Evradiyeler & Azametler

Korunmuş Sır - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Evradiyeler & Azametler>Korunmuş Sır
Devrimci 03:48 11.05.16


Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn.Errahmânir’rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn . Elhamdü lillâhillezî halagas semavati vel arda ve cealez zulümâti ven nûr.Sümmellezîne keferû bi Rabbihim yağdilûn. Fe erâdû bihî keyden fe cealnâhümül esfelîn .ve necceynahü minelğammi,ve kezalike nüncil mü’minîn Kezalike linasrife anhüs sûe vel fahşâe,innehû min ibâdinel muhlisîn. Fe vegâhullâhu seyyiati mâ mekerû) mâ hüm bi baliğîhi, fegadistemseke bil urvetil vüsgâ lenfisâme leha,vallâhü semîun alîm. Ve senegûlü lehû min emrinâ yüsrâ.

Ağdâünâ len yasilû ileynâ binnefsive lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.(1 KERE OKUNACAK)

Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fe cealnâhü heba-en mensûrâ Vezalike cezauz zâlimîn. Sümme nüncî rusülena vellezîne âmenû kezalik,haggan aleynâ nüncil mü’minîn .Lehû muaggibatün min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehû min emrillah. Ve innâ lehû lehâfizûn .İnnehû lezû hazzin azîm Ve inne lehû indena lezülfa ve husne me-ab.

Ağdâünâ len yasilû ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehümalâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.
(2 KERE OKUNACAK)

fe sabbe aleyhim savta azâb. ve tegatta-at bihimülesbab. Cündün mâ hünâlike mehzûmün minel ahzâb. Ve cealnâ lehû nûran yemşî bihî finnâs. Felemmâ raeynehû ekbernehû ve gatta’na eydiyehünne ve gulne hâşe lillâhi mâ haza beşeran,in haza illâ melekün kerîm Gâlû tallâhi legad aserakellâhu aleynâ. İnnallâhestafâhu aleyküm ve zadehû bestaten fil ilmi vel cesmi.Vallâhü yü’tî mülkehû men yeşâü. Şâkiran li enumihî.İctebahü ve hedahü ilâ sıratım müstagîm.Ve atahüllâhül mülke,verefa’nâhü mekânen aliyya.ve garrebnâhü neciyya.ve kâne inde Rabbihî mardiyya.ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb’asü hayyâ.

Ağdâ-ünâ len yasilû ileynâ binnefsi velâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sû-i ileynâ bihâlin minel ahvâl.
(3 KERE OKUNACAK)

Ve in yürîdû en yahdeûke fe inne hasbekellâhu hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn.Ve ellefe beyne gulûbihim,lev enfagte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne gulûbihim ve lâkinnellâhe ellefe beynehüm,innehû Azîzün Hakîm.Hümül adüvvü fahzerhüm,gâtelehümüllâh. Küllema evgadû nâran lilharbi etfaehellâh.Ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve baû biğadabim minallâh. Se yenalühüm ğadabüm min Rabbihim ve zilletün fil hayâtid dünyâ. Ve iza erâdallâhu bi gavmin sûen felâ meradde lehû.Hâşiaten ebsâruhüm terhaguhüm zilleh.Lev enzelnâ hazel gur’ane alâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddiam min haşyetillâh.Felâ tebteis bimâ bimâ kânû yağmelûn.Ve lâ tekü fî daygim mimmâ yemkürûn.Fe immâ nezhebenne bike fe innâ minhüm müntagimûn.İnnâ kefeynâkel müstehzi-în.Feselâmün leke min ashâbil yemîn.Agbil velâ tehaf___ inneke minel âminîn.Lâ tehaf___necevte minel gavmiz zâlimîn.Lâ tehâfu derakev velâ tahşâ.Lâ tehâf innî lâ yehâfu ledeyyel murselîn.Lâ tehâf velâ tahzen.Lâ tehâfâ innenî ma-akümâ esmeu ve erâ.Lâ tehâf inneke entel ağlâ.Fe innellezî beyneke ve beynehû adavâtün ke-ennehû veliyyün hamîm.İza ahraca yedehû lem yeked yerâha.Ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve galbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveh.Liyezûga ve bâle emrihî.ve lâ yehîgul mekrus seyyiu illâ bi ehlihî.Ve haşa-atil asvâtü lirrahmân.Vallâhu yağsimuke minen nâs.Len yedurruke şey’a.innâ senulgî aleyke gavlen segîla.Fasbir li hükmi Rabbik.Fasbir sabran cemîla.Velev lâ en sebbetnâke legad kidte terkenü ileyhim şey’en galîla.Fe ağrid anhüm ve tevekkel alallâh.Ve kefa billâhi vekîla. E leysallâhü bi kâfin abdeh.Ve men asdagu minallâhi gîla.Ve yensurakallâhu nasran azîza.

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.(4 KERE OKUNACAK)

Mel’ûnîne,eyne mâ sügifû uhizû ve gutilû tagtîla.Vallâhü eşeddü be’sen ve eşeddü tenkîla.Ve zalike cezaüz zâlimîn.İnnekel yevme ledeynâ mekînün emîn.Verefa’nâ leke zikrek. Ve elgaytü aleyke mehabbeten minnî.İnnis tafeytüke alennasi bi risalatî ve bi kelamî.İnnî câilüke linnâsi imâma.İnnâ fetahnâ leke fetham mubîna.

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.
( 5 KERE OKUNACAK)

Hatemallâhü alâ gulûbihim ve alâ sem’ihim,ve alâ ebsârihim ğişâveh.Zeheballâhü bi nûrihim ve terakehüm fî zulümâtin lâ yubsirûn.Summün bükmün umyün fehüm lâ yerciûn. Kübitû kemâ kübitellezîne min gablihim.Fe ağşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn.İnnâ cealnâ fî ağnâgıhim ağlâlen fe hiye ilel ezgâni fehüm mugmehûn.Velegad âteynâke seb’an minel mesânî vel gur’anel azîm.Ülaikellezîne taballâhu alâ gulûbihim ve sem’ihim ve ebsârihim,ülaike hümül ğâfilûn.Vemen ezlamu mimmen zükira bi âyâti Rbbihî sümme ağrada anhâ. İnna minel mücrimîne müntegimûn. Ve cealnâ alâ gulûbihim ekinneten en yefgahûhu ve fî azanihim vagrâ.Ve iza zekerte Rabbike fil Gur’ani vahdehû vellev alâ edbârihim nüfûrâ.Ve in ted’ûhum ilel hüda felen yehtedû izen ebedâ.E fe raeyte menit tehaze ilâhehû hevâhü ve edallehullâhü alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve galbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveh.Aleyhim dairatüssev’ , Ve ğadaballâhu aleyhim.Fe esbehûlâ yürâ illâ mesakinühüm.Demmerallâhu aleyhim.Sümme amû ve sammû kesîrum minhüm.Vallâhu erkesehüm bimâ kesebû.Ve zalike cezaüz zâlimîn.Vemey yettegıllâhe yec’al lehû mahraca,ve yerzuguhû min haysu lâ yahtesib,ve mey yetevekkel alallâhi fehüve hasbüh.Fe iza gara’tel Gur’ane festeiz billâhi mineş şeytânirracîm.Ve gur Rabbi edhilnî müdhale sıdgin ve ahricnî muhrace sıdgin vec’al lî mil ledünke sultânen nasîrâ.Gul innenî hedanî Rabbî ilâ sırâtım mustagîm. İnne maiye Rabbî seyehdîn.Asâ Rabbî eyyehdiyenî seva-es sebîl.İnne veliyyallâhu llezî nezzelel kitâbe,ve hüve yetevelles sâlihîn.Rabbi gad âteytenî minel mülki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs,fâtırassemâvâti vel ardi ente veliyyî fiddünyâ vel âhirah, teveffenî müslimen ve elhıgnî bissâlihîn.Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehû nûran yemşî bihî finnâs.Ve gâle lehüm nebiyyühüm inne âyete mülkihî eyye’tiyekümüt tabûtü fîhi sekînetün mir Rabbiküm ve bagiyyeh.Galû Rabbanâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit agdâmenâ vensurnâ alel gavmil kâfirîn.Ellezîne gâle lehümün nâsü innen nâse gad cemeû lekum fahşevhüm fe zadehüm imâna,ve gâlû hasbünallâhü ve niğmel vekîl.Fengalebû bini’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshüm sû’ . Gul e ğayrallâhi ettehizü veliyyen fâtırıs semâvâti vel ard.İnnehû kâne bî hafiyya.Ve cealenî Nebiyya.Ve cealenî mübâreken eynemâ küntü. Ve mâ tevfîgî illâ billâh,aleyhi tevekkeltü ve ileyhi enîb.

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.(6 KERE OKUNACAK)

Summün bükmün umyün fehüm lâ ya’gilûn.summün bükmün fiz zulümât. Yec’alûne esâbiahüm fî azanihim mines savâigi hazeral mevt.Velev terâ iz feziû felâ fevt.Ve zalike cezaüz zâlimîn. İnnemâ veliyyükümullâhu ve Rasûlühû vellazîne âmenû.Ve mâ biküm min ni’metin feminallâh.Ve hüvel gâhiru fevga ibâdihî ve yürsilü aleyküm hafazah.Yâ eyyühellazîne âmenû gâtilullezîne yelûneküm minel küffâri vel yecidû Katilühüm hatta la teküne fitnetün. Ve yevme izin yefrehül mü’minun bi nasrillahi yensuru men şyeşaü . Yüsebbitüllahüllezine amenü bilgavlissebiti fil hayatid dünya ve fil ahireti. Fedüribe beynehüm bi surin lehü babün batınühü fihirrahmeti ve zahirühü min gablihilazab. Vallahü min veraihim mühit . Bel hüve kur’anün mecid. Vallahü eğlamü bi eğdeiküm ve kefa billahi veliyyen ve kefa billahi nasira. Fela tevyehüm . Gulübün yevmeizin vacifetü.ebsarüha haşiün tüsibühüm bima saneü gariatü ve mayenzürü haülai.illa sayhaten vahidete keenehüm hüsübün müsennedetü evelem yerev ennallahellezi halagüm hüve eşeddü minhüm güvvete fesetezkürüne ma egüleküm ve üfevizü emri ilalahi. Ve in tasbirü ve tette gu la yedurru küm bi emvalin ve benine ve cealnaküm eksere nefira vezkuru iz entüm galilün müstezafüne filerdi tehafüne en yetehattekümünnasü feavküm ya eyyühellizine amenezkürü niğmetellahi aleyküm izhamme gavmün en yebsütü ileyküm eydiyehüm fekeffe eydiyehüm anküm. Ya eyyühannasuzkürü niğmetallahi aleyküm hel men halaga gayrüllahi yerzüguküm.minessemai vel ardı la ilahe illahüve asa rabbüküm en yuhlike adüvveküm. Asallahü en yeküffe be’ sellezine keterü ve mekerü ve mekerallahü valahü hayrulmakirine ve mekrulaike hüve yebur feinneha la teğmel ebsarü velakin teğmelgulubet ti fissudur. Seyuhzemülcemu ve yüvellüned dübür. Feehazna hüm ehze azizin mügdetir. Mayuridullahü liyecale aleyküm min harecin ve lakin yüridu li yütahhıre küm veliyutimme niğmete hu aleyküm. Zalike tehfifün min rabbiküm ve rahmetü Elane haffefellahü anküm ve alıme emetiküm diğfen yüridullahü bikümülyüsra vela yuridü bikümülyüsra.gulinne hüdallahi hüvel hüda yü’tiküm kifleyni min rahmetihi ve yecalleküm nuran temşüne bihi.

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.(7 KERE OKUNACAK )

vema lehüm min nasırın ve zalike cezauzzalımin aleyhüm dairetüs sevi demmerellahü aleyhim ülaike fil ezallin femestetaü min gıyamin vema kanü müntesırın.innellahe la yeslihu amelelmüfsidin ve innellahe la yehdi keydelhainin.fe eyyednallezine amenü ala aduvvihim ve asbehu zahırın.innellahe yüdfiu anillezine amenü yesanuruhum beyne eydihim ve eymanihim.

Allahu hıfzün aleyhüm tuba lehüm ve husnü maab ve hüm min fezein yevmeizin aminun. Ülaike lehümül emmnu ve hum muhtedun ülaikellezine hudallahü febihüda hümügtedih fale teğlemü nefsün maühtiye lehüm min gurretieğyuni. İnneehlesna hüm bihali satin zikraddari ve innehüm indena leminel müstafeynel ehyar. Vecealnehüm lisane sıdgın aleyna. Velegadihternahüm ala ilmin alalalemin vectebeynahüm ve hedeynahüm ile. Sıratın müstagim ve aveynahüma ila rabvetin zati gararin ve meiin ve inne cündena lehümül gali bün. Fengalebü biniğmetin minellahi ve fedlin lem yemseshüm suü illa gılan selamen selama ve yengalibu ila ehliki mesrura.

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl. (8 KERE OKUNACAK )

vema yenzuru haülai illa sayhaten vahideten malehamin fevag ve mezzegnahum kella mümezzegı senurihim ayatina fil afagi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehüm ennehülhak festemsık billezi uhiye ileyki inneke ala sıratın mustagim fein kunte fi şekkin mumma enzelna ileyke feselillezine yegreunelkitabe minelmümterin. Felaugsimu bimevagıinnücüm. Ve innehü lehüden ve rahmetün lil mü’minin hüvellezi enzele aeykel kitabe minhu ayatün muhkematün hünne ummül kitab.tilke ayatüllahi netluha aleykke bil hakkgı febi eyyi hadisin bağdellahi ve ayatihi yüğmimün lakinillahüllahü yeşhedü bima enzele ileyke enzelehü bi ilmihi vel melaiketü yeşhedüne ve kefa billahi şehida ve kefa billahi ve kila. Ve kefa billahi nasıra ve kenallühü ala külli şeyin mugıta gul lev kanel bahrü midaden likelimati rabbi lenefidal bahrü gable en tenfede kelimatü rabbi velev ci’na bimislihi medada .

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl.(9 KERE OKUNACAK)

fese yelemüne men edafü nasıran ve egallü adeda feseyeğlemu ne min huve şerrün makanen ve edafü cünda. Ve cealna li mahli kihim mevıda velen tüflihu izan ebeda ve elgı ma fi yeminike teygaf ma saneu innime saneu keydu sahırin vela yüflihussahıru haysü ata tehsefuhum cemian ve gulubühüm setta. İnne haulai mütebberun mahum fihi ve batılün ma kanü yeğmelün ve hasira hünalikelmübtılun. Emtehsebu enne ekserehüm yesmeün. Ev yeğgılüne inhüm illa kelenami bel hüm edallü sebila ülaike hümülgatilün kezalike yetbeullahhü ala gulubillezine le yeğlemün.

Ağdâünâ len yasilu ileynâ binnefsi ve lâ bil vâsitati lâ gudrate lehüm alâ îsâlis sûi ileynâ bihâlin minel ahvâl. (10 KERE OKUNACAK)

vevegaalgavlü aleyhim bima zalemü fehüm la yentıgun vallahüerkesehum bime kesebu hüvellezi eyyedeke bi nasrıhı vel mümimin gulna ya naru kuni berden selamen ala ibrahim ve eradü bihi keyden feceallahümülehserin (3 KERE OKUNACAK)

inne rabbi ala sıratın mustagım vallahu min veraihimmuhit bel hüve kur’anun mecid fi levhin mehfuz. Ve sallallahü ala seyyidina muhammaden nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve selleme teslimen kesira ila yevmiddini velhamdülillahi rabbil alemün.


Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
bestekar60 11:16 11.05.16
ALLAH razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebuhamza 11:17 11.05.16
allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mikolife 13:31 11.05.16
yusufkucuk77 11:58 25.05.16
2525 11:03 19.06.16
Devrimci 15:41 19.06.16
Bu hızbi cem eden zat, Büyük Seyyid, Tarîkat İmamı, Ehlüllâhın Şeyhi Ahmed er-Rifâ‘î el-Huseynî el-Hasenî es-Sıddîkî el-Ensârî Hazretleri’dir.

BU MÜBÂREK "HIZB”İN FAZÎLETLERİ

1) Şeyhu’l-İslam Muhammed‛Alemî(Radıyallâhu Anh)ın "es-Sefîne” isimli eserindeki beyânı vechile; Ahmediyye (Rifâ‛î) meşâyıhı, tarîkatlerinin müessisi olan Seyyid Ahmed er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)tarafından ilham yolu üzere Kur’ân-ı Kerîm’deki tertîbe riâyet edilmeksizin eşsiz bir şekilde cemedilen ve "es-Seyfü’l-Kātı‛(Keskin Kılıç)” diye tesmiye edilen bu hızb ile diledikleri şekilde tasarrufta bulunuyorlardı. Zira bu, eşi benzeri olamayan ilâhî bir silahtır ki, her hangi istek ve hâcet için ne niyetle okunursa biiznillâhi Te‛âlâ okuyan kişinin muradının hâsıl olacağı konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır.

2) İleride zikredilecek şartlarına riâyet üzere bu hızbi güzel niyet ve tam bir itikad üzere her gün sabah veya akşam bir kere dahi okuyan kişi yardımsız kalmaz, mağlup olmaz, Allâh-u Te‛âlâ onu her türlü kötülükten himâye eder ve kendisi için heybet ve kabul sancağı dikilir (herkes ona saygı duymak mecburiyetinde bırakılır).

3) Hizam âilesinden olan Seyyid Tâlib Ebû Bekr es-Sayyâd(Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; bu hızb şartlarına riâyet edilerek sâdık (samîmî) niyet üzere bir evde okunursa o eve ne bir hırsız, ne bir yılan, ne de eziyet verici başka bir şey giremez. Bu hızb bir koyun sürüsü içerisinde okunursa o sürünün çobanı olmasa bile bi kuvvetillâhi Te‛âlâ kurt o sürüden bir şey kapma imkânı bulamaz.

4) Bu hızb ihlas ile bir su üzerine yedi kere okunsa ve sara gibi hastalıklara mübtelâ olan kişinin yüzü ve bedenio su ile ovalansa, biiznillahi Te‛âlâ hasta ayılır.

5) Bu hızb-i şerîf bir kafile içerisinde okunsa Allâh-u Te‛âlâ o kervanı yol kesici eşkiyadan muhafaza buyurur.

6) Bu hızb-i şerîf şartlarına uyularak başka bir kişinin niyetine okunursa biiznillâhi Te‛âlâ onun da matlubu hâsıl olur.

7) Bu hızb-i şerîf bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz.

8) Bu hızb-i şerîfi üzerinde taşıyan kişi hiçbir mâkirîn hilesine mâruz kalmaz. Bütün bunlar güvenilir zatlar tarafından denenmiştir.

9) Şeyh Muhaddis Muhammed ‛Akîle(Rahimehullâh) şöyle demiştir: "Bu hızb-i şerîfin büyük bereketleri vardır. Bunu her gün veya gece okuyan yâhut yanında taşıyan biiznillâhi Te‛âlâ her hîlekârın mekrinden ve her gaddarın gadrinden kurtulur. Bu kişi akılların anlayamayacağı kadar yüksek makamlara erişir. Bu hızb-i şerîfin tertîbi takdim ve tehir husûsunda Kur’ân-ı Kerîm’in terkibine muhâlif görünse de ilâhî bir ilham tarîkıyle acâyip bir tertip ve eşsiz bir üslup üzere tanzim edilmiştir ki bu tertip, hızb-i şerîfin düşmanları kahreden (açık) bâhir bir âyet olduğuna delâlet etmektedir.

10) Şeyh Ebû Bekr el-Ensârî el-Vâsıtî(Rahimehullâh)"‛Ukûdü’-leâlî” isimli eserinde büyük veli Seyyid Ali el-Hılakî er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)ın tercemesinde şöyle demiştir: "Bu zât Seyf-i Kātı‛ diye bilinen ve Ahmed er-Rifâ‛î(Radıyallâhu Anh)a âit olan hızb-i şerîf ile tasarrufta bulunurdu. Bazıları buna "Sirr-i Masûn” adını da takmışlardır.

Bu zat bu hızbi hangi muradı için okuduysa mutlaka tesir zuhur etmiştir. Seyyid Ali hicrî sene 874’te vefat etmiştir. Tasarrufta bulunduğu hızb-i şerîfin Ahmediyye (Rifâ‛îler) arasında büyük değeri

11) Şeyh Muhammed Ebu’l-Yümn el-Betrûnî(Rahimehullâh) bu hızb-i şerîfin faziletlerini beyan sadedinde şu kelimâtı kaydetmiştir: "Sağlam bir zırh, keskin bir kılıç, parlak bir yıldız, sadefindeki tek inci ve büyük bir hazîne olan bu hızb-i şerîfin tesirinin sıhhati ve kendisiyle tevessülde bulunan kişiye kabul eserinin hâsıl olacağı husûsunda âriflerin icmâ‛ı vardır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Glacial 15:43 01.11.16
Sin 16:20 01.11.16
İstenmeyen komşu kişi v.s. uzaklaştırmak için.

Hizbül kati 1 hafta günde 1 kere yatsı vakiti sonrası okuyabilirsiniz yanlız okumadan önce ve sonra 'Allahım ben onlara bela isabet etmesini değil sadece bizden uzak kalmalarını ve haneme zararlarının dokunmamasını istiyorum' şeklinde dua ederseniz daha iyi olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kaptan 01:01 05.11.16
1 2 3 4 5