Galibiyet ve Başarı Uygulamaları

Dedikoduculara Okunacak Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Galibiyet ve Başarı Uygulamaları>Dedikoduculara Okunacak Dua
SiLence 23:12 04.02.17
1. elif lam mım2. fulibetir rum3. fı ednel erdı ve hüm mim ba'di ğalebihim se yağlibun4. fı bid'ı sinın lillahil emru min kablü ve mim ba'd ve yevmeiziy yefrahul mü'minun5. bi nasrillah yensuru mey yeşa' ve hüvel azızür rahıym6. va'dellah la yuhlifüllahü va'dehu ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun7. ya'lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm anil ahırati hüm ğafilun8. e ve lem yetefekkeru fı enfüsihim ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun9. e ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun10. sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun11. allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme ileyhi türceun12. ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun13. ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirın14. ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun15. fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun16. ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun17. fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun18. ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun19. yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun20. ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun21. ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun22. ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil alimın23. ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun24. ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba'de mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun25. ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da'vetem minel erdı iza entüm tahrucun26. ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun27. ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a'la fis semavati vel ard ve hüvel azızül hakım28. darabe leküm meselem min enfüsiküm hel leküm mim ma meleket eymanüküm min şürakae fı ma razaknaküm fe entüm fıhi sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm enfüseküm kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya'kılun29. belit tebeallezıne zalemu ehvaehüm bi ğayri ılm fe mey yehdı men edallellah ve ma lehüm min nasırın30. fe ekım vecheke lid dıni hanıfa fıtratellahilletı fetaran nase aleyha la tebdıle li halkıllah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun31. münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate ve la tekunu minel müşrikın32. minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun33. ve iza messen nase durrun deav rabbehüm münıbıne ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferıkum minhüm bi rabbihim yüşrikun34. li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta'lemun35. em enzelna aleyhim sültanen fe hüve yetekellemü bima kanu bihı yüşrikun36. ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim izahüm yaknetun37. e ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun38. fe ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıl zalike hayrul lillezıne yürıdune vechellahi ve ülaike hümül müflihun39. ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fı emvalin nasi fe la yerbu ındellah ve ma ateytüm min zekatin türıdune vechellahi fe ülaike hümül mud'ıfun40. allahüllezı halekaküm sümme razekaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm min şey' sübhanelhu ve teala amma yüşrikun41. zaheral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba'dallezı amilu leallehüm yarciun42. kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kabl kane ekseruhüm müşrikın43. fe ekım vecheke lid dınil kayyimi min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun44. men kefera fealeyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun45. li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati min fadlih innehu la yühıbbül kafirın46. ve min ayatihı ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun47. ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul mü'minın48. allahüllezı yürsilür riyaha fe tüsıru sehaben fe yebsütuhu fis semai keyfe yeşaü ve yec'alühu kisefen feteral vedka yahrucü min hılalih fe iza esabe bihı mey yeşaü min ıbadihı izahüm yestebşirun49. ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min kablihı le müblisın50. fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erda ba'da mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadır (turkeyarena.com)51. ve lein erselna rıhan fe raevhü musferral lezallu mim ba'dihı yekfürun52. fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın53. ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fehüm müslimun54. allahüllezı halekaküm min da'fin sümme ceale mim ba'di kuvvetin da'fev ve şeybeh yahlüku ma yeşa' ve hüvel alımül kadır55. ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma lebisu ğayra saah kezalike kanu yü'fekun56. ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba'si fe haza yevmül ba'si ve lakinneküm küntüm la ta'lemun57. fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu ma'ziratühüm ve la hüm yüsta'tebun58. ve le kad darabna lin nasi fı hazel kar'ani min külli mesel ve lein ci'tehüm bi ayatil leyekulennellezıne keferu in entüm illa mübtılun59. kezalike yatbeullahü ala kulubillezıne la ya'lemun60. fasbir inne va'dellahi hakkuv ve la yestehıffennekellezıne la yukınun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İlkcan 05:29 18.03.17
Rabbim o kişilerden bizleri korusun inş amin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
rolseal 13:48 18.03.17
Sezen 08:46 16.04.19
Allah razı olsun hocam
Allah dedikoducuların şerrinden korusun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi