Esmaül Hüsna

Kaside-i Esma-ül Hüsna - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Kaside-i Esma-ül Hüsna
hello4me 02:57 27.08.17
KASİDE-İ ESMA’ÜL-HÜSNÂ


ŞEYH ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ RAHİMEHULLAHU TEÂL ALEYH’İN

ESMAUL HÜSNA TERCÜMESİ

MANZUM ESMÂU-L HÜSNÂ İLE KUTB-U GEYLÂNÎ ŞÖYLE DUA EDER

1.Beyt
Şera’tu Bitevhîd-il-İlâhi mubesmilâ

Seahtimu bizzikr-il-hamîdi mucemmelâ

Besmele getirmiş olduğum halde Ma’bud’umuzun Tevhidine başlıyorum.

Elbette güzel övgülerle ve zikirle de tamamlayacağım.

2. Beyt
Ve eşhedu Ennallâhe lâ rabbe ğayru-Hu

Tenezzehe an hasr-il-ukûli Mukemmelâ

Şahadet ederim ki gerçekten Allah Teâlâ’dan başka Rabb yoktur.

Allah Teâlâ’nın Zât-ı Şerîfi kâmilen akılların O’nu kuşatmasından pak ve münezzehtir.

3. Beyt
Ve ersele fînâ Ahmed-el-hakki muktedâ

Nebiyyen bihi kâm-el-vucûdu ve kad halâ


Ve O Zât-ı Pâk, bizden bize hak peygamber ve önder olarak Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem’i göndermiştir.

Artık varlık Onun sebebiyle ayakta durmaktadır, dolup boşalmaktadır.

4.Beyt
Feallemenâ min kulli hayrin mueyyidin

Ve ezhara fîna-l-ilme velhilme velvelâ

Binaenaleyh O da, kuvvetli her hayrı bize öğretmiş;

İlmi, hilmi ve velâyı = dostluğu bize açıklamıştır.

5.Beyt
Feyâ tâliben ızzen ve kenzen ve rif’aten

Minallâhi fed’uhu biesmâih-il-ulâ

Ey maddi ve manevi izzeti, hazine ve yüksekliği taleb eden kimse,

Öyleyse ( cidden zilletine, fakirliğine, alçaklığına, zayıflığına inanıyorsan ) âlî İsimleriyle Zât-ı Akdes Teâlâ’yı çağır.

6. Beyt
Fekul binkisârin ba’de tuhrin ve kurbetin

Fees’eluke Allahumme nasran muaccelâ

Binaenaleyh, temizlik ve ibadetten sonra, tevazu ve kırılmakla söyle:

Allah’ım! Sen’den nusreti, yardımı isterim.

7. Beyt
Bihakkıke ya Rahmânu birrahmet-il-letî

Ehâtat fekun lî ya Rahîmu mucemmilâ

Kuşatıcı olan rahmetinle maddi ve manevi rızkımı dilerim ya Rahmân!

Binaenaleyh bana esirgeyici ol, ihsan ettiğin halde ey Rahîm!

8.Beyt
Ve ya Mâliku Kuddûsu kaddis serîretî

Ve sellim vucûdî ya Selâmu min-el-belâ

Ey tertemiz Rabb’im, Sahibim! Ruhumu = sırlarımı âfatlardan temizle. Ve ey âfatlardan Pâk ve Münezzeh!

Vücudumu bütün belalardan selamete erdir ya Selâm!

9.Beyt
Ve ya Mu’minu heb lî emânen muhakkakâ

Ve sitren cemîlen ya Muheyminu musbelâ

Ya Mu’minu! Bana hakîki ve gerçek güveni bağışla.

Ya Muheyminu! Güzel olan örtünü üzerime yay, benim günahlarımı ört, setr et.

10. Beyt
Azîzen ezil an nefsiy-ez-zulle ve ehminî

Bi Izzike ya Cebbâru min kulli mu’dalâ

Ey Aziz Rabb’ım! Nefsimden zilleti izale et,zor ve müşkül olan her şeyde izzetinle bana kolaylaştırarak yetiş ey Cebbâr!


11. Beyt
Vada’ cümlet-el-a’dâi ya Mutekebbir
Ve ya Hâliku huz lî an-iş-şerri ma’zilâ

Bütün düşmanları alçalt ey Mutekebbir!

Beni şerden alarak şerlileri benden ayır ya Hâlık!

12.Beyt
Ve ya Bârie-n-na’mâi zid feyda ni’metin

Efadte aleynâ ya Musavviru evvelâ

Nimetleri üzerime akıt, nimetleri yaratan ey Bârî!

İlk kez bana sûret verdiğin gibi nimetleri sûretleştir, güzelleştir ey Musavvir!

13.Beyt
Racavtuke ya Ğaffâru fakbel li tevbetî

Bikahrike ya Kahhâru şeytânî ahzilâ

Sen’den umarım ya Ğaffâr! Tevbemi = bütün ma’siyetlerden dönüşümü kabul et.

Kahrınla şeytanımı beni aldatmaktan alıkoyarak rezil rüsvâ et ya Kahhâr!

14. Beyt
Bihakkıke ya Vehhâbu hilmen ve hikmeten

Ve lirrizki ya Rezzâku kun lî musehhilâ

Zâtın hakkı için ya Vehhâb, hilmi ve hikmeti ( bana bağışla )!

Rızk için de ya Rezzâk bana kolaylaştırıcı ol!


15. Beyt
Ve bilfethi ya Fettâhu nevvir basîretî

Ve bil’ilmi enilnî ya Alîmu tefeddulâ

Basîretimi fetih sebebiyle nurlandır ya Fettah!

Fazlınla Beni ilme ulaştır ya Alîm!


16.Beyt
Ve ya Kâbidu-kbid kalbe kulli muânidin

Ve ya Bâsit-ubsutnî bi esrârik-el-ulâ

Her inadcının kalbini yakalayarak al ya Kâbid!

Ulviyetinin esrarıyla sırlarını yay ( şerefini mahlukuna bildir ) ya Bâsıt!


17.Beyt
Ve ya Hâfidu-hfad kadre kulli munâfikın

Ve ya Râfiu-rfa’nî bi ravhıke es’elâ

Her münafıkın kadrini, şeref ve haysiyetini alçalt ya Hâfid!

İmdadınla beni yükselt ya Râfi’!


18. Beyt
Seeltuke ızzen ya Muizzu li ehlihî

Muzillu fezellil-iz-zâlimîne muttekilâ

İzzite sadece Sen’den diledim, ehline izzet veren ya Muiz !

Zalimleri cezalayarak darmadağınık ve zelil eden ya Muzillu !


19. Beyt
Felimuke kâfin ya Semîu fekun izen

Basîran bihâlî muslihan mutekabbilâ

İlmin bana kâfidir ya Semî’ ! Halimi düzelttiğin, kabul ettiğin halde halimi görücü ol ( ya Basîr !20.Beyt
Feyâ Hakemu Adlun bilhalkıhî

Habîrun bimâ yahfâ ve mâ Huve Muctelâ

İsteğine göre hüküm ve kazasını icra eden ya Hakemu ! Ve icra ettiği hüküm ve kazasında adaleti gözeten ya Adlu !

Gizlide nimetlerini kuluna ulaştıran ya Latîfu ! Kulunun gizli ve aşikâr olan bütün his ve hareketlerinden haberdar olan ya Habîru !21.Beyt
Fehilmuke kasdî ya Halîmu ve umdetî

Ve Ente Azîmun Azmu Cûdike kad alâ

Maksad ve dayanağım hilmindir ya Halîm !

Ve Sen yücesin, yüce cömerdliğinin büyüklüğü, o sonsuz cömertliğin ( insanın güzellikle vasfedebileceği sıfatlardan da ) gerçekten çok âlîdir ya Azîm !

22. Beyt
Ğafûrun ve Settârun alâ kulli muznibin

Şekûrun alâ Ahbâbihi ve muvassilâ

Her günahkâra setrini ve mağfiretini yayan, setredicisin ya Ğafûr ! Dostların az amellerine mukabil çok sayıda çok büyük ecr u mükafatı ihsan eden ya Şekûr ! ( Ne olur, beni muhabbet makamı ve ) Ahbablarına ulaştırıcı ol.

23. Beyt
Aliyyun ve kad a’lâ makâme Habîbihi
Kebîrun Kesîr-ul-hayri velCûdi muczilâ

Gerçekte ( ahbablarının en ilerisi olan ) Habîbi’nin kadrini yüceltmişsindir ya Aliyyu !

Hayrının, cömertlik ve sehavetnin çokluğuyla ( büyük nimetlerini ) bollaştırdığın halde ( kadrimi büyüt ) ya Kebîru !

24.Beyt
Hafîzun felâ şey’e yefûtu liılmihi
Mukîtun yukît-ul-halka a’lâ ve esfelâ

Mevcûdâtı zevalden koruyucusun ya Hafîz !

En a’lâ, en ednâ bunca mahlukâtın rızkını hazırlayıp ulaştıransın ya Mukît !

25.Beyt
Fehilmuke hasbî ya Hasîbu tevellenî

Ve Ente Celîlun kun liğammi munekkilâ

Hilmin bana kâfidir, her işimi görüyor ya Hasîb !

Âlî ve celal sıfatlarını taşıyansın ya Celîl ! Dert ve kederlerime işkence verici ol, izâle et.


26. Beyt
İlâhî Kerîmun Ente feekrim mevâhibî

Ve kun liaduvvî ya Rakîbu mucendilâ

Allah’ım Kerim’sin Sen ! Binaenaleyh bağışlarımı ikram buyur. Düşmanlarıma şiddet göstermiş olduğun halde beni korumanla onları azabla gözetle ya Rakîb !

27. Beyt
Deavtuke ya Mevlâ mucîben ilmen deâ

Kadîm-ul-atâ ya Vâsia-l-Cûdi filmelâ

Ey Ulu Mevlâ’m ! San’a yalvardım. Yalvaranlar için icabet edicisin elbet.

Bağışların kadîmdir, alemde cömertlik ve sahavetin geniştir ya Vâsi’ !

28.Beyt
İlâhî Hakîmun Ente feahkim meşâhidi

Fevudduke indî ya Vedûdu tenezzelâ

İlâhî, Hakîmsin Sen. Duygu ve bâtınî hislerimi takviye ederek sağlam kıl ya Hakîm !

Nezdimde sevgini, aşk ve muhabbetini ( muhkemleştir, sabit kıl ) ya Vedûd, Rahmetini şifkat kanatlarını germeye tenezzül buyur !

29.Beyt
Mecîdun feheb li-l-mecde vessa’de velvilâ
Ve ya Bâis-ub’as ceyşe nasrî muhervilâ

En üstün şeref ve övgülerle övülensin ya Mecîd ! Binaenaleyh bana güzel övgüyü, mutluluğu, vilâyeti bağışla ya Mecîd !

Yardımcım askerleri süratle gönder ya Bâis !

30. Beyt
Şehîdun ale-l-eşyâi tayyib meşâhidî
Ve hakkik lî ya Hakk-ul-mevâride menhelâ

Her eşyanın üzerine hâzırsın; duygu ve hislerimi güzelleştir ya Şehîd !

Konak, meşreb ve varacağım yeri bana sarsılmaz kal’a gibi sabit kıl ya Hakk !

31. Beyt
İlâhî Vekîlun Ente fakdi havâyicî

Ve yekfî izâ kân-el-Kaviyyu Muvekkilâ

Allah’ım, Sen benim ihtiyaçlarımı gideriver ya Vekîl !

Elbette Kavî, son derece kuvvetli Zat vekîl olduğu zaman O’nun vekaleti bana kâfîdir = yeterlidir ya Vekîlu !

32.Beyt
Metînun femettin da’fe havlî ve kuvvetî
Eğıs ya Veliyyu abden deâke tebettulâ

Kuvvetli ve metanetlisin. Bâtınî ve zâhirî gevşekliğimin zafiyetini, maksat ve intikalimin zayıflığını metanetli kıl ya Metînu !

