Esmalar

Esma-il hüsnanın havvası Son اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Esmalar>Esma-il hüsnanın havvası Son اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى,
AristaS 02:09 03.02.22

التوّاب
ETTEVVAB C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismi, temiz elbise ve helal yiyecek ile gece
gündüz ara vermeden senelerden bir müddet zikrine devam eden
bir günahkar, ne kadar günahı olursa olsun, Cenabı Hak o kimseyi
marifeti ilahiyesine nail kılar.
Bu mübarek ismin zikrine ara vermeden devam eden kimse:

Ni’mel abdü ve innehü evvâb.

diye hafiften bir ses işitir. Bilsinki onun için kabül kapısı açılmıştır.
O anda zikrini çoğaltır. Hatta Zilcelal huzuruna girene kadar. O kişi
için ekvan önüne gelir ve Mekal lisani ile; “Biz senin zamanın ve
Allah c.c. ın emrindeyiz. Bize bütün işleri emret. Biz senin her işini
yaparız “ derler.

المنتقم
ELMÜNTAKİM C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek isim Azrail Aleyhisselam ın zikridir. Bir kimse bu
mübarek ismi günlerden bir müddet üzerine vaki olan adetle 630
defa her farz namazın arkasından zikreden ve riyazatlı olan
kimseye uykusunda bu ismin hadimi görünür. Hadim ona siyah bir
taş verir. O kişi uyandığında bu taşı başının yanında bulur. Sonra
bu taşı yanına alır.
Bir kimseden kendisine zarar geldiği zaman, zarar gördüğü
kişinin ismini taşa yazdıktan sonra, taşı ateşe koyarsa, o kişiden
intikamını alır.
Kahır ve helakı haketmiş zalim bir kimseye, yedi gece 3.969
defa Ya Müntakim ismini okuyup, “Ya Rabbi, Ya Müntakim, Ya
Cebbar fülan kimseden hakkımı ve intikamımı al“ diye dua ederse,
Cenabı Hak o kişiden onun intikamını alır .


العفو
ELAFÜVVÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek isim, günahları ve isyanları çok olan kimse için
kurtuluş kapısıdır. Bu mübarek ismi hergün 2000 defa zikreden
günahkar kimse, mevlasından af eseri görür. Allah Teala hazretleri
o günahkarı isyan zulmetinden ibadet nurlarına çıkarır. Azaları
günahtan tiksinip, bir daha günah işlemeyi istemez.

الرؤوف
ERRAUF C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismi hergün üzerine vaki olan adetle 287 defa
zikreden kimseyi her gören sever. Kalpler ona meyleder. Onu
gören herkes ona şevkat ve merhametle bakar. O kimsenin halkın
içinde itibarı yükselir.

مالك الملك
MÂLİKÜL MÜLK C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu isme ruhaniden Medail وسطي isimli ruhani hizmet eder.
Kim! Bu ismin hadimi ile bir araya gelmek isterse; Bu ismi eti
kanına karışıncaya kadar günlerce zikretsin. Sonra evlerden uzak
bir yerde riyazatlı olarak halvete girsin. Her Cuma günü Buhuru
Meryem ve Lübani zeker ile buhurlansın. Bu ismi şerifi gündüzleri
8000, geceleride 12.000 defa günlerce zikretsin. Taki önüne beyaz
renkli, erkek sıfatında hadim hazır oluncaya kadar. Bu hadimin
başındaki sarığında kırmızı yakut vardır. Beraberinde ise At ve
Mızraktan büyük bir askeri vardır. Bu hadim kırmızı bir At üzerine
binmiş vaziyette durur ve sana selam verir. Sen onun selamını al.
Sana; “Ey Allah c.c. ın dostu ne istiyorsun” der. Sende ona;
“Seninle arkadaşlığı murat ediyorum” dersin. O hadim seninle
Allah yolunda kardeşlik üzerine sözleşir. Daha sonra sana Hilafeti
Sultaniyeyi arz eder.
Sen! Emir olmayı murat edersen; “Bana karşı geleni bu asker
lerle yok etmek için, evliyanın ve salihin kerametiyle senin
yardımını isterim. Ey Ruhani! Bana yardım et. Halkın hepsini bana
musahhar et. İzzet yularına beni malik kıl” dersin. Hadim sana
beyaz gümüşten bir değnek verir. Bundan sonra senin bir hacetin
olduğu zaman, o değneği elinde hareket ettir ve ruhaninin ismini
üç defa tekrar et. Senin önünde ruhani melikle askerleri hazır olur.
Sen! İşareti anla. Allah c.c. seni muvaffak etsin.


ذو الجلال والإكرام
ZÜLCELALİ VEL İKRAM C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek isim Allah Teala nın büyük isimlerinden olup, bu
ismin birçok kullanma şekli vardır. Bu isim icabette çok seridir. Bu
isimle amel etmenin şartları şöyledir: İnsanlardan uzak halvet
içerisinde, tahareti kamile halinde, ancak uyku bastırdığı zaman
uyumak, helal yemek, helal elbise giymek, her Cuma gecesi
Lübani zeker ile buhurlanmak, aylardan bir müddet zikre devam
etmek ve riyazatlı olmaktır.
Bu şartları yerine getirip, zikre başladıktan bir müddet sonra,
senin için ufukları kaplayan ve yedi tabakayı yırtan, kırmızı bir nur
zahir olur. Sonra bu nur kaybolup, her kavimden Cin askerleri
hazır olur. Sen onların şekillerinden korkma ve onlarla muhatap
olma! Onlar senin gözünden kaybolurlar. Daha sonra her renkten
güzel şekilli ve büyük heyet halinde ruhaniler alemi zahir olur.
Sana selam verdiklerinde sen onların selamını al. Sana: “Ey Allah
Teala nın yüce ismiyle ibadet eden ne istiyorsun” diye sorarlar.
Sende onlara; “İstediğim Allah ve Rasuludir” dersin. Onlar senin
yanından giderler. Bundan sonra yedi daireden ricali ile beraber ilk
daire senin için zahir olur. Bu daire nuranidir. Bu daire Hazret ve
ruhaniden olanlar, dairenin üzerinde dönen kutupları ile beraber
olan daire kutbudur. Sana bu ve bu dairenin ricali selam verip
şöyle der: “İsmillahil azimin hadimi, Merhaba ehlen ve sehlen”
diyerek öne geç derler. Sen o zaman Daire-i Rabbaniyi ricali ve
etrafında dönen kutbu ile beraber görürsün. Bu kutbu Rahmanidir.
Sana selam verip öne geç derler. Sen yine öne geçersin. Burada
yazılı daireyi ricali ile beraber bulursun. Onlar sana selam verip,
öne geç derler. Sen burada Daire-i Samadaniyyeyi, Hazreti, Ricali
ve dairenin etrafında dönen Reisi ile beraber bulursun. Bu kutbu
Samadaniyyedir. Onlar sana selam verip, öne geç derler. Sen öne
geçer ve Daire-i Ceberut u bulursun. Onun etrafında Melaike-i
Kerubiyyun, Ricali, Salihleri ve reisleri Hazreti Ceberut vardır.
Sana selam verirler, sende onların selamını alırsın. Onlar sana
öne geç derler. Sen o anda nurdan yapılmış 70 perde görürsün. O
perdeyi göz açıp kapayıncaya kadar yırtarsın. Sonra öne geçip,
Hazreti Vahdaniyye ve dairesini bulursun. Kutbu Vahdaniyye ile
beraber mahlukatın iskan olduğu dört tane direk bulursun. Bu dört
direkle dünya dört yön üzerine yükselir. Bunlarla beraber Hars ve
Ğavs vardır. Bu Hazreti Sidre-i Münteha nın yanındadır. Bu Sidre-i
Münteha nın yanındaki Kuran-i Kerim de tabir olunan:Bismillâhirrahmânirrahîm. Fî makadi sıdkın inde melikin
muktedir. (Sadakat meclisinde ve kudretinde nihayet olmayan bir şehin
şahın huzurundadırlar).
Ayeti Kerimesiyle ismi şerifi Hazretin kapısında yazılmış olarak
bulursun. Aynı zamanda rakamlı olarakta bulursun. Bu Hazretin
bahçelerinde ağaçları ve bahçelerinde yeşil kuş suretinde bulunan
melekler vardır. Bu melekler bu mübarek ismi zikrederler. Nehir
aralarında akan fasih kelamı ile Zülcelali vel İkram ismini duyarsın.
Hatifi Rabbaninin nidasınıda her yönden işitirsin. Bu nida: Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâzâ atâünâ femnün ev emsik bi
ğayri hisâb. (Bu bizim bahşişimizdir. Artık dilersen onu başkalarınada ver veya
verme. Bu yüzden hesaba çekilmeyeceksin).
Allah Teala nın bu Ayeti Kerimesidir.
Ey Talip! Eğer bu makamı açıklamakla meşgul olsaydık elbette
kalemler kırılır ve parmaklar yorulurdu. Ben acaip vasıfların
bazısına son verdim. Lakin mahiyetini işaret etmekten, Mevlamız şöyle buyurduğu için men olundum. Hazreti Mevlamız şöyle
buyurmuştur: Bismillâhirrahmânirrahîm Ve emmâ bini’meti rabbike fehaddis
( Fakat Rabbinin nimetine gelince onu çokça an ).
Salih bu makama ulaşınca (Bu makama ulaşmak seneler
sonra olur) bu ismin sırrına ulaşır. Bundan sonra bir şey üzerine
dua ettiği zaman duası kabul olur. Bununla istediği şeyler, istediği
zaman verilir.
Bu mübarek isim, Süleyman ibni Davud Aleyhisselam ın veziri
Asaf ibni Berhiya nın yanında idi. Bununla güzel olan şu Ayeti
Kerime ile haber verdi:Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâlellezî indehü ilmün minel kitâbi
ene âtîke bihi kable en yerteddü ileyke tarfük.
( Kendinde kitaptan bir ilim bulunan bir kimse ise: “Ben onu, sana
gözünü kırpmadan evvel getiririm” dedi.
Bu mübarek isimle, mükevvenat göz açıp yumuncaya kadar
oldu. Ey Talip! Bu ismin vefki yazılıp, vefk üzerinde olduğu halde,
ismi hergün 1117 defa zikredersen dünyada ve ahirette büyük
hayra nail olursun. Bu sırr iyi anla.
Vefkin şekli budur:
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
المقسط
ELMUKSİT C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismi zikreden kimsenin düşmanları varsa hepsinin
kin ve adaveti söner. Yerine mehabbet ve sevgi kaim olur. O kişiye
katiyyen kimse kızamaz ve düşmanlık besleyemez.

الجامع
ELCAMİU C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismin özelliğindendirki: Kölesi veya hayvanı kaçan
veya bir eşyası kayıp olan kimse, bu ismi şerifi tam bir inanç ile
üzerine vaki olan adetle 114 defa zikrettikten sonra, kayıp olan
eşyasını ararsa, Allah c.c. ın izniyle bulur.

الغني
ELĞANİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bir kimse bu mübarek ismi şerifi hergün ve hergece üzerine
vaki olan adetle 1060 defa zikredip, buna kırk (40) Cuma devam
ederse, Allah Teala o kişiye mal çokluğu ve zenginlik verir.
Helal yiyerek, helal içerek ve farz namazlarını terk etmeyerek,
bu ismin zikrine devam eden kimse, Allah c.c. ın izniyle güzelleşir.

المغني
ELMUĞNİ C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu ismi şerife ruhaniden Semtayail نصف isimli ruhani
hizmet eder.
Bir kimse hergün tahareti kamile ve boş mide ile güzel kokulu
buhurla buhurlanarak , (Elbise kar beyazı olmalı, Misk ve benzeri
güzel kokularla buhurlanmalı, her Cuma günüde Lübani zeker ile
buhurlanmalı) “Ya Muğni” şeklinde hergün 10.000 defa bu ismi zikrederse, bir seneden sonra ruhani sultan inkişaf eder. Beyaz
kısrak ata binmiş, elinde mızrak olan ve beyaz sancak bulunan,
sancağın üzerindede yeşil rakamlarla isim yazılı olan ruhani
önünde hazır olur. O ruhani sana selam verir. Sen onun selamını
al. Sonra sana sancak açılır. Sen o sancağa bakıp, bu mübarek
ismi okursun. Bir müddet sonra bu ismi yemeğe, içeceklere, dinar
lara ve dirhemlere okuduğun zaman, celbini murat ettiğin şey
senin önünde hazır olur. Bu isim Altından ve Gümüşten dilediğini
hazırlamakta kullanılır. Bu bilinen bir iştir.


المانع
ELMANİU C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimseyi Allah Teala
hazretleri, çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve mahfuz
eder. Düşmanın sana bir şey yapmaya cesaret edemez ve senden
çok çekinir.

الضار
EDDAR C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismi arabi ayın onbeşinden sonuna kadar olan
gecelerde, gece yarısı 1001 defa Ya nidasıyla zikredip, sonunda
“Ya Rabbi falan kulun hem halka hem bana zarar vermektedir. Ya
onu islah edip şerrini bizden kaldır, yada o kuluna bir bela, bir
hastalık verde kendi canının kaygısına düşsünde bizden elini
çeksin” diye münacat et. O kişi en kısa zamanda ya islah olur yada
müstehak olduğu cezaya çarptırılır.

النافع
ENNAFİU C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimsede menfaat verici
sırlar ve sırrı celil tecelli eder. O kimse herhangi bir hastayı eliyle
mesh ederse, o hasta Allah c.c. ın izniyle şifaya kavuşur.

النور
ENNUR C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bir kimse bu mübarek ismi celili her farz namazın arkasından
üzerine vaki olan adetle 256 defa aylardan bir müddet riyazatlı
olarak zikrederse, Allah c.c. o kimsenin nurunu çoğaltır. Sırların en
güzelini ona bildirir. Kalp gözü açılır ve yukarının yukarısındakini,
aşağınında altındakini görür.

الهادي
ELHADİ C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bir kimse günlerden bir müddet üzerine vaki olan adetle, 20
defa bu ismin zikrine devam ederse, mahlukat o kişiye boyun eğer.
Bu isim için, Ulvi ruhaniden hadim ve sırrı celil vardır. Bu isimle
amel etmenin şekli: Hergün tahareti kamile üzere bu ismi şerifi
7000 defa okursun. Her Cuma günü Lübani zeker isimli buhurla
buhurlanırsın. Bu isme ait olan Kasemide hergün yüz (100) defa
okursun. Bu amele aylardan bir müddet devam edersen ruhani
hadim senin önünde hazır olur. Sen o hadimi açıkça görürsün.
Sakın ondan korkma! O hadimden İsmi A’zam yazılı olan Gümüş
yüzüğü iste. O ruhani sana bu yüzüğü, şartlarını söyledikten sonra
verir. Bir müddet sonra yüzüğü sağ eline takarsın. Taktıktan sonra
o yüzüğü sakın parmağından çıkarma! Sen halkı emrinin altına
almayı murat ettiğin zaman, parmağındaki yüzüğü hareket ettirip
çevir. Muhakkakki istediğin en kısa zamanda yerine getirilir.
Sen! Yiyeceklerin, içeceklerin, dinarların celbini veya düşman
askerinin yok olmasını, düşmanın ve zalimin katlini murat ettiğin
zaman, aynı şekilde yüzüğü parmağında hareket ettirip çevirirsen,
icabeti görürsün. Sen iyi fehim et!
Hergün 7000 defa Ya Hadi zikrinden sonra yüz (100) defa
okunacak olan Kasem budur: Allâhümme innî eselüke bi hâil hidâyeti ve bi dâlid deymûmiy
yeti ve bi elfil vahdâniyyeti en tü sahhiralî dimriyâîl el melikür
rûhâniyyü eselüke eyyühel melikür rûhâniyyü ve uksimü
aleyke bi hâil ehâtati ve bil melâiketil lezîne yedûrûne havlel
beytil ma’mûru ve hüm vehmûne ve zikruhüm min haysüt
tecellâ hüve hüve ve min haysüt terakkî hâ hâ ve bin nehrid
dâire deverânel hâi ve bi azemeti mükevviril âlemil ulviyyi ves
süfliyyi minel arşi ilel ferşi mislel kireti ve mâ fîhimâ ve mâ
beynehümâ kad ittekamehal melikü fî fîhi ve hüve müntezara
li emril melikil hâdî ve bil ismil mektûbi alâ cebhetihi ve bil
hurûfil merkûmeti hünâke ve bil buhûril azbeti vel milhati
elletî tecrî illâ mâ ecebtenî eyyüher rûhâniyyü. Ve mâ emrinâ
illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Ev hüve akrabü innallâhe
alâ külli şeyin kadîr. İfalû mâ tü’merûn.
Bu ismin birde vefki şerifi vardır. Hadi isminin Vefki budur:
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Bu vefk iyi bir saatte yazılmalıdır. Bu vefki üzerinde yaşıyan
kimse, murat ettiği şeye ulaşır.
Ey Talip! Bu vefki kullanmanın başka bir yolu daha vardır: Bir
kimse bu vefki üzerinde taşır, Kasemide her farz namazdan sonra
okur, güneş doğacağındada Hadi ismini 100 defa zikreder ve
hergün bu virde senelerden bir müddet devam ederse, Allah c.c. ın
izniyle insanları kendine musahhar kılıp, rızkıda kolaylaşır. Bu
virdin süresi en az iki senedir. Bu isim bu zikirle beraber bütün
mahlukat için teshir olma bakımından daha kuvvetlidir.
Ey Talip! Sen bu sırrı iyi muhafaza et.

البديع
ELBEDİU C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu ismi aylardan bir müddet her farz namazın arkasından,
üzerine vaki olan adetle 86 defa zikreden kimsenin anlayışı ve
hıfzı her ilimde fazlalaşır. Eğer sene doluncaya kadar fazlalaşırsa,
her gece 86 defa yedi güne çarpılarak, çıkan 3010 adedi her farz
namazın arkasından zikredilirse, Allah c.c. o kişiye kalplerde gizli
olanı bildirecek birisini gönderir. Evliyaullahlar ve keşif ehli için
salih olur. Sen! Anla.


الباقي
ELBAKİ C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismi şerifi her farz namazın arkasından 113 defa
zikreden kimse, devlet reisi dahi olsa, o mekandan inmez. Hatta
bütün halk ittifak etse bile.

الوارث
ELVARİS C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu ismi şerif ehlullahtan Ebdal ın zikridir. Bu ismi şerifi hergün
707 defa okumayı vird edinen kimseye, Cenabı Hak uzun ömür,
bol mal mülk, yüksek şan ve şeref, büyük bir kudret ve nüfus ihsan
buyurur. Bu ismi senelerden bir müddet hergün ve hergece 12.000
defa zikreden kimse, şeriatın men ettiği şeylerden kaçınır ve Allah
ın rizası olan şeylere uyarsa, o kişi bu derecelere yükselir. Hayvan
ve diğerlerinden murat ettiği mahlukun suretine girer. Kadıbülban
hazretlerine olduğu gibi.

الرشيد
ERREŞİD C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu isme ruhaniden Bağtayail باجتايل isimli ruhani hizmet eder.
Hergün ve hergece 16.000 defa bu ismi zikreden kimse, Allah
Tealanın izniyle bu ismin huddamı ile görüşür. Bu amelin şartları:
Riyazatlı olmak, helal yemek, helal elbise giymek ve aylardan bir
müddet halvette kalmaktır. Bir müddet sonra halvette iken, ruhani
yanında mü’min Cinlerden yedi kişi ile beraber gelir. Sana selam
verirler ve sende onların selamını alırsın. Sana: “Ey Mevla nın
ismine ibadet eden! matlubun nedir” derler. Sende onlara: Bizim
Mevlamız ın rizası ve sizin arkadaşlığınızdır dersin. O ruhani sana
şartlarını söyledikten sonra beyaz bir taş verir ve antlaşma yapar.
Daha sonra sen bu taşı ateşe yaklaştırdığında, ruhani önünde
hazır olup, dileğini yerine getirir. Haberlerden celbini emrettiğin şeyi, yiyecek ve içeceklerden,
dinarların ve dirhemlerin celbini, hazinelerin anahtarını, kilitlerin ve
perdelerin açılmasını bu ruhaninin yardımıyla sağlarsın. Ey Talip!
Sen bu hadimin kadrini ve kıymetini bil.


الصبور
ESSABUR C.C. İSMİ ŞERİFİ
Bu mübarek ismi zikreden kimseye, Cenabı Hak felaket ve
müşkilat zamanlarında sabır ve sebat ihsan buyurur. Başlamış
olduğu her işi bitirir.
Bu ismi şerifi üzerine vaki olan adetle 296 defa zikreden kişinin
sabrı güzel, ihsan ve derece-i sabriyane ile iki cihana nail olur.

Bu bölümde zikredilen
ayların müddeti en fazla sekiz (8) aydır. İsmi A’zamı tarifteki zikir
olunan senelerin en yükseği iki (2) senedir. Şöyleki: Aylardan bir
müddet dendiği zaman, bunun en fazlası sekiz ((8) aydır. Sene
lerden bir müddet dendiği zaman, bunun en fazlası iki (2) senedir.
Zikredilen şartlarla, amel sebebi kendisi üzerine olan Allah
Teala hazretlerinden korkmalıdır. Bu takva olmazsa, amel kamil
(tam) olmaz. Az yemek, az içmek, az uyumak, helal yemek, helal
elbise giymek, riyazatlı olmak (Canlı ve canlidan çıkanı yememek)
ve şeriatın yasakladığı şeylerden kaçınmak, bu amelin şartları
olup, bu şartlarada tamamen uymaktır.
Ey Rağbet edici Talip! Bu isimleri İmam ların her biri tertip etti
ama bazıları işlemedi. Ama biz mülük mertebesine giden ve bizim
üzerimize fetih vaki olan şey üzerine gittik. Bizde bu isimlerin
kullanılmasında ve ahvalindeki şüphe kalktı.
Kim bu ilimlere girmeyi murat ederse kapı açıktır. Kim bu sanat
üzerine döner ve bizim rakam ettiğimiz şeye itiraz ederse, o kişi
ziyan etmiştir.
Allah Sübhanehü ve teala hazretleri herşeyi daha iyi bilendir.

ALINTIDIR;

2.Bölüm Hatimesi ESMA-İL HÜSNANIN HAVASSIاَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى,
ŞUMÛSUL ENVÂR
VE
KUNÛZUL ESRÂR
MUELLİF
İBNİL HAC TİLMİSÂNİL MAĞRİBİ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145