Dualar & Dua Kardeşliği

Hizb-i Muhammed (S.a.v) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Dualar & Dua Kardeşliği>Hizb-i Muhammed (S.a.v)
madlen 01:16 05.02.17
Bismillâhi'r Rahmâni'r Rahîm


Allahümme yâ Alimes sırrı ven necvâ

Ve yâ kâşifed durri vel belvâ

İc’âl li emri ferâcen ve mahrâca

Bi rahmetike yâ erhamer rahımîn

İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn

Allahümme lekel hâmdü ve ileykel

müstean

E-Lâ ilellâhi tesıyrul ümur

Fe se yekfiykehümüllâhü ve

hüves Semiu'l alîm.

Ve sallellâhu alâ hayri hâlkıhi.

Muhammedin ve alihi ve sahbihit

tayyibinen tahirine ve selleme

tesliyma.

Allahümme sarrif anni emsalehu

yâ settarâl uyub

Allahümme inneke dâîmun lâ ilâhe

illâ ente bi rahmetike yâ erhamer rahımîn.

Ve lâ hâvle ve lâ quvvete illâ billâhil

aliyyil azîm.

Elif -Elif Lâm Mîm zâlikel kitabu lâ raybe fiyh.
Be- Beraetün minellâhi ve Râ's'ûlihi illellezine

ahedtüm minel müşrikin.
Te- Tebbed yeda ebi lehebin ve tebbe mâ

ağna anhü mâlüh.
Se-Sümme evrâsnel kitâbellezinastafeyna

min ibadina,
Cim-Cennatü adnin yedhuluneha

yühallevne fiyha.
Ha-Ha Mîm Âyn Sin Qaf.
Ha-Hatemellâhu alâ kulubihim ve

alâ Sem’ıhim ve alâ ebsarihim ğışaveh.
Dal-Demmerâllâhü aleyhim ve lil kafirine

emsalüha.
Zel-Zerni ve men haleftü veıyda.
Râ-Rubema yeveddüllezine keferu

lev kanu müslimin.
Ze-Züyyine linnâsi hubbüş şehevat.
Sin-Selâmun alâ Nûhın fil âlemîn.
Şın-Şehidellâh.
Sad-Sad sad vel Kûr'ân-i ziz zikr.
Dad-Darâbellâhu meselen lillezine

keferu vemreate Nûhın vemreate Lût.
Tı-Tâ-Hâ mâ enzelna aleykel Kûr'âne li teşka.
Zı-Zaheral fesadü fil berri vel bahr.
Âyn -Âmme yetesaelun.
Ğayn-Gafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ikâb.
Fe-Fe lâ ve Rab'bike lâ yü’minun.
Qaf-Qaf vel Kûr’ânil mecid.
Kef-Kellâ sevfe ta’lemune sümme

kellâ sevfe ta’lemun.
Lâm-Lev enzelna hazel Kûr’âne

alâ cebelin le raeytehü haşia.
Mîm-Muhammedün Râ's'ûlullâh.
Nun-Nun vel qalemi ve mâ yesturun.

Ve lillâhil esmâu'l husna.
He-Huvallâhûllezi.
Lâmelif -Lâ ilâhe illâ hüve küllü şey’in

hâlikûn illa vecheh.
Ye-Yâ’lemû mâ beyne eydiyhim

ve mâ halfehûm ve ilellâhi tûrceul ûmur.

Yâ Allahu, yâ Rahmânû, ya Rahîmû.

Yâ Allahu lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ

şerike leh lehül mülkü ve lehül hâmdü

ve hüve alâ külli şey’in qâdir.

El hâmdü lillâhillezi lâ ilâhe illâ hüvel

Hayyu'l Qayyûmü ve netubü ileyhi

nes’elühüt tevbete vel mağfirete vel

inâyete vel hâmdülillâhi ve sübhanellâhi

vallâhü akbaru ve lâ hâvle ve lâ quvvete

ilâ billâhil aliyyil azîm.

Bi fadlike ve kerâmike ve lutfike ve rahmatike

yâ erhamer rahımîn.

Ve sallellahu ala seyyidina ve nebiyyina

Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeîn


Â'mîn.Â'mîn.Â'mîn
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 10:32 20.04.17
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 01:12 08.08.18
Cevapla Up