Evradiyeler & Azametler

Cami Azameti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Evradiyeler & Azametler>Cami Azameti
Farid 02:31 14.02.18
Asaf bin Berhiya hazretlerine nisbet edilmiş, celil bir azimet olan ''Azimetul câmi-a li cemi-ıl esrârur ruhâniye'' isimli bu kasem bütün amellerde kullanılır. Bu yüce azimeti okumanın şekli yapacağın amelin ehemmiyetine göre 7, 21 veya 49 defa okunur. Okurkende buhurun güzel kokulu bir buhur olmalıdır. Cami Azimeti budur:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhil menûti bil celâli vel kibriyâil mütekaddesi aniş şübehi bi mahlûkâtihi bismillâhi rabbil âhırati vel ûlâ rabbil ıbâdil münezzehi anil eddâdi vel endâdi ves sâhibeti vel evlâdi hâlikul eşbâhı vel ervâhı bismillâhi zil batşiş şedîdi zil kuvvetil metinillezî kâmet bi emrihis semâvâti vel ard. Yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel melâiketü min hîfetih. Bi ihtilâfil luğati vel asvâti bismillâhillezi halakas semâvâte bi kudretihi ve dehal arda bi irâdetihi ve meşiyyetihi ve edâren nücûme fil eflâki bi hıkmetihi ve fecceral bihâre ve sehharahâ li beriyyeti vestevâ alâ cemîı mâ kevnihi minel eşyâi bi kahrihi ve kudretihi ezeliyyün kadîmün lâ ibtidâe li evveliyyetihi ve lâ intihâi li âhıriyyeti kâne vücûdühü kablel ezmânil ğâbirati ved dühûrid dâhiratil kuddûsi vez zâhiril aliyyil müteâlil kâhiri teâleyte yâ muhîtu vahtecebte bi kuddûsil envâril lâhûtiyyetihi vel azametil ezeliyyetil hafiyyeti an idrâki fehmil beriyyetil nâiyyetil nâmiyyeti an ukûli zevil ezhânis sâfiyyetiz zekiyyeti yâ bâriü teâlâ mücdike ve te kaddeset esmâike ve azzame ve lâüke ve kibriyâüke felâ kâdira ğayrüke ve lâ kâhira sivâke eselüke bismike ve esmâikel hüsnâ ve sifâtikel ulyâ ve kelimâtikelletî kulte bihâ li cemîı mâ fil ekvâni kevnî fe kânet kemâ teşâ elletî lâ yüsebbitü li belâğıhâ halakal arda ves semâe ve eselüke bimâ evda'tehü min setavâti kahrike ve ğalebeti letâike ve ızzeti te'yîdike en tü sahhıralî ıbâdike ve melâiketike ve cemîır rûhâniyyîne esteînü bihim bi iznike alâ kadâi cemîı havâicî mimmâ yerdîke ve entel müsteânü feinnî edûküm yâ meâşirel ervâhaz zâhirînel mü'minînel mutîîne li esmâi rabbil âlemine minel melâikete ver rûhâniyyinel ehazîne bi nevâsil cinni veş şeyâtîni bimâ aksemallâhü bihi ales semâvâtî vel ardı fe'tiyâ tâiîne li esmâihi bi kudretihi bil kelimâtit tâmmâtil uzmâ ve bil âyâtil kübrâ ve bi sıfâtillâhil ulyâ ve hüve rabbül âhirati vel ûlâ ve edûküm bimâ nezele bihi cibrîlü alâ âdeme ve idrîse ve süleymâne ve kâffetil mürselîne salavâtullâhi ve selâmeti ecmeîne yâ hin yâ hin âhin âhin âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli şeddâyi mâ a'zame sultânillâhi ve esmâi ve eğûsâhin ve eğûsâhin ve eğûsâhin nûrin âhin telele yehtevâin âhin âhin âhin yâ hüve yâ hüve yâ hüve şeletemin nemûhin şeletemin nemûhin heyâhin heyâhin heshesâ heshesâ hechâ hechâ sahsahâ sahsahâ hecehâ hecehâ sahsahâ sahsahâ cehcehâ cehcehâ âhin âhin yehin yehin yâ nûhın nemûhin ve bil ismillezî ehaze bihi rabbenel ahde ve zelle li heybetir rubûbiyyeti ve azametil ulûhiyyeti ve bil ismil a'zamil mahzûnil meknûnillezî evvelühü âlin ve âhirühü âlin ve hüve âlin şelın yeûyûyehyehin bi tekhin bi tekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîıyyin leke yâ âlin yâ şemhın şemâhın tayhan billezî terteuddûne min mehâfetihi ve tuhzûne saıkan li heybeti celâlihil azîmi ve edûküm billâhil hayyil kayyûmi lâbisin el mehâbetel mütecelâ bil kibriyâi ven nûrillezî ezhera bârikatin min işrâkı behâi nûrihil kerîmi alâ cebeli tûri sînâe fenhede ve tüdekkedeke ve harra mûsâ saıka ve harratil melâiketi sücceden fis semâvâti ve tahtel arşi ve fil hevâi hâifîne merğûbîne min izzeti kahri heybetihil celîleti tâiati li esmâihil hüsnâ ve sıfâtihil ulyâ ve kelimâtihil uzmâ ve edûküm bil ismillezî izâ tekelleme bihi melikil ervâhı tesâkatat minhü ruûsil melâiketir rûhâniyyîne vel kerûbiyyîne ves sâfîne vel müsebbihîne ve hüve yâ nekîrahin hevzeynin bârûhın bi eşmehın şemâhın şemâhın elâlî alâ külli berâhın taştanîşin şelşin ikrâkerûkin ilâhün kuddûsün azîzün kaviyyün kuddûsün bâkin zû ızzetin bâhiratin bi âlimin taymûsen şedîdül irâdi taysen yâ tûsen menîan yâ âlimü taymûşen bi ızzetike yâ nehin yâ hâbûrin yâ şemhın kayyûmen rahîmen yûşen mâyûşen hevlâyenin helheyişen allâhül vâhidil kahhâri hüve hüve hüve reşnin hûnânin keyâran ve cebbâran emâyûsin mâyûsin celle senâühü ve ızzi sultânihi şeymûsin şeymûsin bihevreşin hevreşin sasın sasın samediyyi hüve mîsın tahîsın hüve meysasan hüve melikil ardı vessemâi ve âlihil halkın ecmeîne ecîbû yâ melâikete rabbî entüm ve min tahte eydîküm min esnâfil cinni vefalû kezâ ve kezâ bi hakki yehin yehin yehin nebîhin nebîhin nebîhin evrayâlin berceyâlin hevrayâlin şevrayâlin rağşeyâlin hedrayâlin bıhkayâlin berkayâlin nevrayâlin ğaşyâlin azrayâlin şerhayâlin eynemâ küntüm fî melekûtillâhi azze ve celle ve azher ve ebrâhînil icâbeti fîmâ emartüm bihi bi hakki berneyûşin mimyâlin mimyâlin âhin âhin âhin hevâhin hüve hüve hüve rabbin nûril a'lâ elacele yâ melâiketallâhi rabbî ve rabbükümüllezî elcemel cinni bi kelimâtihi accilû bi hakki kâfîn min kâfî ve hâin min hâdî ve yâin min yakîn ve aynin min alîm ve sâdin min sâdikın ve hâin min hâfizın ve mîmin min melikin ve sînin min selâmin ve kâfin min kaviyyin ve elfin min evvelin ve lâmin min latîfin ve râin min raûfin ve tâin min tâhirin ve nûnin min nâsırin bi kâf hâ yâ ayîn sâd hâ mîm ayîn sîn kâf elîf lâm mîm râ elîf lâm mîm sâd elîf lâm mîm râ elîf lâm râ tâ hâ tâ sîn mîm tâ sîn yâ sîn sâd hâ mîm kâf nûn bi rabbil celili mukaddirül eceli fil ezeli hâliku külli şeyin ve ilâhi külli şeyin ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Meştâtın tâtın yûhin şemmûşin heyûtın heyûtın heyûtın âhin âhin keykeyâşin esriû ileyye melâiketi rabbî ve entüm ve min tahti eydîküm esnâfil cinni vefalû kezâ ve kezâ bi hakki rabbis semâvâti vel ard. Âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrül müteâl. Hebûtın hebûtın merneyâşin merneyâşin yâ şin yâ şin nûşin nûşin leyhan leyhan mehlestın mehlestın tamtahvin tamtahvin seyûşin seyûşin biherdeyûşin herdeyûşin tasehin mestahtalûşin îlin heyhâyin Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Hudûruhü âmîn elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâah.
Bu cami azimetini okumadan önce 3, 5 veya 7 defa şu Hisni (Korunma) şerif okunmalıdır. Okunacak Hisni şerif budur:


Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Tevekkeltü alallâhi hasbiyallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allâhümme ahcibnî min cemîı esnâfil cinni ve envâıhâ ve ecnâsihâ bi kelimâtiket tâmmâtil mübârakâti ve bi ismikel hayyil kayyûm hîtânih. Selâmün kavlen min rabbin rahîm dâiratüh. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezûnehü min emrillâh. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânin mecid. Fî levhin mahfûz. Allâhümmehfaznî min fevkî ve min tahtî ve min emâmî ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî bimâ hafizte bihiz zikra inneke alâ külli şeyin kadîr. Ve bil icâbeti cedîr. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim


Alıntıdır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147