Esmaül Hüsna

EL-HAFÎZ Esması ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>EL-HAFÎZ Esması ve Sırları
El Kindi 16:49 29.05.19
EL-HAFÎZ: Koruyan, muhafaza eden, koruyup gözeten ve dengede tutan, bütün varlıkların her türlü davranış, hal ve hareketlerini kaydeden,insanların bütün yaptıklarını sorgulama için inceden inceye dikkatle kaydeden; milyonları aşan canlı türlerinin nesillerini, tohum ve nutfelerinde (çekirdeklerinde, özlerinde,spermlerinde) muhafaza edip devam ettiren; bütün varlıkları devamlı gözetimi altında tutan; onları her türlü zarar ve kötülüklerden koruyan, her şeyi belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan. Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur:
a) Varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir.
b) Birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır.
Allah her mahlûkuna,kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i şerifinin tecelliyatındandır. Bir hayvan kimyevî tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlı otları bilir ve onları yemez. Kulların amellerinin yazılması, zâyi olmaktan korunması da Hafîz isminin gereğidir. Bu bakımdan âhirette yeniden dirilme ve yaptıklarından hesaba çekilme ile Hafîz isminin yakından alâkası vardır.
“And olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”(Kâf, 50:16-18)
İki melek yazmaya yeter, ancak bir de her şeyin bir çe it kayıt cihazı olduğunu düşünürsek, yazmanın boyutu hakkında ayrıca bir bilgi edinmiş oluruz. Çünkü insanın dokunduğu yerde parmak izi, girdiği yerde vücut ısısı ve teninin kokusu kalıyor. Ayrıca atomlar da birer kayıt cihazı olarak çalışıyor. Radyo dalgalarını da düşünürsek, atmosferde bizimle ilgili hiçbir şeyin kaybolmadığını aksine her şeyin kaydolduğunu anlarız. Yüce Allah’ın, bütün bunları yapmaktan maksadı, mahşer gününde kullarını hesaba çekerken, herkese ne yaptığını göstermektir. Nitekim “Zilzâl” suresinin 7. ve 8. ayetlerinde; yapılan zerre kadar iyilik veya kötülüğün ortaya çıkarılıp herkesin karşılığını alacağı belirtilmektedir. Zaten kayıtlar da bunun için tutulmakta, adaletin yerine gelmesi ve getirilmesi ve kulun hiçbir şekilde itirazına meydan verilmemek için yapılmaktadır. Ayrıca EL-HAFİZ, kendisine sığınanı koruyan anlamı na da gelmektedir ki, kulun tek sığınak ve dayanağı yine kendisini yaratıp yaşatan yüce Allah’tır. Ondan daha güzel koruyup gözeten yoktur ve olamaz. İnsanlardaki koruma hissi de onun vergisidir zaten… “Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip-koruyandır.”(Hud, 11:57)
O, her şeyi yoktan var etmiş ve kusursuz bir düzen kurmuştur. Ve halen de bu düzeni gözetlemekte ve korumaktadır.İşte bu gerçeği şu ayet açıklamaktadır: “Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir” (Fecir, 89:14).
Bu demektir ki, Allah (c.c), kâinatı sürekli koruyup gözetlemektedir. Başka bir takım ayetlerde ise bu koruma ve gözetleme değişik yönleri ile şöyle anlatılmaktadır: “Doğrusu Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır…” (Kâf, 50:4)
“Oysa onun, kendilerine karşı hiçbir zorlayıcı-gücü yoktu. Ancak Biz, ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırt etmek için (ona bu imkanı verdik). Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici-koruyucudur.” (Sebe, 34:21)
Ya Hafız adı, özellikle yolculuklarda çok etkilidir. Yolculuk yapacak kimselerin, yollarda görünür görünmez tehlikelerden korunması için, yolculuğa çıkmadan önce bu adın anılması büyük yarar sağlar ve o kimseyi korur,koruyucu bir kalkan gibidir. Bu adı anan kimseler her türlü tehlikeden uzak kalırlar.
Bu ad özellikle bir yolculuğa çıkacak olanlara büyük yarar sağlar, yolculuğa çıkan bir kimse varacağı menzile kadar, bu adı devamlı zikrettiği takdirde, Hak Teâla o kimseyi gideceği yere kadar ve oradan tekrar döneceği zamana kadar her türlü kaza ve belalara karşı korur. Bu adı Müşteri yıldızının parlak şerefli bir saatinde temiz bir kâğıda veya madeni bir levhaya yazıp, bunu herhangi bir şeyin içine koyarsa hak Teâla o şeyi her türlü kaza ve kötü sonuçlardan korumuş olur. Bir yolculuk sırasında korkulu olaylarla karşılaşmaktan kuşku duyan kimseler, bu adı sürekli olarak anarlarsa, korkuları kalmayacağı gibi yolculuk sırasında da her tehlikeden uzak kalırlar. Korkulu yerlerde bulunurlarsa, kendilerini emniyet için de hissederler.Bu yüce adı gümüş bir yüzük üzerine kazıtıp, sayılarını da tamamıyla ve vıfkı ile birlikte o yüzüğün içi kısmına kazıdıktan sonra, bu yüzüğü üzerinde taşıyan kimse, en vahşi hayvanların, aslanların inlerinde yatsa bile, ona bu hayvanların hiç bir zararı dokunmaz. Sadece bu tehlikeye atılmadan önce, üç defa (Ey koruyucu Allah’ım, beni koru) demelidir. Ayrıca, gücünün yetmeyeceğin sandığı bir işi yapmak isteyen bir kimse bu adı çokça anar ve o işi yapmaya kalkışırsa Allah’ın izniyle o işi başarı ile yapmış olur. Ve yine bir kimse evinden çıkarken (Ayetel Kürsi) süresi ile birlikte bu adı de zikrederse evine dönünceye kadar selamette olur. Bu takdir de malından fakirlere sadaka dağıtılması gerekir.
EL-HAFÎZ isminin zikri (998) adettir. Zikir saati Zühal; günü Cumartesi’dir. Cumartesi günü Zühal saati, sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise saat 06.00 yani tam gece yarısıdır.
1. Bu ismi şerifi şartlarına uygun olarak zikreden kimse, hasta ise şifa bulur. Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır, yardımı ve himayesi istenir. Cenab-ı Hak da bu ismi hürmetine, salgın felaketini ülkenin üzerinden kaldırır. Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.
2. Sabahleyin evinden çıkan bir kimse önce Ayet’el- Kürsi’yi, sonra da “YÂ HAFÎZ, ihfaznî min külli belâin ve sûin” diye sığınsa, evine dönünceye kadar koruma altında olur.
3. Çok yerlerde gördüğümüz gibi, “YÂ HAFİZ” ismi, bir kağıt üzerine yazılıp bir mülk veya eşyanın üzerine asılsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında kalır, zarar gelmez.
4. Tehlike durumunda “Ya Hafîz”diye zikreden kimse güvende olur, vahşi hayvanlardan da zarar görmez.
5. Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş, su, cin ve insan şerrinden korunur, karın ağrısından ve sancısından, muzır hayvanların zararından korunur.
6.Kahriye olan isimlerdendir zühre saatinde meşgul olsa düşmana galip gelir. Muradı hasıl olur.Şems saatinde bir hastanın üzerine okunsa şifadır.
7. Her kim bu ismi Cuma namazından sonra, ince bir hatla dokuz yüz doksan sekiz defa yazıp koluna bağlarsa, şeytan vesvesesinden, korkudan, yılan ve akrepten ve fasid hayallerden Hakk tealanın korumasında olur.
8.Bir oturuşta üç yüz üç defa fallahu hayrun hafızan ve hüve erhamu’r-rahimin zikrinin okunması düşmanın perişan olması,hastanın şifa bulması, hacetlerin gerçekleşmesi, fakirlikten kurtulunması hususlarında gayet mücerrebdir.
9.Her kim bir oturuşta bin bir defa inna nahnu nezzelna’z-zikra ve inna lehu lehafizun ayetini zikrederse düşman ve hasımlarının dili bağlanır.
10. Bu ad , cinnilerin saldırısına karşı çok etkilidir; hastalık ve felaketlerden korunmaya yarayan çok yüce bir addır. Öğrenciler bu ada devam ederlerse bilgileri kavrama yetenekleri gelişir.
11.Çok büyük bir felaketle baş başa kalacak olanlar,savaş, çatışma, şerli insanların hücumu ve benzeri abdest alıp iki rekat nafile namazı kılıp korunmaya niyet ederek 7 defa ayetel kürsiyi okuyup son okuyuşta ayetel kürsinin “velayeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim” ayetini yetmiş defa tekrarlayıp Hafiz esmasını 998 defa anarak Allah’a sığınırlarsa hiçbir kimse onlara zarar veremez.Ruhaniler ve melekler ordusu, kötülük vermeye çalışanları mahvederler, ona insandan ve cinnilerden gelecek kötülüğü bertaraf ederler. O kimse Allah’ın himayesi altında olur.
Not:Alıntı,derleme...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cnk 17:54 29.05.19
Allah (c.c.) razı olsun esma ül hüsna başlı başına bir hazine zaten

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
melodika 21:30 08.06.19
samet03 19:47 09.02.20
Bunların çoğu kenzül havasta da geçiyor. Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi