Huddam ilmi

Davet ve şartlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Huddam ilmi>Davet ve şartlar
Lokman 16:25 14.01.16
imam Ca'feri sadık (Radiyallahü anh) der ki: Bir kimse
da'vet yapıp, Süleyman Aleyhisselam gibi ervâhtan birisini
yanında hazır etmek, ervâhı kendisine mûti' edip ona
hükmetmek, hazine ve defineler açmak, tılsımat bozmak,
divlere hükmetmek, gaibten rızık getirtmek, bütün insanları
kendine mûti' ve münkâd etmek, bir mahbubu dösegi ile
yanında hazır etmek dünyada her ne türlü maksadı varsa,
Allah Teala'nın izniyle bu yol ile elde eder.
(Yüce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu söz imam Ca'feri
Sadık'a r.a isnad edilmis bir yalandır).
Adı geçen bu maksatların ele geçmesi için ervâh ile
asinalık kesb etmek lazımdır. Da'vet ilminde becerikli olmak
gerekir. Çünkü bunun gibi kâr ervâh ameliyle olur ve onların
kuvvetiyle amele gelir.
Bu amelin üstadı Belinyas Hakim der ki: Bu da'vet ilmi
yüce bir ilim olup Enbiya'nın yoludur. Bu yüzden bu da'vet
ilmi ülema ve fadıllarla ilgilidir. Belinyas Hakim iskender
Aleyhisselamın bas veziri idi. Bu da'vet ilminde becerikli
olup, tılsımat ilminde de bir benzeri yoktu. iskender
Aleyhisselamın galip kuvveti kainatı zapt edip, düsmanına
zafer buldugu Belinyas Hakimin da'vet ilminde becerikli
olmasından dolayı idi. Ne zaman iskender Aleyhisselam bir
ordu ile savasıp aciz kalsa, Hakim Belinyas da'vet
kuvvetiyle ervâhı toplar, ervâhta Tekvinleri toplayıp, maglup
iken galip olurdu. Bir yerde define olsa Hakim Belinyas o
defineyi ervâha açtırıp, iskender Aleyhisselam'ın
askerlerine ihsan ederdi. Hakim Belinyas der ki: Bu da'vet
ilminin sekiz sartı vardır.
Birinci sart: Hayvani olan gıdalardan yememek, kendi
nefsini kendine muti etmek ve nefsine düsmanlık etmek
lazımdır. Hatasız olan nefsi ruhani kuvvet bulur. Çünkü
nefsi ruhanisi galip gelir ve o kisiye ervâh yakın olur.
Yiyeceklerin nebati olup, her gün iki ekmek yersin. Oda yüz
dirhem olmalıdır. Daima temizlik üzere olmalı ve ibadetten
geri kalmamalıdır. Bu babta mugi ( ? ) fazla olur.
ikinci sart: Da'vet ehline yedi sise ve her sisede her
günün müvekkel melegin ismini, seklini, hatemini, azimetini,
casusunu, tercümanını soru ve cevabını bilmek lazımdır.
Çünkü da'vet ehlinin bunları bilmesi sarttır. Allah Teala nın
izniyle asagıda izah edelim.
Üçüncü sart: Saatlerini ve buhurlarını bilmek lazımdır.
Da'vet ehline yedi kürsi, yedi buhurdanlık, yedi cerir (ip),
yedi renk elbise (Her elbisenin rengi yedi gezegen renginde
olmalıdır), yedi hatabe (Odun), yedi mendil, yedi çesit
medh, yedi mülükün isimleri ve Cinni büyüklerin isimlerini
bilmek lazımdır. insâallahü Teala Allah Teala nın izniyle
asagıda izah edilecektir.
Dördüncü sart: Da'vet sahibi büyük bir makamda, büyük
bir tepede, büyük bir köskte, akar su kenarında, bir çesme
yanında veya bir kapı yanında olmalıdır. Da'vet edilen
yerde 24 peygamberin ismi bir kagıt veya duvar üzerinde
yazılı olmalıdır. Hiç degilse Bâri ismi serifi yazılı olmalıdır.
Âdem Havvâ Sît Nûh Suayb Mûsâ Lût Sâlih Üzeyr
Lokmân Eyyûb ibrâhîm Dâvud Süleymân Zekeriyâ
Ya'kûb ishâk Yûsuf Îsâ Meryem Hûd Hıdır ilyâs
Muhammed inil Mustafâ.
Dört Halife olan:
Ali Osmân Ömer Ebûbekr
Besinci şart: Da'vet sahibinin mekanında Kedi, Köpek,
Katır, Horoz, Maymun, Yılan ve bunlara benzer hayvanlar
olmamalıdır. Çünkü ervâh bunlardan incinir ve da'vete
gelmezler. Komsulardan dahi Köpek avazı isitilmemelidir.
Da'vet edilen mekana fasitleri, beynamazları ve kadınları
koymamalıdır. Mekanda ok, kılıç, tüfek ve benzeri silahlar
olmamalıdır. Bunun gibi silahlardan korkarlar.
Altıncı şart: Da'vet sahibi yolculuga çıktıgı zaman
yanında yedi çesit mendil olmalı ve yedi türlü azaim
bilmelidir. Her sehre girdigi zaman orada da'vet yapmalıdır.
Sehre girecegi zaman Ahidname-i Süleymanı okuyarak
buhurunu yakmalıdır. Çünkü o sehrin müvekkellerini da'vet
edip, onlarla asinalık yapmalıdır. O bölügü kendine muti'
edip dost etmelidir. Her ayın basında Ahidname-i
Süleymanı okumalı ve buhurlarını yakmalıdır. Ahidname'nin
buhurları sunlardır; Ud, Seker, Laden, Mastaki, Centiyane
ve Kündür (Beyaz olmalı) dür. Bu altı adet ıtlatın üzerine
Dokuz (9) defa Ahidname-i Süleymanı okuyup yakmalıdır.
Yedinci şart: Günes her ay yani otuz (30) günde bir
burca tahvil (Dönmek) eder. Yukarıda yazılmıs olan
burçlardır. Da'vet ehline yedi (7) Meligi da'vet etmek
gerekir.
Günes Hamel burcuna geldigi zaman Melik Ahmer'i
da'vet etmelidir.
Günes Sevr burcuna geldigi zaman Melik Denhes'i
da'vet etmelidir.
Günes Cevza burcuna geldigi zaman Melik
Meytatarun'u da'vet etmelidir.
Günes Seretan burcuna geldigi zaman Melik Meymun'u
da'vet etmelidir.
Günes Esed burcuna geldigi zaman Melik Semhures'i
da'vet etmelidir.
Günes Sünbüle burcuna geldigi zaman Melik Seyyid'i
da'vet etmelidir.
Günes Mizan burcuna geldigi zaman Melik Ebi Ahnef'i
da'vet etmelidir.
Günes Akreb burcuna geldigi zaman Melik Ebyad'ı
da'vet etmelidir. Bunları da'vet ettikten sonra bes melik
daha vardir ki, bunlar seytanlar ve divler üzerine
müvekkeldir. Dört Feristeh daha vardır ki, bunlar Allah'ın
yanına yakın olanlardır. Bunların büyükleri Adem
Aleyhisselam ın Mushafı serifinde izah edilmistir.
Batı üstadlarından söyle dinlenmistir; Cinnilerin Melikleri
çok ciddidir. Ama her bir makamda bir takım müvekkeller
olup, davet sahibi olan kimse o makamdaki müvekkelleri
dahi da'vet etmelidir.
iyi bilinsin ki! Da'vet sahibi o mahallin müvekkellerini
da'vet edip ele geçiremezse, bu babda maksat hasıl olmaz.
Sehirde, köyde ve hepsinde bir müvekkel melek vardır ki, o
cinler müvekkel melege mahkumdur.
Bilki! Cinlerin padisahı, vezirleri, kadıları, beylerbeyleri,
vaizleri, hatipleri, hesap yapıcıları, müderrisleri,
ögretmenleri ve casusları vardır. Bunları da'vet edip,
yanında hazır ettikten sonra, o müvekkel melegi da'vet
edersin. Müvekkel melek gelince söyle dersin: ''Ey
müvekkel olan melek! Bana bir Cin ulusu lazımdır. Ya
vezirden, ya Kadıdan, ya Vaizden, ya müderristen, ya
muhtesibten, ya sahından veya gayrisinden bir müvekkel
Cinni istiyorum.'' O müvekkel olan melek, taleb ettigin
müvekkeli verir.
Eger istersen; Melik Cinniyi yanında hazır eder ve
bunlardan hacet dilersin. Bunun için; Üç gün oruç tutup
dördüncü günü büyük bir daga veya daha önce
açıkladıgımız gibi büyük bir evde mendil bırakırsın. O
mendilin dairesi bir kâr sıfat olmalıdır. O mendilin etrafında
Ayetel kürsi yazılı olmalıdır. Da'vet sahibi o mendilin
ortasına oturmalı ve buhurunu yakmalıdır. Kendi kitabını
önüne koyup, bir kılıç ile bir harbe alıp, ikisinide kınından
çıkarıp, koymalı ki, divlerden emin olur. Çünkü divler ve
cinler harp aletlerinden korkarlar. Bundan sonra Beriyyan
ezanını okursun
Beriyyan ezanı budur:
Mâlihun mâlihun selhevî selhevî kelkelbuvî kelkelbuvî
mâhüm mâhüm mehâlikî mehâlikî kurûbi kurûbün
hübüküm hübüküm hâmendi bi rabbi tevhîdi bi rabbi tevhîdi ve bi rabbi Yâsîn vel kurânil hakîmi ve ebâ
Muhammed in seyyidil murselîne ihdırûnî ve etîûnî. not:alttaki resmin basıda orjinali takip edebilir siniz arapca bilenler okuyabilir beriyya eza..
Ondan sonra Ahidname-i Süleyman bin Davudu yedi
(7) defa okur ve okurkende buhurunu yakarsın. Daha sonra
her ne dilersen hacetini istersin. Her defasında Süleyman
bin Davudu okur ve basını açarsın. Her defasındada
Süleyman bin Davudu okudugun zaman secde edersin.
Bilki! Ahidname-i Süleyman bin Davud okunmazsa
davet etsen bile davete icabet etmezler ve Melik Cinni
gelmez. Nitekim Ayetel Kürsi okunmayınca müslimanların
melikini da'vet etsen, da'vete icabet etmez ve gelmez.
Ahidname-i Süleyman bin Davud okunmayan da'vete
müvekkel melik gelmez.
Ahidname'nin gerçegi dünyada az bulunur. Bu
Ahidname-i Süleyman bin Davud'un yıllarca dersini çekip
otuz (30) yılda bulduk ve tecrübe ettik. Allah c.c. a
hamdolsun rast geldi.
Gerektir ki; Cinlerden sana muti olmak istemeyen ve
da'vet sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi müvekkel
melege sikayet edersin. Müvekkel Melek o cinniye ceza
verir veya he sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi
müvekkel melege sikayet lak eder.
Sekizinci sart: Da'vet sahibi olan kimse bu Ahidname-i
Süleyman bin Davud'u kesinlikle bilmesi lazımdır.
Ahidnamesiz da'vete gelmeleri kesinlikle mümkün degildir.
Asagıda gelecek olan Ahitname-i Süleyman azim olup,
özellikle aziz tutmak lazımdır. Hak Sübhanehü ve Teala nın
yüce isimleri bunun içinde zikir edilmistir. Dünyada bu
Ahidnameye sahip olmak lazımdır. Sahip olduktan sonra
gerisi kolaylıkla olur.
