Esmaül Hüsna

EL-LATÎF Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>EL-LATÎF Esması ve Sırları
El Kindi 14:51 08.05.19
EL-LATÎF: Müşfik, lütüfkar, varlıkların en ince noktalarını bilen, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan, varlıkları en nâzik incelikler ve güzellikler içinde yara¬tan, her bir canlıya lütufkarlıkla ihsan ve ikramlarda bulunan; ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran. Lütuf ve keremi bol olan.. Lütfeden. İnayet ve ihsanı sınırsız olan.. Kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran. En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden..
Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden… “Allah, kullarına çok lütufkâr, çok şefkatli bol ihsanlıdır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetli ve kudretlidir, çok üstün ve çok güçlüdür.”(Şûra, 41:19)
Allah’ın lütuf ve ihsanları sonsuz ve sınırsızdır. Kullarını, akla hayale gelmeyen, hadde hesaba sığmayan nimetlerle donatıp ikram ve ihsanlarda bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır: “Andolsun ki Allah, mü’minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Al-i Imran, 3:164)
Latîf olan Allah (c.c), mümin kullarına her türlü zor durumda yardım ederek de lütfunu gösterir. Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş kavimlerden bildirilen kıssalarda Allah’ın samimi kullarına destekçi olması, onlara lütufta bulunması ile ilgili çeşitli örnekler verilmiştir. Örneğin Allah Hz. Musa’nın kavmini Firavun’un zulmünden kurtarmış ve onları yeryüzüne mirasçı kılmıştır. Bu gerçek ayetlerde şöyle bildirilir: “Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır’da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.” (Kasas, 28:4-5)
Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi olduğu gibi ahirette de onlara yardım edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacaktır. Nitekim müminlerin cennetteki ifadeleri bu gerçeği şöyle bildirir: Dediler ki: “Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık. Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve’hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz, biz bundan önce O’na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta Kendisidir.” (Tur Suresi, 26-28)
“Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, Latîf’tir; Habîr’dir.” (Enam, 6:103)
Allah (c.c), en derin, en gizli bilinmez şeyleri, en ince sırları bilir, derinliklere nüfuz eder. Kişi ile kalbi arasına girer, insan kendi kalbinden geçenlerden haberdar olmadan Allah bilir. Çünkü kalbi yaratan, kapasitesini ayarlayan O’dur: “Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki “Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? O Latîf’tir, Her şeyden hakkıyla haberdardır.” (Mülk, 67:14)
Bu adla yapılan dualar Allah katına çok çabuk ulaşır. Bunalımlı ve felaketli saatlerinde insanların Hak Teala’yı bu adı ile çokça anmaları büyük bir yarar sağlar. Ağır bir hastalıktan yatan tutuklu ve esarette bulunan yahut zalim bir kimsenin zulmü altında inleyen kimseler bu adı devamlı andıkları sürece, bu hallerden kurtulup feraha çıkmış olurlar.
EL-LÂTÎF isminin zikri (129) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır. Sabah gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece, akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra okunabilir. Bu mübarek isim, pek çok konuda okunmakta ve faydalı olmaktadır. Geçim sıkıntısı, rızk darlığı, müşteri azlığı veya yokluğu çekenler, elindeki malı satamayanlar, bela ve musibetlere maruz kalanlar, düşmanları tarafından rahatsız edilip baskı altında tutulanlar… Kısacası her türlü sıkıntıya maruz kalanlar hep bu ismin himayesine sığınırlar.
1. Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse, işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve isteğini elde eder.
2. Bir kimse, bir yere, işini gördürmek için bir kişi gönderse de o kişinin adının harflerinin ebced karşılığı kadar bu ismi zikretse, gönderdiği kişi istediği şeyi elde eder. Yüce Allah bu ismin zikri hürmetine o kişiden bu ikramını esirgemez.
3. Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “Y LÂTÎF” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, giriştiği her işte başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.
4. Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözeceğini bilmeyen ve sıkıntısı kendini rahatsız eden kimse, temiz bir kalp ve iyi bir niyetle (16.641) defa bu ismi zikreden kimse, problemini çözer ve sıkıntısından kurtulur.
5. Rızk darlığı ve geçim sıkıntısı çeken kimse, aynı miktarda bu ismi okuyup arkasından halini Allah’a arz ederek dua ederse yüce Allah, onun sıkıntısını çözer, rızkını genişletir.
6. Kendisi için hayırlı olduğuna inandığı herhangi bir iş için (16.641) defa zikreden kimse, niyetine ulaşır, istediğini elde eder.
7. Her gün (133) defa okumaya devam eden kimsenin, zor işleri kolaylaşır, Allah’ın lütfuna mazhar olur.
8. Her gün (9) defa zikreden ilahi tecellilere kavuşur, rızkı genişler.
9. Bir kimse her gün, “Y LÂTİF” ismini “Besmele” ile birleştirerek, “BİSMİLLÂHİ’L-LÂTİF” şeklinde (698) defa zikretse, her ne isteği ve arzusu varsa yerine getirilir. “Y LÂTİF” isminin herhangi bir iş için okuyan kimseye, Havas alimleri, önce ismin zikrini sonra FATİHA VE İNŞİRAH sureleri ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şeyi için dua etmeyi tavsiye ediyorlar. Bu ismin daha pek çok faydaları ve özellikleri vardır ancak konu oldukça uzun olduğu için bu kadarıyla yetiniyoruz. Şunu da hatırlatalım ki; ibadetlerin asıl amacı uhrevidir, dünyada da birçok faydaları görülürse de esas faydaları ebedi ve sonsuz olan ahiret aleminde görülecektir. Bu nedenle Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanlarının çoğu gizlidir. Eskiler de bu yüzden şöyle zikredip dua etmişler: “Allahümme ya Hafiyye’l-Eltâf; Neccinâ mimmâ nehaf: Ey Lütufları gizli olan Allah’ım; Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza da nail eyle…!”
10.Sıkıntı ve maişet darlıklarında Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 129 kere yada sayısız ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Okunacak ayet:Allahu latifum bi ibadihi yerzuku mey yeşa’, ve huvel kaviyyul azîz.Allah,kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. (Şura 19)
11.İşleri bozulan kişi bu ismin sayısınca zikrine devam ederse işleri düzelir. Bu isim İcabeti çabuk esmalardandır hapse esarete düşen maddi darlık ve borç sıkıntısı yaşayan, şiddetli bir hastalıktan yatan,zalimlerin zulmune haksızlığa uğrayan bu isimle hakka tevessül ederlerse Hak Teala bulunduğu sıkıntıları giderir.
12.Tarikat erbabı olanlara da manevi seyr halinde düştükleri sıkıntı ve tıkanmalarda bu adın faydası çoktur. İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk suresi 14 ayetini ki Latif esması bu ayette geçer 124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi kusursuz görür. Ayet:Ela ya’lemu men halek, ve huvel latifulhabîr ayetinin bir çok hassaları vardır hastalara şifa vesilesi olur, belaları def eder, musibetleri geri çevirir, fakirliği önler, gaib den haberler alır, defineler hazinelerle alakalı çeşitli bilgileri öğrenme fırsatı olur bu hassalarından faydalanmak isteyenler bu ayetlerle ( ibni mubarekin) tavsiyesiyle meşgul olmalıdır okuma adeti 2012 defadır.
لَقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْم حَدِيدٌ َ
Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun. (Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”Ayrıca bu ilimlerle meşgul olup görümü tam olmayanlar bu ayetle ve Kaf suresi 22 ayetiyle meşgul olurlarsa inşallah çok faydasını göreceklerdir zaten görümü olanlarda veya cinlerle bakım yapanlar görümü olmadan mendel yapanlar bilginin doğru ve hızlı olmasını istediklerinde bakım anında bu ayetle meşgul olsunlar maksatları hasıl olur.
13.Bu esmaya devam edenler her türlü semavi arzi kazalardan korunurlar. Latif esmasının ruhanileri çeken toplayan azametli bir sırrı vardır. Bu esmaya devam edenler ruhani alemlerle irtibat kurabilirler.
14.Sıkıntı içinde kalıp bunalıma düşenler bu adı zikir vasıtası kılarak dua ettiklerinde içinde bulundukları felaketlerden kurtarılırlar.
15.Bu esmaya devam edenler oturmaları kalkmalarıyla oldukça kibar olurlar.
16.Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmada bu esmanın azametli bir sırrı vardır.
17.Latif esması Mehdi Aleyhisselamın ism-i azam esmalarından biridir. Bu esmaya devam edenler hoşlarına gitmeyecek bir muamele ile karşılaşmazlar. Kaderin kaza oklarını rüyalarında atlatma bereketine nail olurlar. Esmanın,belaları atmada, işleri kolaylaştırmada, rüya alemlerinde isteneni görmede çok büyük bir yararı vardır. Kim bu esmaya devam ederse ruhani alemle kolayca irtibat kurabilir, o alemlerdeki sırlara ulaşabilir.
Not:Alıntı,derleme….

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 21:23 08.05.19
Allah teala razı olsun kardeş ellerine sağlık çok güzel bilgiler okumakta nasip olsun inşaAllah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
islamkalesi 22:45 08.05.19
fener 17:34 23.05.19
Allah ne muradiniz varsa nasip etsin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmet00 20:06 28.05.19
Allah razı olsun çok faydalı bilgiler verdin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meftunbirihvan 22:30 28.05.19
Zikir saati zuhre diyor ya öglen yapsam nolır olurmu ve ya ikindi gibi herhangi bir saat diliminde etkisi gidwrmi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 16:52 29.05.19
Meftunbirihvan Nickli Üyeden Alıntı:
Zikir saati zuhre diyor ya öglen yapsam nolır olurmu ve ya ikindi gibi herhangi bir saat diliminde etkisi gidwrmi
Yıldız saatleri programı var Google Play da oradan ayarlayabilirsin,olmadı gece onikiden sonra yapabilirsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hallaci 14:24 28.07.19
El Kindi Nickli Üyeden Alıntı:
EL-LATÎF: Müşfik, lütüfkar, varlıkların en ince noktalarını bilen, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan, varlıkları en nâzik incelikler ve güzellikler içinde yara¬tan, her bir canlıya lütufkarlıkla ihsan ve ikramlarda bulunan; ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran. Lütuf ve keremi bol olan.. Lütfeden. İnayet ve ihsanı sınırsız olan.. Kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran. En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden..
Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden… “Allah, kullarına çok lütufkâr, çok şefkatli bol ihsanlıdır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetli ve kudretlidir, çok üstün ve çok güçlüdür.”(Şûra, 41:19)
Allah’ın lütuf ve ihsanları sonsuz ve sınırsızdır. Kullarını, akla hayale gelmeyen, hadde hesaba sığmayan nimetlerle donatıp ikram ve ihsanlarda bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır: “Andolsun ki Allah, mü’minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Al-i Imran, 3:164)
Latîf olan Allah (c.c), mümin kullarına her türlü zor durumda yardım ederek de lütfunu gösterir. Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş kavimlerden bildirilen kıssalarda Allah’ın samimi kullarına destekçi olması, onlara lütufta bulunması ile ilgili çeşitli örnekler verilmiştir. Örneğin Allah Hz. Musa’nın kavmini Firavun’un zulmünden kurtarmış ve onları yeryüzüne mirasçı kılmıştır. Bu gerçek ayetlerde şöyle bildirilir: “Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır’da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.” (Kasas, 28:4-5)
Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi olduğu gibi ahirette de onlara yardım edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacaktır. Nitekim müminlerin cennetteki ifadeleri bu gerçeği şöyle bildirir: Dediler ki: “Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık. Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve’hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz, biz bundan önce O’na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta Kendisidir.” (Tur Suresi, 26-28)
“Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, Latîf’tir; Habîr’dir.” (Enam, 6:103)
Allah (c.c), en derin, en gizli bilinmez şeyleri, en ince sırları bilir, derinliklere nüfuz eder. Kişi ile kalbi arasına girer, insan kendi kalbinden geçenlerden haberdar olmadan Allah bilir. Çünkü kalbi yaratan, kapasitesini ayarlayan O’dur: “Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki “Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? O Latîf’tir, Her şeyden hakkıyla haberdardır.” (Mülk, 67:14)
Bu adla yapılan dualar Allah katına çok çabuk ulaşır. Bunalımlı ve felaketli saatlerinde insanların Hak Teala’yı bu adı ile çokça anmaları büyük bir yarar sağlar. Ağır bir hastalıktan yatan tutuklu ve esarette bulunan yahut zalim bir kimsenin zulmü altında inleyen kimseler bu adı devamlı andıkları sürece, bu hallerden kurtulup feraha çıkmış olurlar.
EL-LÂTÎF isminin zikri (129) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır. Sabah gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece, akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra okunabilir. Bu mübarek isim, pek çok konuda okunmakta ve faydalı olmaktadır. Geçim sıkıntısı, rızk darlığı, müşteri azlığı veya yokluğu çekenler, elindeki malı satamayanlar, bela ve musibetlere maruz kalanlar, düşmanları tarafından rahatsız edilip baskı altında tutulanlar… Kısacası her türlü sıkıntıya maruz kalanlar hep bu ismin himayesine sığınırlar.
1. Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse, işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve isteğini elde eder.
2. Bir kimse, bir yere, işini gördürmek için bir kişi gönderse de o kişinin adının harflerinin ebced karşılığı kadar bu ismi zikretse, gönderdiği kişi istediği şeyi elde eder. Yüce Allah bu ismin zikri hürmetine o kişiden bu ikramını esirgemez.
3. Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “Y LÂTÎF” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, giriştiği her işte başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.
4. Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözeceğini bilmeyen ve sıkıntısı kendini rahatsız eden kimse, temiz bir kalp ve iyi bir niyetle (16.641) defa bu ismi zikreden kimse, problemini çözer ve sıkıntısından kurtulur.
5. Rızk darlığı ve geçim sıkıntısı çeken kimse, aynı miktarda bu ismi okuyup arkasından halini Allah’a arz ederek dua ederse yüce Allah, onun sıkıntısını çözer, rızkını genişletir.
6. Kendisi için hayırlı olduğuna inandığı herhangi bir iş için (16.641) defa zikreden kimse, niyetine ulaşır, istediğini elde eder.
7. Her gün (133) defa okumaya devam eden kimsenin, zor işleri kolaylaşır, Allah’ın lütfuna mazhar olur.
8. Her gün (9) defa zikreden ilahi tecellilere kavuşur, rızkı genişler.
9. Bir kimse her gün, “Y LÂTİF” ismini “Besmele” ile birleştirerek, “BİSMİLLÂHİ’L-LÂTİF” şeklinde (698) defa zikretse, her ne isteği ve arzusu varsa yerine getirilir. “Y LÂTİF” isminin herhangi bir iş için okuyan kimseye, Havas alimleri, önce ismin zikrini sonra FATİHA VE İNŞİRAH sureleri ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şeyi için dua etmeyi tavsiye ediyorlar. Bu ismin daha pek çok faydaları ve özellikleri vardır ancak konu oldukça uzun olduğu için bu kadarıyla yetiniyoruz. Şunu da hatırlatalım ki; ibadetlerin asıl amacı uhrevidir, dünyada da birçok faydaları görülürse de esas faydaları ebedi ve sonsuz olan ahiret aleminde görülecektir. Bu nedenle Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanlarının çoğu gizlidir. Eskiler de bu yüzden şöyle zikredip dua etmişler: “Allahümme ya Hafiyye’l-Eltâf; Neccinâ mimmâ nehaf: Ey Lütufları gizli olan Allah’ım; Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza da nail eyle…!”
10.Sıkıntı ve maişet darlıklarında Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 129 kere yada sayısız ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Okunacak ayet:Allahu latifum bi ibadihi yerzuku mey yeşa’, ve huvel kaviyyul azîz.Allah,kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. (Şura 19)
11.İşleri bozulan kişi bu ismin sayısınca zikrine devam ederse işleri düzelir. Bu isim İcabeti çabuk esmalardandır hapse esarete düşen maddi darlık ve borç sıkıntısı yaşayan, şiddetli bir hastalıktan yatan,zalimlerin zulmune haksızlığa uğrayan bu isimle hakka tevessül ederlerse Hak Teala bulunduğu sıkıntıları giderir.
12.Tarikat erbabı olanlara da manevi seyr halinde düştükleri sıkıntı ve tıkanmalarda bu adın faydası çoktur. İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk suresi 14 ayetini ki Latif esması bu ayette geçer 124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi kusursuz görür. Ayet:Ela ya’lemu men halek, ve huvel latifulhabîr ayetinin bir çok hassaları vardır hastalara şifa vesilesi olur, belaları def eder, musibetleri geri çevirir, fakirliği önler, gaib den haberler alır, defineler hazinelerle alakalı çeşitli bilgileri öğrenme fırsatı olur bu hassalarından faydalanmak isteyenler bu ayetlerle ( ibni mubarekin) tavsiyesiyle meşgul olmalıdır okuma adeti 2012 defadır.
لَقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْم حَدِيدٌ َ
Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun. (Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”Ayrıca bu ilimlerle meşgul olup görümü tam olmayanlar bu ayetle ve Kaf suresi 22 ayetiyle meşgul olurlarsa inşallah çok faydasını göreceklerdir zaten görümü olanlarda veya cinlerle bakım yapanlar görümü olmadan mendel yapanlar bilginin doğru ve hızlı olmasını istediklerinde bakım anında bu ayetle meşgul olsunlar maksatları hasıl olur.
13.Bu esmaya devam edenler her türlü semavi arzi kazalardan korunurlar. Latif esmasının ruhanileri çeken toplayan azametli bir sırrı vardır. Bu esmaya devam edenler ruhani alemlerle irtibat kurabilirler.
14.Sıkıntı içinde kalıp bunalıma düşenler bu adı zikir vasıtası kılarak dua ettiklerinde içinde bulundukları felaketlerden kurtarılırlar.
15.Bu esmaya devam edenler oturmaları kalkmalarıyla oldukça kibar olurlar.
16.Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmada bu esmanın azametli bir sırrı vardır.
17.Latif esması Mehdi Aleyhisselamın ism-i azam esmalarından biridir. Bu esmaya devam edenler hoşlarına gitmeyecek bir muamele ile karşılaşmazlar. Kaderin kaza oklarını rüyalarında atlatma bereketine nail olurlar. Esmanın,belaları atmada, işleri kolaylaştırmada, rüya alemlerinde isteneni görmede çok büyük bir yararı vardır. Kim bu esmaya devam ederse ruhani alemle kolayca irtibat kurabilir, o alemlerdeki sırlara ulaşabilir.
Not:Alıntı,derleme….
Paylaşım çok güzel Allah razı olsun.

Bu esmayla ilgili bilgiler ararken bir kaç yerde takısız sadece ''Latıyf'' diye söylenmesi gerektiğini okudum, aklım karıştı. Gerçekten öyle midir?

Ya Latif diyerek okuyamaz mıyız?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 14:33 28.07.19
hallaci Nickli Üyeden Alıntı:
Paylaşım çok güzel Allah razı olsun.

Bu esmayla ilgili bilgiler ararken bir kaç yerde takısız sadece ''Latıyf'' diye söylenmesi gerektiğini okudum, aklım karıştı. Gerçekten öyle midir?

Ya Latif diyerek okuyamaz mıyız?
Takısız hiç okunur mu kardeşim Allah muhafaza...ayrıca mürşidsizde,izinsizde okunmaz ...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
hallaci 14:37 28.07.19
El Kindi Nickli Üyeden Alıntı:
Takısız hiç okunur mu kardeşim Allah muhafaza...ayrıca mürşidsizde,izinsizde okunmaz ...
İnternetin bu bilgi kirliliğinden bıktım.

İnsanı olmadık hatalara sürüklüyorlar.

İzni kimden nasıl alacağız?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2