Dualar & Dua Kardeşliği

ism-i Azam duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>ism-i Azam duası
madlen 01:07 05.02.17
Yâ Rahman Yâ Rahim(3), Yâ Hannan Yâ Mennan(3), Yâ Hayy Yâ Kayyum(3), Yâ Rab(3), Yâ Allah(3)….


Allahu lâ ilahe illâ hüvel Ahadüs samed.Ellezi lem yelid velem yuled ve lem yekünlehu küfüven ehad….Allahümme innî es’elüke bi enne lekel hamdü lâ ilahe illa ente Yâ Hannânü Yâ Mennân. Yâ bedîa’s semavati vel ard. Yâ Zel Celali Vel İkram….Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azîm.Allahümme innî es’elüke

Yâ Kadim,Yâ dâim,Yâ Ferd,Yâ Vıtır,Yâ Ahad,Yâ Samed,

Yâ Hayy,Yâ Kayyum,Yâ Zel Celali Vel İkram. Hasbiyellah lâ ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül Arşil Azîm….Elif, Lam, Mim. Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyul kayyum.

Ve ilâhüküm ilâhüv vahid. Lâ ilahe illa hüver rahmanür rahim…Allahümme Yâ Vedud(3), Yâ Zel Arşül Mecid,Yâ mübdiü,

Yâ müidü,Yâ fa’alen lima yüridü, Yâ zel izzetülleti la türam,vel mülküllezi la yüdam, Yâ men ala nurehû erkâne arşihi,Yâ müğis eğısni(3), inneke ala külli şeyin kadir….Lâ ilahe illalah, El halim,El Kerim, Lâ ilahe illallahü sübhane rabbül Arşil Azîm. Lâ ilahe illallahü sübhane rabbül semavati vel ardi ve rabbül Arşil Kerim….Allahümme Yâ muhricil nebat, Yâ camiül şetat, veya mühyil izâmül rüfat, veya mücibül daavat, veya kadil hâcât, veya müfricül kerübat, min fevkı seb’a semavat, veya fatihü hazainül kerâmât, veya malikü havaicül alemin, semia sem ükel esvât, ve ehata ilmüke bi külli şey in, es’elüke allahümme bi kudretüke ala külli şey in Ve bi istiğnâüke an cemiü halkıke ve bi hamdike ve mecdike en tecüdü aleyye bi haceti….Allahümme inneke melikün muktedir ve inneke ala mâ teşâ’ü kadir, Allahümme in kânet zünubî sulifet vehtelefet vechetî ve azümet hatietî ve halet beynî ve beyne kadaü haceti fe innî es’elüke bi celali vechüke ve azimü afvüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem en tağfirli ve terhamni ve tefrüc annî Yâ Muhammed,Yâ Ahmed, Yâ Ebel Kasim, innî etevesselü ve eteveccehü bike ilellahi taala li yağfirli ve yerhamni ve yakdi haceti ve havaici ve yefrüc kerbi ve hemmi ve ğammi….


Allahümme innî es’elüke bi ismikel azîmi bismillahirrahmanirrahim. Ellezî lâ ilahe illa hüve alimül ğaybi şahâdeh. Hüver rahmanirrahim. Es’elüke bi ismikel azîmi ellezî meleessemevati vel ard. Ve es’elüke bi ismike bismillahirrahmanirrahim. Ellezî anet lehül vücuhu haşaat lehül es vatü ve vecelet el kulübü min haşyetihi en tüsalli ala seyyidena muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.Ve en takdı haceti ve hiye….


Allahümme innî es’elüke bi ennî eşhedü enneke entallah lâ ilahe illa ente el-ehadüs samed.Ellezî lem yelid velem yuled velem yekünlehu küfüven ehad….


Allahümme innî es’elüke bismike’t tahiri’t tayyibi’l mübareki’l ehabbi ileyke, ellezî iza dûite bihî ecebte, ve iza süilte bihî a’tayte, ve ize’s türhimte bihî rahimte, ve ize’s tüfricte bihî ferrecte….


Bismillahirrahmanirrahim.Sebbaha lillâhi mâ fis semâvâti vel ard. Ve hüvel azizül hakîm. Lehû mülküs semâvâti vel ard. Yuhyî ve yumît. Ve hüve ala külli şey’in kadîr. Hüvel evvelü vel ahıru vez zâhiru vel bâtın. Ve hüve bi külli şey’in alîm. Hüvellezî halekas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arş. Ya’lemû ma yelicü fil ardı ve mâ yahrucü minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya’rucü fîha. Ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne besıyr. Lehü mülküs semâvâti vel ard. Ve ilellâhi türceul ümûr. Yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâra fil leyl. Ve hüve alîmüm bi zâtis sudûr.

Levenzelna hazel kur’ane ala cebelil leraeytehu haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Ve tilkel emsalu nadribuha linnasi leallehum yetefekkerun. Huvallahüllezi la ilahe illa hu. Alimül ğaybi veşşahadeh. Huverrahmanurrahim.

Huvallahüllezi la ilahe illahu.Elmelikul-kuddüsüs-selamül-mü’minül-müheyminül-azizül-cebbarul-mütekebbir. Subhanellahi amma yüşrikun. Huvellahul-halikul-bari’ul-musavviru lehul esmaül hüsna. Yüsebbihu lehu ma fissemavati vel ard. Ve huvel azizul hakiym….NOT: (...) üç noktadan sonra niyet ve dua ediniz..her satırdakilerin ismi azam olduğu veya ismi azam içinde saklı olduğu, kaynaklarda işaret buyrulmuştur.Doğrusunu Allah Bilir(c.c)

KAYNAKLAR: SÜNENİ MACE,,HAYATÜS SAHABE,,EL AFAK(imamı Gazali),,HAZİNETÜL ESRAR(Seyyid Muhammed Hakkı),,ŞEMSÜL ARİF(imam Ahmed bin Ali el Buğni),,HAVAS UL HAVAS(Seyyid Süleyman el Hüseyni),,FUTUHATI MEKKİYE(Muhiddiyn i Arabi)

Tecrübe edilmiş ismi a'zam duası.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:41 20.04.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ankebût 23:47 10.03.19
grafifi 03:10 21.03.19
EywALLAH kardeşim paylaşım için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
grafifi 05:42 21.03.19
islamkalesi 08:14 21.03.19
Yaw kardeşler bir zahmet arapçalarını da yazabilir misiniz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi