Farklı inanış biçimleri

Yezidilik Hakkında - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Farklı inanış biçimleri>Yezidilik Hakkında
AllahYolunda 14:57 21.04.21
Yezîdîler büyük çoğunluğu kürtlerden oluşan etnodinsel bir topluluktur. Ermenistan, Gürcistan, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerde yaşamını sürdüren Yezîdîler, günümüzde daha çok Avrupa'ya göç etmektedirler.

Yezîdîler'in yaşadığı coğrafyadaki diğer milletlerden farkı aykırı dinî inançlarıdır. Zerdüştlük ve antik paganizmin harmanlanmış hali olan ve ilkel satanizm diyebileceğimiz bir dinî inanışa sahip olan Yezîdîler, İblis'in insanlara secde etmemesini onurlu bir davranış olarak görürler. (Yezîdîlik inancında İblis'e Melek Tavus, Allâh'a ise Azda dediklerinden dolayı bu isimleri kullanacağım.)

Başlangıçta Azda, kendi ateşinden Melek Tavus'u yaratır ve ona Evren'i ve insanı yaratma görevini verir. Bununla birlikte yaradılış işinde Tavus'a yardımcı olacak altı melek daha yaratır. Bunun üzerine Melek Tavus, Azda'nın verdiği buyruk doğrultusunda ve yine Azda'dan aldığı bir toz ile Erkek ile Kadın'ı ve Evren'i, ayriyeten ayak işlerini görmesi için dört cin yaratır.

Daha sonra Melek Tavus, yarattığı bu iki insanı takdim etmek üzere Azda'nın yanına gider ve Azda, Melek Tavus'a "Bundan sonra bu iki insana tâbî olacaksın" der. Bunun üzerine Melek Tavus, "Bu iki insanı yaratan, yoktan var eden benim. Niçin onlara tâbî olayım? Ben sadece beni yaratan sana tâbî olur, sana ibadet ederim" der. Melek Tavus, bu insanlara tâbî olmasının şirk olacağını düşündüğü için tâbî olmayı reddeder. Azda ise bunu kibirli bir hareket olarak varsayıp onu cezalandırmaya karar verir. Bunun sonucunda ise Melek Tavus 40.000 yıl yanar; en sonunda ise döktüğü göz yaşları sonucu ateş söner. Sonrasında ise Azda kendisini affedip, evreni ve kâinatı sürdürme görevini verir. Melek Tavus, hem en güçlü melek hem de affedilmiş Şeytan'dır.

Yezîdîlik inancına göre Azda tamamen iyilikle dolu olduğundan ona ibadet etmek ve gönlünü kazanmak gerekmez. Aksine ibadet tanrıya değil, içinde kötülük olan şeytana (Melek Tavus'a) yapılmalıdır ki kâinattaki en büyük kötülük kaynağından yine o kaynağa sığınılabilsin. Bu anlamda bu inanca göre iyiliğin ve kötülüğün kaynağı Melek Tavus'tur.

Yezîdîlik inancında ahiret yoktur, karma ve enkarne felsefesi mevcuttur. Önceki hayatını iyi veya kötü yaşayan insanların cennetini veya cehennemini sonraki hayatında yaşayacağı sanılır.

Yine bu inanışa göre, ilk yaratılan kadın ve erkeğin 80 çocuğu olur. Daha sonra bu ikili ideal insan konusunda anlaşmazlığa düşerek kavgaya tutuşurlar ve sınavdan geçirilmelerine karar verilir. Her ikisi de ruhlarını, düşüncelerini bir küpe doldururlar ve ağzını kapatırlar. 40 gün sonra Erkek olanın küpünden Şahid bin Car adında güzel bir genç çıkar. Kadınınkinden ise akrepler, çıyanlar, sürüngenler. Adam, Şahid bin Car'ı o kadar sever ki diğer 80 çocuğuyla artık ilgilenmez olur. Bu da kadın ve 80 çocuğu arasında kıskançlık ve nefrete neden olur. Karar verirler, Şahid bin Car öldürülecektir. Kadın, bir parola belirler ve suikastın yapılacağını bu parolayla bildireceğini söyler. Ancak her şeyi bilen ve duyan Melek Tavus'u hesaba katmamıştır. Melek Tavus, yarattığı dört cine emir verir ve cinler gece olunca bu 80 çocuğun ağızlarına üflerler. Uyandıklarında 80'i de farklı dil konuşmaktadırlar. Bu sebeple annelerinin söylediği parolayı da anlayamazlar. Şahid bin Car, böylelikle Melek Tavus'un sayesinde kurtulur.

Daha sonra Şahid bin Car'a dişi bir melek gönderilir ve bundan olan çocuklar, Yezidilerin atalarını oluşturur. Diğer 80 çocuktan Dünya'ya gelenlerse diğer insanları oluştururlar.

Yezîdîliğin inanç esasları:

Dünya sonsuzdur, Dünya'yı yaratan tanrı onu asla yıkmaz.

Tabiatın korunması ve tabiata saygı esastır.

Günde iki defa Güneş'e dönerek ibadet edilir.

Çarşamba gününü, Melek Tavus ve ilk iki insanın yaratıldığı gün olup Şahid bin Car'ın meydana geldiği gün olduğundan dinlenme günüdür.

Ancak Şahid bin Car'ın soyundan gelenler Yezîdîlerdir. Sonradan Yezîdî olmak mümkün değildir.

Melek Tavus'un adını telaffuz etmek, onun adını hatırlatan Kitan, mel'un, na'l, Şar, Şat gibi kelimeleri anmak, bu isim mukaddes olduğundan haramdır.

Mukaddes ağaçlara tapılır.

Kadınların saçlarını kesmesine müsaade yoktur.

Nisan ayında evlenilmez.

Bal kabağı, ceylan eti ve marul yenmez.

Çok mukaddes bir renk olduğundan lacivert renkli elbiseler giyilmez.

Şeyhler, pîrler ve müritlerden oluşan üç kastlı hierarşileri olup ancak kast dahilinde evlenilebilir.

Şeyhlere para verilir.

Üst kasta mensup olanlar, çok eşli evlenebilir.

Başka din mensubuyla evlenen "aforoz" edilir, hatta öldürülür.

Heft Sirr adı verilen "Yedi Sır" Şeyh Şems ed-Dîn, Şeyh Fahr ed-Dîn, Şeyh Sacâdîn, Şeyh Nâsir ed-Dîn, Şeyh Hesen, Şeyh Adî ve Melek Taus'tan ibarettir.

Reenkarnasyon vardır.

Boğa kurban edilir.

Vaftiz yapılır.

NOT: Burada anlatılanlar şahsî görüşüm değildir, bu inancı doğru bir şekilde yansıtabilmek için tarafsız bir gözle yazılmıştır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BeyazMor 15:15 21.04.21
Ülkemizde birçok insan Yezidilerden ilk kez yakın zamanda, Ortadoğu savaşları nedeniyle haberdar oldu.

Onların şeytana taptığına, Yezidiliği Emevi Sultanı Yezid'le ilişkilendirip, bu inancın adının Yezid’den geldiğine, Yezidilerin, Sultan Yezid'in takipçisi olduğunu inanan çok insan var.

Doğru mu tüm bunlar? Ve kim bu Yezidiler?

Çoğunluğu Kürtçe konuşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce’de Yezidi, Kürtçe’de Ezidi olarak adlandırılan tek tanrılı dini inanca sahip etnik topluluğa, Yezidiler ya da Ezidiler adı veriliyor.

Anadili Arapça olan Yezidiler de var.

Çoğu Yezidi, tarihteki Asur Devleti’nin bir parçası olan Irak’ın Ninova bölgesinde yaşıyor.

Ayrıca, Ermenistan, Gürcistan ve Suriye’de de Yezidi topluluklar bulunuyor.

Türkiye'de ise daha çok Urfa, Mardin, Batman ve köylerinde varlar.

Günümüzde, Batı Avrupa’ya göçler nedeniyle, bu topluluklar sayıca hızla eriyor.

Yezidiler, yol göstericileri olarak kabul ettikleri 'Yezid bin Ezidiyan' ile Emevi sultanı 'Yezid bin Muaviye' arasında isim benzerliği dışında başka bir ortak nokta olmadığını dile getiriyor.

Yezidiler, Muaviye'nin oğlu 'Yezid'in peşinden gitmediklerini, kendilerini, 'Allah'a peygambersiz inanan halk' anlamına gelen 'Ezdai' olarak adlandırdıklarını ifade ediyorlar.

Yüzyıllardır dışa kapalı bir yaşam sürdürdüklerinden, onlar hakkında sınırlı bilgi ve kaynak bulunuyor.

Kesin bilgi elde etmek çok zor; çünkü Yezidilikte, cemaat dışındaki kişilere dini bilgiler verilmiyor.

Bazı tarihçiler, Yezidilerin, eski inançları Zerdüştlükle, bölgedeki İslamiyet, Yahudilik ve Nasturi Hristiyanlığın yanı sıra putperestlik, Mani dininden etkilenerek karma bir din ortaya çıkardıklarını savunuyor.

Yezidiler, Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olduklarına ve Şeyh Adi'nin vahiy aldığına inanıyorlar.

Yezidilerin, Kitêb a-Cilwa (Vahiy kitabi) ile emir ve yasakların anlatıldığı Mishafa-Reş(Kara kitap) olmak üzere iki kutsal kitabı bulunuyor.

"Ezidi" kelimesinin,bu dinin tanrısı olan Azda kelimesinden türetildiği iddia ediliyor.

Bazı tarihçilere göre ise, 'Yezidi' kelimesi, Zerdüştlükteki 'Yezata' kelimesinden geliyor.

Yezidiler, zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve bütün evreni yaratan tek tanrı inancına sahiptirler.

Yezidilikte Tanrı, dünyayı sadece yaratır, ancak sonrasına karışmaz. Melekler çok önemlidir.

Tanrının, yeryüzündeki işleri yönetmekten sorumlu tuttuğu Melek Tavus'un, Yezidilere yardım etmek için gönderildiğine inanılır.

Yezidi inancına göre başlangıçta Tanrı Azda, kendi ışığından Melek Tavus'u yaratır ve ona Evren'i ve insanı yaratma görevini verir.

Tavus'a yardımcı olmaları için, altı melek daha yaratır.

Melek Tavus, Azda'nın emriyle, ondan aldığı bir toz ile erkek ile kadın'ı ve evreni yaratır.

Melek Tavus, yarattığı bu iki insanı takdim etmek üzere Azda'nın yanına gider ve Azda, Melek Tavus'a "Bundan sonra bu iki insanın emrine gireceksin!" der.

Melek Tavus, "Bu iki insanı yaratan, yoktan var eden benim. Neden onların emrine gireyim? Ben sadece beni yaratan senin ermine girer, sana ibadet ederim" der.

Sadece Allah’a itaat eden Melek Tavus, bu özelliğiyle seçkindir.

Şeytan, 'Melek Tavus' olarak adlandırılır ve bir tavus kuşu ile simgelenir.

Melek Tavus İslam dinindeki Şeytan'a karşılık gelir ama sahip olduğu özellikler, diğer dinlerden farklıdır.

Yezidiler, Melek Tavus'u 'şeytan' olarak değil, Azda'nın doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görürler.

Tanrısal iradenin vücut bulması için Şeytan, bir nevi aracılık rolü üstlenmiştir.

Tanrı özünde iyilikle dolu olduğundan, ibadet edip onun gönlünü kazanmak gerekmez.

Aksine ibadetin Tavus'a yapılması ile, kötülüğün en büyük kaynağından korunulur.

İyilik ve kötülüğün kaynağı aslında, Melek Tavus'tur.

Onlar için Melek Tavus, yedi meleğin en yücesidir.

Yezidiler şeytanın bir melek olduğunu düşünerek ondan korkar ve ona saygı duyarlar.

Bu nedenle'şeytan' adını hiç kullanmaz, 'şeytana tapanlar' olarak adlandırılmayı reddederler.

Melek Tavus'un ışık saçtığı düşünüldüğü için ışık saçan her şey kutsal kabul edilir.

En büyük ışık kaynağı güneşe dönülüp ibadet edilmesi de bu yüzdendir.

Yezidi inancına göre ateş, ay ve yıldızlar da ışık saçtığı için kutsaldır.

Yezidilerin kutsal tapınakları Irak'ın Duhok ilinin Şeyhan ilçesindeki Laleş Vadisi'nde bulunur.

Her yıl Nisan ayında, farklı ülkelerden hac niyetine buraya gelen Yezidiler, Şeyh Adi'nin türbesini ziyaret eder.

Namaz (günde üç kez dua edilmesi), sünnet, oruç, kurban ve hac gibi ibadetleri vardır.

Tanrının insanlara peygamber göndermeksizin de onları doğru yola itebileceğine ve onlara bilgi verebileceğine inanılır.

Cennet ve Cehennem inancı yoktur. İnsanın inanışına ve yaşayışına göre dünya cennete de, cehenneme de dönüşebilir.

Ruhun, beden öldükten sonra başka bedenler içinde tekrar dünyaya geldiğine inanırlar.

Yezidilerin, dinden çıkması ve başka din mensuplarıyla evlenmesi yasaktır.

Farklı bir dine tabi olan bir kimse, daha sonra Yezidiliğe geçemez ve bu dine ait olduğunu iddia edemez. Misyonerliğe kapalıdır.

Yezidilik'te ağır bir kast sistemi uygulanmaktadır.

Müritler ve din adamları olmak üzere iki sınıf vardır.

Ahiret kardeşliği çok değerlidir ve ahiret kardeşleri, birbirlerinin her türlü halinden sorumlu olan kişilerdir.

Bu kurum hem kadınlar hem de erkekler arasında olabilmektedir. Ahiret kardeşleri arasında, evlilik yasaktır.

Dünya sonsuzdur, Doğanın korunması ve ona saygı gösterilmesi esastır.

Dünya'yı yaratan Tanrı, onu asla yıkmaz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mube 15:17 21.04.21
Yezidi" kelimesi bu dinin tanrısı olan "Azda" kelimesinden türetilmiş...
Kürt dilinde "Allah" ismini karşılayan iki kelime mevcutur bunlar: "Xweda" ve "Ezda"...
"Ezda" beni yaratan, veren ve var eden anlamlarına gelmekte..."Xweda" ise kendiliğinden var olan anlamında...Yezidilik, Zerdüştlük ilkeleri üzerine kurulmuş olup, evrenin ve insanların "Azda" adında bir tanrının görevlendirmiş olduğu "Melek Tavus" tarafından yaratıldığına inanır.
"Yezidilik"te tanrı dünyanın sadece yaratıcısıdır, ancak sürdürücüsü değildir. Tanrısal iradenin vücut bulması için "Düşmüş melek" bir nevi aracılık rolü üstlenmiştir. Düşmüş melek olan "Melek Tavus" olarak adlandırılır ve bir tavus kuşu ile simgelenir. Tanrı özünde iyilikle dolu olduğundan ibadet edip onun gönlünü kazanmak gerekmez. Aksine ibadetin ona değil içi kötülüklerle dolu olana, Tavus'a yapılması ile kötülüğün en büyük kaynağından korunulur. Bu anlamda iyilik ve kötülüğün kaynağı aslında Melek Tavus'tur...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Reis 15:18 21.04.21
Bu nasil bir inanismis yahu. Allah hidayet nasib etsin insallah.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Oya 03:35 24.04.21
Reis Nickli Üyeden Alıntı:
Bu nasil bir inanismis yahu. Allah hidayet nasib etsin insallah.
Niye olamaz mı?Dünyada kaç çeşit insan kaç çeşit din var.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Reis 03:52 24.04.21
Kaç çeşit varsa islam hariç hepsine karşıyım ve Allah hepsine hidayet versin @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Oya 03:56 24.04.21
Reis Nickli Üyeden Alıntı:
Kaç çeşit varsa islam hariç hepsine karşıyım ve Allah hepsine hidayet versin @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Allah yaratmış vardır bir sebebi bazen islamın içinde olanların daha çok hidayete ihtiyacı oluyor.Rabbim işini bilir.Iyi geceler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Reis 04:04 24.04.21