Yardımıma ihdadını yetiştir ya Muğîs, ya Velî ! Bir kuldur; zillet ve ihtiyacını arz ederek San’a yalvarıyorum.

33.Beyt
Hamidtu hamîden hamde abdin muvahhidin

Ve Muhsî lierzâk-il-verâ ve muaddilâ

Ve muvahhid bir kulun övgüsüyle Sen’i övdüm ya Hamîd !

Kainatın erzakını hazırlayan, hesablayan, koruyansın ya Muhsî

34. Beyt
İlâhî Mubdiu-l-fethi lî Ente velhudâ
Muîdun limâ filkevni in bâde ev halâ

İlâhî bana fethi yoktan icad eden ve kulunu hak ve gerçeğe ileten Sen’sin ya Mubdiu !

Açıkta olsun gizlide olsun kainatta eşyayı aslına iade eden Sen’sin ya Muîdu !

35. Beyt
Seeltuke ya Muhyî hayâten henîeten

Emit ya Mumîtu e’dâe dînî ve accilâ

Hoşnut bir hayatla yaşamamı Sen’den diledim ya Muhyî !

Acele olarak ( nefsimin arzularını ve maddi manevi olan ) dînimin düşmanını öldür ya Mumîtu !

36.Beyt
Ve ya Hayyu ahyî meyte kalbî bizikrike

lkadîmi fekun kayyûme sırrî muvassilâ

Hoşnut bir yaşamla kalbimi kadîm olan zikrinle yaşat ya Hayyu ! Sırrımı ( huzura kavuşturmuş olduğun halde ) dimdik dirilt ya Kayyûmu !

37.Beyt
Ve ya Vâcid-el-envâri evcid meserretî

Ve ya Mâcid-el-envâri kun lî muavvilâ

Nurları bana göster, sırlarımı sevindirerek dalgalandır ya Vâcidu ! Üstün şeref ve kereminden nurları bana yardımcı dayanak kıl ve vecdimi artır ya Mâcidu !

38. Beyt
Ve ya Vâhidu mâ semme illâ Vucûduhu

Ve ya Samedu kâm-el-vucûdu bihi alâ

Ve orada ( Vahdet makamında) Vücudu’ndan başkası olmayan ya Vâhidu !

Mahlukun bu vücudu O’nunla yükselip varlığa ulaşmaktadır ya Samedu !

39. Beyt
Ve ya Kâdiru zelbatşi ehlik aduvvenâ

Ve Muktedirun kaddir lihussâdine-l-belâ

Ey çetin azabla sür’atle yakalayıcı ! Düşmanımızı helak et ya Kâdiru ! Hasedini bize izhar edenlere belayı takdir et ya Muktediru !

40.Beyt
Ve kaddim lisırrî ya Mukaddimu âfinî

Min-ed-durri fadlen ya Muahhiru Zel’ulâ

Sırlarımın nurlarını öne geçir ya Mukaddimu !

Fazl u kerem olarak zarardan beni geri bırak, koru ya Muahhiru, âlî makam sahibi !

41.Beyt
Ve esbık lene-l-hayrâti ya Evvelu evvelen

Ve ya Âhir-uhtim lî emûtu muhellilâ

Hayr ve hayrâtı bize öne geçir, ey ilklerin İlki ya Evvelu !

Ömrümün sonunda ” Lâ ilâhe İllallah ” dediğim halde ölmemi nasib kıl ya Âhiru !

42. Beyt
Ve ya Zâhir-uzhar lî meârifek-elletî

Bibâtıni ğayb-il-ğaybi ya Bâtınen velâ

Ya Zâhiru ! Ma’rifetlerin cevheri olan gayb-ul-gayb’ın bâtınını bana açıver ya Bâtinu !

43. Beyt
Ve ya Vâlî evli emrenâ kulle nâsıhin

Ve ya muteâli erşid ve aslih leh-ul-velâ

İşimizi Bizzat gör ve bizi hayr dileyenlerin işini de ya Vâlî !

En doğru ve rüşd yoluna bizi irşad et, velâyeti, ( ve iyilerin ) dostluğu ( nu ) bize yararlı kıl ya Müteâlî !

44.Beyt
Ve ya Berru ya Rabb-el-berâyâ ve mevhib-el

Atâyâ ve ya Tevvâbu tub ve tekabbelâ

Umum mahluka bağışları bağışlayan ey âlemlerin Rabb’i !

İhsanıyla kulunu kucaklayan ya Berru!(Bizi terbiyenin altına al. ) Ve tevbe ve mazeretimizi kabul et, San’a dönmemizi nasib kıl ya Tevvâb!

45.Beyt
Ve ya Muntakimu min zâlimî nufûsihim

Lizâke Afuvvun Ente fa’tif tefaddulâ

Acil olarak zalim nefsimi yakala ya Muntakimu !

Yahud da fazl u kereminle yumuşaklık kanadını bana ger; Sen afuv edicisin ya Afuvvu !

46. Beyt
Atûfun Raûfun bil’ibâdi ve Mus’ifun

Limen kad deâ ya Mâlik-el-mulki ma’kilâ

Gerçekte kendini emrinle dizginlemiş olduğu halde yalvaran kimsenin Sen ihtiyacını giderensin.

Kuluna son derece merhamet edeci, yumuşaklıkla muamele edensin ya Mâlik-el-mulki !

47. Beyt
Feelbis lenâ ya Zelcelâli celâleten

Fecûduke bil’ikrâmi mâzâle muhtilâ

Ve heybet libasını bize giydir. Cûd = sahavetin ve ikramın, devam eden faydalı yağmur gibidir ya Zelcelâli !

48.Beyt
Ve ya Muksitu sebbit ale-l-hakki muhcetî

Ve ya Câmiu-c-ma’li kemâlâti fi-l-melâ

Kalb, ruh ve aklımı hak üzerine sabit kıl ya Muksitu !

Güzel ahlakta olan kemâlâtı bana topla ya Câmiu !

49.Beyt
İlâhî Ğaniyyun Ente feezhib lifâkatî

Ve Muğnin feağni fakra nefsî limâ halâ

İlâhî ! Sen mahlukundan ihtiyacsızsın. Binaenaleyh nefsimin muhtac olduğu şeylerde ihtiyac ve fakirliğini gider ya Ğanî !

50. Beyt
Ve ya Mâniu-mna’nî min-ez-zenbi feşfinî

An-is-sûi mimmâ kad ceneytu teammulâ

Kötü ahlakla ve kasdî olarak işlediğim suç ve cinayetlerden, kötülüklerden ruhumu şifâyab kıl ve beni günahlardan alıkoy ya Mâniu !51. Beyt
Ve ya Dârru kun lilhâsidîne muvebbihâ
Ve ya Nâfiu-nfa’nî birûhin muhassilâ

Beni kıskananları kınayıcı ol ya Dârru !

İyilikleri tahsil edici ruhla beni menfaatlendir ya Nâfiu !

52.Beyt
Ve ya Nûru Ent-en-Nûru fî kulli mâ bedâ

Ve ya Hâdî kun linnûri fi-l-kalbi muş’ilâ

Zâhir olan her şeyde Sen nursun ya Nûru !

Artık nûru kalbimde alevlendirici ol ya Hâdî !

53.Beyt
Bedîal-Berâyâ Ente min feydı Lutfihi

Ve lem yebka illâ Ente Bâkin leh-ul-vilâ

Lütfunun feyzinden umum mahluku önceden benzeri olmaksızın adem = hiçlik = yokluktan yaratansın ya Bedî’ !

Sen’den başka hâkimiyet ve galibiyetle hiçbir şey kalmaz ya Bâkî !

54. Beyt
Ve ya Vâris-uc’al’nî liilmike vârisen

Ve ruşden enilnî ya Reşîdu tecemmulâ

Beni ilmine mirasçı kıl. Mahlukunun fenâsından sonra dahi Sen daimisin ya Vârisu !

Fadl u ihsan olarak beni tedbirinle maksadıma ulaştır ya Reşîdu !

55. Beyt
Sabûrun ve Settârun ferrık azîmetî

Ale-s-sabri vec’al li-htiyâren muzzemmilâ

Azablandırmak istediğinde yakalamakta acele etmeyensin ve günahları örtensin Sen.

Azim ve iradelerimi sabır üzere muhkemleştir ve cüz’î irademi güzelliklere bürünmüş niyet ve iradeye çevir ya Sabûru ya settâr !

56.Beyt
Biesmâik-el-Husnâ deavtuke Seyyidî

Ve âyâtik-el-uzma-bteheltu tevessulâ

Artık Esmâu-l-Hüsnan’la tevessül ederek yalvardığım ve büyük ayetlerinle kendimi salıvermiş olduğum halde San’a yalvardım ya Seyyidî ( Ulu Allah’ım ) !

57.Beyt
Fees’eluke Allahumme Rabbî bi fadlihâ

Feheyyi’ lenâ Mink-el-kemâle mukemmelâ

Binaenaleyh O’nun fazlıyla Sen’den diliyorum, Allah’ım, Rabb’im ! Bizlere ( Bu kelimeyle aile efradını, meşreb kardeşlerini ve tüm Müslümanları kasdederek ) mükemmel kemâlâtları hazırla.

58. Beyt
Ve kâbil recâî birrıdâ Minke vekfinî

Surûfe zamânin sırtu fîhi muhavvilâ

Ricama Rızanla mukabele et.

Beni içinde evrilip çevrildiğim zamanın olaylarından koru.

59. Beyt
Eğıs veşfinî min dâi nefsî vehdi lî

İle-l-hayri ve Aslih mâ biaklî tehallelâ

Yardım et. Her çeşit illetlerden bana şifâ ver.

Beni her hayra ilet. Aklımı karıştıran şeylerden ıslah et.

60.Beyt
İlâhî ferham vâlideyye ve ihvetî
Ve men bihâze-i’esmâi yed’û murettilâ

İlâhî ! Ebeveynimi, bütün kardeşlerimi, bu Esmâu-l-Hüsnâ’yı yerli yerinde okuyanları esirge.

61.Beyt
Ene-l-Kâdiriyy-ul-Haseniyyu Abdu-Kâdirin

Duîtu bimuhye-d-dîni fî devhat-il-ulâ

Asılda ben hazreti Hasen’in neslinden Abdûlkâdir’im.

Evliyanın divanında Muhyiddîn’le tanınmışım, onunla çağırılırım.

( Burada bir Fâtiha, üç veya on bir İhlâs-ı Şerîfe Şeyh Abdûlkâdir Geylânî’nin ruhuna bağışlandıktan sonra, şeyhinin vesilesiyle yahut rabıtasıyla Şeyh Abdûlkâdir Geylânî’ye: ” Ya Ğavs Abdûlkâdir Geylânî, ya Şeyh Muhyiddîn! diye on bir kere, kendi sesini işittiğin halde çağırdıktan sonra himmetini dilersin. )62. Beyt
Ve salli alâ ceddi-l-Habîbi Muhammedin

Biahlâ selâmin filvucûdi ve ekmelâ

Allah’ım ! Ceddim hazreti Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e rahmet yağmurlarını yağdır.

Varlıkta en tatlı en ekmel selamlarla Ona selâmetler ver, Es-Selâm İsminle tecellî buyur.

63. Beyt
Mea-l-âli vel’ashâbi cem’an mueyyedâ

Ve ba’du Fehamd-ullâhi hatmen ve evvelâ

İlelebed âliyle ve tüm ashabıyla beraber salat selâmı berdevam et. ve bundan sonra başlangıçta ve sonuçta hamd Allah’a mahsustur.


Kaynaklar

1- Ahlaki Reçeteler ÇETİN İsmail Dilara Yayınları,1993 Isparta

2- Abdûlkâdir El-Geylânî ve Esma-ül Hüsna Kasidesi BEKİ Niyazi Sultan Yayınevi, İstanbul

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 12:45 07.10.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
azize 14:49 07.10.17
ilk defa gördüm harkulade tşk ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up