Esmaül Hüsna

EL ALİYY Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL ALİYY Esması ve Sırları
El Kindi 16:02 22.05.19
EL ALİYY: Pek yüce, yüce, yüceltici, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın, zât, sıfat ve isimleriyle her türlü kusur ve noksandan uzak,mümkün ve düşünülebilecek ve tasavvur edilebilecek her türlü derece ve mertebelerin üstünde olan, her hususta, her şeyden yüce olan.
Yüksekliğin hakikî mânası şudur:
a) Allah’tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır.
b) Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur.
c) Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır.
d) Kudrette, bilgide,hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür.
Şu halde Alî, her şey kendisinin altında, emrinde ve hükmü altında olan zât demektir.
“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Şûra, 42:51) Kendisi yüce ve yüksek olan, şanı büyük ve yüce olan Allah, bu ismin gölgesinde yol alıp yücelmek ve yükselmek isteyen kimseleri, ismi hürmetin yüceltir. Çünkü dünyevi veya uhrevi bütün makamlar ve mevkiler O’na aittir. Dilediğiniz aziz eder, dilediğini de zelil. Kulun haddini bilmesi ve hiçbir şekilde şımarıklığa ve doymuşluk hissine kapılmaması lazımdır. Bu durumda bulunan bir insan, kısmen de olsa kemale ermiş, ya da kemal ufkuna doğru yola çıkmış demektir ki, böyle bir yerde bulunan kimse, kim olduğunu ve kimin eliyle yücelip yükseldiğini asla unutmamalı, haddini bilip, hududunu aşmamalıdır. Unutmamak gerekir ki, Cenab-ı Hak, insanlara bazen imtihan için önemli makam ve mevkiler de verebilir. “İnsan hak etmeden elde ettiğini, layık olmadan da kaybedebilir” gerçeğini unutmadan, kendisinden beklenenleri yerine getirmeli; gurur-kibir gibi öldürücü afetlerle, insanı çürüten süfli duygulardan, düşüncelerden temizlenmeli tevazu ve mahviyetten ayrılmamalıdır.Allah’ın azamet ve büyüklüğünü güç ve iktidarını, ilmini ve iradesini, derin nüfuz ve idareciliğini kısaca, yüceliğini anlatan şu ayetlerin üzerinde durup düşünmek gerekir: “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. Sizden sözü gizleyenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan, O’nun açısından eşittir (hepsini görür ve bilir). Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah’ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murat etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren 0’dur.”(Ra’d, 13:9-12)
Bildiğiniz gibi, “En güzel isimler” Allah’a aittir. Allah son suz güzellik ve sonsuz yücelik sahibidir. İnsan, Allah’ı an cak kendisinin bildirdiği kadarıyla tanıyabilir, büyüklük ve yüceliğini ancak Kuran ayetleriyle idrak edebildiği kadar takdir edebilir. Biz her ne kadar takdir etsek de hakkıyla onu tanıyamadığımız için takdir etmemiz de sınırlı olacak tır. Zaten bu husus bir ayette, “Allah’ı hakkıyla takdir ede- mediler”şeklinde ifade edilmektedir. Bizim bu acizliğimize karşılık yüce Rabbimiz, kendisini ve yüceliğini bize anlatarak,”Ayet’el-Kürsî”de şöyle tanıtmaktadır: “Allah… O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yü cedir, pek büyüktür.” (Bakara, 2:255)
Bu ad içinde de Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır. Bu addaki sır, ihtiyaçların elde edilmesi ve yüksek mevkilere ulaşabilmesi için çokça anılmasındadır.
Hak Teâla bu adı sürekli anan kimseleri başkalarına muhtaç edip el açtırmaz. Ayrıca bu adı ananlar başkaları tarafından sevilip sayıldıkları gibi, sözlerinde de hikmet ve mantık hâkim olur. Hak Teâla bu kimseler bilginin kapılarını açar ve onlara ilmin inceliklerini açıklar. Aliy adını çokça anan kimseler, girdikleri meclislerde itibarlı kimseler olacakları gibi, büyük bir saygı da görürler. Özellikle şeyhler, dini makam sahipleri, ilim adamları, öğrenciler için bu adın içeriliğinde çok parlak bir gizlilik vardır. Eğer bu ada bir de Âlim adı eklenirse, o cümlede en güzel manalar anlatılmış olur.
Hak Teâla bu konuda şöyle buyurmaktadır: “-Vallahü Min Varaihim Muhit” Bu ayet kâfirler hakkında inmiştir. Meali şöyledir; “Allah onları arkalarından kuşatır” demektedir ki, hiç bir vakit kurtulunamaz. Hak Teâlâ’nın her şeyde izi vardır. Onun herkese görünmemesi, hicap perdesini kaldırmaması hikmetinden ileri gelmektedir. Yukarıdaki sayı kendisinin ihtisasına işarettir. Çünkü Allah hikmetle sıfatlıdır, yükseklikle değil, Hak Teâlâ ayette, bu konuya dair şöyle buyuruyor; “O yanınızda bulunan ana kitapta tespit edilmiştir. onun şanı yüce hikmetle doludur.”
EL-ALİYY isminin zikri (110) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Yani: Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.
1. Bu ismin zikrine belirtilen gün ve saatte devam eden kimse, her yerde ve her işte sevilen, sayılan ve aranan bir kimse olur. Ancak dikkatli olmak lazımdır ki, yükseldiği mevkiin kıymetini bilemeyip, şükrünü eda edemeyip, ismin zikrini terk eden kimse, bir daha düştüğü yerden eski makamına ulaşamaz.
2. Bir kağıda (110) defa yazıp başında taşıyan kimsenin şeref ve itibarı artar, bütün mahlukat boyun eğer; fakirse zengin olur, gurbette ise sağlıkla ve emniyetle vatanına döner.
3. Tanınan bir şahsiyet olmak için müşteri saatinde meşgul olunur. Şems saatinde bu ismi zikre devam edenler her gittikleri mecliste itibar ve hürmet görürler.
4.Ali adını Alim esmasıyla beraber zikretmek bilgi kapılarının açılmasına sebeptir.
5.Birinin kulağına bir şey kaçtığında Ya Ali Ya Azim Ya Halim Ya Azim okunursa Biznillahi
Teala dışarı çıkar.
6.Hayız veya nifas halinde bir kadının bu ismin zikrine Müteal ismiyle beraber devam etmesi, onun bu hallerde gelecek tehlikelerden emin olmasını sağlar.
7.Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar Ya A’li Ya Kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin (s.a.v) cemaliyle müşerref olunur.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 01:22 31.07.19
ilim için okunacak çok yücebiresmaallahrazıolsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up