirdik. Böylece sana yakınlık ve ünsiyetinden esen nefhaların kokusuyla mest olduk.

Ey her amelin karşılığını adalet ölçüleri içinde değerlendiren! Senden uzak kalmanın hicran ateşinden sana sığınıyor, senden eman diliyoruz. Artık bizim sana olan bağlılığımız ve yalnız seninle karar kılmamaızın sesini işit! Şüphesiz ki bz bütün işlerimizde ancak sana tevekkül ettik. Senden başka hiçbir sığınak ve kurtuluş yeri yoktur. Senden yine sana sığınıyoruz. Allahım bizi doygun kılacak ölçüde rahmetinle sula.ve bize yetecek kadar kendi bereketinden indir. Bizi imtihan edip bağlılık nispetimizi meydana çıkaran belayı bizden defeyle. Bize, iyi amelden, bizi kurtaracak nisbette ilham eyle. Bizi kötü durumlara düşürecek kötü amelden de kurtar.hidayet nurundan bir parçacık üzerimize dök, o kadar ki bizi senin sevgine yaklaştıracak ve bizi dosdoğru dirayet sahibi kılacak ölçüde olsun. Bizi üzecek gazabını bizden defet bize hayat verecek marifet nurundan kalbimize yerleştir. Ayaklarımızı sırat üzerinde tesbit edecek ölçüde sarsılmaz bir inanç bize rızık eyle. Bu iman zahiren ve batınen bizde bulunan her türlü hastalığa karşılık tam bir şifa olsun.

Allahım sendeb hayır anahtarlarını istiyor ve bunun en toplayıcı ve en kamil olanını bekliyoruz. Hayrın evvelinide, sonunu da , görünenide görünmeyeninide istiyoruz. Halkın hayırlısı olan Muhammed as ın fazilet dizisinde bizi bir inci eyle.

Hamd sana mahsustur ey alemlerin Rabbi.

Allahım , ey sapıtmışları doğru yola eriştiren! Şüphesiz ki senden başka bizi doğru yola erşitirici yoktur. Ey alemlerin Rabbi

Ey sapıtan ve saptıran kullarını hidayete eriştiren, bizi kendine yaklaştır. Ey alemlerin Rabbi Amin. Senden korkmamız hususunda bizi emniyete kavuştur. Ey korkanlara güvenlikler bahşeden, ey alemlerin Rabbi.

Allahım sen istiyoruz; ya Allah ya Allah, ya Allah . kendi hoşnutluğun le bizeihsanda bulun. Ey önce gelenlerle sonra gelenlerin dizginini elinde tutan ve bütün alemler üzerinde mutlak hükümran bulunan. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Şüphesiz ki ben kendine yazık edenlerdenim.

Allahım bizi rahmetine eriştir, ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni. İçinde bulunduğum sıkıntıyı benden gider. Ey bütün mahlukatın sıkıntılarını giderip onları huzura kavuşturan.

Bizi gam ve kederden kurtar, ey müminleri kurtaran. Kendi rahmetinle bize merhamet eyle. Ey alemlerin Rabbi.

Allahım senden istiyorum ; ya Allah ya Allah, ya Allah. Senin ezeli olan ismine doğru bana sair yolları ve kapıları aç. Ve bununla her ilmi ve her güçlüğü bana kolaylaştır. Her kolay olan işide bununla bana dahada kolaylaştır. Bütün zor ve uzak işleri bana bununla yaklaştır ve bununla bana bir nice varlığı musahhar eyle. ; ya Allah ya Allah, ya Allah. Kendi mülkünün genişliği içinde ferahlamamı sağlamlaştır ve kendi mülkütünde beni bir nice şeylere sahip kıl. ya Allah ya Allah, ya Allah.

Her canlının dizgini senin elinde. Beni kurtar; ya Allah ya Allah, ya Allah. Senin gazabını getiren hususlardan beni halas eyle ya Allah ya Allah, ya Allah. Benimle sana karşı günah ve isyanda bulunmaklığım arasını açıp beni ondan uzaklaştır ve beni lutfun gizliliğine eriştir.

ya Allah ya Allah, ya Allah. Arzu ettiğim bütün işleri bana musahhar eyle ve imkan sahibi kıl. Nasıl ki sen her şeye gücün yettiğini irade ediyorsun. Şüphesiz ki sen yegane zengin , övülmeye en layık yegane sahipsin. Şan ve şeref sahibisin, ölüleri kaldırıp haşredersin, her şeye şahit olansın. Her şeyi varedip imkan sahasına getirensin, her şeyi kendine döndürensin. Dilediğini layıkı le yapansın. Ey yaradan , ey ibadete layık olan, ey yegane maksut olan, ey hep var olan, ey hak, ey mabud, ey kendisine güç şeyler kolay olan, ey hayrı ve iyiliği kudret elinde bulunduran, dönüş san olacaktır. Sen her şeye kadirsin.

