Dualar & Dua Kardeşliği

Büyük Dua (İbn Arabi) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Dualar & Dua Kardeşliği>Büyük Dua (İbn Arabi)
Havasokulu 00:24 07.02.17
Büyük Dua (İbn Arabi)
'Hizbu'd-devri'l alâ'

Şeyhu'l Ekber

Muhyiddin İbn. Arabi (k.s.)nin

Yüce Dua'sıÇok kıymetli adeta hazine diyebileceğimiz bu dua, Gavsu'l Azam Abdulkadir

Geylâni (k.s.) Hazretleri'nin manevi evladı, manada onun elinden de edeb hırkası

giyen Hz. Şeyhu'l Ekber'in büyük duasıdır.Efendimiz s.a.v'in:

'Dua ibadetin özüdür.'

'Dua kulluğun açığa çıkışıdır.' Buyurması.. Ve Hak Celle Celalehu'nun

'Rabbinize yalvara yakara dua edin, O'na korku ve ümit ile dua edin.'

ilahi emri gereğince"¦'Dua edin size icabet edeyim.' Hak teala'nın müjdesinden hareketle siz kıymetli

okuyucularımızın da Cenab-ı Şeyhin bu duasından faydalanmaları için duanın Türkçe

harflerle okunuşu, ardından manası ve Arapça olarak orjinali de kitabımızın bu

kısmına ilave edilmiştir.Hizbu'ddevri'l alâ' (Yüce dua) da bulunan ayetlerin de hangi surede bulunduklar ı

parantez içersinde verilmiştir. Ve manâsının anlaşılmasında kolaylık olması için

paragraf başlarına da numara konulmuştur. Aslında numara bulunmamaktadır.

Dolayısıyla duanın okunması sırasında numaraların okunmasına da gerek

yoktur.Allah C.C. bu duadan ve gönle girmiş olanların dualarından daim faydalanmayı

nasip eyleye.Unutulmamalıdır ki

Dilekler söylene söylene dualaşır

Dualar da söylene söylene gerçekleşir.

Siz okurlarımızında Hakk'ın rızasına uygun dua etmenizi ve dualarınızın

gerçekleşmesini Cenab-ı Hak'dan niyaz ederiz.

AMiN.

Büyük Dua 'HİZBU'D DEVRİ A'LÂ'NIN Türkçe ManasıBismillahirrahmanirrahiym1) Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan, Ey kendi varlığı ile kâim olup,

mevcûtadı varlığı ile var kılan Kayyum olan Allah'ım, Seninle korundum lütfen beni

koru. Bismillâh, zırhıyla hakikâtiyle, korunmasıyla, kifâyesiyle de bunu ikrâm eyle Yâ

Rabbi.2) Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan Ahir olan Allah'ım,

Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh; hazinesinin dairesinin içindeki gaybî sırlarla, o

kıymetli dâirenin içerisine lütfen beni de sok Yâ Rabbi.3) Ey hoşgörülü Haliym olan, Ey her türlü şeyi örten, kapayan gizleyen Settâr

olan Rabbim, Ve'tesimû bihablîllâhi âyetinin sırrıyla, tesettürü, hicâbi korunma ve

kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi nasip eyle.4) Ey her şey'i ihâta eden, kuşatan Muhît olan, ey kudreti her şey'e yeten Kâdir

olan Allah'ım, Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâh âyetinin bereketiyle, emniyet

sûrûruyla, giysilerin en hayırlısı olan takvâ libasından giyinenlerden olmayı, âziz ve

güçlü kuvvetinle lütfen nasip elye Yâ Rabbi.5) Ey Kârib, Ey Mucîb, Ve mahüm bi darrine bihî min ehadin illâ biiznîllâhi

âyetinin mânâsıyla, korunmasıyla, hürmetiyle lütfen beni, nefsimi, ailemi, dinimi,

malımı, evlatlarımı, evimi icâbet eyle, koru ve kurtar Yâ Rabbelâlemiyn.6) Ey belâları reddeden Mâni olan, Ey faydaları veren Nafi olan Allah'ım,

Ehâzetuhû ğâşiyetün min a'zâbîllah âyetlerinle, Esmâlarınla, kelimelerinle,

şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veyâ haklarımı gasb

etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru Yâ Rabbi.7) Ey zillete düşüren, değersiz kılan Muzill olan, Ey zarar vereni yaptığının

karşılığıyla ödeştiren Muntakim olan Allah'ım, zulmedici kulların ve onların

yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine kalplerine,

basiretlerine Femen yehdîyhî min ba'dillâh âyetindeki gibi bir perde koyarak,

kurtarıcım ol lütfen Yâ Rabbi.8) Ey izhâr ettiklerini geri alan ve her şey'i kudreti altında tutan Kâbız olan, Ey

dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhâr olan Allah'ım bana tuzak kuranların

mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı Fe mâ kâne lehû min fi'etin yensurûnehû

min dûn'îllâhi âyetinin sırrıyla, mânâsıyla, yardımcı olduğun kullarının arasına beni

de lütfen dahil eyle, tuzakçıları da rezil, mağlup ve perişan olarak reddet, kifâyet eyle

onları Sana havâle ediyorum Yâ Rabbi.9) Ey Zâtına ve Sıfâtlarına fenâlık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur

bulunmayan Subbûh olan, Ey, mukaddes ve arı Kuddûs olan Allah'ım, Akbil velâ

tehaf inneke min'el âminîne' bi fadzlîllâhi âyetinde ki münacâtın lezzetini lütfen

bana tattır ve bu âyetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içersinde bulunanlardan olmayı da

lütfen nasip eyle Yâ Rabbi.10) Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Dârr olan, Ey

ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan Rabbim, Fe kuti'a dâbir'ul

kavm'illezîne zalemû, velhamdülillâhi rabb'il â'lemîyn âyetinin sırrıyla, zulme

saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir çok şükürler olsun Sana. Lütfen yine zalimlere

(âyette bahs olunanlar misâli) vebâlini, nikâlini, zevâlini tattır Yâ Rabbi.11) Ey yakîn hâlini yaratan Selâm olan, Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrâkı

oluşturan Mü'min olan Allah'ım, düşmanların devletine karşı Lehüm'ül büşrâ fi'l

hayâtiddünyâ ve fi'l âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh âyetinle dünya hayatı için

müjdeler verdiğin, dünya ve âhiret hayatı için ise sözlerinde, vaadlerinde bir değişiklik

bulunmayan Rabbim.. Bu âyetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle Yâ Rabbi.12) Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A'zîm olan, ey izzet bahşeden ve dileğince

değerli kılan Muizz olan Allah'ım, Ve lâ yahzünke kavlühüm inn'el İ'zzete lillâhi

âyetinde ki sırrınla, celâllik sultanlığının, saltanatının ve gururunun verdiği azametli,

korkutucu tacınla beni taçlandır lütfen Yâ Rabbi.13) Ey Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celîl olan, ey sonsuz

mânâlara sahip, yeğane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle

değerlendiren Kebîr olan Allah'ım, Felemmâ ra'eynehû ekbernehûnne ve

kataâ'ne eydiyehünne ve kulne hâşalillâhî âyetinin sırrıyla verdiğin celâllik,

mükemmellik, ikbâllik, yüce azâmet ihtivâ eden cübbeyi bana da giydir Yâ Rabbi.14) Ey eşi benzeri olmayan A'zîz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek

mutlak varlık Vedûd olan Allah'ım, Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû

eşeddu hubben lillâh âyetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakînlığıyla bana karşı

kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle.. ki böylece bu kullarının gönülleri

itaat etsinler ve boyun eğsinler Yâ Rabbi.15) Ey apaçık ortada, algılanabilen Zâhir olan, Ey gizli, ortada olmayan,

algılanamayan, Bâtın olan Rabb'im lütfen Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilleten

a'lâ'l mü'minîne ei'zzeten a'lâ'l kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi âyetinin sırlarının

ve nûr'unun verdiği gücü benim üstüme de gönder, bana da ikrâm ve ihsân eyle, o

kulların gibi sevilmeyi, sevmeyi, mü'minlere karşı yufka yürekli olmayı, gerçeği

örtenlere karşı da senin yolunda cihâd ehlî olmayı lütfen nasip eyle Ya Rabbi.16) Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkânsız, ihtiyaçtan, beri Samed olan,

ey açığa çıkaran idrâk ettiren, kendisiyle irşâd olunan Nûr olan, sermedî olan

Allah'ım, Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye'lillâh âyetinin sırrıyla vechimi

(Yüzümü) işrâk, ünsiyet ve cemâlinin nûruyla lütfen aydınlat Yâ Rabbi.17) Yâ Bedîa's semâvative'l arz Yâ Zelcelâli ve'l ikrâm, Ey Tek, varlığında

benzeri olmayan, şey'leri icâd eden, göklerin ve yerin Nûr'u Cemâli, Ey Celâl ve

mutlak hüküm ve ikrâm sahibi Allah, vehlul u'kdeten min lisânî yefkahû kavlî (Hz.

Musa'nın duası) âyetinin sırrıyla, mânâsıyla (Musâ Aleyhisselâm'ın dilini çözdüğün

gibi) lütfen bana da üstünlüğümü, belâgatimi ve fasihliğimi ikrâm eyle Yâ Rabbi.18) Allah'ım «Sümme telînü cülûduhum ve kulûbuhum lî zikrîllâhi» âyetinin

sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri

ve yürekleri Allah'ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle

inceliğinle lütfen acı Yâ Rabbi.19) Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren Cebbar olan, Ey

dilediği her şey'i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah'ım, Ve me'nnasru illâ min

i'ndi'llâhi âyetinin sırrıyla, lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle,

dayanıklığıyla, düşmanlarının zorbalığına ve güçüne karşı bana heybetini ve

yüceliğini zırh gibi giydir Yâ Rabbi.20) Ey açan, yayan, genişlik veren Bâsit olan, Ey sürekli aşama (feth) kapıları

açan, tüm kapanıklıkları geçiren, Fettâh olan Allah'ım, lütfen Rabbişrah lî sadrîy ve

yessirlîy emrî âyetinin sırrıyla bana da bu âyetin verdiği meserresi (bilinç aydınlığını)

kolaylaştırır ve sevinci lütfen dâim ikram eyle Yâ Rabbi.21) Kolaylık verici, hoş tutucu Rabb'im, lütfen Elem neşrahleke sadrak âyetinin

sırrıyla, bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, açıklık, aydınlık

(nûr) ikrâm eyle Yâ Rabbi.22) Yâ Rabbî, Yevmeizin yefrahul mü'minûne bi nasrîllâh âyetinin sırrıyla,

müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek, feraha kavuşturduğun

mü'min kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.23) Ey lutûf sâhibi, birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcût Lâtîf

olan, Ey son derece merhametli Raûf olan Rabb'im, Ve tatmainnu kulûbühüm

bizikr'îllah âyitinin sırrıyla, kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, imân nasip ettiğin

kulların gibi benim kalbime de lütfen imân, huzur ve sukûnet ikram eyle"¦24) Ey sabırla, rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabûr olan, Ey ikrâm

ettiklerinin değerini bilene, şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekûr olan Allah'ım,

Kem min fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâhi âyetinin sırrıyla ve

izninle, sabırlı olan sabitliğinin, sadâkatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lutf eyle,

ikram eyle Yâ Rabbi.25) Ey koruyan, muhâfaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen Hâfiz olan, ey vekîl

tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekîl olan Allah'ım, Lehû

mua'kibâtun min beyn'î yedeyhî ve min halfiîhi yahfizûnehû min emrîllâh

âyetinin sırrıyla, şâhidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden,

arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan, (her yönden) koru,

koruyucum ve vekilîm olan Allah'ım.26) Ey kendi varlığı ile mevcûdatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Dâim olan

Allah'ım, Ve keyfe ehâfu mâ eşrektüm ve lâ tehâfûne ennekûm eşrektüm billâh,

âyetinde sözü geçen, burhân sâhibi kimselerin, (şirk ehlî olmayan) dayandığı gibi

benim de ayaklarımı yolunda sâbit eyle lütfen Yâ Rabbi.27) Ey güzel Mevlâm, Ey güzel Kurtarıcı, E'tet'ethizünâ hüzûven kâle eûzu

billâh âyetinin sahibi olan kimseyi gâlib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı gâlip

eyle lütfen Yâ Rabbi.28) Ey talep ettiren Tâlib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini ikrâm eden yeğane

Gâlib olan Allah'ım, İnnâ erseinâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu'minû

billâh âyetinin sırrıyla, imânıyla, bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeci olarak

Rasûlün Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimizi âzizlikle, heybetlikle,

desteklediğin gibi beni de lütfen destekle Yâ Rabbi.29) Ey kifâyet eden, yeten, yetişen, el veren Kâfi olan, ey şefaat eden, şifâ veren

Şâfî olan Allah'ım, lütfen beni «Lev enzelnâ hâz'el Kur'âne a'lâ cebelin lareeytehû

hâşia'an mutesaddian min haşyet'illâh» âyetinin sırrıyla, verdiğin faydaların ve

birikintilerin yüzüsuyu hürmetine düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifâyet eyle,

yardımcım ol lütfen Yâ Rabbi.30) Ey karşılıksız olarak ihsânda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı, Ey sonsuz

mânâlarıyla sürekli rızık verici Rezzâk olan Allah'ım, Kulû veşrebû min rizkîllahî

âyetinin sırrıyla rızıklarda sağladığın kolaylığı, musahhar kılmasını kabul edilmesini

bana indinden lûtfet Yâ Rabbi.31) Ey Tek, yardımcı, hâmi, dost, dilediğine arka çıkıp onları kemâle ulaştıran Velî

olan, Ey yüce fevkalâde yüksek A'lîy olan Allah'ım, Zalike min fadzlîlâh âyetinin

sırrıyla inâyetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selâmetle

korumakla, sahip çıkmakla bana Velîlik yap (sahîp çık), imdâd eyle lütfen Yâ Rabbî.32) Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yeğane zenginlik sahibi Gâniy olan

Allah'ım İzâ fea'lû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zeker'ûllâhe festağferû

lizünûbîhim ve men yağfir'uzzunûbe illâllah âyetinde zikrolan Rasûlünün yanında

seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikrâm ittiğin gibi lütfen bu vesileyle bana

da affınla, saadetle ikrâm eyle..Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakîm olan, Ey Tek,

tövbeleri kabul edici Tevvâb olan ve Ey Tek, va'adinde sadık, sözünde duran,

nimetleri herkese ihsân eden, muhsin Berr olan Allah'ım, onların bilinçlerine nasûh

tevbeleri ikrâm ederek nasûh tevbesinin oluşmasını sağladığın, ikrâm ettiğin gibi

bana da lütfen nasûh tövbesi ikrâm eyle Yâ Rabbi.33) Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş 'TEK' Vâhid, Ahad, olan

ALLAH, Fea'lem ennehû lâilâheilâllâh, Senin sözün ve takvâ olan bu âyetinle

sevgilin Rasulûn Muhammed Sallallahû Aleyhi Vessellem Efendimizi bağladığın gibi

lütfen bizleri de bu âyetin sırrıyla, mânâsıyla bağla Yâ Rabbi.34) Ey Rahman ve Rahiym olan Allah'ım, Kul Yâ i'bâdiyellezîne esrefû a'lâ

enfusihîm lâ taknetû min rahmet'îllâh âyetinin verdiği ni'metle ümit edenler ve

kurtulmuş olan,sonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu

iyi ve hoş eyle Yâ Rabbi.35) Ey yaratıklarının hitâplarını her hâliyle algılayan Semî olan, ey yarattıklarına

mekânca yâkin Kârib olan, Allah'ım, Da'vâhum fihâ subhâneke allahumme ve

tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da'vâhum enil'hamdu lillâhi rabbilâlemiyn

yüce âyetinin hürmetiyle, takvâ sahibi, selâmlanan, barış ve şükür sahibi olan

mü'minlere hazırlanmış olan A'dn Cennetleri'ne onları yerleştirdiğin gibi beni de lütfen

oralarda yerleştir ,barındır Yâ Rabbel'âlemiyn.SON DUÂ'nın MÂNÂSIYâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Rabbim,

Ey fayda verici, Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve Rahiym olan Allah, bu

ayetlerin sözlerin ve esmâlarının yüzüsuyu hürmetine kazandırıcı bir güç ikrâm eyle..

Bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler, aydınlanmış kabirler kolay verilen

hesap ve büyük ecirler ikrâm eyle Yâ Rabbi.Allah'ım Efendimiz Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem' Â'lîsine, Sahabesine

çok selâm ver. Öyle selâmlar ve duâlar ver ki, Senin halkının sayısı kadar, Senin

kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin en son zirvesine

kadar. Allah'ım Sana sığındım, bu sığınmam aynen güçlü ve çetin köşelere

sığınanların hâli gibidir.Allah Rasûllerine selâmlar olsun, âlemlerin Rabbîne şükürler olsun.

İnşirâh Sûresinin Mânâsı: Senin göğsünü geniş kılmadık mı? Biz, belini büken

ağırlığı üzerinden kaldırdık. Namını yükselttik. Her güçlükle beraber bir kolaylık

vardır. Bir işi bitirince başka bir işle meşgûl ol. Her işinde ancak Rabbine niyâz eyle.Salavât-ı Şerife'nin Mânâsı: Allah'ım salâtın ve duâların Efendimiz olan

Muhammed Sallâllahû Aleyhi ve Sellem'e öyle selâmlar olsun ki bu selâmlarla ve

duâlarla ukdelerimiz beşeri zafiyetlerimiz, zulmetlerimiz çözülsün, dertlerimiz yok

olsun, gönüllerimiz ferah olsun, ayrıca dünya da ve ahırette olan meselelerimiz

kolaylıkla çözülsün Yâ Rabbi.Allahümme Salli âlâ seyyidînâ Muhammed ve â'lâ âlîhi ve sahbîhî ve sellîm.

Hazreti Fahri Kâinât Efendimizin, Âl'i'nin, Ashabının, Ehli Beytinin, Annelerimizin,

Cümle Resullerin, Enbiyâların, Hz. Şeyh-i Ekber'in, onun muhibbi olanların, cümle

evliyâların, Rical Ehlinin ve bu duâ'nın şâmil olduğu bütün Ümmeti Muhammedin

ruhları ve ALLAH için El Fatihâ-ı Şerif. AMİN.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 21:27 04.05.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 23:52 01.08.18
Lil bin Ali 16:30 10.12.18
abni arabinin bu yazısını ilk defa gördüm duydum .

zaten ibni arabi hakkkında ne okudum ki . bir hic .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BuRkan 00:07 12.12.18