Evradiyeler & Azametler

Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Evradiyeler & Azametler>Evrad-i Bahaiyye Duası ve Okunuşu
aşk 03:19 04.02.17

Hakkında birçok defa makaleler yazılan özel kutsiyetlerinin oldugu bildirilen özel ayet ve kasemlerden oluşturulan büyük dualardandır.. Kaynak olarak Nakşibend-i gösterilir.. İçerisinde yer alan ayetler ve esmaların havas yönleri ile bu duanın belli başlı özellikleri arasında, sıkıntı ve borçlu kişilerin kolaylıgı, evlilik, kısmet, rızk, hastalıklara karşı şifa, ilimde başarı bela ve musibetlerden korunma gösterilmektedir.. Hergün olmasada haftada birkaç kez okunması tavsiye edilmiştir..

E'ûzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym Bismillâh-ir-Rahman-ir-Rahiym


El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn er-Rahman-ir-Rahiym mâliki yevm-id-din iyyâke nâ'büdü ve iyyâke nes'ta'iyn ıhdınas-sırat-el-müstakiyme sıratellezine en'amte aleyhim gayr-il magdubi aleyhim ve led-dâlliyn. (Âmin)

Bismillâh-ir-Rahman-ir-Rahiym


Allahümme ent-el melik-ül hayyül-hakkül mübiynül-lezi lâ ilahe illâ ente ente Rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mestetâ'tü e'ûzü bike min şerri mâ sanâ'tü ebû'ü leke bini'metike aleyye ve ebû'ü bi-zenbi fagfir-li zünubi fe-innehu lâ yagfir-üz-zünûbe illâ ente..


Sübhanallahi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilahe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il aliy-yil-aziym..


Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtınü ve hüve bi-külli şey'in aliym.. Yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadir.. Sübhaneke yâ aziym-ül-mu'azzamü sübhaneke yâ kayyûm-ül mükerremü sübhaneke yâ bâ'isü sübhaneke yâ varisli sübhaneke yâ imiktedirü sübhaneke yâ âlim-es-sırrı vel-hafiyyat sübhaneke yâ bâ'ise men fil-cidâleti sübhaneke yâ müstâ'bide cemi-ii halâ'iki sübhaneke yâ mukaddir-el vecdi ves-savafıkı sübhaneye yâ men lâ tatrâ'ü aleyh-il âfâtü sübhaneke yâ mü-kevvin-el ezmineti vel-evkati alâ kadrüke ve te'aleyta amma yekul-üz-zâlimune ulüvven kebiyrâ.. Sübhaneke yâ mû'tik-er-rıkabe sübhaneke yâ müsebbib-el esbâbi sübhaneke yâ hayyü lâ yemûtü sübhaneke yâ ilâhi ve ilâh-en-nâsuti halektenâ Rabbena bi-yedike ve faddeltenâ alâ kesiyrin min halkıke felek-el hamdü ven-na'ma'ü ve le-ket-tavlü vel-alâ'ü tebarekte Rabbena ve te'aleyte nes-tagfirüke ve netubü ileyke.. Allahümme entel evvelü felâ şey'e kableke ve ent-el-âhirü felâ şey'e bâ'deke ve ent-ez-zâhirü felâ şey'e yüşbihüke ve ent-el bâtınü felâ şey'e yerâke.. Ve entel vahidü bilâ kesiyrin ve ent-el kadirü bilâ veziyrin ve entel müdebbirü bilâ müşiyrin..

Kuİillahümme mâlik-el-mülki tü'til-mülke men teşâ'ü ve tenzi'ul-mülke mimmen teşâ'ü ve tu'izzü men teşâ'ü ve tüzillü men teşâ'ü bi-yedik-el hayrü inneke alâ külli şey'in kadir.. Tulic-ül leyle fin-nehâri ve tulic-ün-nehâre fil-leyli ve tuhric-ül hayye min-el-meyyiti ve tuhric-ül meyyite min-el hayyi ve terzukü men tegâ'ü bi-gayri hisâb.. Sübhaneke yâ men-ihte-cebe fil-ulâ an cemi-il verâ.. Sübhaneke yâ men teredda bil-vekari vel-kibriyâi.. Sübhaneke yâ mâlike cemi-il eşya.. Sübhaneke yâ men te'azzeze bil-kudreti vel-ulâ.. Süb¬haneke yâ men yâ'lemü mâ fid-davahis-seb'i vel-husnâ ve yâ men yâ'lemü mâ yetecelcelü fis-suduri vel-ahşâ.. Sübhaneke yâ men şerrefel-arude alel-müdüni vel-kurâ.. Sübhaneke yâ men yâ'lemü mâ taht-el cebubi ves-serâ.. Sübhaneke yâ men teâlâ ve lâtüfe an en yürâ.. Tebarekte Rabbena ve te'aleyte lâ Rabbe gayrüke ve lâ kahire si-vâke.. Allahümme entel mün'im-ül mufdil-ül mukiyl-üş-şekûr.. Ve eşhedü enneke entallahüllezi lâ ilahe illâ ente ente Rabbi ve Rabbü külli şey'in fâtır-üs-semâvati vel-ardi âlim-ül gaybi veş-şehadet-il-aliyyil kebir-il müte'ali.. Tâ'sin-mim..


Tâ-sin.. Merec-el bahreyni yeltekkıyyani beynehü-mâ berzahun lâ yebgıyân..


Allahu lâ ilahe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te'hu-zühü sinetün ve lâ nevm.. Lehu mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men-zellezi yeşfa'u indehu illâ bi-iznihi yâ'lemü mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bi-şey'in min ilmihi illâ bi-mâ şâ'e veaia kürsiyyühüs-semâvati vel-arda ve lâ ye'uduhu hifzuhumâ ve huvel-aliyyul-aziym.


Hâ-mim Ha-mim Hâ-mim Hâ-mim Hâ-mim. Ha¬mim Hâ-mim (Hummel-emrü ve câ'en-nasru fe-aleynâ lâ yunsarun..) (3) Hâ-mim Tenzil-ul-kitabi min'Allah-il-aziz-il-aliym Gafir-iz-zenbi ve kabil-it-tevbi şedid-il-i kabi zit-tavli lâ ilâhe iliâ huve ileyh-il-masiyr.. Yef al'ullahu mâ yeşâ'u bi-kudretihi ve yahkûmu mâ yundu bi-izzetihi ve lâ munâzi alehu fi ceberutihi ve lâ şenke lehu fi mülkihi.. (Subhanallahi ve bi-hamdihi.. 100 kerre) Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi mâşâ'allahu kâne ve mâlem yeşâ lem yekun â'lemu ennallahe alâ kulli şey'in kadirun ve ennallahe kad ehate bi-külli şeyin ilmen..


Allahüme lâ laktulnâ bi-gadabike ve lâ tuhüknâ bi-mesulâtike ve âfina kable zâlike Sübhanel-melik-il kuddusi Sübhane zil-mulki vel-melekuti Sübhane zil-iz-zeti vel-azameti vel-ceberuti Sübhanel melik-il hayyi halim-illezi lâ yenâmu ve lâ yemûtu.. Subbûhun kuddûsun Rabbunâ ve Rabbul melâ'iketi verruh Allahümme a'limnâ min ilmike ve fehhimnâ anke ve kallidnâ bi-samsami nasrike Allahümmec'alni leke şâkiren ve leke zâ-kiren ve leke rahiben ve leke mitva'en ve leke muh biten ve iieyke evvahen müniybâ.. Allahümme tekabbel tevbetenâ vagsil havbetenâ ve seddid makavilinâ veslül sahimete sudurinâ vezhib-iz-zahle ved-dahle ver-râne vel-ahbete min kulûbinâ.. Allahümme innâ ne'ûzü bike min cüdâ'il-fücâ'etü ve min hark-il me'nuseti ve min-el-ilhadi vel-irreti ve min-el-cem-me vel'aneti ve min-el-umuril mutammerâti.. Allahümme aksim lenâ min haşyeteke mâ tehulü bihi beynenâ ve beyne me'asike ve min tâ'atike mâ tüdhilünâ bihi ilâ hazi-re't-il kudsi ve min-el-yakini mâ tühevvinü bihi aleynâ musibât-id-dünya vel-âhireti vahşürnâ mâ'a hayr-il-eşa-vidi ve mettinâ bi-esmâ'ina ve ebsârina ve kuvvetinâ mâ ahyeytenâ vec'alhül-vârise minnâ vee'al sârenâ alâ men zalemenâ vansurnâ alâ men âdanâ vagfir hatayanâ vek-şif rezayanâ (Veşfi merdanâ 3) ve nevvir cu'şuşenâ vakıdı evtarenâ verham nâcileynâ ve lâ tec'al-il âcilete ekbere hemminâ ve lâ meblega ilminâ ve lâ tec'al musiybetenâ fi dininâ ve lâ tusallit aleynâ bi-zünubinâ men. lâl yerhamünâ vs ente erham-ür-rahimiyn..


Allahümme innâ nes'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ ev'ana ve tellümü bihâ şeâ'senâ ve tecma'u bihâ şemlenâ ve teşfi biha merdanâ ve tüzekki bihâ â'malenâ ve tülhimünâ bihâ rüşdenâ.. Allahümme innâ nes'elüke bi-samedaniyyetike ve bi-vahdaniyyetike ve bi-ferdaniyyetike ve bi-izzetik-el-bâhireti ve bi-rahmetik-el-vasi'ati en. tec'al lenâ nûren fi mesami'inâ ve nûren fi â'yaninâ ve nûren fi ecdasinâ ve nûren fi kulûbinâ ve nûren fi havassinâ ve nûren fi neseminâ ve nûren min, beyni eydiynâ..


Allahümme zidnâ ilmen ve nûren ve hilmen ve âtina , ni'meten zâhireten ve ni'meten bâtineten.. Hasbünallahü li-dininâ.. Hasbünallahü li-dünyanâ.. Hasbünallah-ül-kerimü limâ ehemmenâ.. Hasbünallah-ül-halim-ül-kaviyyü limen bega aleynâ.. Hasbünallah-üş-şedidü limen kâdena bi-sû'in.. Hasbünallah-ür-rahiymü ind-es-same. Hasbü-nallah-ür-râ'ufü ind-el mes'eleti fil-cedesi.. Hasbünallah-ül-lâtifü ind-el-mizani.. Hasbünallah-ül-kadirü ind-es-sı-rati.. Hasbünallah-ül-kerimü ind-el-hisabi.. (Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arş-il-aziym.. 7)


Merhaben merhaba bis-sabahi vel-yevm-il-cedidi ve bil-mesâ'i vel-leyl-il-cedidi ve bil-ibbâni velfeynet-is-said ve bis-sâfiri veş-şehidi üktüb lenâ mâ nekulü Bismillah-il hamid-il mecid-ir Ra'uf-ir Refi-il vedud-ül muhit-il fa'al-i fi halkıhi limâ yürid.. Ve hüve akrebü ileyhi min habl-il-verid.. Asbahnâ billahi mü'minen ve bi-lika'ihi musaddi-kan ve bi-hüccetihi mû'terifen ve lisivallahi fil-ülûhiyyeti cahiden ve alellahi mütevek- i kilen nüşhidüllahe ve nüşhidü melâ'iketehü ve enbiyâ'e-hü ve hamelete arşihi ve cemi-a halkihi bi-ennehu lâ ilahe illâ hu vahdehu lâ şerike lehu ve neshedü enne Muhammeden sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme abdühu ve resûlühu ve ennel cennete hakkun ve ennennârü hakkun ve ennelhavze hakkun ve enneş-şefa'ate hakkun ve enne münkeren ve nekiyren hakkun ve vâ'deke hakkun ve ennessaate âtiyetün lâ reybe fihâ ve ennallahe yeb'asü men filkuburi alâ zâlike nahyâ ve aleyhi nemutü ve aleyhi nübasü gaden ve lâ nerâ azaben inşâ'allahu teâlâ..


Allahümme innenâ zalemnâ enfüsenâ fagfir-lenâ evzârenel-kebâ'ire vel-lememe fe-innehu lâ yagfirühümâ illâ ente vehdinâ li-ahsen-il-ahlâki fe-innehu lâ yehdi li ahsenihâ illâ ente lebbeyke ve seâ'deyke vel-hayrii küllü hu bi-yedeyke nestagfirüke ve netubü ileyke amenna Allahümme bimâ erselte min resûlin ve amenna Allahümme bimâ enzelte alâ resûlike Allahümmemle evcühenâ minke hayâ'en ve kulûbenâ minke huburen..


Allahümmec'alnâ lehumen zalifen ve lâ tec'alnâ dâyinen ve nemiymen ve neffâcen ve dâhisen.. Allahümme in-i nâ ne'ûzü bike min-el-hebremeti ve min-el-ce'veti ve minel-utuvvi vel-hatrabati vel-haylûleti velfeyheci vel-utullit ver-rimâ'i vel-fitne't-id-dehmâ'i vel-mâişet-id-dankâ'i Al-i lahümmec'al evvele yevminâ hazâ salâhen ve evsatahu lenâ felâhen ve âhirehü lenâ necâhen.. Allahümmec'al evvelehu rahmeten ve evsatahu zehadeten ve âhirehu tekrimeten.. Allahümmerzuknâ min-el-ayşi ergadehu ve min-el-ömri es'adehu ve min-er-rızki evsa'ahu.. Allahümmâ'fu annâ bi-afvike vahlüm aleynâ bi-fadlike sübhanekâllahümme ve bi-hamdike lâ uhsâ senâ'en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike azze cârüke ve celle senâ'üke ve lâ yühzemü cündüke ve lâ yuhlefü vâ'düke ve lâ ilahe gayrüke..


Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike yâ mâ'bud.. Sübhaneke mâ arefnâke hakka mâ'rifetike yâ mâ'ruf. Sübhaneke mâ zekernâke hakka zikrike yâ mezkûr.. Sübhaneke mâ şekernâke hakka şükrike yâ meşkûr. Allahümmerzuknâ şükre mâ en'amte bihi aleynâ fe-inneke entallahüllezi ertefe'at an sıfat-il-eibilli sıfâtü kudretike ve lâ zıddün şehideke hiyne fetart-el-me'rûşe ve lâ niddün hacizeke hiyne berâ"et-el-havbati.. Allahüm-me innâ ne'ûzü bike min hacmetin lâ tedmâ'u ve min cenanın lâ yefze'u ve min kalbin lâ yahşa'u ve min avad-il-mâ'un.. Allahümme fehhimnâ esrareke ve elbisnâ melâbisi envârike ve agmisnâ fi râmuz-il letaifi ve efid aleynâ min avarif-il-ma'arifi. Yâ nûr-el-envâr yâ lâtifti yâ settârü nes'elüke en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin nibras-il-enbiyâ'i ve ney-yir-il-evliyâ'i ve zibrikan-il-asfiyâ'i ve yuh-issakaleyni ve ziya-el-hafikayni ve en terfe'a vücudenâ ilâ felek-il-irfani ve tüsebbite şühudenâ fi makam-il-ihsani yâ Allahu yâ nuru yâ vâsi'u yâ gafuru yâ men-is-semâ'ü bi-emrihi mebni-yetün vel-gabrâ'ü bi-kudretihi medhiyyetün veş-şevahiku bi-hikmetihi mersiyyetün vel-kamerani bi-fadlihi mudiyyetün nes'elüke bismikellezi terakrekat minh-ül-hunnesü vel-ezherâni ve tecelcelet minh-ül-ananü hırzen mâni'an ve nûren satı'an yekâdü senâberkihi yüzhibü bil-ebsâri yukallib-ül-leyle ven-nehâre inne fi zâlike li-ibreten li-ulil-ebsâr..


Tâ-sin-mim.. Ve ne'ûzü billah-u-aziymi min-el-maarifi vel-iddeti vel-mahzurî vel-mümâhaleti vel-gımari ve min keydil-füccâri ve min havadis-il-asrâni ve min şerril-ecerrani (Yâ hafiyz ihfeznâ.. 3) yâ veliyyü yâ vali yâ aliy-yü yâ âli yâ men lâ ilahe illâ nüve lâ yâ'lemü ahadün keyfe hüve illâ hû (Yâ Allahü.. 3) (Yâ hayyü yâ kayyûmü.. 3) yâ hakku yâ vâhidü yâ ahadü yâ samedü yâ vehhâbü yâ fettahü yâ muhyi yâ mümiytü yâ kahhârü (Yâ selâ-mü.. 7) (Selâraün kavlen min Babbin Rahiym.. 7) (Fese-yekfikehümüllahu ve hüves-semi'ul-aliym.. 3) hüvalla-lıüllezi lâ ilahe illâ hüver-Rahman-ür-Rahiym.. Hüvallahüllezi lâ ilahe illâ hüvel-melik-ül kuddüs-üs selâm-ül mü'min-ül müheymin-ül aziz-ül cebbâr-ül mütekebbirü hüvallahül-hâlık-ül bâri-ül musavvir-ül gaffâr-ül mübdi-ül mu'iyd-ül berrül muhsiyyür-rezzâk-ül kabid-ül bâsit-ül hâfıd-er râfi-ul mu'izzül müzillül mukiyt-üs-sadık-ül bâkiyyür-râ'uf-ün nâfi-ud-dârrül mühlik-ül mukaddim-ül mu'ahhir-ül afüvvül-ganiyyül mugniyyül müntekim-üt tevvâb-üs semi-ul alim-ül-basiyr.. Hasbünallahü ve ni'mel-vekiyl nimel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr.. Yâ dâ'imen bilâ fenâ'i ve yâka'imen bilâ zevali ve yâ ınüdebbiren bilâ vezirin (Sehhil aleynâ ve alâ ebeveynâ külle asiyr) (3) Allahümme lâ mani'a limâ â'teyte ve lâ mû'tiye limâ mena te ve lâ radde limâ kadayte ve lâ mübeddile limâ hakemte ve lâ yenfa'u ' zel-ceddi mink-el-ciddü,


(Sübhane Rabbiyel aliyyil aziym-il hasiyb-il hakem-il adl-ir rakib-il bâzih-iş şâmih-il müciyb-il ganiyyir reşid-is sabur-il celil-il bedi-in nûr-ül muksit-il câmi-il mû't-il-mâni.. 3)


Lâ ilahe illâllah-ül vekil-üş-şehid.. Lâ ilahe illâllah-ül metin-ül mecidü.. Lâ ilahe illâllah-ül vahidül vâcid-ül vali.. Lâ ilahe illâllah-ül mâcid-ül müte'ali.. Â'dednâ likülli hevlin lâ ilahe illallahü ve likülli ragsin elhamdü lillahi ve liküla rehâ'in eş-şükrü lillâhi ve likülli u'cubetin sübhanallahi ve likülli lezenin hasbiyallahü ve likülli ismin estagfirülahi ve likülli şecvin mâşâ'allahü ve likülli kadâ'in ve kaderin tevekkeltü alâllahi ve likülli tâ'atin ve meâ'siyyetin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi ve likülli musiybetin innâlillahi ve likülli şecbin isteâ'netü billahi.. Allahümme innâ asbahnâ innâ emseynâ nüşhidüke ve nüşhidü melâ'iketeke ve hamelete arşike ve enbiyâ'ike ve cemi'a halkıke bi-enneke entallahullezi lâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne seyyidenâ Muhammeden sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme abdüke ve resûlüke..


(Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-aziym.. i 10)


Yâ Rahman-üd-dünya ve yâ Rahiym-el âhireti fâ'fü annâ vagfir lenâ verhamnâ ente Mevlâna ve ente erhamür-Rahimiyn..


Bismillah-iş şâfi hüvallâhü..

Bismillah-il-kâfi hüvallâhü..

Bismillah-il-mu'afi hüvallâhü..

«Bismillahillezi lâ yadurru mâ'a ismihi şey'ün fil-ardi ve lâ fis-semâ'i ve hüves-semi-ul-aliym...» (3)


«Fallahu hayrün hafızan ve hüve erham-ür-Rahimiyn.» (7)


Vallahü min verâ'ihim muhiytün bel hüve Kur'anün mecidün fi levhi mahfuz..


Hâfizû ales-salâvati ves-salât-il vustâ ve kumu lillahi kanıtiyne in külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfizün.. (Ni'mel hâfizüllah yâ hafiyzü ahfeznâ) Sümme enzele aley- i küm min bâ'd-il-gammi emeneten nu'âsen yağşâ tâ'ifeten minküm ve tâ'ifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yazunnûne billahi gayr-el-hakkı zannel-câhiliyyeti yekulûne hel lenâ min-el-erari min şey'in kul innelemre küllehu lillahi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yubdûne leke yekulûne lev kâne lenâ min-el-emri şey'ün mâ kutilnâ hâhünâ kul lev kuntum fi büyutiküm leberezelleziyne kütibe aleyhim-ül katlü ilâ medacı'ıhim ve liyebtiliyallahu mâ fi suduriküm ve li-yumahhise mâ fi kulûbiküm vallahu aliymün bi-zât-is-sudur. Elleziyne yekulûne Rabbena innenâ âmenna fagfir lenâ zünubenâ ve kmâ azab-en-nâr.. Es-sâbiriyne ves-sâ-dıkıyne vel-kanıtiyne vel-münfikiyne vel-müstagfiriyne bil-eshâr.. Şehidallahu ennehu lâ ilahe illâ hüve vel-melâ-'iketü ve ulûl-ilmi ka'imen bil-kıstı lâ ilahe illâ hüvel-aziz-ül hakiym.. înned-dine indallah-il-islâm..


Fesübhanallahi hiyne tümsûne ve hiyne tusbihûn.. Ve lehül-hamdü fis-semâvati vel-ardi ve aşıyyen ve hiyne tuzhirûn.. Yuhric-ül hayye min-el-meyyiti ve yuhric-ül meyyite min-el-hayyi ve yuhyil-ardi bâ'de mevtihâ ve kezâlike tuhrecûn.. İnni tevekkeltü alellahi Rabbi ve Rabbüküm mâ min dâbbetin illâ hüve âhizün bi-nâsiyetihâ inne Rabbi alâ sıratin müstakiym.. Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alellahi ve kad hedâna sübülenâ ve lenasbirenne alâ mâ azeytümünâ ve alellahi fel-yetevekkile mütevekkilün.. Kul len yusiybenâ illâ mâ keteballahu lenâ hüve Mevlâna ve alellahi fel-yetevekkel-il mü'minûn.. Ve mâ min dâbbetin fil-ardi illâ alellahi rızkuhâ ve yâ'lemü müstekarrehâ ve müstevde'aha küllün fi kitabin mübiyn.. Ve ke-eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rızkaha Allahu yerzukuhâ ve iyyâküm ve hüves-semi-ul-aliym.. Mâ yeftahillahu linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehu min bâ'dihi ve hüvel aziz-ül-hakiynı.. Ve lein se'eltehüm men halâk-as-semâvati vel-arda le-yekulünnallahu kul efere, eytüm mâ. Ted'une min dûnillahi in erâdeniyallahu bi-durrin hel hünne kâşifâtü durrihi ev erâdeni bi rahmetin hel hünne mümsikâtü rahmetihi kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkel-ül-mütevekkilûn.. Ve mâ ce'alehullahü illâ büşrâ leküm ve li-tatma'inne kulûbüküm bihi ve men-nasru illâ min indillah-il aziz-il-hakiym..


(Kâf-Hâ-yâ-ayn-sad.. Hâ-mim.. Ayn-sin-kaf.. 3) İkfinâ vehimnâ hüvallah-ül-kadir-ül kahir-üz zâhir-ül bâtın-ül fâtir-ül lâtif-ül habiyr.. Kavlühül-hakku ve lehülmülkü yevme yünfehu fis-sûri âlim-ül gaybi veş-şehadeti ve hüvel-hakim-ül-habiyr.. (Yâ hannân.. 3) (Yâ mennân.. 3) Yâ bedi'as-semavâti vel-ardi.. (Yâ hayyü ya kayyûmü.. 3) (Yâ zel-celâli vel-irkam.. 7) Nes'elüke bi-ızam-il-lâhutiyyetî en tenkule tibâ'ana min tıbâ-il-beşeriyyeti ve en terfe'a mühecenâ mâ'a melâ'iketik-el ulviyyeti.. (Yâ muhavvil-el havli vel-ahval havvil halenâ ilâ ahsen-il hal.. 3) Sübhanekâllahümme ve bi-hamdike eşhedü en. lâ ilahe illâ ente estagfirüke ve etubü ileyke.. Allahümme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ Muham-med-in-is-sabıkı ilel-enâmi nurühu rahmetün lil-âlemiyne zuhurühu adede min medâ min-el-beriyyeti ve men beka ve men saide minhüm ve men şakiye salâten testagrik-ul adde ve tuhiytü bil-haddi ve lâ inkidâ'e lehâ salâvatük-el-leti salleyte bihâ aleyhi salâten da'imeten ve alâ âlihi ve sahbihi ve itretihi misle zâlike.. Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yasıfûne ve selâmün alel-mürseliyn vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. Rabbena tekabbel minnâ inneke ent-es-semi-ul-aliym. Ve tüb aleynâ inneke ent-et-tevvâb-ür-rahiym.. Allahümme âtina külle hayrin ve â'iznâ min külli şerrin..

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Kul hüvallahü ahad Allah-üs-samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad..

Bismillah-ir-Rahmanı-ir-Rahiym


Uksimü aleyküm eyyetüh-el ervâh-ür-ruhaniyyûne vel-melâ'iketü ven-nuraniyyûne bismillah-in nûri izen ezanin (nûrin 3 kerre) âlin âlin (nûrin 3 kerre) erâ eriyyün eriyyüıı (nûrün 3 kerre) hâmiriyyün zu-meriyyünnûrün tekseviyyün nûrün meksebûnün nûrün (Allahu Rabbün nûr-ül-â'lâ 3 kerre) (elvâhen 3 kerre) (el'acele essa'ate 3 kerre) yâ melâ'ike't-en-nûri bin-nûrilleziy edâ'e bihi küllü nûrin eciybû vehbitû bin-nûrilleziy ehate bihi külle nûrin eciybû vehbitû yâ kaygu esri nûnin bi-hakkı Rabbin-nûri eyâlin nûrin âlin nûrin ahin ahin Rabbin-nûr (Rebhânin) bâzihin bâzihin Rabbin Rabbin şelşehiyyin Kelşehiyyin lemşehiyyin rebşehiyyin terşehiyyin teşârüşen huşen huşiyyün eciybûni tâ'iiyne ve bimâ emertüküm sâmi'iyae müsri'iyne bil-izzet-is-samediyyeti velkudret-il-ebediyyeti ve bi-izzet-il-ilâhiyyet-ir-refi'at-il-âliyyeti ve bi-hakkıl ismilleziy hulika bihi melek-ül kud-ret-in nûr-in-nûri yâ meyhezebûne ve yâ meyheteriyyûne yâ kaygu esri nûnin (Enûniin) ve Rabbün-nûri eciybû bi- hakkı (ahin 3 kerre) inzilû ileyye bi-esrâ-il-vakti vahduru , fiy mekâniy billahi ve bi-kudretihi vemtesilû limâ etlûbü vakdû hacetiy bi-hakkı meşkeşin heşheşin heşkeşin esri'û yâ melâ'ikete Rabbil-âlemiyn bimâ etlûbü veergabu bi-hakkı mâ televtühü aleyküm ve kudiye beynehüm bil-hakki ve kâne emrullahi mef ula..

Bismillah-ir-Rahmanir-Rahiym


El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn ves-salâtü ves-selâ-mü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma'iyn.. Bahin bahin bi-selâmin ermiyâhin bi-selâmin banin insarifû ce'alallahu sâ'yeküm meşkûren barekâllahü fiyküm ve aleyküm azzezekümullahü şerrefekümullahü es'adekümullahü bimâ sefertüm feni'me ecr-ül-âmiliyn..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
feraset045 18:07 29.05.18
selamün aleyküm bu evradı bahaiye çok güzel ancak ben enson bölümlerde geçen daki eşin heşkeşin meşkeşin gibi ifadeler sufli hadim isimlerine benzer isimler dikkatimi çekti. Bunlar okunduğunda herhangi bir musallat bize musalat olmaz değilmi. bunlar orjinalinde yok herhalde aşk rumuzlu arkadaş dua etkili olması için kendisi sonradan ilave yapmış. tam olarak açıklanırsa hususi virdlerime bu duayı almak istiyorum. selam ve dua ile
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu ubeyde bin cerrah 18:34 20.06.19
orjinal tam metnini buraye ekliyorum.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Merih 14:17 23.07.19
Sa. Bu isimler okunur fakat sorun bu isimlerde degil zaten.

Bu evradlar ozel izne tabidir ve keza herkez tarafından okunmaması lazımdır. Sağolsun hocamız paylaşmış ama forumdakilerün dikkatine, bu evradlar bizi aşar.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu ubeyde bin cerrah 22:59 23.07.19
merih izin almanın pek çok yolu var yeterki okumak iste.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Merih 12:13 24.07.19
Doğrudur hocam. Yinede benim gibi daha yolun başındakileri uyarı bâbından yazayım dedim. Keza, izine tabi olmayan ve yinede çok tesirli ameller vardır, kardeşlerimizin bilgilerine. (Evradi Bahaiyye kadar olmasada.)
Malum, amellerin küçüğü günlük olduğu takdirde çok âlâ dır.
Allah muvaffak kılsın.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Masum 17:05 02.10.20
Selarain kavlen min babbin rahim yaziyor metinde yanlışlar var sanırım selamun kavlen min rabbir rahim ayeti yanlış yazılmış sanırım metnin tamsmini kontrol eder misiniz lütfen
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fatih1453 12:47 16.10.20
bunun ne gibi hikmetleri var acaba ben 1 kere okudum beyaz bir ışık gördüm çok belirgin bir şekilde bir daha da okumadım

---------- Post added 16.10.20 at 12:48 ----------

yani özellikle havvası nedir kaç kere okursan ne olur bilen varsa cevap lütfen
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
181673 05:52 02.06.22
size özel olmuş büyük ihtimal ben günlerce okudum bir şey olmadı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ati01 17:00 01.08.22
Merih Nickli Üyeden Alıntı:
Sa. Bu isimler okunur fakat sorun bu isimlerde degil zaten.

Bu evradlar ozel izne tabidir ve keza herkez tarafından okunmaması lazımdır. Sağolsun hocamız paylaşmış ama forumdakilerün dikkatine, bu evradlar bizi aşar.
selamunaleyküm ne gibi izinler anlamadım kimden alınır dua okumada izin mi olur bilmediğimden soruyorum.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2