Esmaül Hüsna

Esmaül hüsna anlamları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>Esmaül hüsna anlamları
rubicon34 19:17 07.01.17
Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.

Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden
Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.
El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi
El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
El-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan
El-Rafi: Şeref verip Yükselten
El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden
El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden
El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören
El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar
El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
El-Gafur: Affı ve mağfireti bol
Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce
El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan
El-Mukit: Rızıkları yaratan
El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan
El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden
El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üst
Esmaül Hüsna Anlamları

n, her türlü övgüye layık olan
El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen
Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran
El-Vekil: Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran
El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan
El-Metin: Kudreti ve kudret membaı çok güçlü
El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden
El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan
El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen
El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan
El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren
El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran
El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan
El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan
El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan
El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan
Es-Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan
El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi
El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,
El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan
El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan
Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen
El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan
El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan
El-Müteali: Son derece yüce olan,
El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan
Et-Tevvab: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
El-Müntekim: Asilerin ve zalimlerin cezasını veren
El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden
Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli
Malik-ül Mülk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi
Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan
El-Cami: İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,
El-Mugni: Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden
El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen
Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan
En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan
En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren
El-Hadi: Hidayet eden
El-Bedi: Örneksiz harikalar yaratan
El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan
Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren
Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Secretque 19:31 07.01.17
Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 21:51 16.01.17
İnşirah 16:27 12.03.17
Ozgemozgem 19:15 19.06.17
Kolonya 21:37 27.06.17
Allah razı olsun emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
babakar 11:50 28.06.17
Elifyldz12 20:25 02.07.17
Havasokulu 23:28 06.12.17
Sayın rubicon34, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fulya2 21:36 09.12.17
Allah razı olsun odevimi yaparım artik

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2