Hacet & Dilek Uygulamaları

Hizbul bahr - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Hacet & Dilek Uygulamaları>Hizbul bahr
SiLence 15:37 06.02.17
Mühim bir dileğim gerçekleşmesi için

7 kez fatiha ,21 kez kureyş suresi ve 3 kezde hizbül bahr okunursa allahın izniyle gerçekleşir.41 kez gülsuyu üzerine okuyup üflenir ve bu sudan arası bozuk olan eşler yüzlerine sürerse aradaki soğukluk kalkar.HİZBÜL BAHRBismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi.Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura.{Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad.( 3 kez tekrarlanacak)}Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn. vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin. verhamna fe inneke hayrur rahımin. verzukna fe inneke hayrur razikıyn.Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin. ve heblena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahırati inneke ala külli şey'in kadir.Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.{Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar)}Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sin im. ha mim ayn sin kaf. meracel bahrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun la yabğıyan. ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim,ha mim.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.{ Bismillahi babüna tebarake hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve hüves semıul alim. ( 3 kez tekrar)}Sitrul arşi mesbulün alyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur'anün mecid. fi levhın mafuz.{Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.(3 kez tekrar)}{İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn.(3 kez tekrar)}{Hasbiyellahü la ilahe illa hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. (3 kez tekrar.)}{ Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim.(3 kez tekrar)}{Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.(3 kez tekrar)}Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

ALINTI.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İlkcan 03:59 09.02.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Benazir25 21:06 14.05.17
Allah razı olsun kardeşim Rabbim ilmini arttırsın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kolonya 20:43 16.05.17
emeğine sağlık güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 10:19 17.05.17
Kardeşim Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 23:16 14.06.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
vatansever 15:53 29.03.18
Husniye313 19:28 27.07.18
Allah razı olsun. Hizbul Bahr; Gusül abdesti alındıktan sonra oruçlu bir şekilde sabah namazlarından ardından 3 gün üstüste okunur diye biliyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
necibe02 00:20 15.02.19
bwheel11 00:37 15.02.19
1 2