Esmaül Hüsna

Esmalar ve Sıfatlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Esmaül Hüsna>Esmalar ve Sıfatlar
Tuana 01:56 04.02.17
Esmaların yada Allah'ın sıfatları olurmu olmaz mı diye bazı arkadaşlarımızın sıkıntıları mevcuttu.. Allah'a sıfat isnad etmenin büyük günah gibi oldugunu ele almışlardı.. Bu konu hakkında bir makale paylaşmak istedim sizinle.. umulur ki Konu hakkında hataları olanlar farkındalıgını görebilirler... Aynen aktarıyorum gerek islami kaynaklar gerek ilahiyatcı çevrelerce ele alınmış sayfalandırılmış bir kaynaktır..Öyle laflarla peynir gemisi yürümüyor malesef, ülkemizde herkes mevlana rolüne büründü ama ilim sorunca genelinde tık yok, birkaç cümle ile yola çıkıp, at gözlüğü ile yaşıyorlar ve malesef onlardan ilim talep edenlerin hallerini siz düşünün. Hepsi bir kenara


Allah kendisi bizlere sıfatlarından bahsetmektedir.. Bakınız

Nahl Suresi: 60. ayet: Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Rum Suresi 27.ayet: O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O'na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Yani Allah'ın sıfatları vardır, esmalarla tecelli eder diye ben degil Allah azze ve celle kendisi bildiriyor..


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Başlangıcı olmayan Ezeli ve ebedi olan yalnız Allah'tır, Allah'a iman, O'nun zâtına, kemal sıfatlarına inanmayı ve vasfedilmekten münezzeh bulunduğu noksan sıfatlarını icmâli ve tafsîli olarak bilmeyi gerektirir (İ Hakkı İzmirli, Yeni İlmi Kelâm, II, 87)


Allah'ın sıfatlan ezelidir, zatı ile kâimdir, ne ayrıdır ne gayrıdır O'nun ezeli sıfatları; ilim, kudret, hayat, kuvvet, semi, basar, irade ve maşiyet, fiil ve kelâmdır İslâm tarihinde özellikle kelâm sıfatı etrafında Hz Peygamber'den sonraki devrede yoğun münâkaşalar olmuştur Allah'ın ezeli sıfatlarını reddeden Cehm b Safvan (128/745)'ın ortaya çıkmasıyla, Ehl-i Sünnet de Allah'tan başka varlıkların ezeli olduğunun söylenmesini küfür olarak nitelemiştir (Teftazâni, Şerhu'l Mekâsid, II, 269) Sünnet ehlinin inancı tamamen Kur'an ve Sünnet'e dayanır Kelâm, Allah'ın ezeli sıfatıdır ve buna nazm denir. Bu nazm, kelimelerden mürekkeb olan Kur'an'ın ismidir Kelâm, harf ve ses cinsinden değildir Allah kendisinin sıfatı olan bir kelâmla mütekellimdir; kelâm, zatı ile kâim sükût ve afete aykırı bir sıfattır ve Allah, kelâmıyla emredici, nehyedici ve haber vericidir Allah'ın kelâmı olan Kur'an-ı Kerîm, mahlûk değildir (Taftazanî, age, 167)

Allah'ın isimleri vardır, Bunlar ister ismi fail olsun, ister sıfatı müşebbehe olsun, ister mastardan menkul surette olsun, hepsinde vasıf anlamı gözetildiğinden bunlara sıfat denilir (Prof. Dr. Metin Yurdagür, Allah'ın Sıfatları Esmaû'l-Hüsnâ, İstanbul 1984, 46)


Allah'ın isimleri mahlûkatıyla kıyas edilemez, onun isimleri aynı zamanda sıfatlarıdır ve bunlar tetâbuk halindedirler Onun isimleri ezelîdir, hâdis (sonradan olma) değildir Allahu Teâla, vâcibü'l vücûddur Âlemin yaratıcısıdır, muhdis ve mucide ancak hâdis olanlar muhtaçtır; o hiçbir şeye benzemez; hiçbir şey O'nun ilminin, kudretinin dışında olamaz; O kadım, ezeli ve bakidir; O, başlangıçsız ve sonsuz kadım, ezelî ve ebedidir, hem evveldir, hem âhirdir (el-Hadıd, 57/3)


İnsanlar Allah'ı ilmen ihâta edemezler (Tâhâ, 20/110) Ancak O'nun nimetlerini ve kudretinin eserlerini düşünmeye takâtleri yeter, O'nun zatının mahiyetini bilemezler (Cürcani, Şerhu'l-Mevakıf, II, 337 vd) Teklife muhatap olan insanlar O'nu isimleri, sıfatları ve eserleri yoluyla idrak ederler.


Kelâm ilminde Allah'ın selbî sıfatlarından kıdem sıfatıyla muttasıf olarak O'nun ezeli, kadîm olduğu anlatılır Âlem, bütün parçalarıyla mahluk, hadis ve muhdestir Varlıklar ya a'yandır ya a'râzdır, ya kadîmdir ya muhdestir A'yân, bizâtihi ve kendi başına kâimdir Kendi kendine kâîm olan da ya mürekkebtir yahut cevherdir Allah'ın zatı ve sıfatları dışında bütün varlıklar muhdestir A'raz, bizâtihi ve kendi kendine kâîm olmayan şeydir Cisim ve cevherler hâdis olur; renkler, oluşumlar, tatlar, kokular böyledir Âlemin muhdisi, mûcidi, mübdii, muhterii, sânii, hâliki Allahu Teâlâ'dır (Taftazanî, Şerhu'l-Akâid, Haz Süleyman Uludağ, İstanbul 1980, 123-124) Allah; a'raz, cisim,cevher, sûret, sonlu, çoklu, bölümlü, parçalı, mürekkeb, olmaktan münezzehtir O'na mâhiyet ve maîyet, keyfiyet ve kemîyet izâfe edilemez Mekân, yön, cihet, zamanlılık mahlûkâta mahsustur


Ehl-i Sünnet kelâmında Mâtûridîye ile Eş'ariye arasında fer'i meselelerde birtakım görüş ayrılıkları bulunmaktadır Ezelîlik ile ilgili olarak Mâtûridîye; ezelde yok olana ilâhı hitap taalluk etmez, Allah ezelde mütekellim değildir derken; Eş'ariye, ilâhi hitabın ezelde yok olana taalluk edeceğini, Allah'ın ezelde mütekellim olduğunu savunmuştur. Şamil İA

Tekrar yineliyorum kısa bir süre sonra esmalarla ilgili kimsenin aklında soru işareti bırakmamak için derinlemesine bir kitabımız çıkacaktır.. Bu kitap kaynak ve verileri yönü ile akademik olacakdır.. Lütfen özellikle esmalar konusunda insanları anlış yönlendirmeyelim, bilgimizden emin olalım araştıralım iyice etüt edelim sonra bilgimizi paylaşalım.. İnsanları dua etmekden bile korkutur oldunuz.. El vicdan...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 01:01 19.03.17
Allah razı olsun. Paylaşım için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mahnur 22:59 23.01.19
Ehl Dost 23:09 23.01.19