Esmalar

Berhettiyye isimlerinin Açıklaması - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Esmalar>Berhettiyye isimlerinin Açıklaması
AhirZaman 15:33 15.08.19
1 - Berhetîhin: Harfi (elif), menzili şarteyn’dir. Arapça manâsı Subbuh, Kuddus, demektir.
Hassaları: Temiz ve beyaz bir tabağa 35 kere bu ismi şerif yazılıp su ile silerek doğumda zorluk çeken bir kadına içirilirse kolaylıkla doğurur.
Geçiminde zorluk çeken bir kimse bu ismi gecede 100 defa okumayı âdet edinse kırk gün tamamlanmadan o kimse servet ve bolluğa kavuşur. Refah ve saadeti artar, geçimi genişler.
Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi şerifi sağ avucuna yedi kere yazıp sabahları aç kamına yalar ve buna yedi gün devam ederse, her işittiğini hıfız eder ve işittiklerini bir daha unutmaz. Hafızası çok kuvvetlenir.

-----------------------
2 - Kerîrin: Harfi (Ba), menzili: Buteyin’dir. Arapça mânâsı^ Allah, yahut ya ilâhe külli şey demektir.
Hassaları: Bu ismi şerifi her gece 100 defa okumağı âdet edinen ,kimse az zamnada cinleri ayanen görür ve bazan da cinlerden bir huddam (yardımcı) elde edebilir. Bu ismi şerif bir kağıda 11 kere yazılıp bir malın arasına konursa, o mal çalınmaz ve zarara da uğramaz.
Keririn ismi şerifi temiz ve beyaz bir tabağa 17 defa yazılıp menba suyu ile silerek ağrıyan bir göz üç gün bu su ile banyo edilirse Allah’ın izni ile göz hastalığı geçer. Bir kimse Berhetihin Keririn isimlerini yenilecek bir şey üzerine yazar ve üstüne de yüz kere iki ismi okuyup bir kimseye yedirse o kimseyi teshir eder ve ona her istediğini yapar.
Bu iki isim bir parça anber üzerine kazılır ve evlenmeyen bir kız göğsünde taşırsa pek kısa zamanda evlenir.

-----------------
3 - Tetlîhin: Harfi (cim), menzili: Süreyya’dır. Manası: Kuddüs, Kadir yahut Subbuhün Kuddusün veya Habîr, Mücîr demektir.
Hassalan: Temiz bir kağıt üzerine 13 defa yazıp tahta kurusu olan bir yere asılsa tahta kuruları oradan hicret ederler.
Bu ismi şerifi her gün 70 kere okumağı âdet edinen kimse aslâ zengin olmadan ölmez.
Ve yine karısı ile arası bozuk olan bir kimse bu ismi şerifi misk ve safranla ceylân derisi üzerine 70 kere yazarak başında taşır ve her gün bu ismi 70 kere okumağa devam ederse kadın, şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir daha da serkeşlik etmez.
Her gün 100 kere Berhetihin, Keririn, Tetlihin isimlerini âdet edinip okuyan kimse çok kısa bir zamanda ulvî ve süflî cinleri teshir eder ve onları ayanen görür.

-------------------
4 - Tûrânin: Harfi (dâl), menzili: Deberan’dır. Manası: Ya Hayy, ya Muhyî’dir.
Hassalan: Her kim bir zalimden öç almak kasdi ile gecede 1000 kere bu ismi şerifi okur ve her yüzde, bir defa tekvil yaparsa üç güne kalmaz Cenâbı Hakk o zalime lâyık olduğu cezâyı verir.
Bir kimse bu ismi şerifi 21 kere bir tabağa yazıp su ile sildikten sonra bu su ile bir miktar hamur yapıp pişirerek yarısını kendisi ve yarısını ua kurtulmasını istediği bir mahpusa yedirirse kısa zamanda hapisten kurtulur.
Bu ismi şerif teiniz bir kağıda beş kere yazıldıktan sonra arkasından sûrei Haşrin son dört âyetini ve ondan sonra beş (he), yedi adet de hemze elif yazarak üzerinde taşırsa hem cinlerin hem de insanların şerlerinden, zulümlerinden emin ve halâs olur.
Bir kimse Berhetihin, Keririn, Tetlihin, Turarin esmalarını bir kağıda yazıp sara tutmuş veya büyülü bir kimsenin üzerine korsa hemen Allah’ın izni ile kurtulur. Saralının cini yanar. Büyülünün büyüsü bozulur.
Her kim bu dört ismi misk ve safranla temiz bir tabağa yazıp üzerine bir miktar gül suyu veya yağı koyarak sildikten sonra lâzım olduğu bir zamanda bir az yüze sürülerek matlubunun yanma gider ve bir istekte bulunulursa dileği istediği şekilde olur.
Turanin, Keririn isimlerini bir kağıda yazıp cin da1 vetinde, bakan çocuğun alnına konursa fekalâde temiz ve berrak olarak cinleri ve diğer gelenleri görür.
Her kim günde (3000) kere riyazetle tenha bir yerde okumağa devam ederse ulvî ve süflî ruhları çok kısa zamanda kendine alıştırır ve her işini gördürür.

5 - Mezcelin: Harfi (he), menzili: Hakka, mânâsı: Ya Kayyum, Ya Kaim’dir.
Hassaları: Bu ismi şerifi bir fincan veya tabağa yedi kere yazıp arkasından sekiz Tahatil esmasını ekleyerek Zemzem veya menba suyu ile silip, âkir yani çocuğu olmayan bir kadına “âdet”inden temizlendikten sonra yedi gün devamlı içilir ve zevci ile münasebette bulunursa Allah’ın izni ile hâmile kalır. Tabii organlarında bir bozukluk yoksa.
Her gün bu ismi şerifli elli kere zikri adet edinen kimsenin Cenabı Hakk günahlarını af buyurur. Hac ve Resulüllah ziyareti nasip eder. Mertebe ve şerefini yükseltir. Herkes tarafından sevilir.

6 - Bezcelin: Harfi (vav), menzili: Henâ, mânâsı: Ya Allah, Ya Vedud, Ya Âhad, Ya Vâhid, Ya Kahir’dir.
Hassaları: Perşembe günü güneş doğmadan evvel kırmızı bir kağıt üzerine bu ismi şerifi 21 defa yazdıktan sonra arkasından istek ve dileğin ne ise onu da ilâve ederek, hacet dilediğin kimseyle kağıt üzerinde olduğu halde gider, görüşür ve isteklerini söyledikten sonra kağıdı götürüp denize veya akar bir suya bırakırsan istek ve dileğin derhal yerine gelir.
Her kim bir parça suya üç tane tuz parçası koyduktan sonra üzerine 66 kere Mezcelin, Bezcelin esmalarını okur ve bu sudan büyülü veya bağlanmış bir kimse bir iki yudum içirdikten sonra temiz yıkanıp son su olarak bir leğen içinde dökünüp ve o suyu ayak değmeyen bir yere dökerse büyüsü bozulur ve bağı çözülür. Herhangi bir dilek için olürsa olsun hergün 1001 kere Mezcelin, Bezcelin esmalarını okuyan kimse kısa zamanda muradına erer.

7 - Terkabin: Harfi (ze), menzili: Zira; Manası: Ya Selâm , Hassaları: Cuma günü Selâ vakti bir kağıda yedi kere Terkabin bir defa da:
Küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mıhrâbe vecede ındehâ rizkâ* (Sure-i Âl-i İmrân, âyet: 37) âyeti kerimesi ile aşağıdaki vefki yazıp öd ağacı ve câvi ile tütsüledikten sonra iş yerine asan kimsenin işleri ve kısmeti açılır. Ve oraya pek çok müşteri gelir:

8 - Berheşin: Harfi (hâ), Menzili: Nesre, Manası: Ya Allah abdike ecibhü ve Yâ Muktedir’dir. Bu ismi şerif Mikâil aleyhisselânıın teşbihidir.
Bir kimsenin celbi (çağırılması, getirilmesi) niyeti ile gece yarısı öd ağacı ve günlük yakarak ve her yüzde tevkil yaparak üç veya yedi gece 1209 kere gelmesini istediği kimseyi düşünerek okumağa devam ederse matlubuna erişir. Bu isimlerin hadimleri (Zehrayîl) ve (Şeytayîl)dir.

9 - Ğalmeşin: Harfi (tı), menzili: Tarfe, Manası: Ya Hamîd, Yâ Mecîd, Yâ Melîk ve hüvellezî yuzhirül burhâne littâlib’dir.
Hassaları: Her kim oruç ve riyazetle üç gün gece yarıları 300’er kere bu ismi şerifi zikretse ve her yüzde l?ir defada:
“Tevekkelû yâ huddâme hâzel ismi fî sıfatî ene f{ilânibni fülânete ve’mürûhü alâ fülânibni fıilânete li yakdı matlûbî ve murâdî dese dilediği şeyi, dilediği kimseye gece rüyasında gösterir ve arzusunu yaptırır.
Her kim bir yerden cinleri çıkartmak istese güzel kokulu bir tütsü yakarak 1360 kere “Yâ Ğalmeşin” diye zikir etse cinler orayı terk ederler. İşi bittikten sonra yerlerine gelmeleri için o yere gül suyunda kaynatılmış öd ağacı suyundan serperek yine 1370 defa ismi nişemlağ tarzında ters okur ve her yüzde bir kere:
Bi hakkı hâzel ismi eyyetühel melâiketü i’zenû lil cânni eıı yarciû ilâ emâkinihim ve illâ mâ vekkelû aleyhi bârekellâhü fiküm ve aleyküm* demelidir. Cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden çıkardıktan sonra, tekrar dönmeleri sağlanmazsa çok büyük zararlara uğratırlar.

10 - Hûtîrin: Harfi (ye), Menzili: Cebhe, Manası: Yâ Kavî, Yâ Metîn,Yâ Alîm, Yâ Hakîm’dir.
Hassaları: Bu ismi şerifi ve arkasından huruflı mukatta yani ayrı ayrı olarak Târik Suresi’ni yazıp küçük çocukların üzerine takılırsa kötü gözden cin ve şeytan şerrinden, feryad ve feza’dan emin ve masun kalır.
Bir kimse hergün o kere bu ismi şerifi âdet edip zikir etse Cenabı Hakk o kimseye heybet ve mehâbet verir. Ayrıca her işittiğini hıfzeder ve bir daha unutmaz. Ve kalbinde bin menbai hikmet zuhur eder.
Bir kimse cuma günü salâ vakti demir bir yüksük üstüne Mezcelin, Bezcelin, Terkabin, Berheşin, Ğalmeşin, Hûtîrin, esmalarını nakış edip parmağında taşısa, nişancılıkta bütün arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez.
Bu ismi şerif tatlı bir elma üzerine (7) yedi kere okunup bir kimseye yedirilse o kimse teshir edilir.
Bir kimse avucuna Hûtîrin, Hûtışin, esmalarını yazıp kendi emri altına almak istediği kimseye işaret ederek ve okuyarak yaklaşırsa istediği kimse kendisine boyun eğer ve istediklerini yapar.
Temiz bir kurt derisine (28) kere bu ismi şerifi yazıp üzerinde taşıyan kimseye hiçbir köpek havlayamaz ve yaklaşamaz.
Bir Arabi ayın son cumartesi günü Zühal saatinde Mezcelin, Bezcelin, Terkabin, Berheşin, Ğalmeşin, Hûtîrin esmalarını siyah bir kurşun üzerine yazıp siyah ipliği ile bir kuyuya daldırılırsa kuyunun suyu çekilir ve yok olur. Kurşunu kuyuya salmadan evvel karanfil ile .ütsülemek lâzımdır.

Esmalardan sonra “ve innâ ala zehâbin bihî le kâdirûn”
âyeti kerimesi de ilâve olunacaktır.

11- Kalenhûdin: Harfi (kâf), menzili: Harsan, manası: Yâ Metîn Yâ Semi1, Yâ Basîr, Yâ Bedi\ Yâ Mugnî, Yâ Muhît’dir.
Hassaları: Bu ismi şerif sar’a tutan bir kimseye günlük ve cavi yakarak 20 kere okunsa, sar’alı kimse sorulacak şeylere cevap verir. Sar’a tutan bir kimseyi bu illetten kurtarmak için Berhetiyyeyi yazıp üzerine taktıktan sonra yedi defa da tamamı hasta üzerine okunursa Allah’ın izni ile saralı hastalıktan kurtulur. Ve bir daha da tutmaz.

12 - Berşânin: Harfi (lâm). Menzili: Sarfe, manası: Yâ Allah, Yâ Aziz, Yâ Mûhit’dir. •
Hassaları: Herhangi bir iş için cinlerden bir şey sormak gerekirse; Kalenhûdin, Berşânin esmalarını her gün (748) kere okumaya devam eden kimse kısa zamanda bilmek ve öğrenmek istediği bazı hususları kendilerinden öğrenebilir. Okurken günlük ve mahlep tütsü yakmalıdır.

13 - Kazhîrin: Harfi (mim), Menzili: Avâ, manası: Sübhanallah, Yâ Kaviyyü, Yâ Metin, Yâ Rahıyrrfdir. Bu ismi şerif Yunus Aleyhisselâm'm teşbihidir.
Hassaları: Bu ismi şerif cumartesi günü güneş doğmadan evvel taze bir hurma yaprağı üzerine (17) kere, üç defa da hurufu mukatta ile:

Felaktehamel akabete ve mâ edrâke mel akabeh* Fekkü rakabeh* âyeti kerimelerini yazıp ishali durmayan bir kimsenin üzerine takılırsa Allah’ın izni ile derhal iyileşir.
Bu ismi şerifi zikre devam eden bir mahpus kısa zamanda hapisten kurtulur.
Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden bir parçaya Kalenhûdin, Berşânin, Kerîrin, Nemûşelahın esmalarını yazıp üzerine alırsa kanı derhal kesilir.
Düz bir. tabaka haline getirilmiş bir zift parçasının üzerine düşmanının ismini, sağına Nemûşelahın, soluna Berlıeyûlâ, onaya mhleşûmen, âlü yehreb ve dilediğin yâni tutulmasını istediğin hastalığı da yazarak dört tarafından bir yere çiviler yahut evin şark tarafındaki duvara çakar, kızbara (cin elması) makul birbuhurun ismidir. Tütsülenir ve esmalarına devam olunursa düşmanın kısa zamanda yazmış olduğun azab ve hastalığa tutulur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
rahmetnur 13:43 15.12.20
Bu isimlerin okunması tehlikeli die duydum gerçeği nedir acaba bilgi verebilirmisinz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Senseles 17:15 22.12.20
Duyduğundan daha tehlikeli kardeşim adını sanını bile anma bu ilim sandıkta dursun Yoksa önüne gelen musallat alacak
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HATTAP 17:08 21.02.21
rahmetnur Nickli Üyeden Alıntı:
Bu isimlerin okunması tehlikeli die duydum gerçeği nedir acaba bilgi verebilirmisinz
Tehlikelinin tehlikelisidir berhetiyyenin isimleri havasta çok uzun yol almış çok bilgin kimselerin işidir berhetiyye uzak durmak gerek
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
rahmetnur 03:29 22.02.21
HATTAP Nickli Üyeden Alıntı:
Tehlikelinin tehlikelisidir berhetiyyenin isimleri havasta çok uzun yol almış çok bilgin kimselerin işidir berhetiyye uzak durmak gerek
benden bir kişi yardım istemişti adama bir baktım aman Allahım ben böyle musallatlar görmedim sorduğumda behretiye duasını okuyorum hergün dedi neden dedim cinlerim olsunda bu işi yapayım dedi. bende gözün aydın nur topu gibi ifritlerin olmuş dedim. Ama hakikatten bunları paylaşmamak lazım bizim insanlarımız çok meraklı ve anlamsız bir cesaretleri var.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HATTAP 09:57 22.02.21
rahmetnur Nickli Üyeden Alıntı:
benden bir kişi yardım istemişti adama bir baktım aman Allahım ben böyle musallatlar görmedim sorduğumda behretiye duasını okuyorum hergün dedi neden dedim cinlerim olsunda bu işi yapayım dedi. bende gözün aydın nur topu gibi ifritlerin olmuş dedim. Ama hakikatten bunları paylaşmamak lazım bizim insanlarımız çok meraklı ve anlamsız bir cesaretleri var.
Doğrudur. İşin kötüsü bizim insanlar deneme yanılma yöntemiyle hareket ediyolar sonrada başına büyük ihale alıyorlar
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Denis 18:16 26.03.21
Aman aman Allah korusun yorumları okumadan duayı keşfetmeliyiz teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Beyaz Savaşçı 02:39 27.03.21
berhetiyye'yi musallatım var diye bir kere denedim çok tehlikeli şeyler yaşadım sonra öğrendim ki işin ehli bile bundan zorlanıyormuş ki ben acemi iken yaptım iyiki bir şey olmadı.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi