Esmaül Hüsna

Esma-ül Hüsna Ayetleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Esmaül Hüsna>Esma-ül Hüsna Ayetleri
aşk 23:47 06.02.17
ESMA-ÜL HÜSNA ÂYETLERİ(İlgili esmalar çekilmeden önce aşağıdaki âyet okunur.)EÛZUBİLLÂHİMİNEŞŞEYTÂNİRRACÎMBİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM5/MAİDE-97: Cealallâhul ka’betel beytel harâme kıyâmen lin nâsi veş şehral harâme vel hedye vel kalâid(kalâide), zâlike li ta’lemû ennellâhe ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve ennallâhe bikulli şey’in alîm(alîmun).El Masîr - El Mugnî - Es Sabûr - El Vedûd19/MERYEM-19, 20: Kâle innemâ ene resûlu rabbiki li ehebe leki gulâmen zekiyyâ(zekiyyen) kâlet ennâ yekûnu lî gulâmun ve lem yemsesnî beşerun ve lem eku bagıyyâ(bagıyyen).El Vehhâb - Es Semîu21/ENBİYA-32, 33: Ve cealnes semâe sakfen mahfûzâ(mahfûzen), ve hum an âyâtihâ mu’ridûn(mu’ridûne) ve huvellezî halakal leyle ven nehâre veş şemse vel kamer(kamere), kullun fî felekin yesbehûn(yesbehûne).El Fettâh - El Muhyî33/AHZAB-27, 28, 29: Ve evresekum ardahum ve diyârehum ve emvâlehum ve ardan lem tetauhâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîran) yâ eyyuhen nebiyyu kul li ezvâcike in kuntunne turidnel hayâted dunyâ ve ziynetehâ fe teâleyne umetti’kunne ve userrihkunne serâhan cemîlâ(cemîlen) ve in kuntunne turidnallâhe ve resûlehu ved dârel âhırete fe innallâhe eadde lil muhsinâti minkunne ecren azîmâ(azîmen).El Kayyûm - El Muizz - El Mukaddim7/A’RAF-14, 15: Kâle enzırnî ilâ yevmi yub’asûn(yub’asûne) kâle inneke minel munzarîn(munzarîne).El Hamîd - Eş Şekûr - El Muktedir5/MAİDE-9: Vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum magfiretun ve ecrun azîm(azîmun).El Hakîm - El Gafûr - El Kâdir18/KEHF-10, 11, 12: İz evel fityetu ilel kehfi fe kâlû rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ reşedâ(reşeden) fe darabnâ alâ âzânihim fîl kehfi sinîne adedâ(adeden) summe beasnâhum li na’leme eyyul hızbeyni ahsâ limâ lebisû emedâ(emeden).Er Rahmân - El Azîm - Es Samed39/ZUMER-23: Allâhu nezzele ahsenel hadîsi kitâben muteşâbihen mesâniye takşaırru minhu culûdullezîne yahşevne rabbehum, summe telînu culûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillâh(zikrillâhi), zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeşâu, ve men yudlilillâhu fe mâ lehu min hâd(hâdin).Er Rahîm - El Halîm - El Ehad5/MAİDE-28: Le in besadte ileyye yedeke li taktulenî mâ ene bi bâsitın yediye ileyke li aktulek(aktuleke), innî ehâfullâhe rabbel âlemîn(âlemîne).Ve huvellezî lâ ilâhe illâhu - El Habîr - El Vâhid2/BAKARA-126: Ve iz kâle ibrâhîmu rabbic’al hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mines semerâti men âmene minhum billâhi vel yevmil âhır(âhiri), kâle ve men kefere fe umettiuhu kalîlen summe adtarrûhu ilâ azâbin nâr(nâri), ve bi’sel masîr(masîru).El Muheymin - El Latîf - El Vâlî41/FUSSİLET-12: Fe kadâhunne seb’a semâvâtin fî yevmeyni ve evhâ fî kulli semâin emrehâ ve zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve hıfzâ(hıfzen), zâlike takdîrul azîzil alîm(alîmi).El Bâtın39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ibâd(ibâdi).El Masîr - Er Raşîd - El Vâris - El Vâsiu16/NAHL-98: Fe izâ kare’tel kur’âne festeız billâhi mineş şeytânir racîm(racîmi).El Mu’min - El Hasîb - Ez Zâhir17/İSRA-80: Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîren).Es Selâm - El Mukît - El Âhir19/MERYEM-18: Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beşeren seviyyâ(seviyyen).El Kuddûs - El Hafîz - El Evvel21/ENBİYA-83: Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).El Melik - El Kebîr - El Muahhir21/ENBİYA-89: Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn(vârisîne).El Bâriu - El Aliyy - Er Rauf21/ENBİYA-92: İnne hâzihî ummetukum ummeten vâhıdeten ve ene rabbukum fa’budûn(fa’budûni).El Hâlık - El Kerîm - El Afuvv21/ENBİYA-107: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn(âlemîne).El Mutekebbir - El Kaviyy21/ENBİYA-112: Kâle rabbıhkum bil hakk(hakkı), ve rabbuner rahmânul musteânu alâ mâ tasıfûn(tasıfûne).El Vekîl - Et Tevvâb22/HAC-68: Ve in câdelûke fe kulillâhu a’lemu bimâ ta’melûn(ta’melûne).El Azîz - El Hakk - El Berr23/MU’MİNUN-26: Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn(kezzebûni).Er Rezzâk - Eş Şehîd - El Muteâlî39/ZUMER-19: E fe men hakka aleyhi kelimetul azâb(azâbi), e fe ente tunkızu men fîn nâr(nâri).El Masîr - El Âti - El Bedîu - El Mucîb - Er Rakîb23/MU’MİNUN-29: Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn(munzilîne).El Gaffâr - El Bâis - El Ganî23/MU’MİNUN-93: Kul rabbi immâ turiyennî mâ yûadûn(yûadûne).El Musavvir - El Mecîd - El Câmiu23/MU’MİNUN-94: Rabbi fe lâ tec’alnî fîl kavmiz zâlimîn(zâlimîne).Er Râfiu - El Muîd - El Muksit23/MU’MİNUN-97: Ve kul rabbi eûzu bike min hemezatiş şeyâtîn(şeyâtîni).El Mubdiu - Zul Celâli Vel İkrâm23/MU’MİNUN-98: Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn(yahdurûni).El Bâsıt - El Muhsî - Mâlikul Mulk23/MU’MİNUN-118: Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).El Velî - El Hâdî25/FURKAN-6: Kul enzelehullezî ya’lemus sırre fîs semâvâti vel ard(ardı), innehu kâne gafûran rahîmâ(rahîmen).El Alîm - El Metîn - En Nûr26/ŞUARA-62: Kâle kellâ, inne maiye rabbî seyehdîn(seyehdîni).El Adl - El Mâcid - En Nâfiu26/ŞUARA-83: Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn(sâlihîne).El Hakem - El Vâcid - Ed Dârr26/ŞUARA-85: Vec’alnî min vereseti cennetin naîm(naîmi).El Basîr - El Hayy

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sinex 11:52 03.03.17
teşekkürler.....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
naile7000 02:25 10.03.17
cihan84 04:29 10.03.17
SiLence 18:31 05.06.17
İnşirah 10:32 18.01.18
Havasokulu 11:55 02.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Capella 12:11 02.02.18
Allah razı olsun. kıymetli bir paylaşım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
AYSED 12:59 29.09.19
Ecrin85 20:21 22.10.19
Bunlar korunma için falan mi yoksa etkisi artsin diyemi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2