Havas ilmi Genel Bilgiler

Şeyhülekber İbni Arabi'nin Evradları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Şeyhülekber İbni Arabi'nin Evradları
Frater Verum 14:26 30.12.19
EVRAD-I ŞERİF HAKKINDA BİLGİ
Belli vakitlerde itiyad edilerek (devamlı belli vakitlerde)
Allah için okunan nafile ibadetlere (tesbih, dua, belli sureleri
ve ayetleri okumaya) vird bunun çoğulu olarak da “virdler”
manasına gelen EVRAD denilir. Her büyük evliyâ-ı kiram’ın,
veliyullahın, şeyh’lerin özel ilâhi ilham sonucu tertip ederek
okumayı âdet ettikleri evradları mevcuttur. Bunlara “Hizb” de
denilirmiştir. Evliyâullah, hem kendileri bunları itiyad haline
getirerek okumuşlar hem de onların talebeleri ‘müridleri)
okumuşlardır. Birçok evliyâullah’ın kendi isminle anılan
evradları halen günümüzdede mevcuttur.
Evradları, Hizb’leri okumak isteyen nasipkar kimselere
evliyaullah başlıca şu tavsiyeler de bulunmuşlardır:
Öncelikle “Bu duaların” çok büyük faydalar
sağlayacağına şüphesiz inanmalarını yani hulûs-û kalb
sahibi olmalarını, halis samimi niyet etmelerini (Allah için
okumalarını), abdestli olmalarını, kıbleye yönelerek, belli
vakitlerde özellikle de duaların manaları üzerinde tefekkür
ederek, içtenlikle ihlasla okumalarını söylemişlerdir.
Böylelikle ancak evrad-ı şeriflerin nurlarından gereğince
faydalanacaklarını bildirmişlerdir.
Bizim de Cenab-ı Hak’dan niyazımız; okurlarımıza,
yakınlarına, bu hazine değerindeki evrad-ı şerif’i bu güne
kadar okuyanlara, bu günden sonra da okuyacak olanlara ve
sizlere ulaştırıncaya kadar hizmeti geçenlere rahmet ve
mağfiret etmesidir. Özellikle de şeyhlerin içinde yeğane
olarak şeyh’lerin en üstünü üstadların üstadı; şeyhlerin şeyhi
“Şeyhu’l Ekber” ünvanının sahibi Muhyiddîn ibn. Arabi
hazretlerinin bu dualarının sırlarından, nûrundan gereğince
faydalanmayı, hazmınla, şükrünle cümlemize nasib etmesini,
bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı
bağışlamasını indindeki en yüce isminin yüzüsuyu hürmetine
dileriz.

PAZAR
Gece Duasının Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahîym
İlâhiy ente el-muhiytu biğaybi kulli şâhidin. Vel-müstevliy
alâ bâtıni külli zâhiri. Es’eluke binûri vechikelleziy secedet
lehu’lcibahu. Ve anet lehu’lvücûhu. Ve binûrikelleziy şehasat
ileyhi’l ebsâru en tehdiyeni ilâ sırâtike’lhâssîy hidâyeten
tasrifu bihâ vechiy ileyke ammen sivâke. Ya men huvel
huvvu’lmutlaku. Ve ena’l huvvul mukkayyedu. Ya men lâ
huve illâ huve. İlâhiy şâ’nuke kahru’l e’adâiy ve kam’ul
cebbâriyne. Eseluke mededen min izzeti esmâike’l kahriyyeti
yemneuniy min kulli men erâdeniy bisûin hattâ ekuffe bihi
ekuffel bâğiyne ve aktaa bihi dâbirezzalimiyne, ve mellikniy
nefsiy mulken yukaddisuniy an kulli hulukin şey’nin vehdiniy
ileyke yâ hâdiy, ileyke merciu kulli şeyin. Ve ente bikulli şeyin
muhıytun. Ve huve’lkâhiru fevka ibâdih. Ve huve’l latıyfu’l
hayru. İlâhiy entel kadiymu alâ kulli nefsin. Velkayyûmu alâ
kulli ma’nen ve hissin. Kaderte fekaherte ve alimte fekaderte
feleke’lkudretu velkahru. Ve biyedike el-halku vel’emru. Ve
ente ma’a kulli şey’in kurbel kurbi ve mevlâhu. Ve bil’ihâtati
mudebbiruhu ve hudâhu. İlâhiy inniy es’eluke mededen min
esmâa’ike’lkahriyyeti, tukavviy biha kuvâyel kalbiyyeti vel
kâlibiyyeti hattâ lâ yelkâniy sâhibu kalbin illenkalebe alâ
a’kibeyhi makhûren. Ve es’eluke ilâhiy lisânen nâtıkan. Ve
kavlen sâdıkan ve fehmen lâyikan ve sırran fâaikan. Ve
kalben kabilen ve aklen âkılen ve fikren muşrikan ve şavkan
muklikan ve tarkan mutrikan ve tevkan muhrikan. Ve hebniy
yeden kaadireten. Ve kuvveten kaahireten. Ve nefsen
mutmainneten. Ve cevaarihen litaatike leyyineten. Ve
kaddisniy lilkudûmi aleyke, verzuknî’ttakaddume ileyke, ilâhiy
hebliy kalben ukbilu bihi aleyke, bifakrin elfakru yakûduhu
18
veşşevku yesûkuhu, vettevku refiykuhu zaduhu’lhavfu ve
refiykuhu’lkalaku. Ve kasduhu’lkurbu ve’lkabûlu. Ve indeke
zulfa’l kaasidiyne. Ve muntehâ rağbetittâlibiyne. İlâhiy elkı
aleyyessekiynete ve’lvakar. Ve cennibni’l-azamete
ve’listikbar. Ve akımniy fiy makaamilkabûli bil’inaabeti, ve
kaabil kavliy bil’icaabeti. Rabbi karribniy ileyke kurbel’arifiyn.
Ve kaddesniy an alâik’ittab’i. Ve’ezil minniy ilaka
demizzemmi, li ekûne mine’lmutahhiriyn. Ve sallallahu alâ
seyyidiyna muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn.
Ve’lhamdulillâhi rabbilâlemiyn.
PAZAR
Gece Duasının Türkçe Manası
Bismillahirrahmanirrahîym
İlahi! Sen her görünenin görünmezini kuşatan şahidsin.
Her zahirin batınını bürüyensin. Bütün alınların secde ettiği,
bütün yüzlerin döndüğü veçhinin nuru için, bütün gözlerin
dikildiği nurun için senden beni, sırf sana has olan yoluna
iletmeni istiyorum. Bir hidayet ki beni, senden başka her
şeyden sana çevirsin. Ey mutlak O! Ve ben mukayyet
O’yum.
Ey O’ndan başka O olmayan! İlahi! Düşmanları
kahretmek ve zalimleri ezmek senin şanındır. Kahır
isimlerinin izzetinden bir yardım istiyorum ki, benim için
kötülük dileyen herkesten beni korusun. Bu sayede kendi
kendime yeteyim. Zorbalara güç yetireyim. Zalimlerin
köklerini kazıyayım. Beni nefsime öyle malik kıl ki, beni her
türlü kötü ahlaktan arındırsın, temizlesin. Beni sana hidayet
ettir.
Ey Hadi! Ki her şeyin dönüşü sanadır. Sen her şeyi
kuşatmışsın. O, kulları üzerinde kahredici güce sahiptir. O,
hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
19
İlahi! Sen her nefisten öncesin, kadimsin. Her anlama ve
hisse hakimsin. Takdir ettin, sonra kahredici gücünle hakim
oldun, bildin ve takdir ettin. Kudret ve kahredicilik senindir.
Yaratma ve emir yetkisi senin elindedir. Sen her şeyle
berabersin, yakınlığın yakını ve mevlasısın. İhata ederek onu
idare eden ve hidayet ettirensin.
İlahi! Senin kahır isimlerinden yardım istiyorum ki kalbi
ve bedeni kuvvetler onunla güçlensin. Ta ki benimle
karşılaşan her kalp sahibi yenik ve mağlup olarak gerisin geri
gitsin
İlahi! Senden konuşan bir lisan, doğru söz, yaraşır bir
anlayış, üstün bir sır, hakikate yatkın bir kalp, düşünen bir
akıl, gören bir fikir, yerinde durmayan bir şevk, kurcalayan bir
merak, yakıcı bir özlem istiyorum. Muktedir bir el, ezici bir
kuvvet, mutmain bir nefis, sana itaat hususunda uysal
organlar bahşet bana. Sana gelmek için beni kutsa, temizle,
sana gelmekle beni rızıklandır.
İlahi! Bana öyle bir kalp bahşet ki, onunla muhtaç olarak
sana yöneleyim. Muhtaçlık ona öncülük etsin, özlem onu
sürsün, iştiyak yoldaşı olsun, korku azığı olsun, yerinde
durmayan bir tereddüt arkadaşı olsun. Ama da yakınlık ve bu
kabul olsun. Yönelenlerin yakınlığı senin katındadır.
İsteyenlerin arzularının sonu sendedir.
İlahi! Üzerime sekine ve vakar indir. Büyüklenmekten ve
kibirden beni uzak tut. Yönelmiş olarak kabul makamına beni
yerleştir. Sözüme icabetle karşılık ver.
Rabbim! Beni ariflerin yakınlığıyla kendine yakın kıl.
Tabiat bağlarından temizle beni. Temizlenenlerden olmam
için yerme(zem) kanının pıhtısını benden gider.
Efendimiz Muhammed’e, ehlibeytine ve bütün ashabına
salât et. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun

---------- Post added 30.12.19 at 14:27 ----------

PAZAR
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahîym
Bismillâhil fâtihil vucûd velhamdulillâhi muzhiri kulli ve lâ
ilâhe illallâhu tevhiyden mutlekan an keşfin ve şuhûd vallâhu
ekberu minhu bede’el emru ve ileyhi yeûd ve subhânallâhi
mâ semme sivâhu feyuşhedu velâ ma’ahu ğayruhu ma’bûd
vâhidun ehadun alâ mâ kâne aleyhi kable hudûsi’lhudûd lehu
fîy kulli şey’in âyetun tedullu alâ ennehu vâhidun ehadun
mevcûd sirruhu munezzehun seterehu anil id’râki vennufûd
velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym kenzun
ihtassanâ bihi min hazâ’inilğaybi velcûd estenzilu bihi kulle
hayrin ve edfau bihi kulle şerrin ve dayr ve eftuku bihi ratkın
mesdûd ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûne fîy kulli emrin
nezele ev huve nâzil ve fiy kulli hâlin ve meka’min ve hâtırın
ve vâridin ve masdarin ve vurûd vallahu huve’lmercuvvu
likülli şeyin ve fiy kulli şeyin huvel me’mûlu vel meksûd
vel’ilhâmu minhu velfehmu anhu velmevcûdu huve velâ
inkâre velâ cuhûd izâ keşefe felâ ğayr ve izâ setere fekullun
ğayru ve kullun mahcûbun ma’bûdun bâtınun bil’ ehadiyyeti
zâhirun bil’vâhidiyyet ve anhu ve bihi kâne kevnun kulli şey’in
felâ şey erzişşeyu fiyl hakiykati ma’dûmun mefkûd fehuve’levvelu ve’l-âhiru ve’z-zâhiru ve’l-bâtınu ve huve bikulli şey’in
aliym kable kevnişşey’i ba’del vucûdi lehu’l-ihâtatu’l-vâsiah
ve’l-hakiykatu’l-câmiatu ve’ssirrul kaim ve’lmulkuddâimu
velhukmullâzim ehlussenâi velmecd huve kemâ esney alâ
nefsihi fehuvel hâmidu velhamdu velmahmûd ehadiyyuzzât
ve ehadiyyul esmâi vessıfât aliymun bilulliyâti velcuz’iyyât
muhiytun bilfevkiyyâti vettahiyyat velehu anetil vucûhu min
kullilcihât allâhümme ya men huvelmuhiytulcâmiu ve yâ men
lâ yemneuhu minel’atâi mâni’ yâ men lâ yenfedu mâ indehu
26
ve amme cemiy’al halâiki cûduhu ve rifduh allâhu’mmeftah
lîye eğ’lâka hazihi’lkunûz vekşiflîy hekâika hazihi’rrumûzi ve
kun ente muvâcihiy ve vuchetiy vahcubniy biru’yetike an
ru’yetiy vemhu bizuhûri tecelliyke cemi’a sıfatıy hattâ lâ
yekûne liy vichetun illâ ileyk ve lâ yekau minniy nazarun illâ
aleyk venzuri allâhumme ileyye biaynirrahmeti ve’l-inâyeti
ve’l-hifzi ve’rriâyeti ve’l-ıhtısâsi ve’l-vilâyeti fiy kulli şeyin hattâ
lâ yahcubuniy an ru’yetiy leke şey’un ve ekûne nâzıren ileyke
bimâ emdedteniy bihi min nazarike fiy kulli şey’ vec’alniy
hâdian litecelliyke ehlen li’ihtisâsike ve tevelliyke mahalle
nazarike min halkik ve mufiydan aleyhim min atâ’ike ve fadlik
yâ men lehulğınâul mutlaku ve li’abdihil fakrul muhakkak yâ
ğaniyyen an kulli şey’in ve kullu şey’in muftekırun ileyhi ve yâ
men bi-yedihi emru kulli şey’in ve emru kulli şey’in vâciun
ileyh ve yâ men lehul vucûdul mutlaku felâ ya’lemu mâ huve
illâ huve velâ yustedellu aleyhi illâ bih’ Allahumme ve yâ
musahhirel a’mâlissâlihati li’l-abdi nef’uhâ aleyhi lâ
maksadaliy ğayruk velâ ye’suniy illâ cûduke ve hayruke yâ
cevâdu fevkal emâli yâ mu’tiye’nnevâli kable’ssuâli yâ men
vekafe dûnehu kademu kulli tâlibin yâ men huve alâ emrihi
kâdirun ve ğâlibun yâ men huve likulli şey’in vâhibun ve izâ
şâe sâlibun ehimmu ileyke bi’s-sûali fe ecidûni abden leke
alâ kulli hâlin fetevelliniy yâ mevlâye fe ente evlâ bihî minniy
keyfe aksiduke ve ente verâel kasdi em keyfe etlubuke
vettalebu aynu’l bu’di eyetlebu men huve kariybun hâdir em
yuksadu mine’l-kasdu fiyhi tâaihun ve hâairun ettalebu lâ
yesılu ileyke ve’l kasdu lâ yesduku aleyke tecelliyâtu zâhirike
lâ tulhaku ve lâ tudreku ve rûmuzu esrârike lâ tenhellu velâ
tenfeku eya’lemul mevcûdu kunhe men evcedehu em
yebluğul abdu hakiykate menista’bedehu e’ttalebu ve’lkasdu
ve’l-kurbu ve’l-ab’du sıfâtu’l abdi femâ zâ yebluğul abdu
bisıfâtihi mimmen huve munezzehu muteâlin fiy zâtihi ve
kullu mahlûkin mehalluhu’-aczu fiy mevkifi’z-zulli alâ bâbi’l
27
izzi an neyli idrâkî hazâl kenzi keyfe a’rifuke ve ente
bâtınulleziy lâ tu’ref ve keyfe lâ a’rifuke ve entezzâhirulleziy
ileyye fiy kulli şeyin tetearrefu keyfe uvehhiduke velâ
vucûdeliy fiy aynil ehadiyyeti ve keyfe lâ uvehhiduke
vettevhidu sirrul ubûdiyyeti subhâneke lâ ilâhe illâ ente mâ
vehhadeke min ehadin iz ente kemâ ente fîy sâbikil azeli ve
lâhikil ebedi feala tahkiykî mâ vehhadeke ehadun sivâke ve
fiyl cumleti mâ arafeke illâ iyyâke betante ve zaherte felâ
anke betante velâ liğayrike zaherte fe ente ente lâ ilâhe illâ
ente fe keyfe bi hâzaşşekli yenhellu huvel evvelu âhiru vel’
âhiru evvelu fe yâ men ebheme’l-emre ve ebtamessirra ve
evka’a fiylhiyreti velâ hayrete es’eluke. Allahumme
keşfessirril ehadiyyeti ve tahkîykel ubûdiyyeti vel kıyâme
birrubûbiyyeti bimâ yeliyku bihadretihâl aliyyeti fe enâ
mevcûdun bike hâdisun ma’dûm ve ente mevcûdun bâkin
hayyun kayyumun kadiymun ezeliyyun âlimun ma’lumun fe
yâ men lâ ya’lemu ma huve illâ huve es’eluke allâhumme’l
herabe minniy ileyke vel cem’a bicemiy’i mecmûiy aleyke
hatta lâ yekûne vucûdiy hicâbiy an şuhûdiy yâ maksûdiy mâ
fâteniy şeyun izâ enâ vecedtuke ve lâ cehiltu şey’en izâ enâ
alimtuke ve lâ fekadtu şey’en izâ enâ şehidtuke fenâiy fiyke
ve bekâiy bike ve meşhûdiy ente lâ ilâhe illâ ente ente kemâ
şehidte ve kemâ alimte ve kemâ emerte ve şuhûdiy aynun
vucûdiy femâ şehidtu sivâiyi fiy fenâiyi ve bakâiyi vel işâretu
ileyye vel hukmu liy aleyye vennisbetu nisbetiy vekullun
zalike rutbetiy veşşe’nu ş’anî fiy zuhûri velbutûni ve
serayânissirril mesûni huviyyetun sâriyetun mezâhirun
bâdiyeh vucûdun ve ademun ve nûrun ve zulemun levhun ve
kalemun sem’ûn ve samemun cehlun ve ilmun harbun ve
silmun samtun ve nutkun retkun ve fetkun hakiykatun ve
hakkun ğaybûbiyyetun ezelun deymûmiyyetun ebedun “kul
huvallâhu ehad allâhussamed lem yelid ve lem yûled ve lem
yekun lehu kufuven ehad” ve sallallahu ale’l-evveli fiyl iycâdi
28
ve’l-vucûd el fâtihi li kulli şâhidin hadretiye’şşâhidi ve’lmeşhûd essiru elbâtınu vennûru’zzâhiru aynu’l maksûdu’l
mumeyyezi kabdatiyessebki fiy âlemi’l-halki minel mahsûsi
vel ma’bûd’irrûhu’l-ekdasu el-aliyyu vennûrul ekmelu’lbehiyyu el-kaimu bikemâlil ubûdiyyeti fiy hadreti’l
ma’bûdilleziy ufiydu alâ rûhihi min hadreti rûhâniyyetihi
vettesalat bimişkâti kalbihi eşi’atu nûraniyyeti fehuverresûlul
mukarrebun velveliyyul mes’ûd ve alâ âlihi ve ashâbihi
hazâini esrârihi ve meâdini’l-envârihi ve metâli’i akmârihi
kunûzil hekâiki hudâti’l halâiki nucûmil hudâ limenikteda
vesellim tesliymen kesiyren ilâ yevmiddin velhamdulillâhi
rabbilâlemiyn ve subhânallâhi ve mâ enâ minelmuşrikiyn ve
hasbunallâhu ve ni’mel vekiyl velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil aziym.
PAZAR
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı
Bismillahirrahmanirrahîym
Vucudu açıp başlatan Allah’ın adıyla. Her varlığı açığa
çıkaran Allah’a hamdolsun. Allah’dan başka ilah yoktur.
Keşifle ve müşahede ile bilinen bir tevhiddir bu. Allah
Ekber’dir, emir Ondan başlar, Ona döner. Allah münezzehtir.
O’ndan başka bir şey yoktur ki görünsün. Onunla beraber
ibadet edilen başka biri yoktur. O Vahid’dir (Bir’dir) ,
Ahad’dır (tek’dir), sınırların meydana gelişinden önce olduğu
gibidir. Her şeyde Ona dair bir ayet vardır; Onun birliğine,
tekliğine ve varlığına delalet eder. Sırrı münezzehtir; O’nu,
idrak edilmekten, nüfuz edilmekten gizlemiştir.
29
Kuvvet ve değiştirme gücü ancak üstün ve azamet sahibi
Allah’ındır. Bu, bize has kıldığı bir hazinedir, gayb ve
cömertlik hazinelerinden. Onunla her hayrın indirilmesini ister
ve her şerrin, her zararın savılmasını dilerim. Kapalı her
menfezi Onunla açarım. Biz Allah’tan geldik ve yine Ona
döneceğiz, indirdiği veya indirmekte olduğu her emirdi. Her
halde, her makamda, her düşüncede, her ilhamda, her
çıkışta ve her girişte. Her şey için ve her şeyde umut edilen
Allah’dır. Umulan ve kast edilen Odur. İlham Ondan gelir,
Ondandır anlamak. Varlık Odur, ne inkar var ne de ret. Açığa
çıktığı zaman, hiçbir şey yoktur. Gizlendiği zaman her şey
başkadır. Her şey teklikle perdelenmiş, mabud ve batındır,
birlikle de zahirdir. Her şeyin varlığı Ondan ve Onunladır, bu
yüzden hiçbir şey yoktur. Şu halde şey hakikatte yok ve
yitiktir.
O, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilir. Bir
şeyin olmasından önce de , varlığından sonra da geniş
kuşatma Onundur. Onundur kapsamlı hakikat ve daima
geçerli olan sır. Daimi mülk ve ayrılmaz hakimiyet. O övgüye
ve ululuğa layıktır. O, kendini övdüğü gibidir. Hamdeden de,
hamd da, hamdedilen de Odur. Zatı tektir. İsim ve sıfatları
birdir. Küllileri ve cüzileri bilir. üstleri ve altları ihata etmiştir.
Her yönden yüzler Ona yönelmiştir.
Allah’ım!
Ey ihata eden ve cem eden! Ey hiç kimsenin bağışına
engel olamadığı! Ey katında olanların tükenmediği! Ey
cömertliği ve bağışı bütün varlıkları kapsayan! Allah’ım!
Benim için bu hazinelerin zincirlerini aç. Bu remzlerin
hakikatlerini açığa çıkar. Benim yöneldiğim, yönüm ol.
Rüyetinle beni rüyetimden perdele. Tecellinin zuhuruyla
bütün sıfatlarımı sil. Benim bakışım senden başkasına
ilişmesin.
30
Allah’ım! Bana her şeyde rahmet, inayet, koruma, riayet,
ihtisas, velayet gözüyle bak. Ta ki hiçbir şey beni seni
görmekten perdelemesin ve ben, beni desteklediğin
bakışınla her şeyde sana bakıyor olayım. Beni tecelline
boyun eğen, sana has olmaya layık ve mahlukatın içinde
velayetinin mahalli kıl. Senin bağışını ve fazlını onlara
bahşeden olayım.
Ey mutlak zenginliğe sahip ve ey kulları muhakkak
fakirlik içinde olan! Ey her şeyden müstağni ve her şeyin
muhtaç olduğu! Ey her şeyin emri elinde olan ve her şeyin
dönüş mercii! Ey mutlak varlık sahibi! Ne olduğunu Ondan
başka kimse bilemez. Ona ancak Onunla delalet edilir. Ey
salih amelleri kuluna musahhar kılan! Ki yararı kendisine
dönsün. Senden başka bir maksadım yoktur benim. Ancak
senin cömertliğin ve hayrın bana kafi gelir.
Ey beklentilerin ötesinde cömert olan! Ey istenmeden
önce ihtiyaçları bahşeden! Ey her isteyenin adımlarını
önünde durduğu! Ey emrine güç yetiren, galip olan! Ey her
şeye bağışta bulunan ve istediğinde bağışını alan! İsteyerek
sana yalvarıyorum: her durumda beni sana kulluk eder bul.
Beni dost edin ey mevlam! Senden ona benden daha
layıksın. Sen ki maksadın ötesindesin, nasıl sana kast
edeyim! İstemek uzaklığın kendisi iken nasıl seni talep
edeyim! Yakın ve hazır olan ister mi? Ya da içinde kasıt
şaşkın olan kimse nasıl kast eder? Talep sana ulaşmaz ve
kast etme senin için geçerli olmaz. Zahirinin tecellilerine
erişilmez, idrak edilmez. Sırlarının remzleri çözülmez,
parçalanmaz. Mevcut olan kendisini var edenin künhünü
bilebilir mi? Kul, kendisini kul edinenin hakikatine varabilir
mi? İstemek, kast etmek, yakınlık ve uzaklık kulun
sıfatlarıdır. Böyle iken kul bu sıfatlarıyla, zatı itibariyle müteal
ve aşkın olandan neyi kavrayabilir. Her mahluk acz
31
mahallinde, zillet konumunda ve izzet dergahında
durmaktadır ve bu hazineyi idrak etmekten uzaktır. Seni
nasıl bilebilirim ki sen, bilinmeyen batınsın! Ve sen, her
şeyde kendini bana tanıtan zahirsin. Teklik aynında bana ait
bir varlık yok iken seni nasıl birleyebilirim! Ve tevhid kulluğun
sırrı iken seni birlememem mümkün mü! Sen münezzehsin,
senden başka ilah yoktur. Hiç kimse seni birlemiş değildir.
Çünkü sen ezeli geçmişte ve ebedi gelecekte olduğun
gibisin. O halde gerçek anlamda senden başka seni birleyen
kimse yoktur. Kısacası, seni senden başka bilen yoktur.
Batınsın, zahirsin. Kendinden gizlenip batın olmuş değilsin
ve başkası için de zahir değilsin. Sen sensin. Senden başka
ilah yoktur. Ahirin evveli ve evvelin ahiri olan bu şekilde
çözülür mü?
Ey emri müphem kılan, sırrı gizleyen ve hayret yok iken
hayrete düşüren! Allah’ım! Senden tekliğin sırrını, kulluğun
hakikatini, yüce huzura layık olan şekilde rububiyetle kaim
olmayı istiyorum. Ben seninle varım, sonradan olmayım, yok
olucuyum. Sen varsın, bakisin, daima dirisin, her şeye
hakimsin, kadimsin, öncesizsin, bilensin, bilinensin.
Ey mahiyetini kendisinden başka kimsenin bilmediği
Allah’ım! Senden, kendimden sana kaçmayı, bütünümle
sende cem olmayı istiyorum. Ki varlığım şühüduma perde
olmasın.
Ey maksadım! Seni bulduğumda hiçbir şeyi kaybetmem.
Seni bildiğimde hiçbir şeyi bilmemiş olmam ve seni
müşahede ettiğimde hiçbir şeyi yitirmiş olmam. Fena
bulmam sende, Beka bulmam seninledir. Müşahede ettiğim
sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen müşahede ettiğin,
bildiğin ve emrettiğin gibisin. Müşahedem varlığımın
aynısıdır. Ben fena bulurken de bekaya erişirken de
32
kendimden başkasını müşahede etmedim. İşaret banadır,
hüküm benim için ve banadır. Nispet benim nispetimdir ve
bütün bunlar benim mertebemdir. Zuhurda, batında, korunan
sırrın sirayetinde durum benim durumumdur. Sirayet eden bir
hüviyet, açık ve belirgindir. Varlık, yokluk, nur, zulmet, levh,
kalem, işitme, sağırlık, cehalet, bilme, savaş, barış, susma,
konuşma, bütünlük, parçalanma, hakikat, hak, gaiplik, ezel,
daimilik ve ebed…
“De ki: O, Allah Ahad’dır. O Allah Samed’dir.
Doğurmamış ve doğmamıştır. O,nun hiçbir dengi yoktur. O,
Ahad’dır.”
Allah’ın salât ve selam var etme ve varlıkta ilk olanın, her
şahidin fatihi, görenin ve görünenin hazırı gizli sır, zahir
nurun üzerine olsun. O, mümeyyiz maksadın aynıdır.
Yaratılış aleminde öncelik kabzasıdır. Mabudun yüce ve
kutsal ruhtan, parlak ve mükemmel nurdan yarattığıdır. O,
mabudun huzurunda kulluğun kemalini gerçekleştirmiştir.
Ruhaniyetinin huzurundan onun ruhuna feyiz bahşedilmiştir.
Nurani parıldayışlar onun ruhunun kandiline ulaşmıştır… O,
yakınlaştırılmış resul, saadete erişmiş velidir. Salât ve selam
Onun ehlibeytinin, sırlarının hazineleri, nurlarının kaynakları,
aylarının doğuş menzilleri, hakikatlerinin hazineleri,
mahlukatın yol göstericileri, izleyenlerin rehber yıldızları olan
ashabının üzerine olsun. Din gününe kadar salat ve selam
onlara olsun.
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Allah
münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. Allah bize yeter ve
O ne güzel vekildir. Yüce ve azamet sahibi olan Allah’tan
başka kudret ve güç sahibi yoktur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Frater Verum 14:52 30.12.19
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Şu kitaptan alıntıdır, devamını orada bulabilirsiniz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up