Esmaül Hüsna

EL ALİM Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL ALİM Esması ve Sırları
El Kindi 16:34 09.04.19
EL-ALÎM: Her şeyi bütün incelikleriyle bilen, hakkıyla bilen, ezelden ebede her şeyi bütün yönleriyle, hiçbir şey hiçbir şekil¬de hiçbir zaman ilminden gizlenemeyen, her şeyi çok iyi bilen. Allah, her şeyi tam mânasıyla bilir. Her şeyin, içini,dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir O,olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, olmuş-olacak, gizli-açık söz konusu değildir. Bunlar, insanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İnsanların bilmesi nisbî (belli oranda) ve ârızîdir (geçicidir). Allah’ın bilmesi ise, -bütün isim ve sıfatlarında olduğu gibi- zâtîdir. Onun için O’nun bilmesinde dereceler bulunmaz. Doğu da Allah’ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir. (Bakara, 2:115)
Hiçbir şey Allah’ın ilminden gizlenemez. Öyle ki Allah (c.c), ezeli ve ebedi ilmiyle, sonsuz bilgiye ulaşır ve hiç zahmet çekmez. Çünkü O, öğrenmek için herhangi bir alete veya araca muhtaç değildir. O mutlak alimdir. İlmi kendindendir ve bütün ilimler de onun ilminin sadece küçük bir parıltısıdır. Biz sadece kendi dünyamıza ve şahsımıza bakan konularda bilgi sahibi olmaya uğraşırken O, bütün evreni sonsuz ilmiyle kuşatmış ve idare etmektedir. Onun ilmi içe de dışa da anında nüfuz eder. Kalplerden geçenleri de kafalarda hayal ve tasavvur edilenleri anında bilir: “Ve senin Rabbin, onların göğüslerinin sakladığını da açığa vurduğunu da çok iyi bilir.”(Neml, 27:74)
Gözlerin haince veya masumca bakışlarını ayırt eder, içten geçenlerin sıcaklığını, soğukluğunu, samimiyetini veya samimiyetsizliğini de bilir: “O bilir gözlerin hain bakışını da göğüslerin sakladığını da bilir.”(Mümin,40:19)
Kelimelere dökülen harflerin amacını ve hedefini de bilir. Yedi kat yerin altındakileri ve yedi kat göğün üstündekileri de bilir: “O, göklerde de Allah’tır, yerde de. O, sizin iç dünyanızı da bilir, açığa vurduklarınızı da. Neler kazanmakta olduğunuzu da bilir 0!”(Enam, 6:3) ve “Gecenin ve gündüzün içinde yer alan her şey O’nundur. O, Semî’dir, her şeyi duyar; Alîm’dir, her şeyi bilir.”(En’am, 6:13). Daha ötesi de var: “Gaybın anahtarları O’nun yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde olanı da bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Toprağın karanlıklarındaki bir dâne, yaş ve kuru her şey apaçık bir Kitap’ın içindedir.”(En’am, 6:59)
Bilmekten maksadı, adaleti temin ve tesis etmek, kimseye zerre kadar atom ağırlığında olsa da zulmetmemek. Sonra bizimle yüz yüze gelip bizi açıkça bütün yaptıklarımızdan hesaba çekecek olmasındadır: “O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye, gün içinde sizi diriltir. Nihayet O’nadır dönüşünüz. Sonra, yapıp ettiklerinizi size haber verecektir.”(En’am, 6:60)
Kısacası Onun ilminin hududu yoktur. “Bilmedin mi ki; Allah gökte ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların tümü bir Kitap’tadır. Bütün bunlar Allah için çok kolaydır.” (Hac, 22:70)
Evet kolaydır ki, evreni yaratıldığı andan beri şekilde şekle sokuyor ve milyarlar, trilyonlarca hatta daha fazlasıyla varlıklar yaratıyor ve onarlın hiçbir şeyini eksik etmeden yedirip içiriyor, besleyip büyütüyor. Bir asker gibi, kimini kışlaya alıp talim terbiye öğretiyor, birtakım görevler verip işler yaptırıyor, yapısına, yaşına ve cinsine göre herkese ayrı işler yaptırıp bir vakte kadar çalıştırıyor, kimini de günü geldikçe terhis ediyor. Hiçbir işi bir diğerine engel olmadan evirip çeviriyor ve kurduğu nizamı mükemmel bir şekilde devam ettiriyor. İşte bütün bunlar bilgiye ve bilmeye dayanıyor! Yaratan bilmez mi hiç? “Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 67:14)
Allah, takva sahiplerini, yani Allah’a saygı dile dolu olanları, inanarak ve inançlarını uygulayarak davrananları bildiği ve gereken yere ulaştırdığı gibi, sıkıntı anlarında da onların sıkan konuları en ince detaylarına kadar bilir ve kendisine sığınanları rahatlatır. Çünkü onlar aynı zamanda Allah yolunda mücadele etmiş, ilim talep etmiş ve salih amel yapmak için hem kendileri gayret göstermiş hem de insanlara yol göstermişlerdir. İşte bunlar, Allah’ın dostları, velileridir. Hadisi şeriflerde de ilmin üstünlüğüne dikkat çekilerek, ilim adamları övülmüştür. Çünkü bilmek insanı Allah’a yaklaştırır. Bu hadislerden birkaçını nakletmek istiyoruz: Ebu Ümâme (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v)’e biri âbid diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti. “Alimin âbide üstünlüğü, benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir” buyurdu.”[Tirmizi, İlim 19, (2686).] Tirımizî’nin bir rivayetinde hadis şöyle gelmiştir:”Resul-i Ekrem (s.a.v), sonra buyurdular ki:”AllahTeâlâ, ve melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur.”
Hadis Tirmizî’nin aynı babındadır. ibnu Abbas (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdu lar ki: “Tek bir fakih, şeytana bin âbidden daha yaman dır.” [Tirmizi, İlim 19, (2083).]
Eğer bir kimse gaibden ve şehadet aleminden bir şeyler öğrenmek isterse, bu adın sırrından yararlanabilir. Bu sırada Cenab-ı Allahın güzel sıfatları saklı bulunmaktadır. Onun bu gizliliğin hiçbir kimse kendi nefsinde deneyemez, sadece Allahın rızasını alabilenler bu sırları ve görünmemezliği keşfedebilirler.
Hak Teâlâ’yı âlim adıyla çokça zikreden kimselere Allah ilim kapılarını açar ve onlara öğrenme ve bilgi sahibi olmalarının inceliklerini gösterir. Bu adı devamlı ananlar, Hak Teâla’nın her türlü yardımını görürler. Bunlar dünya afetlerinden bela ve musibetlerden uzak kalırlar. Ayrıca bilmedikleri şeyleri de yine Allah’ın inayetiyle çabuk ve kolaylıkla öğrenirler. Konuşmalarında mantık ve hikmet sahibi olarak tanınırlar.
Bir kimsenin bir şey hakkında onun inceliklerini, gizli yönlerini bilmezse o kimseye âlim, yani her şeyi bilen kişi diyemeyiz. Ancak her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilenler âlim adını almış olurlar. Cenabı Hak da bu konuda şöyle buyurmaktadır. “Bir ilim sahibinden üstün, ondan da daha üstün bir bilim sahibi vardır.” Hakiki ilim adamları bütün her şeyi bütünü ile bilen kimselerdir. (Âlim) başkalarına nasıl davranacaklarını gösteren öğreten kimsedir. Bunun için, Hak Teâla her âlimin üzerinde daha fazla bilen bir bilgin bulunduğunu bildirmiştir. Hızır (as) Musa Peygamber’den daha bilgili olmadığı halde, Cenabı Hak yine de Hz. Musa (as)’ya şöyle emretmiştir; “-Ey Musa! İki denizin birleştiği bir yerde Hızır adında bir kulumuz var. O zat şu hususta senden daha bilgilidir. Biz ona levhalarımızda öğüt ve bilgi olarak her şeyi geniş bir şekilde belirttik ve yazdık.” Hak Teâla’nın Hz. Musa (as)’ya bu hitabı kendisinin her şeyi bildiğini ve bütün olaylara vakıf olduğunu bir kere daha bildirmesidir. İşte Hz. Hızır (as) ve Hz. Musa (as)’ın kapalı anlamda iki denizin birleştiği yerde buluşmalarından maksat, açık ve kapalı olarak onlara bazı işaretlerde bulunmasıdır. Hak Teâla’nın Hz. Musa’ya böyle hitap etmesi, Rabbinin hiç kimsenin bilmediklerini kendisinin bildiğini anlatmak içindir.
Hak Teâla’nın da Sevgili Resul’üne öğüdü bu husustadır: Ve “Ey Allah’ım beni ilminle üstün kıl” sözleri ile Rabbine dua etmesini ondan istemiştir
EL-ALÎM isminin zikir adedi (150), Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir. Perşembe günü müşteri saati, sabah erken ve ikindi sonrasıdır. Dileyen bu saatlerde okuyabilir. Gece okumalarında ise tam gece yarısı okunabilir
1. Bu ismin verilen miktarda ve şartlarına uygun olarak tertibini yerine getiren, zikrini virt edinip yapan kimseye, dost düşman, içinde ne gizlerse bildirilir.
2. Bu ismin virdine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşturulur.
3. Bu mübarek isimde büyüleme özelliği de vardır. İsteyen istediğini bu ismin zikriyle tesir altına alabilir. Bu kişi ister amir olsun, ister memur, isterse sevdiği biri olsun, üs tünde hakimiyet kurup hükmünü ve bilgisini istediği gibi yürütür.
4. Her gün 150 defa zikreden kişi, Allah hakkındaki ilim ve bilgiye iman ve izana yani kısaca Marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, ilme’l-yakin derecesine ulaşır. İnsan Allah’ın ilmine ve bilgisine güvenerek, kendisi hakkında yaptıklarına razı olup teslim olursa, daima kalbi rahat ve huzur içinde olur. O kişi edep ve haya sahibi olur, bela ve musibetlere sabreder, verilene şükreder, hata ve günahlarına da kolayca tövbe eder.
5. Müşteri saatinde meşgul olsa düşmanları para pare olur. Ayrıca kalp tesiri içindir. Aynı şekilde dost düşman herkesin sevgisini kazanmaya sebeptir. Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere yarar ağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır.
6. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar.Alim esmasına ilave olarak “Ya Allemel Guyup” kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar. Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine doğru kayabilir. Öğrenci olanlar günde 150 defa bu adı anıp ders çalışmaya başlarlarsa çalıştıkları bilimde oldukça başarılı olmaya başlarlar. Her geçen gün kavrama güçleri artar.
7.Alim esmasını çalışanlar her gün sabah ve akşam üçer kez: “Bismillahillezi la yadurru me’asmihi şey’ün fil ardı ve la fissema’ vehüves Semi’ul Alim” derlerse, bütün belalardan ve musibetlerden Allah’ın yardımıyla korunurlar.
8.Her namazdan sonra on kere zikrine devam keşf-i gaybiye için çok faydalıdır. Çocuklarına 1225 Hadi Alim Halim ve Kavi esmalarını bebekliklerinde üzerlerine veya suya okuyup bunu içirseler o çocuk zamanın büyük ilim erbabından olur biiznillah. Hafıza ve akli gerileme sıkıntısı yaşanlarada hakeza bu şekilde uygulansa şifadır.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cnk 19:51 09.04.19
Allah razı olsun , çok tesirli bir esma birden fazla alanda fayda sağlıyor

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 21:21 09.04.19
Allah teala razı olsun okumakta nasip olsun inşaAllah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kimbilir 01:39 10.05.19
Minecag 07:18 09.09.19