Havas Dersleri

Havas İlmine İnanmayanlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Havas Dersleri>Havas İlmine İnanmayanlar
bitter 22:31 20.03.18
Havas İlmine İnanmayanlar
Havas ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz sözün sırrı ilmidir.1- Harflerin Ebced ve kabala sayısal değerlerini ve anlamlarını.

2- Harflerin Burçlar hanesindeki karşılığını.

3- Allah'ın sıfatlarının sırlarını ve Dua ve esmaların mucizelerini.

4- Melek'lerle nasıl kontakt kurulacağını.

5- Cinler ve benzeri varlıkları etkileme ve emre alma yollarını.

6- Bizim kainat ve alt üst alemlere gidiş sırlarını.

7- Etkileme ve büyü ilmini.

8- Ebced İlmini.

9- Cifr İlmini.

10- Yıldızname-i İlmini.

11- Tıbbın Bulamadığı çaresiz hastalıkların tedavisini.

Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır. Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir.

Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. mana aleminden gelen varlık veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir. örnek; Bakara süresi 102. ayetinde olan Harut ve Marut olayıBunları da şöyle özetleyelim; esma veya ayetin bilinen anlamının yanında bir de batını (gizli) anlamları vardır. Bunlar etki olarak farklı sonuçlar verirler ve sen bilmelisin ki; Kur’an –ı Kerim’in anlamının anahtarını yüce Allah (c.c.) peygamberleri ve onun evliya kullarına ve rahmani olan meleklere lütfetmiştir. Şimdi bunu sana biraz daha açayım şöyle ki; sözleri ruhsuz bedenler olarak düşün yani cansız cesetlerin hali olarak işte bu cesetlere ruh vermek sözlerin insan dilinden kelam olarak çıkmasıdır. Ama bu çıkışın mertebeleri ve kudretleri farklı farklıdır. Buna da kelam ilmi derler. Eğer sen hakkıyla dilden çıkan sözlere ruh yüklersen bu durum mecazi anlamdadır. Bu yükleyişle onu kudretlendirebilirsen o kelamla amaçladığın etkiyi hemen elde edersin. Çünkü kudretlenmiş ruhlar yani yüklenmiş sözler etki sahibidirler ve etkileyici olmasının yanında etkileyicileri de harekete geçirendirler.

Bu sırları sana biraz daha açayım bilmiş ol ki; bunların şekli ise iç içe girmiş daireler gibidirler. Yani dairelerden maksat sırların sırlarla örtülü olduğunu anlatmak istedim. Bir sır kapısını geçmekle mana alemine geçtiğini zannetme araladığın her sır kapısının ardından yeni bir sır kapısı karşına çıkacaktır. Bu sırlar aleminden geçiş süresince karşına çıkacak olan bir sürü engeller olacaktır. Bunları aşmanın yolu başta ihlas olmakla beraber kuvvetli bir iman yapısı irade ve teslimiyet gerektirmektedir. Bu geçeceğin sır kapılarını her araladığın da başka bir zaman ve boyuta geçeceksin. Tabi ki; sırları çözmekle bitiremezsin. Bu böylece devam eder gider. Bilmen gereken bilgi sorumluluk yükler ve gizli sırlar insana her zaman mutluluk vermez.Bu hal vefk ilminde şöyle görülür.

harf üzere tertip olan vefkler nesneye ve cesede,

sayı ile tertip olan vefkler ise ruha ve ervaha,

karma olanlar ise her ikisine de etki eder.

Gazeli"nin 24 Ölçü Levhası diye ün kazanmış Tabloyu örnek verbiliriz.


Bunların da kendilerine özgü incelikleri ve hassaları vardır. Bunların da cümlesinin sırları sırlarla gizlidir. Yani özün özünden gelir. Bunların ve cümlesinin şifa, sevgi, nefret, hikmet ve kahriye v.s. ile ilgisi bu türden etkilerledir. İşte sana anlatılan bu havas ilminin özü dediğimiz halin de hali dediğimiz sırlarla örtülü sırlar dediğimiz hikmet ve ilim ve marifet ile ervahın ve büyük zatların öğrenilen ve öğretilen esma ve ayetlerle harflerin, sayıların, burçların, yıldızların, maddelerin, bitkilerin, hayvanların, canlı ve cansız nesneler üzerinde etkileriyle insanlar üzerinde dahi nebat ve hayvanata karşı şifa ve sevgi, nefret ile hassalarını inceler ve ayrıca öz olan ilim de; mevsimlerin belli mekanların, kara parçalarının, denizlerin ve ruhani alemlerdeki varlıkların, cinlerin, perilerin ve meleklerin etkili güçlerini ve ilahi bazı güç ve kudretlerin rica yada minnet edilerek şifa, sevgi ve nefret etkisi ile ve bunun dışında kalan halleri elde etmek için öğrenilen hallerdir.

-dır-

Başka Bir Kaynaktan...

Her ilmin bir kaynağı, bir çıkış noktası gerekliliği ve yararlılığı vardır. Buradan yola çıkarak havas ve vefk ilminin gerçekte ne olduğunu açıklamaya çalışacağım.

İslamiyet'te; inançlarımızı pekiştirmek, delalete düşmemek ve İslam'ı daha güzel yaşamak adına, Ulema ve konunun alimleri Kuran'ı Kerim ve Hadisleri inceleyerek ortaya çıkarılan bilgiler belli kısımlara ayrılmıştır.

Bunlarda; • Fıkıh •Tefsir •Hadis •Kelam •Tasavvuf olarak bilindi ve kabul gördü.

Fıkıh ilmi: Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir. Kelime manası itibarı ile, söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin derin anlayıştır. Buradan yola çıkarak Fıkıh ilmi aslında İslam Hukuk kurallarını inceleyen bir alandır.

Tefsir İlmi: İslami bir terim olan Tefsir, lügatte bir şeyi iyice açıklamak, keşfetmek anlamında bir kelimedir ve dolayısıyla yorumlamak, açıklamak manalarına gelir. Dolayısı ile Kura'n-ı Kerim'in ayetlerini inceleyen bir ilimdir.

Hadis İlmi: Hadis, Peygamberimizin değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kuran'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür. Dolayısı ile Kuran-ı Kerimde bulunamayan yada delalette bulunulan durumun hadislerde aranması ve Kuran-ı Kerimle eşleştirilmesi ilmidir.

Kelam İlmi: İmani esasların aklı deliller kullanılarak izah ve ispat edilmesi temelinde gelişen bir ilimdir. Esasen Kelam, imanın esası olan Allah'a iman, Allah'ın sıfatları ile ilgilenir. Ancak başlangıçta, fıkıh ilmi olarak mütalaa edilen kelam, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır. Fıkıh ameli meseleler üzerinde, kelam ise itikadi meseleler üzerinde yoğunlaşmıştır.

Tasavvuf İlmi: Yaratıcının, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklamaya çalışan dini ve felsefi bir ilimdir. Dolayısı ile Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf hâl işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz.

Peki bahse konu olan Havas İlmi nerde kaldı diyeceksiniz sanırım.

Havas İlmi. Kuran'ı Kerimdeki harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak yapılan uygulamaları inceleyen bilimdir.

Havas ilminin kaynağı sahabeye kadar dayanır. İslam öncesi bazı uygulamalardan da etkilenmiştir. Özellikle Hazreti Ali (k.r.v.) nin bu sahada ilk eser te'lif buyuran kişi olduğu bildirilmiştir. Sonrasında İmam-ı Caferi Sadık hazretlerinin çok katkısı olmuştur. Sonraki yüzyıllarda bu güzide ilim Müslümanlar arasında büyük rağbet görmüş, bir çok ulema bu konuda sayısız değerli eserler kaleme almışlardır.

Özellikle İmam Muhammed Gazâli, Şeyh Ahmed ibni Ali el Bûni ile Şeyh'i Ekber Muhyiddin Arabi hazretlerinin havas ilmine dair eserleri vardır. Havas ilmi bizlere büyük İslam alimlerinin, Allah'u Teâlâ'nın dostlarının yadigarıdır. Öncelikle sağlam bir inancı, takva sahibi olmayı ve manevi olgunluğu gerektirir. Ama ne acıdırki bu şerefli, mubarek ilim, birtakım maddiyatçı, çıkarcı ve sahtekar şarlatanların elinde oyuncak olmuş ve olmaktadır. Onlar bu ilmi para ve sömürü aracı olarak kullanıyorlar. Ehlullâh'ın mesleğini ayaklar altına alıyorlar.

Bu ilimlerin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ve lisanı evrenseldir. Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar ile nebilöz ve galaksiler ile ses ve renk dalgaları ile kısaca kainatta daha genişi evrende her şeyle bağlantılıdır.

Şimdi, piyasada kendine medyum, hoca, havasçı, vefk alimi, medyum hoca gibi sıfatlarla ortaya çıkan ve siteleri olan bir çok insan var. Yıldızlardan (astroloji ilmi) haberi olmayan burçların özelliklerini bilmeyen, insan fıtratında ve yaradılışın temelinde var olan 4 anasırı erbaa, yani ateş, hava, su, ve toprak elementlerinden haberi olmayan insanlar havas alimi olduklarını ve Vefk tanzim ettiklerini söylüyorlar. Hatta bu konuda site bile açmışlar. Havas konusunda bir site Vefk konusunda bir site vs.

Bu hayasız insanlar, bilmezler ki Arapça harflerin 28 tanesinin 7 harfin ateş, 7 harfin, su, 7 harfin hava ve 7 harfin toprak harfleri olduğunu. Yine bilmezler 14 harfin soğuk 14 harfin sıcak olduğunu. Vefk düzenlenirken olayın yada kişinin fıtratının soğuk yada sıcak olmasının, ateş, hava, toprak ve su olmasının bilinmesi ve yapılacak işte zaman olarak astrolojinin kullanılması gerektiğini, Ayın güneşe olan açısının ne olduğunu, ve bu açıya göre bazı sayıların eklenip çıkarılacağını. Yine ve yine bilmezler Ayın menzilleri ve duraklarını hangi zaman ve anda hangi ayet yada esmanın ele alınacağını hangi zamanlarda okuma yapılacağını...

Yukarıda ismi geçen Havas Alimlerinin hepside Astrolojiyi biliyorlardı. Astrolog idiler. Metafizikçi ve Filozoftular.

Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır.

Evvela bilinmesi gereken bu ilim yıldızlar ilminden bilinen veya bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir. Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acaibiyeti içinde gizlemiştir.

Burada sırası gelmişken belirtmeliyim ki; yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. Hatta kimilerine göre mana aleminden gelen varlık veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir. Bu anlattığıma örnek; Bakara süresi 102. ayetinde olan Harut ve Marut isimli iki meleği örnek olarak verebiliriz. Bu manevi ilimlerin kaynağı şüphesiz ki; Alim olan yüce Allah (c.c.)’tır. Ve bilinmelidir ki; ilim de Allah’tan başka Allah’ın ilim verdiği varlıklardan veya veli kullarından bu ilimlere vakıf olan insanlardan öğrenilebilir.


Eski kavimler ve uygarlıklar da bu ilimleri manevi makamlardan ve rahmani ruhanilerden hayırlı yönde insanlık alemine faydalı olabilmek için öğrenmişlerdir. Fakat zamanlar içinde insanların aç gözlülüğü, hırsı ve bencilliği şeytanın maddi alemdeki hileleriyle birlikte bu ilmin bilgilerini ve kudretini kötü yönde kullanmak isteyince o insandaki rahmani sıfatların yerini şeytani sıfatlar taşıyan negatif unsurlu varlıklar guruplarından insanın nefsaniyetine hitap eden bilgiler gelmiştir. Yine buna da örnek olarak Bakara süresinin 102. ayetini yukarıda olduğu gibi örnek olarak gösterebiliriz. Çünkü bu hadiseler yaşanırken bu ilimler aşikardı ancak yukarıda sıraladığımız gibi bu ilimleri kendi nefsi çıkarları için insanlar kullanmaya başlayınca alimler ve ulemalar kendileri anlayabilecekleri bir dil ve uslupla bu ilimleri rumuzlamak ve gizlemek ihtiyacı hissetmişlerdir. Ancak demişler ki;Arif olanlar anlasın kamil olanlar kullansın.

Gerek ruhani varlıklar veya cinlerin bildiği kelamlar, bizzat insanlar için indirilmiş kutsal kelamları veya esmaları gizlemek ya da rumuzlamak amacıyla çeşitli şekiller, çizgiler veya tılısımlardan oluşan birtakım sayılarla sembolleşen vefkler ve tılsımlar oluşturulmuştur.

Bazen de sırf sayılar kullanılarak bu ilim de çok çeşitliliklerle beraber çelişkiler de görülmektedir. Zıtlık veya yanlışlıklar ise bu ilimler kaynağından öğrenilmeyip kolaycılık (Kopyacılık) yolu seçilmiştir. Günümüzde özel vefk hazırlıyorum diyen ve sitelerinde havas kitaplarından alınan kopyaları koyarak ben yaptım yapıyorum diyen şarlatanları gösterebiliriz.

Günümüzdeki kitaplar da görülen veya kullanılan tılısımlar yanlış zaman veya yanlış mekanlar da şart ve kaidelerine riayet edilmeden yazılıp hazırlandığından yapılan bir işin çoğu zaman neticeye ulaşmadığını görürüz. Bir de işi karıştıran esas mesele bu tılısım, sembol veya yazıların ilahi isimler ve semboller olmayıp cinler, periler veya ruhani varlık isimlerinden olduğu ibarettir.

Ancak; bunların hiçbiri tek başlarına bir anlam ifade etmezler ve bazen işleri olduğundan da karmaşık hale getire bilirler. Bu paragrafa çok dikkat etmelisin; Arifsen beni anlarsın. Tılısımla rumuzlanan gerçek ise aslında Allah’ın ismi olarak bilinen sıfatlar (esmalar) olduğu zaman güç ve kudret ifade ederler.

Bir de özellikle belirtmek isterim ki; gizli ve manevi ilimlerin hakikatlerini bazı insanlar tarafından bilinip öğrenilmesini engellemek için kasten yanlış yazanlar ile bu ilimlere hurafe deyip yalanlama çabası gösteren ve bu ilimlerle uğraşan kişilere bir sürü kulp takmaya çalışan ve gelecek kuşaklara aktarılmasını engellemek için her türlü çabaya baş vuran gurup ve güçlerin bu ilimlere olumsuz etkileri olmuştur, kısmen de başarmışlardır.

HZ. IDRIS (A.S.)

Hz. Idris, Hz. Sit aleyhisselamin torunlarindan bir peygamberdir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Asil adi Ahnuh' (Hanuh) dur. Kur'an-i Kerimde, cok kitap okudugu icin ona Idris lakabi verilmistir. Ayrica, kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlik verildigi icin « müselles bin ni'me » (kendisine 3 nimet verilen ) de denilmistir. Idris aleyhisselam'in Babil veya Misir'da Münif'de dogup yasadigi rivayet edilmistir. Babasinin ismi Yerd'dir. Annesinin ismi Berre veya Esvet'tir. Kendisi Adem aleyhisselamin altinci göbekten torunudur. Adem (a.s) kadar olan nesebi söyledir: Idris (a.s) - Yerd - Mehlail - Kinan - Enus - Sit (a.s) - Adem (a.s). Idris aleyhisselamin pek cok evladi olmustur. Bunlardan en meshuru Metüselah'dir, cünkü Resulullah efendimizin nuru Idris aleyhisselamdan sonra ona gecmistir. Adem aleyhisselam'in oglu Kabil'in evladindan olan bir topluma peygamber gönderilmistir. Cebrail aleyhisselam 4 defa gelip ona Allah'in emir ve yasaklarini bildirmistir. Idris aleyhisselamin bunlari insanlara 105 veya 120 sene bildirdigi rivayet edilmistir. Kendisine verilen bircok mucizelerden bazilari, agaclarda ne kadar yaprak oldugunu bilmesi, havadaki bulutlara cekilmeleri icin emir verebilmesi ve kendisinden sonra gelecek olan peygamberleri haber vermesi idi. Insanlara peygamberimizin vasiflarini ve kendisinden sonra vukuu bulacak olan Nuh tufanini anlatmistir. Ama ne yazik ki kendisine cok az kisi itaat etmistir. Idris aleyhisselam 72 dil konusurdu ve her kavmi hak dine kendi dili ile davet etmistir. Kendisi 100 sehir kurmustur. Insanlara cok ilimler ögretmistir. Bunlardan bazilari fen, tip, astronomi ve daha nice ince ve derin ilimleri anlatti. Kendisi kalem ile yazan ve igne ile diken (bunun icin ona terzilerin piri de denilmistir) ilk insandir. Bunlar tabiiki Allah'in ona bir ihsanidir. Yeryüzünün meskun (yerlesilmis) yerlerini 4 bölgeye ayirip her birisine bir vekil tayin etmistir. Bir müddet sonra Asure gününde göge kaldirildi: « Kitapta Idris'i de an. Hakikaten o, pek dogru bir insan, bir peygamberdi .Onu üstün bir makama yücelttik » (El-Meryem, 56-57) . Bir rivayete göre eski Yunanlilar ve daha sonra gelen feylozoflar, fizik, kimya, ve tip ilimlerini Idris aleyhisselamin kitaplarindan almistir. Idris aleyhisselam hakkinda 4 ayet (Meryem; 56-57/Enbiya 85-86) inmistir. Allahü Teala mübarek Kur'an-i Kerim'de: « Ismail'i, Idris'i ve Zülkif'i de (yadet). Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onlari rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi » (El-Enbiya, 85-86) buyurmustur. (yadet'mek: anmak, adini anmak, hatira getirmek, hatirlamak, M.K.). Peygamberimiz Muhammed sallallahu (a.s.) de bir hadis-i serifinde: « Ben (Mirac gecesinde) dördüncü kat semada (gökte) Idris (peygamber) ile karsilastim. Cibril bana:" Bu gördügün Idris'dir. Ona selam ver" dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamima cevap verdi. Sonra bana:" Merhaba salih kardes, salih peygamber" dedi » buyurmustur. (Buhari, Müslim)
selametle vesselam..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 17:22 24.03.18
BEHRAM 23:35 27.03.18
Mecnunn 00:21 03.04.18
Labezerin 14:05 07.04.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 15:40 12.04.18
Semiramist 10:22 07.05.18
İpek 21:44 08.05.18
mnk 13:56 12.05.18
Oldukça güzel açıklama hocam Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Melek12345 01:53 10.06.18
Muhteşem olmus hocam elinkze yüreğinize sağlık gerçektende bu şekilde vefk yazabilen dahi yok ve evet cok haklksknkz piyasada dolandirici kayniyor bendeki zor durumdaki kadinin son parasina kadar alip gittiler....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2