Hacet & Dilek Uygulamaları

Kün Feyekün Duası.. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>Kün Feyekün Duası..
SiLence 15:34 06.02.17
Euzubillahimimeşşeytanirraciym.

bismillahirrahmanirrahiym.

ve salallahu ala nebiyyil keriym.Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rahiym,el melikül

güddü süsselamul mü'minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüşrikün**efegayre

diynillahi yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun**innema emruhu

iza erade şey'en en yegule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli şey'in ve ileyhi turceun*

gul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüfen ehad**innema emruhu iza

erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün*fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**

izacae nasrullahi vel fethu*vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvacen**fesebbih bi hamdi rabbike ,

vestağfirhu innehu kane tevvaba* innema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün*fe sübhanellezi

bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**inna fetahna leke fethan mubina*liyeğfire lekellahu ma ,

tegaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten musteğıyma***

ve yen surekallahu nasran azizaa**inna fetahna leke fethan mubina*liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min,

zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekallahu,

nasran azizaa**inna fetahna leke fethan mubina*liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere

ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekellahu nasran azizaa**innema ,

emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün*fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi

turceun*nasrun minellahi ve fethun gariybun ve beşşiril mü'minin**innema emruhu iza erade şey'en en yegule

lehu kün feyekün*fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**efe gayre diynillahi ,

yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi,tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun** innema emruhu iza

erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**

galü inna lillahi ve inna ileyhi raciun**innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**fe

sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**vessemai veddarık* vema edrake meddarık*

en necmüssakıb*in küllü nefsin lemma aleyha hafiz*felyenzuril insanu mimma hulik*hulika mim main dafik,

yahrucu mim beynissulbi vetteraib innehu ala rec'ihi lekadir*yevme tublesserair*fema lehu min kuvvetinvela

nasir**vessemai zatirrec'ivel ardı zatıs sad'i*innehu le gavlun faslün*vema hüve bil hezli*innehum yekiydüne

keyda*ve ekiydü keyda*femehhilil kafirine emhilhum ruveyda**innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu

kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'inve ileyhi turceun**te'tiha rizguha reğaden min ,

külli mekanin*vallahu hayrur razigiyn*innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **fe,

sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**ma indekum yenfedu vema indellahi ba'gk

vallahu hayrurrazıgıyn**innema emruhu erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **fe sübhanellezi bi yedihi

melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala

sıratım müstakıym**innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün ** fe sübhanellezi bi yedihi

melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun **li iylafi gureyşin iylafihim rıhleteşşitai vessayf*felya'büdü rabbe

hazel beyt**ellezi et'amehümmin cu'in, ve amenehum min havf**innema emruhu iza erada şey'en en yegule

lehu kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**YA RABBİ,YA RABBİ,

YA RABBİ, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH, gulillahumme melikel mülki tu'til mülke men teşaü ve tenziül

mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey'in gadiyr*

tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi

ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab***innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**fe

sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü

ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü**ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin

ve sellim***eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti

fi kadai haceti... (burda ne sıkıntıntın varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burda 3,5,7

defa söyle ama çok içten söyleki tesiri tez olsun )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYMM

Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün **galet enne yekünü li

ğülamun ve lem yemsesni beşerün**gale kezalikillahü yahlügü ma yeşaü iza gada emren fe innema yegulü

lehu kün fe yekün**inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün***

ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yegulü kün fe yekün **innema gavlüna li şey'in iza

erednahu en negule lehu kün fe yekün**ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren

fe innema yegulü lehü kün fe yekün**hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün

fe yekün***Allahumme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli

şey'in gadiyr**amin..... not (bu duayı inancı zayıf olana verilmez. bu dua çok tesirli olup kalbten yapılması

icabet eder bu duayı ihlas ile okuyan ların kısa zamanda hayırlı muratları hasıl olur.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İlkcan 03:58 09.02.17
Güzel paylaşım rabbim herkesin muradını versin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 23:40 14.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mrsjojo 22:49 30.06.18
Güzel paylaşımlarınızın devamını bekliyorum Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gala 20:26 14.07.18
Hak Teala razı olsun... Tecrübe edeceğim nasip olursa... Sonuçlarını paylaşacağım İnşaAllah...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mahnur 22:14 11.11.19