Esmai idrisiyye

Esma-i idrisiyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Esmai idrisiyye>Esma-i idrisiyye
Lokman 16:37 25.03.15
Asrının essiz alimi, zamanın biricik bilgini, baskalarını kemale
erdiren, hakikat ehlinin kutbu Sihabüddin Sühreverdi k.s.a.
hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden
kırk tanesini vermistir. İnsanogullarından, birçok hassaları bulunan
bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Bu hassalardan
bazıları sunlardır:
Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki
her sey bu isimlere musahhardır. Seyh Hazretleri bütün hayatı
boyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika
islerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır.
Ayrıca sunu vasiyet etmistir: Kim bu isimlerin duası ile mesgul
olmak isterse, kalbi temiz olmalı. Bunu okumaga kalbi ve ruhu ile
devam etmeli ki Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip seyler
görsün. Ona gayb aleminin sırları açılsın.
Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,
agaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin
serhini yazamazlar.
Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve
bunları okumaga muvaffak kılar. Sonunda o kiside acayip hassalar
görülür.
Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir: Bu isimleri
bilen kardeslerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan
kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır. Haram islerde
tecrübe edilmesi caiz degildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah
onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.
Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.
Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.
Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali
düzgün, sözü dogru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı oldugu
zaman tecrübe etmelidir. O zaman insallah ihtiyaçları görülür.
Her ismi okuduktan sonra yedi gün oruç tutar. Yedi günün
ortasında bu isimleri okur. O zaman her ismin hassalarında kısaca
anlatacagımız gibi acayip seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu
seylere muvaffak kılan Allah Teala hazretleridir.
Birinci isim
Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin ve vârisehü
ve râzikahüve râhimeh.
Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzuruna
girmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimsenin
yüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur.
Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskası
olmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse,
kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuru
ile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur.
Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligine
inanan bir kisi) olarak çıkar.
Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacını
görmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dört
defa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur.
Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbise
giyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerine
okur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat
ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrı
ve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir.
Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.
ikinci isim:

Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.

Bu ismin hassası sudur ki, bir kimse fakir ve hakir olup, halk
arasında itibarı ve hürmeti olmazsa bu mübarek isimle mesgul
olursa, onu günde on bes defa okur. Az zamanda kıymetli, degerli
ve söz sahibi biri olur. Rızkı bollasır. Onu gören herkes sever.
Hayatının kalan kısmında bir daha fakir ve hakir olmaz. nsanlar
arasında heybetli olur ve onu gören herkes Allah’ın izni ve bu
büyük ismin bereketi ile ona saygı duyarlar. Bu mücerreptir.
Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah tealadır.
Üçüncü İsim:

Ya Allâh ul Mahmûdu fî külli fiâlih.

Bu büyük ve mübarek ismin hassası budur ki, kim Cuma günü
namaz vakti gusül eder, yeni elbiselerini giyer ve camiye gider,
namazı bitirince bu mübarek ismi oldugu yerde ihlas ve saglam bir
itikatla 200 defa okursa; eger aklından Allah’ın izni ile yerin kendisi
için dürülmesi geçerse, Allah’ın izni ile bu gerçeklesir. Eger bulut,
yahut gök gürültüsü, veyahut simsek olusturmak isterse, o da olur.
Bu kimsenin, Müslüman kardeslerine karsı kalbinde haset, kin ve
nefret olmamalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan
Allah’tır.
Dördüncü İsim:

Ya rahmâne külli sey’in ve Râhimeh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir adamın huyu
kötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötü
olur da bunları terk etmege gücü yetmezse, bu mübarek ismi misk
ve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipek
beze yazar ve oldugu temiz bir yere gömerse, üzerinden az zaman
geçmeden huyu güzellesir; kötü fiilleri iyiye dönüsür.
Eger seni bir kimsenin sevmesini ve senden bir saat dahi
ayrılmamasını dilersen, üç gün oruç tut ve bu mübarek ismi her
gün bes yüz defa oku. Bu ismi okumayı bitirince, kapısı kıbleye
bakan bir hamama git. Orada gusül et. Hamamdan çıkınca bu
mübarek ismi sag elinin ayasına yaz. Seni sevmesini istedigin
kimsenin karsısına dur. Sevdigin kimse seni gördügü zaman seni
öyle sever ki sevginden ölecek hale gelir. Elini onun gögsüne
vurdugu zaman, ask ve muhabbetten öleceginden korkar. Sevdigi
ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Besinci İsim:

Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insanda hastalık,
zafiyet olur ve hastalıgı siddetlenir de doktorlar tedavisinden aciz
kalırlar, ilaç ona tesir etmezse, bu mübarek ismi yeni bir kaba misk
ve safranla yaz; yagmur suyunda erit ve hastaya içir. Bunu içince
Allah’ın izni ile sifa bulur. Eger onu saglıklı iken içerse, hayatı
boyunca bu ismin bereketi ile bir daha hasta olmaz. Sevdigi ve
razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Altıncı İsim:

Yâ Kayyûmu felâ yefûtu sey’ün min ılmih.
Serhi: Bu büyük ismin hassası sudur ki, bir adamın kalbi kör
olur da aklında ilimden bir sey kalmaz ve her okudugunu unutursa,
bu mübarek ismi her gün yirmi yedi defa okur. Onu sabah
namazından sonra okumaga gayret eder. O zaman kalbi
aydınlanır. Öyle ki çocuklugundan ihtiyarlıgına kadar isittigi her sey
aklına gelir. Bir daha unutmaz. Gayb aleminden ona çok seyler
kesf olur.
Eger bir kimsenin bir seyi kaybolursa, Pazartesi gününü tercih
eder. Günes koç burcunda oldugu zaman bu mübarek ismi yüz
yirmi defa o maksatla okur. O seyi ve yerini rüyasında görür. Eger
onu bir kimse çalmıssa onu rüyasında görür. Eger bunu baska bir
sey için okursa, o da olur.
Eger onu bir kimse evinde okursa o evden hiçbir sey çalınmaz.
O eve ebediyen hırsız girmez. O evde bela ve fitne görülmez.
Allah’ın izni ile o evden hiçbir sey çalınmaz. Sevdigi ve razı oldugu
seye muvaffak kılan Allah’tır.
Yedinci İsim:

Yâ Vâhidül bâki evvelü külli sey’in ve âhirüh.
Serhi: Bu mübarek büyük ismin hassası sudur ki, bir adam
sevdavi mizaçlı olur, aklından hep kötü fikirler geçer, her an
yaramaz seyler düsünür ve zaman zaman kötü hayallere dalarsa,
öyle ki beyninde arızalar görülürse, malından çok korkmaya
baslar; uykusu kaçar ve kararı kalmazsa, bu mübarek ismi çok
okudugu zaman ondan bütün bu hayaller ve baska seyler gider.
Eger güçlü düsmanı varsa bu mübarek ismi elli defa okur.
Düsmanı onu sevmege baslar ve ona karsı kardesi gibi sefkatli
davranır. Düsmanı onu yenemez. Ona büyü islemez Ona hiçbir
kötü sey zarar veremez, insallah. Mücerreptir.

Sekizinci İsim:

Yâ dâimü bilâ fenâin ve lâ zevâlin limülkihi ve bekâih.
Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, eger bir adam
sebatsız olur, bütün islerinde batıl seylerle ugrasırsa, bunun
eksiksiz sekilde abdest alması ve sebat-ı kadem niyeti ile iki rekat
namaz kılması gerekir. Üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi üç yüz
defa okur. Allah teala ona istedigi sebatı (dirençliligi) verir.
Eger o bir Sultan veya Emir veya benzer biri olur da o da
isinde sebat isterse, bu mübarek ismi ramazan ayının yirmi yedinci
gecesinde bir gümüs yüzügün kasına kazdırır. Yazıyı nakseden
abdestli olur. O da bu yüzügü parmagından çıkarmaz. O zaman
sebatlı olur. Hiçbir düsmanı onu yenemez. Sevdigi ve razı oldugu
seye muvaffak kılan Allah’tır
Dokuzuncu İsim:

Yâ samedü min gayri sibhin felâ sey’e kemislih.
Serhi: Bu mübarek ve büyük ismin hassası budur ki, bir
insanda fasıklık ve günahkarlık olur da onu terk etmege gücü
yetmezse ,bu mübarek isimle dua eder. Dua metodu Müsteri
gününü yani Persembe gününü tercih etmektir. Üç gün oruç tutar.
Her gün bu mübarek ismi bin defa okur. Allah tela ona bütün
fasıklık ve günahkarlıkları kötü gösterir. Bir daha aklına böyle
seyler gelmez. Bunlardan hiç birine dönüp bakmaz. Bu günlerde
hayvansal gıdalar yememelidir. Haram lokmadan kaçınmalıdır.
Eger karı koca arasında gece ve gündüz sebepsiz yere
geçimsizlik olursa, bu mübarek ismi bir cam kaba yazar. çine
pınar veyahut kuyu suyu koyar. Onu karı kocaya içirir. Allah’ın izni
ile bir daha dedikodu yapmazlar.
Eger bu mübarek ismi misk ve safranla ceylan derisine yazar,
musambaya sarar, sonra onu bir bardaga kor ve onu kavga
etmemeleri istenen kisilere içirirse, Allah’ın izni aralarında bir daha
kavga olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

Onuncu isim:

Yâ Bârrü felâ sey’e küfvün yüdânihi vela imknâe li vasfih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insan baska
insanların agızlarını baglamak isterse, üç miskal kursun alır ve
ondan bir levha yapar. Üzerine bu mübarek ismi kazır. Onu bir
balıgın karnına kor ve onu ıslak bir yere gömer. Hasımlarının
isimlerini o levhaya yazar. O zaman onların dilleri baglanır. Ne
huzurunda ne de gıyabında onun hakkında bir sey konusmazlar.
Düsmanları dost olur. Onun sözünden çıkmazlar.
Eger bu ismi okumaga kırk bir gün devam eder ve bin defa
okursa, Allah ona o levhada isimleri yazılı olan kimseleri müsahhar
eder ve ne ihtiyacı varsa hepsini görürler. Bu günlerde hayvansal
gıda yememelidir. Yoksa helak olur. Sevdigi ve razı oldugu seye
muvaffak kılan Allah’tır.
Onbirinci İsim:

Yâ kebîrü entellezî lâ tehtedil ukûlü li vasfi azametih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki sultan veya
idareciler olsun, bu insana karsı kötü niyet tasırlar, hatta öldürmek
isterlerse, bu isimle dua eder. Bunun yolu yedi gün oruç tutmaktır.
Bu ismi her gün bin defa okur. O zaman düsmanlarını maglup
eder. Ancak okumayı terk etmemek sartı ile. Eger bunu her zaman
okursa evinin hayrı ve bereketi artar.
Eger bir kimsenin üzerinde çok borç olur da bu mübarek ismi
okumakla mesgul olursa, Allah teala ona borcunu ödeme imkanı
verip, hesapsız rızık verir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
kılan Allah’tır.
Onikinci İsim:

Yâ bârien nufûsi bilâ misâlin halâ min gayrih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası da budur ki, bir insan
büyülenir yahut göz degerse, bu mübarek ismi yedi madenden
yapılmıs bir levhanın üzerine kazır. O zaman büyüsü çözülür.
Allah’ın izni ile sihri bozulur. Onda baras ve cüzam gibi ne hastalık
varsa def olur.
Eger bu ismi daha çok okursa Allah ondan bütün hastalıkları
def eder. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Onüçüncü isim:

Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin li kudsih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, eger bunu tecrübe
etmek istersen , Çarsamba günü gusül et. Yeni elbise giy. çinde
kimsenin olmadıgı bir evde otur. Bu mübarek ismi bin elli bir defa
oku. Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü seyler olmasın.
Okumayı bitirdigin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh
girer. Bunların alameti üzerlerinde yesil elbise olmasıdır.
Baslarında türk takyeleri gibi külahları olur. Gelir karsında dururlar.
Seninle konusmazlar. Sen de onlarla konusma. Bu mübarek ismi
okumakla mesgul ol ki seninle konussunlar. Sana, ey Allah’ın kulu,
ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetine
halledelim, derler. Allah onların dileklerini derhal kabul eder. Allah
sizlerden ve bizlerden razı olsun.
Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiginiz ve benim
davet ve istegimle geldiginiz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede
olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düsmanların
serlerinden koruyun. Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu
yerine getirin.
Bugünlerde hayvansal bir sey yememelidir. Okumaya
baslamadan önce için temiz olmalı. Yoksa helak olmandan
korkulur. Dilin tutulur, konusamazsın. Maksadına nail olamazsın.
Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayal
çökmesin. Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından
korkma. Onlar sana atlı asker seklinde gelirler. Aranızda bir iliski
olur. Dostluk kurulur. Davetine icabet ederler ve ihtiyacını
görürlerse, onları tekrar çagır. Davetine icabet ederler ve sana
selam verirlerse, onları görünce ayaga kalk. Onlara karsı mütevazı
davran. Sana söz verirlerse derhal ayaga kalk; elini gögsünün
üstüne koy ve, bana ikram ettiginiz ve bana saygı gösterdiginiz
gibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de. Aramızda bir
isaret olmalı ki sizi gerektigi zaman arayayım. Onlar sana, ne
zaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler. Sen de ileri
gider, benim maksadım ihtiyacım oldugu zaman davetime icabet
etmenizdir, dersin. Onlar daveti isittikleri zaman sana yumurta gibi
beyaz bir hatem verirler. Üzerinde yesil bir yazı olur. Onu al ve öp.
Onu basına ve gözüne sür. Bana bu mübarek hatemin hassasını
ögretin, de. Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzel
kokular sür. Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma.
Hatemin isi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır ve
selametle yerlenize dönün, de. htiyacım olursa sizi tekrar
çagırırım, de. Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızda
sürekli muhabbet olur. Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku,
Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar.
Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmaga çalıs.
Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye
muvaffak kılan Allah’tır.
Ondördüncü İsim:

Yâ kâfiyel muvessiı li mâ halaka min atâyâ ve fadleh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insanın bir baska
insana ihtiyacı olur da ihtiyacını görmez, geri durursa, aradan uzun
zaman geçerse, bu mübarek ismi tabaklanmıs bir ceylan derisine
misk ve safranla yazar. Onu ihtiyacı oldugu kimsenin evinin
esigine gömer. Tez zamanda ihtiyacı görülür. Allah teala lutfu ve
keremi ile ona çok ihsanda bulunur. islerine bereket gelir. Öyle ki
eline toprak alsa altın olur. Eger fakir veya hiçbir seyi olmayan bir
muhtaç ise said bir gün seçer. Yani ayın kova burcunda oldugu
günü gözler. Bu mübarek ismi bir hatai kagıda yazar. Onu
musambaya sarar ve onu su içtigi bardagın veya tulumun içine
atar. iyi bir zamanda bunu yapmalıdır ki Allah’ın izni ile hayır ve
bereket görsün. O zaman çok nurlar ve Allah’ın islerinden acayip
seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Onbesinci isim:

Yâ nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhâlithu
fiâleh.
Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insana bir zalim
musallat olur da ondan kurtulamazsa, bu mübarek ismi çok
okusun; öyle ki günde bin defa ve daha ziyade okusun. Bu ismi
çok okumasının sebebi sudur ki buna ism-i azam denmistir. Bu
ismin bereketi ile o zalimin elinden kurtulur. Eger hapiste de olsa
kurtulur. Bu ismi sabah aksam okur. Allah ona selamet verir. Allah
ona o kadar mal verir ki kimseye muhtaç olmaz.
Bu ismi okuyan abdestli olmalıdır. İtikadı da saglam olmalıdır.
Onaltıncı isim:

Yâ Hânnanu entellezî ve si'te külle sey’in rahmeten ve ilmâ.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın kalbi ve
dili baglanır da islerinde sasar ve insanların gözünde hor olur ve
hangi isle ugrasırsa bitiremez ve iyi bir sonuç alamazsa, bu
mübarek dua ile kırk gün mesgul olmalıdır.
Bunun yolu da sudur: Bu arada hayvansal gıda yememeli; sirik
yagı ile pirinç yemeli ve çekirdegi çıkarılmıs kara üzüm yemelidir.
içine biraz misk atar. Çok yemez. Halkla beraber oturmaz. Halvete
çekilir. Gece gündüz hep bu isimle mesgul olur. Kalbini ve ruhunu
toplar. Allah’ın izni ile acayip seylere görür.
ilk haftada gayb aleminden alametler görür. Alamet de yedi
çesittir:
Birincisi, bir hafta ve daha çok geçer de gittikçe daha çok
okursa, bütün alemi gözünün önünde görür. Hep sözü Allahla
olmalı, kalbi sadık olmalı.
ikincisi, sekizinci günde halvette iken ona ruhlardan iki sahıs
gelir. Ona, bu duadan maksadın nedir, baska bir seyle mesgul ol.
Bundan bir zararın olmaz, derler. Sakın bunlara cevap verme.
Onlarla mesgul olma. Bu mübarek ismi açıktan oku. Bu ismi
isitirlerse kaybolur giderler. Bunlardan korkma. Eger korkarsan
helak olursun.
Üçüncü alamet, on üçüncü günde temiz bir ev hazırla, vakitleri
bekle. Sana huma gibi yesil bir kus gelir. Tepene konar. Kötü sesi
ile seni rahatsız eder. Sana kanadı ile vurur. Daha bu cinsten çok
kus gelir. Bunlardan korkma. Açıktan okumaga devam et. Senin
bu ismi okumaga devam ettigini görürlerse, kalkar giderler.
Onlardan korkma, kalbin saglam olsun.
Dördüncü alamet, on yedinci günde dua ile bu metotla mesgul
olursa, halvette ikindiden sonra fakir kıyafetli insanlar görür.
içlerinde yamalı elbise giymis biri bulunur. Alameti genç olmasıdır.
Sag yanagında büyük bir ben vardır. Hücrenin kapısından girdigi
zaman selam verir. Ona ayaga kalkmalı ve selamını almalıdır. O
sahıs yanında oturur. Sonra çok sey konusur. Onunla mesgul
olmamalı ve duadan geri kalmamalıdır. Onun kendisi ile mesgul
olmadıgını görünce kalkar gider.
Besinci alamet, yirmi yedinci günde yanından cin ve insan kim
geçerse mutlaka içlerini bilir, okur ve tamamen kalplerindeki sırra
vakıf olur. Bunun sartı Allah la olan bu sırrı saklamaktır. Dua
tamam oluncaya kadar bu sırrı kimseye söylememektir.
Altıncı alamet, yirmi sekizinci günde dörtgen bir hat çizer,
hattın ortasına oturur. Bu mübarek ismi okumakla mesgul olur.
Gece olunca yesil bir çıra yakar, içine büyük bir fitil kor. Çıraya
yasemin ve kokulu zeytinyagı doldurur. Bunu yedi gece yapar. O
zaman yedi veya dört nefis (ruh) gelir. Karsısına dururlar. Ona, ey
Allah’ın kulu, kalk ve hattın dısına çık. Ne istersen yaparız. Eger
maksadın birine asık olmussan onu sana getiririz. Eger bir
düsmandan korkarsan onu helak ederiz. Eger ilim istersen sana
ögretiriz. Ne gibi mühim isin olursa hepsini yaparız, derler. Onlara
cevap vermeli ve, ey Allah’ın kulları, basımdan gidin, benim sizinle
isim yok demeli ve bu mübarek ismi okumaga devam etmeli. Ona
ne zaman, hattın dısına çık derlerse, yerinden kalkmamalı ve
sözlerine kulak asmamalıdır. Onlardan ne zaman böyle bir sey
isitirse, kırk gün tamam oluncaya kadar bu mübarek ismi okumaga
devam etmelidir. Kırk günün sonunda halvette çok seyler görür.
Çok kalabalık olur. Eger gece ise mesaleler, kandiller, mumlar
görür. Eger gündüz ise askerler görür. Her biri bir surette
görünürler. Silahları ve binekleri birbirine uymaz. O kisi bu
mübarek ismi okumaga devam etmeli, vaktine hazır olmalıdır. O
bu halde iken büyük bir kalabalık görür. içlerinde sultan vardır.
Sultan bir canavara binmis, eline yılanı kamçı etmistir. Etrafında
çok adamı vardır. Ellerinde altın ve gümüs tabaklar vardır. Çesitli
mücevherler vardır.idaresi altında otuz bin ruh vardır. Bu mübarek
ismin sahibi geldigi zaman selam verir. Ona ayaga kalkar, elini
basının üzerine kor ve selamını kalbi ile alır. Bunun dısında bir sey
konusmaz. Bu ismi okumaya devam eder. Sonunda sultan ona, ey
Allah’ın kulu, bu ism-i azamı okumaktan maksadın nedir? Ne gibi
ihtiyaçların varsa hepsini görelim, der. Ona cevap ver ve de ki, ey
ruhların sultanı, Allah senden yerden göge kadar razı olsun.
Benim muradım beni askerlerinin basına geçirmendir. Ne zaman
bir ihtiyacım olursa onu görürler, bana yardım ederler. Onlardan
ne istersem, Allah’ın izni ile yerine getirirler. Sen de, ey kral,
gözümden bir saat kayıp olma, der. O zaman kral onun sözünü
kabul eder. Onu askerin basına geçirir. Kral da askerler de ona
itaat ederler. Bundan sonra çok acayip ve garaib seyler görür.
Ruhlar bütün önemli islerde ona itaat ederler.insanlar ona muhtaç
olurlar. Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur.
Ancak biz kısa yoldan anlattık.
Onyedinci isim:

Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâki menneh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur di, bir insanın üzerinde
çok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okudugu
takdirde Allah teala ona ödeme kolaylıgı ihsan eder ve ona kolay
rızk kapıları açar. Az zamanda acayip seyler görür. Halk arasında
salah-ı hal ile meshur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ile
ona tazim eder.
Eger bu ismi günes koç burcunda iken bir kagıda yazar ve
yanında tasırsa, bütün ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmaz.
Allah’ın kudreti ile hiç hasta olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye
muvaffak kılan Allah’tır.
Onsekizinci isim:

Yâ deyyânel ibâdi ve küllün yekûmu hâdıan li rahbetihi ve
ragbetih.
Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir kimsenin dünyalık malı
olur da onu emin bir kimseye emanet etmek ister, hiyanet
edeceginden korkarsa, bu mübarek ismi beyaz bir ipek parçasına
misk ve safranla yazar. Emaneti basına kor ve onu hainlik
edeceginden korktugu kimseye emanet eder.
Eger bu mübarek ismi Kabe topragı ile yazar ve bir kabre
korsa, orada yatan ölü çürümez. Eger bir kimsede baras vs. gibi
hastalık olursa Allah korusun bu mübarek ismi yazar ve yanında
tasırsa, Allah’ın izni ile o hastalık gider.
Eger bir insan yolculuga çıkmak ister de arkadasları kabul
etmezlerse, bu mübarek ismi yazar ve onu kıbleye karsı olan bir
duvarın deligine korsa, arkadasları ondan razı olurlar ve onu
yanlarına alırlar. Ona mal verirler. Eger yolda haramiler olur da
kumaslarından korkarsa, bu mübarek ismi kumasının içine kor.
Allah’ın izni ile ondan hiçbir sey alamazlar. Sartı da ceylan derisine
misk ve safranla yazmaktır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
kılan Allah’tır.
Ondokuzuncu isim:

Yâ hâlika men fis semâvâti vel ardı küllün ileyhi meâdeh.
Bu mübarek ve büyük ismin hassası odur ki, bir adamı
kaybolur da ondan haber alamaz ve nerede oldugunu bilmek
isterse, bu mübarek ismi temiz bir niyetle bes bin defa okur. Allah
tealanın adını tesbih eder. ki rekat namaz kılar. Her rekatta
fatihayı bir defa, ihlas suresini on defa okur. Arkasından üç gün
oruç tutar. Bu mübarek ismi ceylan derisine yazar ve döseginin
altına kor. O gece rüyasında kayıp adamını görür. Belki de ona
bütün geçmisini anlatır ve Allah’ın izni ile yurduna döner.
Yirminci isim:

Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve gıyâsehu ve meâzeh.
Bu mübarek ismin hassası sudur ki, insan asık olur ve uykusu
ve kararı kalmazsa, ona kavusmak için bir çare de bulamazsa, bu
mübarek ismi misk ve safranla yazar. Kendi adını, anasının adını,
sevdiginin adını ve anasının adını yazar. Akarsuya atarken de
söyle dua eder: Allah’ım, falan kimse benden nefret ediyor. Sen
benim ne murad ettigimi biliyorsun. Senden onun beni sevmesini
istiyorum. Öyle ki eti etime, kanı kanıma karıssın. O zaman onun
sabır ve kararı kalmaz. Ayakları baglı olsa bile bagı kırar gelir.
Maksadı hasıl olur. Kagıdı attıgı bahçenin meyvesi Allah’ın izni ile
her sene daha çok olur.
Yirmibirinci isim:

Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi ve
izzih.

Bu mübarek ismin hassası odur ki, bu mübarek ismin duası ile
mesgul olursa, acayip seyler görür. Bunun yolu da sudur; On iki
gün oruç tutar, hayvansal bir sey yemez. Bu mübarek ismi iki bin
yirmi bes defa okur. O zaman kralların ve sultanların yanında
saygın bir kisi olur. insanlar ona hürmet ederler. Bütün zor isleri
Allah teala ona kolaylastırır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
kılan Allah tealadır.
Yirmiikinci isim:

Ya mübdial bedai-ıa lem tebga fi insaiha avnen min halkıhi
Serhi: Bu mübarek ismini hassası sudur ki, bir insan bir ilim
ögrenmek istese de ögrenemese, bu mübarek ismi her sabah
doksan dokuz defa okur. Allah da onun kalbine gayb kapısını açar.
Hayatında hiçbir sey okumamıs olsa da böyle olur. Hangi ilimle
ugrasırsa Allah ona o ilmi okumayı kolaylastırır. Ona bir çok
marifetleri kesf eder. Allah’ın ve ulu isminin bereketi ile umduguna
nail olur. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Yirmiüçüncü isim:

Yâ allâmel guyûbi felâ yefûtu seyün min hıfzihi ve lâ yeûdüh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek
ismin duası ile mesgul olur ve bu ismi bin defa okursa, ona
mutluluk ve nimet kosarak gelir. Halk arasında meshur olur. Büyük
bir zeka sahibi olur. Öyle ki ona dünyanın hesabını verseler,
Allah’ın kudreti ile hiç karıstırmaz.
Bu ismin sahibi hakikat ehli zahid abid zamanın essiz alimi ve
benzeri olmayan sahib zaman Sihabüddin Maktul der ki: Bu ismi
okuyan eger hiç yazı bilmese, ögrenir. Allah ona keskin bir zeka ve
zihin verir. Eger bir kimse ona zarar vermek veyahut bir kötülük
yapmak veyahut öldürmek isterse, Allah onun hilesini basına
çevirir.
Yirmidördüncü isim:

Yâ halîmü zel inâti felâ yuâdiluhu seyün min halkıh.
Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, kim bunu
ezberler ve bunu okumaga devam ederse, kimse onunla
tartısamaz ve onu perisan edemez. Sözü dinlenir. Eger sevdigi var
da ondan nefret ediyorsa, bu mübarek ismi bin defa koklanan
yahut yenen bir seye okur ve onu sevdigi kimseye verir. Onu
kokladıgı veyahut yedigi zaman askından deli olmasından
korkulur. Eger yediremezse, bu mübarek ismi hatai bir kagıda
yazar, sevdiginin ve anasının adını yazar, onu yüksekçe bir yere
kor. Ona çok tesir eder ve Allah’ın izni ile kosarak yanına gelir.
Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Yirmibesinci isim:

Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da'vetihi min
mehâfetih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın durumu
bozulur ve vatanından uzaklasır, malı gider ve bütün islerinde
sasarsa, bu mübarek ismi ikindi namazından sonra üç yüz bir defa
okur. Her vakit okumayı ganimet bilir. Az zamanda durumu düzelir
ve ismin bereketi ile mutlu olur.
Eger ticaret yapmak isterse bu mübarek ismi okumaya devam
eder, ticaretinde kazanır, çok mal sahibi olur ve bu mübarek ismin
bereketi ile mutlu olur. Öyle ki malının hesabından aciz kalır. tibarı
artar. Halk arasında adı duyulur. Aziz ve mükerrem olur.
Bu isme en büyük san akdi denir. Bunu okuyan kimsenin
itikadı düzgün olmalı. Yoksa helakinden korkulur: Sevdigi ve razı
oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Yirmialtıncı isim:

Yâ hamîdül fe'âli zel menni alâ cemî-ı halkıhi bi lafzıh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim malının ve
hizmetçilerinin çogalmasını ve herkesin kendine muhtaç olmasını
ve Allah katında makbul olmasını isterse, bu mübarek ismi gece
gündüz okumaya devam etsin, okumaktan usanmasın. Ne zaman
okumayı bırakırsa helak olmasından, durumunun bozulmasından
ve halkın nazarında hor görülmesinden korkulur. Bu isme sahibi
ric’at ismi adını vermistir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
kılan Allah’tır.
Yirmiyedinci isim:

Yâ azîzül menîul gâlibü alâ cemîıl emrihi felâ seye yuâdilüh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismi
çok okur ve insanlardan sakınır ve yanında tasırsa, halk arasında
itibar kazanır. Zelil de olmaz, fakir de olmaz. Kim fakir olur da bunu
okumaga devam ederse, tez zamanda çok mal kazanır. Bunun
yolu da bu günlerde hayvansal gıda almamaktır. Bunu okumaga
yirmi bes gün devam eder. Her gün üç bin iki yüz defa okur ve
üzerine üfler. nsanlara kötü konusmaz. Kimseye karısmaz, çok
konusmaz. Sonunda Allah ona devlet ve saadet verir. Kalbinin
üzerindeki gaflet perdesini açar. Öyle ki acayip ve garaip seyler
görür. Halkın içini okur. Yüzünde bu isim bereketi ile nurlar parlar.
Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
Yirmisekizinci isim:

Yâ kâhirü zel batsis sedîdi entellezî lâ yutâkun tikâmüh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bu isim muhabbet
ve düsmanlık içindir. Bunda muhabbet, baska seyler ve baglama
gibi üç yüz altmıs hassa vardır. Daha da uygun olmayanları kısa
geçiyoruz. Yoksa serhi uzar.
Bil ki bu isim gayet büyüktür. Yeri ve gögü, günesi ve ayı,
yıldızları ve bütün mahlukatı ayakta tutan ism-i azam bundadır. Bu
ismin Azrail’in iki yanı arasında yazılı oldugu söylenir. nsanlar bu
ismi tasıyanı gördükleri zaman ona saygı gösterirler.
Bu ismin hassalarından biri de budur ki, dünyayı fitne kaplasa,
sag sol askerlerle dolsa bu isimle dua eden kimsenin kalbi cesur,
gönlü rahat olmalı. Sesini yükseltmeli ki baska sey duymasın.
Duyarsa hemen döner, okumaya baslar. Bu mübarek ismi yetmis
bir defa okur ve askerlere dogru üfler. Üfürürken de, bana karsı
ellerinizi ve ayaklarınızı bagladım, der. Bunu her seferinde söyler.
Allah’ın izni ile ona dokunamazlar. Savası bırakırlar. Elleri ve
ayakları baglanır. Çogu zaman Allah’ın izni ile barıs yaparlar.
Eger düsmanını yalnız Allah’ın bilecegi sekilde helak etmek
istersen, bir hafta bu ismi okumakla mesgul ol; günde bin bir defa
oku. Bunun da sartı buna çekilmeden önce on dört gün oruç
tutmak ve hayvansal gıda yememektir. Eger bunu yaparsan
düsmanın yedi gün sonra helak olur.
Eger bir kimsenin seni sevip de senden ayrılmamasını
istersen, bu mübarek ismi beyaz bir ipege misk ve safranla yaz.
Sonra onu kıbleye karsı bir duvarın dibine göm. stedigin eline
geçer.
Eger sana karsı bir kimsenin dilini baglamak istersen, bu ismi
hatai bir kagıda yaz ve onu kulagının içine koy. O zaman o
kimsenin sana karsı dili baglanır.
Bunda daha birçok sırlar, acayip ve garaib hassalar vardır. Biz
bunları kısaca anlattık. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan
Allah’tır.
Yirmidokuzuncu isim:

Yâ karîbül mütelâî fevka külli seyin uluvvür tifâih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan bir sahsa
bir emanet bıraksa, o da inkar edip geri vermese, bu kimse bu ismi
okumakla mesgul olur. Önce üç gün oruç tutar, arkasından hain
kisiye döner. Bir selamla üç rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayı
bir defa, kadir suresini üç defa okur. Namazı bitirince bu mübarek
ismi yüz yirmi bes defa okur. Dilegini Allah’tan ister. Her seferinde
duadan sonra söyle der: Allah’ım, ya Rabbi, bu ism-i azamın
hürmetine falancanın kalbine bana karsı merhamet koy da
emanetimi geri versin. O zaman Allah teala onun kalbini ona karsı
yumusatır. Emanetini zorluk çıkarmadan geri verir. Eger bunu
okumaga devam ederse, Allah c.c. onun bütün ihtiyaçlarını acilen
görür.
Otuzuncu isim:

Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, kim insanlar
tarafından tanınmak, ikram ve izzetlerini görmek isterse, bu
mübarek ismin duası ile mesgul olmalıdır. Duanın yolu da her gün
mümkün oldugu kadar çok okuyup ayda yüz bine çıkarmaga
gayret etmelidir. O zaman hangi taraftan olursa olsun, bütün
isteklerine nail olur.
Bu mübarek isimde çok acayipler vardır. Bu ismi okumakla
mesgul olanlar bunu bilir. Bunu haram seylerde kullanmamalıdır.
Bunu seraitin sınırı içinde kullanmalıdır. Yoksa, Allah korusun,
Allah’ın gazabına ugrar.
Otuzbirinci isim:

Yâ nûra külli seyin ve hüdâhu entellezî felakaz zulumâti nûruh
Serhi: Bu ismin hassası odur ki, bir insanın isi dügümlenir,
durumu iyi gitmez, yahut erkek olsun kadın olsun evlenmek
isterse, Seyh söyle demistir: Kara kuzu kalbi alır, bu mübarek ismi
kalbin üzerine yüz defa okur. Yüksek kaliteli hatai kagıdına yazar
ve onu kalbin içine kor, onu herhangi bir mescidin esigine gömer.
Çok seyler görülür ve Allah’tan çok kapılar açılır. Evlenir, insanlar
onunla evlilik bagı kurmak isterler. Bütün bunlar bu mübarek ismin
bereketi iledir. Bunu iyi ögren, insaallah muvaffak olursan.
Otuzikinci isim:

Yâ âliyüs sâmihu fevka külli seyin uluvvur tifâih.
Serhi: Bir kimse bir sahsın emri altında olur da derecesini
yükseltmek isterse, Pazar günü gusül etsin. ikamet ettigi sehrin ve
memleketin dısına çıksın. Genis ve temiz bir yer bulsun. Bu ism-i
azamı derecesinin yükselmesi için bin yedi yüz kere okusun. Allah
teala hiç kuskusuz onun derecesini birkaç gün içinde yükseltir.
Dua usulü de yedi gün arka arkaya oruç tutar. Kalbinde hiç
kötülük olmaz. Elbisesi gayet temiz olur. Ancak helal lokma yer.
Maksadı hasıl oluncaya kadar buna devam eder.
Otuzüçüncü isim:


Yâ kuddûsut tâhiru min külli sûin felâ sey’e yuâzuhu min
cemîı halkıhi bi lafzih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse bunu
okumaya devam ederse, aradıgını bulur. Ancak yukarıda geçen
sartları yerine getirmeli ve kalbi temiz ve saf olmalı. O zaman Allah
teala ona birçok seyi kesf eder. Abdestini tam almalı. Yoksa helak
olmasından korkulur. Tevfik Allah’tandır.
Otuzdördüncü isim:

Yâ mübdiel berâyâ ve müîdihâ ba'de fenâihâ bi kudretih.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan hasta olur
da hastalıgı siddetlenir, doktorlar tedavisinden aciz kalırlarsa, eger
bu ismi gücü yettigi kadar çok okur ve her okudukça hastaya
üflerse, Allah’ın izni ile hastalıgı gider.
Eger bir insanı öldürmege karar verirler de buna bir çare
bulamazsa, bu mübarek ismi abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan
sonra kırk defa okusun. Allah’ın izni ile kesinkes halas olur ve
kurtulur.
Otuzbesinci isim:

Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli seyin vel adlü emrühü ves
sıdku va'düh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya ve
ahrette bütün islerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ile
mesgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülür
ve temkin bulur. Dua usulü de söyledir: Kırk gün halvete çekilir. Bu
halvet dagda olsun ki saglam olsun. Bu günlerde kimse ile
konusmaz. Hayvansal gıda yemez. tikadı saglam olmalı, helal
lokma yemeli ve haramdan sakınmalıdır. Bu mübarek ismi gücü
yettigi kadar çok okur. Bir kesif olursa bunu kimseye söylemez.
Çünkü insanlara muhtaç olmaz. Bu ismin bereketi ile çok acayip
ve garaib seyler görür.
Otuzaltıncı isim:

Yâ mahmûdü felâ teblugul evhâmü külle künhi senâihi ve mecdih.
Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu dua ile mesgul
olursa insanlar tarafından sevilir, isleri begenilir. nsanlar ona
tesekkür ederler. Sözleri ve isleri her tarafta meshur olur. nsanlar
onu görmeyi arzularlar. nsanlar Allah’ın izni ile onun ilminden
istifade ederler.
Otuzyedinci isim:

Yâ kerîmel afvi zel adli entellezî mele-e külle seyin adleh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın günahı
kumların sayısından, denizlerin damlalarından çok olsa da bu
mübarek ismi okumakla mesgul olsa, buna temiz niyetle devam
etse, Allah onun günahlarını bagıslar. ster ki günahları daglar
kadar ve agaçların sayısı kadar olsun.
Eger sultan veya bir baskası bir kimseye kızarsa, onun yanına
gittigi zaman yüzüne karsı bu ismi okusun ve üzerine üflesen. Onu
sevmege baslar, ona ikram eder, Allah’ın izni ile ihtiyacını görür.
Eger bu ismi bir kefene yazarsa, ölü cesaretlenir; münker nekir
meleklerine dogru cevaplar verir. Bu ism-i azamın bereketi ile ona
cennetten bir kapı açılır.
Otuzsekizinci isim:

Yâ azîmü zes senâil fâhiri vel izzi vel mecdi vel kibriyâ-i felâ
yezillü izzühu
Bu mübarek ismin de hassası budur ki, bir kimsenin sultana
yahut hakimlere, emirlere, vezirlere, devlet büyüklerine ihtiyacı
olsa da, onlardan dünyalık veya baska bir sey istese, bu mübarek
ismi çok okumalıdır. Eger bunu okumaya devam ederse, istegi tez
zamanda hasıl olur. Ona hürmet ederler. Allah’ın izni ile çok malı
ve bol nimeti olur.
Otuzdokuzuncu isim:

Yâ karîbül mücîbül müdânî dûne külli seyin kurbeh.

Serhi: Bu ismin hassası sudur ki, kim bu isimle mesgul olursa,
kalbi temiz olur. Bunu okurken hayvansal gıdalar yememelidir ki
temiz ruhlarla ünsiyet etsin ve ona sırlar açılsın, istedigi her sey
müyesser olsun, kalbinden ve dilinden hikmet pınarları fıskırsın,
acayip ve garaib seyler görsün. Sevdigi ve begendigi seylere
muvaffak kılan Allah’tır.
Kırkıncı isim:

Yâ acîbes sanâyiı felâ tentıkul elsünü bi külli âlâihi ve senâihi
yâ gıyâsî inde külli kürbetin ve mücîbî ınde külli da'vetin ve
mezâî ınde külli siddetin ve yâ recâî hîne tenkatıu hîletî.
Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse isi hususunda
darda kalsa ve kimse ona yardım edemese, bir zalimin elinde
tutsak olsa, kapılar yüzüne kapansa, bu mübarek ismi doksan
dokuz defa okur. O zaman içinde bulundugu sıkıntıdan kurtulur.
Kalplerinde ona karsı merhamet duyarlar.
Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur. Biz kısa
kestik. Bu mübarek ismi okumaga devam ederse, Allah’ın izni ile
çok acayip ve garaib seyler görür.
NOT:Bu isimlerin hassaları sayılamayacak kadar çoktur
Burda kısaca anlatılmaya çalışılmıştır.İsimlerin arapçasını özellikle yazmadım Lütfen harama kullanmayın,bende sizlerle paylaştığım için vebal altında kalır günahınıza ortak olurum.Özellikle de yazının başında kırmızı ile geçen kısımda harama kullananların şiddetle cezalandırıldığı helak olduğu belirtilmiştir.not: alıntıdır
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
mikolife 11:41 26.03.15
Esma-i Erbaîn-i İdrisiyye

(Esmai Erbain)

“Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar, Hz. İdris (a.s.)'in ezkarındandır. Sühreverdi Hazretleri, bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye”yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M. Ahzab, 363)

Bismillahirrahmanirrahiym. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey'in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh. Ya ilahel alihetir refiy'ı celalüh. Ya allahül mahmudü fi külli fialih. Ya rahmane külli şey'in ve rahımeh. Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih. Ya kayyumu fe la yefutü şey'ün min ılmih. Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey'in ve ahıruh. Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih. Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey'e ke mislih. Ya barru fe la şey'e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih. Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih. Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih. Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih. Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih. Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh. Ya hannanü entellezi vesı'te külle şey'in rahmeten ve ılma. Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh. Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih. Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh. Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh.Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih. Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh.Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey'ün min hıfzıh.Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey'ün min halkıh.Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da'vetihi min mehafetih. Ya hamiydül fe'alü zel menni ala cemiy'ı halkıhi bi lafzıh.Ya azizül meniy'ul ğalibu ala cemiy'ı emrihi fe la şey'e yüadilüh. Ya kahiru zel batşiş şedid. Entellezi la yütakuntikamüh. Ya karibul müteali fevka külli şey'in ulüvvürtifaıh. Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih. Ya nura külli şey'in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh. Ya aliyüş şamihu fevka külli şey'in ulüvvürtifaıh. Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey'e yüazühu min cemiy'ı halkıhi bi lafzıh. Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba'de fenaiha bi kudratih. Ya celilül mütekebbiru ala külli şey'in vel adlü emruhu ves sıdku va'düh. Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih. Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey'in adleh. Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh. Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey'in kurbeh. Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da'vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti.

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye'nin bitiminde şu dua okunur:

Allahümme inni es'elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve es'elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah. Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue. Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk. Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.
alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Frost 23:16 26.03.15
ah arkadasım ah kppyala yapıstır yapmısın ordakı esmaların coğunu telafuzu yanlıs ve eksık fazıletlerıde az bana merak ettın serhı söle elımde 2 kaynak var yazıyım birde harama kullanmayın yazmısın da bunları okumak kolay değil ben 1 aydan fazla gunde 2 saat kıbleye karsı 10 gun oruc tutarak okudum sunu anladım manıvaytta ileri olman gerekıo ıcazet olsa cok ıyı olur hayvanat turu seyler yememek lazım eger cok buyuk etkı ıstıosan buyuk halvete girip mınumum 7 gun maksımum 40 gun 1000-7000-14000-17000 -10000 gıbı rakamlarla cekılınce baya etkılı ayrıyeten namazını akstamaman seriat duzeyınde yasarsan daha hızlı ıcabet oluo benı9m tecrubem bole yok dısoanız denemesı bedava belkı sızde farklı seyler olur yada olmaz onuda allah bılır bilemem yapın uygulayın merak ettınız serhlerı yazın ben kıtaplarda ne yazıosa sıze yazıyım zamanım olursa
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
mikolife 07:52 27.03.15
merak ettiğim budur @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli seyin vel adlü emrühü ves
sıdku va'düh.
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya ve
ahrette bütün islerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ile
mesgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülür
ve temkin bulur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Lokman 08:37 27.03.15
uzun oldugu icin kopyala yapistir oldu. zaten arkadaslar arastiracagina eminim her ismin kendisine ozgu halleri var
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Frost 12:10 27.03.15
u ismi gıda madesıne okursan gıda maddesı berektlenır sözu dınlenen bı adam oluur safran mısk gulsuyu karısmıyla yazılarak tansırsa etkısı dahada artar bu ısımı heybet ısmıdır peygamberımız bu ısımle kavmını yonetmıs oda bu ismi ömer ıbnı hattab oğretmıs bu saydee heybet ve vakar elde edılmıs bu ısmı cokca zıkreden bırının karsısına seytan cıksa yrmın ederım kı seytan yolunu değiştirir şerli cın ve seytan ruhanı yaklasamaz önemlı bısın olursa 40 gun halevet gir ve tesbıh et bu ismi muradın hası olur 21 gun boyunca gunde 3040 defa okunursa suphelı seyler haram yemıcek tabı kalbını allah la mesgul ederse bu esmanın tecellılerını kımseye solmez ıse dusmanları hıcbısey yapamadan defolur gıder ve en onemlısı 40 gun boyunca hhalvete girer gunde 16000 kere bır rıvayete gore gucu yetene kadar okusun allah teala zahırı batını gorunen gorunmeyen tum butun ısteklerıne naıl olur allahın dostlarının sevgısını kazanır manen allah sıze hımmet eder manevı sırlar acılr muradına naıl olursun cokca zıkrı edersen b360 kere okumaya hergun devam edersen mahlukat arasında ustun azız olursun
arkadaslar bırazda vardıda bu kadarını yazdım kıtpadan ayzdım nette bulunmuo arastırının bulmazsınız
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Lokman 12:22 27.03.15
esma-i idrisiye hakkında geniş kapsamlı kitap varmı sizde benimle paylaşma durumunuz varmıdır. ne yazıkki bu durumda zaten 40 halvet yapmak imkansız kimsenin olmadığı yerde olmak imkansız
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Frost 12:44 27.03.15
pdf olarak öle kıtap yok ama nette satılıo erbaii idrisiyye ahmet mahmud unlu kıtabı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Lokman 12:47 27.03.15
onu biliyorum aynen saolun

esmai idrisiye konumuz burda
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
bond77 17:03 21.06.16
çok güzel isimler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:esmai, idrisiyye
1 2 3 4 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146