Esmaül Hüsna

Esma-ul Husna Ayetleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm iēin TIKLAYINIZ Kayżt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanżcżlar

Esmaül Hüsna>Esma-ul Husna Ayetleri
Sin 18:05 10.01.18
ESMA-ÜL HÜSNA ĀYETLERŻ

(Żlgili esmalar ēekilmeden önce ažašżdaki āyet okunur.)

EŪZUBŻLLĀHŻMŻNEŽŽEYTĀNŻRRACĪM

BŻSMŻLLĀHŻRRAHMĀNŻRRAHĪM

5/MAŻDE-97: Cealallāhul ka’betel beytel harāme kżyāmen lin nāsi vež žehral harāme vel hedye vel kalāid(kalāide), zālike li ta’lemū ennellāhe ya’lemu mā fīs semāvāti ve mā fīl ardż ve ennallāhe bikulli žey’in alīm(alīmun).

El Masīr - El Mugnī - Es Sabūr - El Vedūd

19/MERYEM-19, 20: Kāle innemā ene resūlu rabbiki li ehebe leki gulāmen zekiyyā(zekiyyen) kālet ennā yekūnu lī gulāmun ve lem yemsesnī bežerun ve lem eku bagżyyā(bagżyyen).

El Vehhāb - Es Semīu

21/ENBŻYA-32, 33: Ve cealnes semāe sakfen mahfūzā(mahfūzen), ve hum an āyātihā mu’ridūn(mu’ridūne) ve huvellezī halakal leyle ven nehāre vež žemse vel kamer(kamere), kullun fī felekin yesbehūn(yesbehūne).

El Fettāh - El Muhyī

33/AHZAB-27, 28, 29: Ve evresekum ardahum ve diyārehum ve emvālehum ve ardan lem tetauhā, ve kānallāhu alā kulli žey’in kadīrā(kadīran) yā eyyuhen nebiyyu kul li ezvācike in kuntunne turidnel hayāted dunyā ve ziynetehā fe teāleyne umetti’kunne ve userrihkunne serāhan cemīlā(cemīlen) ve in kuntunne turidnallāhe ve resūlehu ved dārel āhżrete fe innallāhe eadde lil muhsināti minkunne ecren azīmā(azīmen).

El Kayyūm - El Muizz - El Mukaddim

7/A’RAF-14, 15: Kāle enzżrnī ilā yevmi yub’asūn(yub’asūne) kāle inneke minel munzarīn(munzarīne).

El Hamīd - Ež Žekūr - El Muktedir

5/MAŻDE-9: Vaadallāhullezīne āmenū ve amilūs sālihāti lehum magfiretun ve ecrun azīm(azīmun).

El Hakīm - El Gafūr - El Kādir

18/KEHF-10, 11, 12: Żz evel fityetu ilel kehfi fe kālū rabbenā ātinā min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenā min emrinā režedā(režeden) fe darabnā alā āzānihim fīl kehfi sinīne adedā(adeden) summe beasnāhum li na’leme eyyul hżzbeyni ahsā limā lebisū emedā(emeden).

Er Rahmān - El Azīm - Es Samed

39/ZUMER-23: Allāhu nezzele ahsenel hadīsi kitāben mutežābihen mesāniye takžażrru minhu culūdullezīne yahževne rabbehum, summe telīnu culūduhum ve kulūbuhum ilā zikrillāh(zikrillāhi), zālike hudallāhi yehdī bihī men yežāu, ve men yudlilillāhu fe mā lehu min hād(hādin).

Er Rahīm - El Halīm - El Ehad

5/MAŻDE-28: Le in besadte ileyye yedeke li taktulenī mā ene bi bāsitżn yediye ileyke li aktulek(aktuleke), innī ehāfullāhe rabbel ālemīn(ālemīne).

Ve huvellezī lā ilāhe illāhu - El Habīr - El Vāhid

2/BAKARA-126: Ve iz kāle ibrāhīmu rabbic’al hāzā beleden āminen verzuk ehlehu mines semerāti men āmene minhum billāhi vel yevmil āhżr(āhiri), kāle ve men kefere fe umettiuhu kalīlen summe adtarrūhu ilā azābin nār(nāri), ve bi’sel masīr(masīru).

El Muheymin - El Latīf - El Vālī

41/FUSSŻLET-12: Fe kadāhunne seb’a semāvātin fī yevmeyni ve evhā fī kulli semāin emrehā ve zeyyennes semāed dunyā bi mesābīha ve hżfzā(hżfzen), zālike takdīrul azīzil alīm(alīmi).

El Bātżn

39/ZUMER-17: Vellezīnectenebūt tāgūte en ya’budūhā ve enābū ilāllāhi lehumul bužrā, fe bežžir ibād(ibādi).

El Masīr - Er Ražīd - El Vāris - El Vāsiu

16/NAHL-98: Fe izā kare’tel kur’āne festeżz billāhi minež žeytānir racīm(racīmi).

El Mu’min - El Hasīb - Ez Zāhir

17/ŻSRA-80: Ve kul rabbi edhżlnī mudhale sżdkżn ve ahricnī muhrece sżdkżn vec’al lī min ledunke sultānen nasīrā(nasīren).

Es Selām - El Mukīt - El Āhir

19/MERYEM-18: Fettehazet min dūnihim hicāben fe erselnā ileyhā rūhanā fe temessele lehā bežeren seviyyā(seviyyen).

El Kuddūs - El Hafīz - El Evvel

21/ENBŻYA-83: Ve eyyūbe iz nādā rabbehū ennī messeniyed durru ve ente erhamur rāhimīn(rāhimīne).

El Melik - El Kebīr - El Muahhir

21/ENBŻYA-89: Ve zekeriyyā iz nādā rabbehu rabbi lā tezernī ferden ve ente hayrul vārisīn(vārisīne).

El Bāriu - El Aliyy - Er Rauf

21/ENBŻYA-92: Żnne hāzihī ummetukum ummeten vāhżdeten ve ene rabbukum fa’budūn(fa’budūni).

El Hālżk - El Kerīm - El Afuvv

21/ENBŻYA-107: Ve mā erselnāke illā rahmeten lil ālemīn(ālemīne).

El Mutekebbir - El Kaviyy

21/ENBŻYA-112: Kāle rabbżhkum bil hakk(hakkż), ve rabbuner rahmānul musteānu alā mā tasżfūn(tasżfūne).

El Vekīl - Et Tevvāb

22/HAC-68: Ve in cādelūke fe kulillāhu a’lemu bimā ta’melūn(ta’melūne).

El Azīz - El Hakk - El Berr

23/MU’MŻNUN-26: Kāle rabbinsurnī bimā kezzebūn(kezzebūni).

Er Rezzāk - Ež Žehīd - El Muteālī

39/ZUMER-19: E fe men hakka aleyhi kelimetul azāb(azābi), e fe ente tunkżzu men fīn nār(nāri).

El Masīr - El Āti - El Bedīu - El Mucīb - Er Rakīb

23/MU’MŻNUN-29: Ve kul rabbi enzilnī munzelen mubāreken ve ente hayrul munzilīn(munzilīne).

El Gaffār - El Bāis - El Ganī

23/MU’MŻNUN-93: Kul rabbi immā turiyennī mā yūadūn(yūadūne).

El Musavvir - El Mecīd - El Cāmiu

23/MU’MŻNUN-94: Rabbi fe lā tec’alnī fīl kavmiz zālimīn(zālimīne).

Er Rāfiu - El Muīd - El Muksit

23/MU’MŻNUN-97: Ve kul rabbi eūzu bike min hemezatiž žeyātīn(žeyātīni).

El Mubdiu - Zul Celāli Vel Żkrām

23/MU’MŻNUN-98: Ve eūzu bike rabbi en yahdurūn(yahdurūni).

El Bāsżt - El Muhsī - Mālikul Mulk

23/MU’MŻNUN-118: Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur rāhżmīn(rāhżmīne).

El Velī - El Hādī

25/FURKAN-6: Kul enzelehullezī ya’lemus sżrre fīs semāvāti vel ard(ardż), innehu kāne gafūran rahīmā(rahīmen).

El Alīm - El Metīn - En Nūr

26/ŽUARA-62: Kāle kellā, inne maiye rabbī seyehdīn(seyehdīni).

El Adl - El Mācid - En Nāfiu

26/ŽUARA-83: Rabbi heb lī hukmen ve elhżknī bis sālihīn(sālihīne).

El Hakem - El Vācid - Ed Dārr

26/ŽUARA-85: Vec’alnī min vereseti cennetin naīm(naīmi).

El Basīr - El Hayy
Dünyanżn En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Havasokulu 21:50 12.01.18
Sayżn Sin, Allah-u Zülcelal razż olsun.
Dünyanżn En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Miskin serkan 18:45 24.02.18
ALLAH CELLE SULTANUH razi olsun
Dünyanżn En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Żpek 00:37 04.03.18
Allah razż olsun
Dünyanżn En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:ayetleri, esmaul, husna
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146