Hacet & Dilek Uygulamaları

Mercan Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Hacet & Dilek Uygulamaları>Mercan Duası
Devrimci 07:08 06.04.16
Mercan Duası
Mercan Duası

Yapılan her Dua mutlaka Allah'ın rızası dahilinde olması lazımdır. Aşağıdaki dua da öyledir, bunu okurken dua niyetine okunmalı, sihir ve benzeri şeyler için asla kullanılmamalı. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışrken, gazabına müstahak olmayalım. Sihir ve büyü gibi şeylerle uğraşmak veya yapmak en büyük günahlardandır. Allah'tan bir dilek veya isteğimiz varsa bunun için dua eder ve gerçekleşmesi için O'dan yardım dileriz. Her duamızda ihlaslı bir kalp ile yalvarıp yaptığımız dua başkasına zarar vermeyecek, başkasını etkilemeye yönelik olmaması, kendi veya başkası için okunacak ise hayırlara vesile olması niyeti ile okunması lazımdır.
Mercan Duası:
ALLAHÜMME İNNİ ES'ELÜKE YA HAYRÜ MES'ULÜN VEYA HAYRÜL KEREMİ MA'MULÜN YA MEN LEHU ELHAMDÜ Bİ YED'İL BEKAÜ VE EL FENAÜ VEL HAYRİ VEŞŞERRİ VEL FAKRİ VEL GINAİ VE LEHU Esmaül Hüsna ERRAHMANİ ALELARŞİS TEVA LEHU MA FİSSEMAVATİ VE MA FİLARDİ BEYNEHÜMA VE MA TAHTESSERA VE AHFA.ALLAHÜ LA İLAHE İLLA HÜ LEHÜL ESMAİL HÜSNA.YA MEN LEHU EMATE VE AHYA VE HALAKAL ZEVCEYNİZ ZEKER VEL ÜNSA YAMANİÜ LİMEN ATA VE MUK'İLÜ LİMEN HAZA Bİ YEFALÜ FİL MÜLKİ MA YEŞAÜ ZABBÜL ERBAB ERBAB YAMUKIYBEL ERTEB YA MÜNZİLEL KİTABİ ENZELLEHU ALA BENİ ADEM ALİMTE BİHİ ALA EMRİKE VE YÜSLİHU KALBEHU MA MULKİ GURBETUHU VE NEHECİ SANATIHİ VE FESADİ SIHHATİHİ VE SÜDURİ SERHİYETİ VE MARAZI YEŞFİYYETİ VED'U EBİYYETİ VE GANIYYİ FAKRU MİNHA ABAİ RECEBÜ ŞABANİ VE RAMAZANİ ES'ELÜKE ALLAHÜMME Bİ İSMİ Azamİ VE ENNEBİYÜL EKREMİ BİME HIFZE FİL LEVHİ VE KALEM BİNURİ ZULMETİ MA SELEM VE HİKMETİHİ BEYİNATİ BİL HAYRİ YA MESADALLAHÜMME TEKALLÜBUSSUDUR.İLLA HAVLE SEFERÜL UMURU ENNİZAME.YA EMETİL ZEHAP YA EHLİ VELEA ŞEYİN NİMETİHİ Bİ HAKKİ VE SEFERUL SETTARİ VE ES'ELÜKE Bİ HAKKİ ESMAÜL KERİM VEL AYETİL AZİYM EN TURUFE HATA KÜLLİ ŞERR'İNMİN KÜLLİ BENİ VE BANATİ HAVVA MİN ZEKERİN VE UNSİYİADEYKAN EV ŞEREFE ELGANİ MİN ŞERRİL ŞERRİ VE MATUHALLİKU MİN NEHARİ VELLEYLİ. RABBİŞRAHLİ SADRİ VE YESSİRLİ EMRİ VAHLÜL UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHU KAVLİ.VASLİHLİ EMRİ MEHAFİYETİ FİDDÜNYA VEL AHİRETİ VAİDU NEFSİ MİN KÜLLİ CEBBARİL ANUDİN La Havle VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM.YEMLEHA MEKSELİNA MESLİNE MERNUŞ DEBERNUŞ ŞAZENUŞ KEFEŞTE TAYYUŞ KITMİR.YA ALLAH YA FETTAH YA VEHHAP YA MUCİZİ YA MEVCUDATİ ŞEFİİ ARASAT RESULÜ SEKALEYN İMAMÜL HARAMEYN VE CEDDİ HASANEYN MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEM ''YA ALLAH YA FETTAH YA VEHHAP YA MUCİZİ YA MEVCUDATİ ŞEFİİ ARASAT RESULÜSEKALEYN İMAMÜL HARAMEYN VE CEDDİ HASANEYN MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEM'' Kısmı 7 kere okunur.Her derde devadır
.
Bismillahirrahmanirrahim
Allah, adaleti ayakta tutarak şahitlik etmiştir (açıklamıştır) ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de -buna şahitlik (ikrar) etmişlerdir. Evet- mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Allah nezdinde, hak din İslam’dır. Ben zayıf, günahkar, isyan eden, muhtaç ve hakir bir kulum.
Bana nimet veren, beni yaratan, bana Rızık veren ve bana ikramda bulunan –Allah’ın birliğine” şehadet ediyorum; nitekim O’nun kendisi de kendi –birliğine- şehadet etmiştir; yine melekler, ilim sahibi olan kulları da şehadet etmişlerdir ki, O’dan başka ilah yoktur, O; nimet, ihsan, bağış ve nimet sahibidir; kadir, ezeli, alim, sürekli, diri, tek, ebedi bir varlıktır; duyan, gören, irade ve kerahet sahibidir; idrak eden, zengin ve bütün bu sıfatlara müstehaktır; bütün bu yüce sıfatlarla birlikte güç ve kudret diye bir şey var olmadan önce güçlüydü; ilim ve illet diye bir şey ortaya çıkmadan önce alimdi; memleket ve mal namına bir şey olmadan önce sürekli sultandı; her önceden önce, her ezelin ezelinde, her durumda münezzehti; her sonradan sonra hal değiştirmeden ebediyen baki kalacaktır; zatı yaratılışın başında ve sonunda zengindir; batın ve zahirde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur; O’nun hükmünde hiçbir zulüm yoktur ve meşiyyetinde özel bir eğilim yoktur; takdirinde zulüm olmaz, hükümetinden kaçılmaz, kahrından bir yere sığınılmaz; gazap ve intikamından kurtuluş yeri yoktur; rahmeti gazabından öne geçmiştir, rahmetini talep eden hiç kimse mahrum olmaz; kullarını kendine itaatle mükellef kılınca engelleri kaldırdı ve itaate muvaffak olmada zayıf ile güçlüyü eşit kıldı; herkesin emrine itaat etmesini mümkün kıldı, günahtan sakınmanın yolunu kolay kıldı, herkesi ancak güç ve kudretinin yettiği miktarda itaatiyle mükellef kıldı.
Münezzehtir Allah; -insanlara- cömertliği ne kadar da açık, şanı ne kadar da yücedir! Münezzehtir Allah, bağışı ne kadar da fazla ve ihsanı ne kadar da yücedir O’nun! Adaletini beyan etmeleri için peygamberler gönderdi, peygamberlerin vasilerini fazl ve ihsanını açığa çıkarması için atadı ve bizi, peygamberlerin efendisi, velilerinin en hayırlısı, has kullarının en üstünü, temiz kulların en üst makamına sahip olan Muhammed’in –Allah’ın salât ve selamı onun ve Ehl-i beyt’inin üzerine olsun- ümmetinden kıldı. Biz de ona, bizi davet ettiği şeye, ona nazil ettiği Kur’an’a , Gadir-i Hum’da atadığı vasisine (Hz. Ali’ye) iman ettik. Şehadet ederim ki, muhtar peygamberden sonra iyilik sahibi imamlar ve seçilmiş halifelerin -ilki- kafirleri öldüren Ali’dir, ondan sonra evlatlarının büyüğü olan Hasan b. Ali’dir, sonra kardeşi ve Peygamber’in torunu, Allah’ın rızasına tabi olan Hüseyin’dir. Sonra -oğlu- Ali b. Hüseyin Zeynulabidin’dir,sonra Muhammed Bakır, sonra Cafer Sadık, sonra Musa Kâzım, sonra Ali Rıza, sonra Muhammed Taki, sonra Ali Naki, sonra tertemiz olan Hasan Askeri, sonra âlemin ümidi, Allah’ın hücceti ve kâim olan halife beklenilen Mehdi’dir; dünya onun kalmasıyla kalmakta, onun bereketiyle varlıklara rızık ulaşmakta, onun varlığıyla yer ve gök sabit kalmaktadır; Allah onun vesilesiyle yeryüzünü zulüm ve sitemle dolduktan sonra Adalet ve eşitlikle dolduracaktır.
Şehadet ederim ki, onların buyrukları hüccet, onların emrini yerine getirmek ve onlara itaat etmek farz, onları sevmek Allah’ın ezeli hükmüyle gerekli, onları izlemek kurtuluş sebebi, onlara muhalefet etmek helaket nedenidir.Onların hepsi kesinlikle cennet ehlinin efendileri, kıyamet gününün şefaatçileri, yer ehlinin imamları ve Allah’ın razı olduğu vasilerin en üstünüdürler.
Şehadet ederim ki ölüm haktır, kabirde sorguya tabi tutulmak haktır, ölülerin tekrar dirilmeleri haktır, mahşerde haşredilmek haktır, Sırat haktır, terazi ve amellerin tartılması haktır, insanların hesaba çekilmesi haktır, kitap ve amel defteri haktır, cennet haktır, cehennem haktır ve de kıyamet saati gelecektir; bunda hiçbir şüphe yoktur ve Allah kabirde olanları diriltip çıkaracaktır.
Allah’ım! Senin lütuf ve keremine ulaşmak benim ümidimdir, ihsan ve rahmetine ulaşmak benim arzumdur; ne cenneti hak edeceğim bir amelim ve ne de senin razı olmana neden olacak bir itaatim var. Ancak şu var ki, ben senin tevhid ve adaletine inanıyorum, senin ihsan ve lütfüne ümit besliyorum; sana, senin sevenlerinden olan Muhammed ve Ehl-i Beyt’ini şefaatçi olarak getirdim. Sen cömertlerin en cömerdi, merhametlilerin en merhametlisisin. Allah’ın salâtı peygamberimiz Muhammed’e ve onun bütün tertemiz ve temizlenmiş Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun; onlara çok çok selam olsun. Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’tandır.
Allah’ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ben -bu duada dile getirdiğim- yakin ve imanımı ve dinimde sebatımı senin yanında emanet bırakıyorum; sen kendisine emanet bırakılanların en hayırlısısın; sen bize emaneti korumayı emretmişsin; o ölüm vaktim gelip çatınca onu bana geri ver; rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Bu dua çok değerli bir duadır.Her türlü hacetiniz ve sıkıntınızsa dilinizden düşürmeyiniz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
romario 22:43 18.04.16
Eline sağlık Allah razı olsun kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
develi60 01:02 26.05.16
Devrimci 07:39 01.06.16
gunes 16:05 01.06.16
orsocam 23:25 16.06.16
dilan 23:32 16.06.16
emeğine sağlık kardeşim güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
alan 11:03 17.08.16
Papua 11:31 17.08.16
Eline sağlık rahman razı gelsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 20:58 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4