Allahım hakikat ben senden hayr ve inayet istiyorum. ya Allah ya Allah, ya Allah . yeryüzüne giren ve çıkan şieylerin , gökten inen ve oraya doğru yükselen ve şer sahibi olan her şeyin şer ve kötülüğüne karşılık bana kafi olamnı istiyorum. Ayrıca her çeşit aslanın , yılanın ve akrebin, saldırıcı olan her şeyin şerrine ve köy ve kasabalarda, hisar ev kalelerde bulunan şerlere ve her çeşit mahlukata karşı bana yeterli ve yardımcı olmanı diliyorum.

Ya Allah ya Allah, ya Allah,ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi ,ya Rahman ya Rahman ya Rahman, ya Rahim ya Rahim ya Rahim Ya malik ya Malik ya Malik, ya muin ya Muin ya Muin, ya Hadi ya
Hadi ya Hadi ya Muhdi ya Muhdi ya Muhdi Fatihatü’l kitab hakkı için senden her şeyi bana musahhar etmeni diliyorum.

Ya Vehhab ya Vehhab ya Vehhab ey her şeyin Rabbi. Sen her şeye kadirsin her şeyin şerrini benden çevir ve her şeyin hayrını bana mübarek eyle. Her şeyi bana kolaylaştır ve beni her şeyden koru. Her şeyi bana bağışla. Kusurlarımı temizle taki benden bir şey sormayasın. Ey merhamet edicilerin en çok merhamet edeni ey dileği arzedenlerin elinden tutucu ve ey alemlerin Rabbi.

Allahım ya Allah ya Allah, ya Allah bana helal mübarek ve tertemiz bir rızık ihsan etmeni diliyorum. Ey cömertlik ihsan, fazilet, minnet sahibi olan Allahım ahlakımızı düzeltip tertemiz ylemeni istiyorum.

Ey saltanat sahibi, ey mücazat ve mükafatı hakkıyla veren, inayetinden bize manevi sofralar aç, bize olan cömertliğini genişletip aç ta ki sana itaat deryasında kalplerimiz sana çevrilip dönsün, basiret gözlerimiz hidayet nurunla aydınlansın ey alemlerin Rabbi..

Allahım, ya Allah ya Allah, ya Allah ruhlarımızı irfan hakiktleri ile gerçeğe eriştirmeni , kabul tacıyla bizi taçlandırmanı, kerem ve minnetinle bizisüslemeni istiyoruz. Ey alemlerin Rabbi olan Allahım amin amin

Allahım ya Allah ya Allah, ya Allah bize sabrı cemil , yakin bir sevinç, büyük bir sevap, sapasağlam bir gönül, zikreden bir dil, övgüye ve şükre layık bir gayret, bağışlanacak günah, kabul olunacak amel, yararlı bir ilim, korkan bir kalp, geniş bir rızık, dönüşü olmayan bir tevbe, kabule şayan bir dua, tertemiz bir kazanç, helal bir lokma, sabit bir iman, sağlam bir din, gönül okşayıcı bir cennet, izzet, zafer, fetih ve yakın bir nusret ver. Ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey bağışalayanlrın en önde gideni, ıstırapta kalmış kullarının duasını kabul eden, şüphesiz ki sen alemlerin Rabbisin. Amin amin amin
Allahım en üstün salat , en olgun teslim kulların en üstününe olsun ki o kul nebilerin ve rasullerin sonuncusudur, peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Salatü selam o peygamberin hanedanına ve bütün ashabına olsun. Onlar hakkındaki bu temiz duamız ve senin selamın kıyamete kadar devam etsin.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.

ALINTI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 00:12 26.05.16
Oldukça değerli bir konu.Allah Razı olsun Güneş kardeşimiz.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Varlığımın değerini bilmeyenleri,yokluğumla terbiye ederim.oynamak

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
develi60 00:45 26.05.16
Devrimci 17:06 30.05.16
develi60 Nickli Üyeden Alıntı:
allah razı olsun
Amin ve Ecmain.Konu güncel.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Varlığımın değerini bilmeyenleri,yokluğumla terbiye ederim.oynamak

"Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
Hz. Muhammed

Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmtsirin 03:53 07.08.16
yakamoz_ngu 12:18 07.08.16
Allah razı olsun emeğinize sağlık..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 23:39 07.08.16
1 2 3 4