Bu fakir hatasız olarak bir harfini bile gizlemeden
tamamen eksiksiz olarak yazdım ki, bu kitaba sahip olan
kimseler asla zorluk çekmesin
Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü alâ mâ nekûlü
vekîlün. Ve âhedetküm bi ahdillâhi ve mîsâkihi. Ve
esmâihil mukaddeseti. Bi kelimâtillâhit tâmmâti. Ve bi
ızzetihi ve sultânihi ve ceberûtihi. Ve tâati fî halkıhi ve
azametihi. Ve arsihi ve kürsihi ve ardıhi ve semâvâtihi
ve cennetihi ve nârihi fe halaktüm li süleymân ibni
dâvud aleyhisselâm. En lâ yuhâliku ahdike ve lâ
mîsâkıküm ve lâ an mâ yenzelallâhü ileyke min esmâihil
mübâraketil meymûnetil mukaddeseti. En lâ yeûdi bi
seyinmin ma'sıyetike ba'dehü yevminâ hâzâ ve zâlike
yevmi kellezî tesmiyeti zâlikel yevmi min evvelihü ilâ
müntehâ feizâ kürühâ hâzihil ahdi. Ve hâzel yevmillezî
âhedtüm bi nebiyyullâhi beynenâ ve beyneküm kefîlün
ve vekîlün ve hâzihi yütâlibüküm minkümen entüm
hâliktümül hamdü min benî âdeme ve benâti havvâ ev
yühâlifü ehadün min ceysiküm alâ en te'huzûhü a'lâ
beriyyetehin feuhzibetüm bi zâlike ve kultüm semi'nâ
ve eta'nâ. Li hâzel melikil musalleti aleynâ ve bi
hâtemis sihîrilletî sehharalenâ. Lehâ ve akrarnâ bi
zâlike Feytatûsin ve Mebûsin ve Evbusin ve
Lestıynâbisin fe innî halaknâ ahdike ve eseruhü fî cemîı
benî âdeme ve benâti havvâ. Fe ente fî halli mînâ ve
min dîmâînâ ve esârinâ ve esbârinâ lihûminâ ındeke ve
lâ ya'fikenâ min ba'dinâ ve ba'deke ve hâtemi süleymân
ibni dâvud alel cinni ves seyâtîni. Minel islâmi alel cinni
ves seyâtîni. Vel gaylânis sehharati ve ümmüs sübyâni
vel âyâtihi. Ve bi hurmeti hâzihil ahdi ve lid da'veti ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.


Ey Talip! Ma'lum olsun ki; Bu sekiz (8) sartı ile Ahidname-i
Süleyman bin Davud'u bilmeyen da'vet yapmaya asla kadir
degildir.


BURÇLAR VE DAVETLER


GÜNESiN ONiKi BURCA iNTiKALi
Sems (Günes) Hamel (Koç) burcuna geldigi zaman
Melik Ahmer'i da'vet edersin.
GÜNES'iN HAMEL BURCUNA iNTiKALi
Günes Hamel burcuna geldigi zaman, Allah Teala'nın
emriyle arsın altından bir Feristeh (Melek) gelip, Günes'e
müvekkel ve nazir (Bakan) olur. Sıfatı, ahkamı, tekvini,
cinnisi, tesbihi, levhi, tılsımı, hatemi, havassı nedir ve
nasıldır? Onu izah eder.
O Feristehin hükmü altında 300.000 Feristeh vardır.
Bunların da her birinin hükmünde 300.000 Meleküt (Ruhlar
alemi) vardır. O melekütlerin her birinin hükmü altında da
15.000 Cinni vardır. Bu meleklerin sıfatları nedir? da'vet ve
sartları nasıldır? Bu adı geçen Meleküt Günes Sevr
burcuna varıncaya kadar otuz (30) gün yeryüzünde fermani
ilahi ile nice muhtelif islere baslarlar. O Feristeh in ismine
Sahbâtââîl derler. Sureti insan suretine benzer.
Dört bası, dört yüzü ve dört eli vardır. Rengi sarı olup, Altın
gibi nura gark olmustur. Bir elinde yanmıs mum, bir elinde
hat yazılmıs ve sarılmıs name tutar. Bir elinde bardak ve bir
elinde de yalın kılıç tutar.
Bu Feristeh in hatemi budur:
Bir kimse bu hatemi Günesin serefinde bir Akik tası
üzerine yazdıktan sonra bu tası üzerinde tasırsa, padisah
ve ileri gelen beyler yanında sevgili olur. Gün geçtikçe de
serefi artar.(hatem bir önceki sayfada)
Bu Feristeh in Tesbih'i olup, davet ederken dört (4) defa
okumak ve okurkende Günes buhurunu yakmak lazımdır.
Feristeh in Tesbihi budur:Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ hâlikal
envârel izhârel meâlî. Sübhâneke entel kâdiru alâ külli
seyin ves sebâbete yüfnâ bi emrike. Sübhâneke yâ
dâimen nu'mâ entel gâlibü alâ külli seyin. Sübhâneke
yâ bürhânel ervâha ve hâlikal esbâha. Sübhâneke yâ
kadîmül emâne yâ mâniul emâne. Sübhâneke yâ hâlikul
halka bi tarfetül ayni entel hâliku külli mahlûkın ve ente
razikun külle merzûkın ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.
Bu Feristeh in Levhide budur: be sin mim elif lam lam.... asagidaki orjinal metinde huru mukatta seklinde yazılı
Bütün halayık içinde makbülül kelam olup, beyler ve
mesayih ler yanında fermani berrin olmak istersen: Bu levhi
Günesin serefinde bir kagıt üzerine, levhin arkasınada
asagıdaki su dört Esmayı yazıp, Günes buhurunu yakarak
yazdıgın levhi tebhir ettikten sonra, üzerine dört (4) defa
Ahidname-i Süleymani oku. Daha sonra bu levhi beyaz
mum içine koyup sarı ipek ile sardıktan sonra üzerinde
tasırsan, olacak olan acaiblikleri görürsün.
Levhin arkasına yazılacak Esmalar budur:
Temhîsan semhîsan Temsîsan Seyûmîsan
Bu Tekvin in sureti Aslan'a benzer. Üzerinde günes ile
bir yıldız vardır. Bu Tekvin'in suretini yapıp, cebinde veya
kesesinde götüren kimse Allah Teala'nın izniyle maksadına
ulasır.
Tekvinin hatemi de budurilk tılsım aşagıdaki) (SAYFA47)BURÇLARA GÖRE DAVETLERİ YAZMIYCAM ÇÜNKÜ BURÇLARI TAM GÖREMEDİM

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 16:37 14.01.16
her burcun daveti var ama oğlak ve kova burcunun davetini göremedim bizim bu zamanda olmamızda tuhaf

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Frost 17:44 14.01.16
Bu bilgilere fazla irtibat etme lokman ben bazi kisimlarini sacma buldum ki cok ama cok rivayet var bu konularda

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 17:46 14.01.16
davetname uzun firdevs-i kitabıdır bu çevri şekli eksiksiz ve kitap tam değildir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 21:22 15.07.16
Hasan0976 17:07 09.01.17
Maşallah ya Allah razı olsun inşallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
legalexp 18:26 11.01.17
Bende eski gizli ilimler tarzında bir kitapta oğlak burcununkini görmüştüm ama öncesinde oruç gibi arınma yöntemleri gerektiriyordu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 16:43 30.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hasan0976 21:33 31.01.17
SiLence 00:46 24.04.17
1 2