Huddam ilmi

7 süfli melik in kasemleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Huddam ilmi>7 süfli melik in kasemleri
HavasHoca 07:34 09.05.16
Günlerin Kasemleri : (Yani 7 süfli melik in kasemleri)

1.ci Günün-PAZAR- Daveti (Kasemi)
Ebu Abdullah El Müzheb

Ecib Ya Müzheb Maa A'zama Sultanillaahi İhteraka minallaahi Bi naarihil Muvakkıdeti EhnaaTaahin Hanuuhin Ehyaa Şeraahiyaa Eduunaayin Esbaavutin Aali Şeddaye Yaahin Yaahin Subbuuhun Maa Eazze Esbaavutil kadiimil uulaa Ecib Ya Müzheb Bi Hakkı Subbuhun 2) Kuddusun 2) Rabbul MElaiketu Verruuh El Acel 3) El vaahan 3) Essaaate 3)


2.ci günün Kasemi (Daveti)
Mürre ibni Haris

Ecib Ya Mürre Bi Hakkı Tahşehin 2) Tahşerehin 2) Tahşevehin 2) Caaruuşehin 2) Cacruuşehin 2) Heyşerehin 2) Ecib ya Mürre Bi hakkı Seemin Ve billezi Tecellaa lilcebeli Fe ce alehüü Dekken Ve harra muusaa Saikaa el acel 2) El vaaha 2) Essaate 2)


3.cü Günün Kasemi (daveti)
Ebu Mahrazul Ahmer

Ecib ya Eba Mahrazul Ahmer Bi hakkı Ettafefin Eclefefin şefefin Leytaşlaa Şelaavuunin Lelehin Helelin Menheşlin Cehlefefin Mehlefefin Helhekasin Helhelesın Şehliisın Nemuuhin Demliihin Ecib ya Ahmer Bi hakkihaa Aleyke Ve bihakkil Melekil müvekkeli aleyke Simsimayiil Ve tevekkel (KEza Ve keza :İsteğini söyle) El Acel 2 El vahan 2 Essaate 2.


4.cü günün Kasemi (daveti)
Bürkan el Asfarani El Acaib

Ecib Ya Burkan Bi haysin2 Mersin2 Eyuulesin2 Eyuulehin2 Eyuuhin2 Helyuusin Yaahin2 Heyuusin2 Talyuusin2 Heyaa2 Ehyaa Halakallahu lleyle vennehaar İilün Ehyaa Şerahiya Lusin2 Edvetaayin Esbaavutin Aali Şedaayin Tevekkel yaa burkan (Bi keza ve keza) Bi hakkıl melikil müvekkeli Bike Miikaail Ellezi TEsre-a İla Hıdmetihi El Acel 2 El vaahan 2 Essaate2


5.ci günün kasemi (Daveti)
Meliki Şemhoroş (Cinlerin Kadı sıdır, Hakim-i)

Ecib ya şemhoroş Bi hakkıl melekil müvekkeli bike ellezi Tesre-a İla hıdmetihi Sarfiyaail Ve bi hakkı Şetatleşin Şatheşin Meliki Acreşin Acraaişin Bi Acreşin Hebekaa2 Ecib ya şemhoroş Bi hakkı Derdemiişin Ebiihin Ve bi hakkı Ma fi Levhil kudreti mektuubun En tetevekkele (bi keza ve keza ) El acel 2 el vaha 2 essaate 2

6.cı günün daveti (kasemi)
Cuma gününün kasemi (daveti)
Meliki Züb-a

Ecib ya züb-a Bi hakkıl melekil müvekkeli Bike anyaail Ellezi TEsre-a İla hıdmetihi Ve bi hakkı demviyyin2 Yiiihin2 Bişemliyyin2 cerhetatin2 subbuuhun2 İzaa lem taate YA züb-a Ve İlla Ağradahaa Alennaar Ecib VE esrağ ve tevekkel (Bi keza ve keza ) Barekellahu fiike ve aleyke,


7.cı günün daveti (kasemi)
Meymun Eba Nuh

Ecib Ya Eba Nuh Bi hakkıl melekil müvekkeli Bike Ellezi tesre-a İla hıdmetihi KEsfiyaail Ve bi hakkı Ezeliyyin2 Ezrarin2 Nakheşin2 Helkemelin2 Kelşetaleşin2 Kelyesetin2 Latehin2 Nef aatemin2 Bi şemgaliisin Alşaakaşin2 Mehraafesin2 Akaşin2 Akşaakameşin2 Şakmuuneheşin2 Huuşin2 Ezkeşen2 Rekleşiihin2 Kelelhin2 Birekşeliihin2 Akmeşin2 Lehşin2 Nemuuhin2 ecib yaa meymun eba nuh Ve tevekkel bi keza ve keza Bi hakkı maa Aksamtu bihi Aleyke Elacel2 el vaahan 2 Essaaate2

Burada günlerin davetlerini yazdık Bitirdik Çok Şükür.

Davetleri okuyanlar Mutlaka Riyazatlı olmalıdır. Ve Zikir çekmeden hali olmamalıdırlar ve evradı şerifeleri okumak lazımdır. Çünki Bu işle Uğraşanların Cinlerden ve insanlardan Düşmanı Çok olur. Bunlardan Kurtulmak Ve sana zararlarının dokunmaması için Bundan sonrada Size Bir Korunma duası yazalım ki Sabah ve akşam 3 defa okusanız Bütün Cin ve ins Ve vahşilerden Ve vesveselerden Ve Vehimlerden Korunursun

Korunma Duası
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil kaviyyul metin Zil havli vel kuvveti el mütekebbiri el kahhar Eşşedid Zil batşil mani-i El vakii Muizzü abdihi Bi esmaihi Ve sıfatihi Ve müzillü men adahu Bi ceberuutihi Ve kibriyaihi Fehüvellezi la yüdrikü Bi vehmin vela yahiilü fii aklin Vela Yümessilü Fi nefsin Vela yutasavveru Fi zihnin Lehül izzetü şşaamihatu Vel keffetül hafizu Vel hısnul mani-u vessetrul hasiinu Vel hırzul menii-u nes-eluhu bimaa veraai Suradikatu arşihil meciidü en yakıınü bi izzetihi ve yüdhilenii fi kenfihi ve yuhassanii bi hısnihi ve yüsebbilü ala ziili setrihil hasiini mahruzan bi hirzihil menii-i min şerri halkihi ve minel cinni vel insi Vel hevaami bi elfi elfi La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim bi şemhin el heerubaa vela yelhin bibevlin eruuyeşin ehyaa takdemuune yaa tuuyehin emiiraahin eruuşin ehyaa ehyaa kuddusin samedin leyse kemislihi şey-un vehüvessemiul basir, Tevekkeltu alallah hasbiyallah la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim , Allahümme Ahcubeni An Cemii-i esnafil cinni Vel insi Ve Envaa-iha Ve ecnaasihaa Ve min cemii-il merdetü Veşşeyatinü ecmain Bi hakkı Kelimatikettaammeti Ve bi hakkı İsmikel azim El Mübcilül Mükerrami Hicaaben MAnian Sakafehuu Medede Nuri ismike El hayyul kayyum Haytanuhu Selamun kavlen mirrabbirrahim, Dairatuhu lehu muakkibaatun Min beyni yedeyhi Ve min halfihi Yahfezuunehu min emrillahi Vallahu Min veraaihim muhiit Bel hüve kuranun Mecid Fi levhin mahfuz , Ahtecibtü Bi nurillahi el kadim El kamil Ve tahassantu bi nurihi menii-i Eşşamili Ve tahassantu Bil hayyil kayyum ellezi la yemutu ebeden ve tahassantu billahi Ve tahassantu Billahi Ve tahassantu bi havarillahi Ve esbahtu fi cevarillahi Ve emseytu fi cevarillahi Ellezi la yedaamu Ve fi zemamillahi ellezi la yeraamu vela yahsaa Ve carullahi mahfuuzan, Allahümmah fiznii min külli Suu-in Yüezziinii Ve ahresnii Bi aynike Elleti La yetanamu Ve ahcebenii Min şerrişşeyatini Vel insi Vel caani İnneke Ala külli şey-in kadir, Ve iza kara'tel kur'ane Ca alnaa Beyneke Ve beynellezine La yu'minune Bil Ahireti Hicaben mesturan ila nufura Fein tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim Bismillahi ala yemiinii Bismillahi ala yusaarii Bismillahi halfi Bismillahi emamii bismillahi fevkii bismillah bismillahi İktefet Ve fi havzihil hasini ve halet ve bi esmaihil hüsna tesurru bilet Ve bi sırrı envari ismihi el celil türdiyet ve bi kuvveti emdadi esrari ismihil kaviyyul kahiru uluvvet ve galebet aadaaii minel cinni vel insi ve saairil mahlukiiyne ve kaharat ven tasarat ve bi celali biha-i ina ismühül azamil ekber el hayyu el kayyum zül celali vel ikram tederreat ve bi bevariki envari esrari kelamihil azim ihtecebet ve temesseket ve bi hafiyyi Lutfihi husnu el cemil ta allakat ve bereketuhu el kaviyyuttecatu ve istenedtü subhanehu ve bi hamdihi Leyse kemislihi şey-un ve hüssemiul basiir ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim,

Ve her namazın ardın ayetül kürsiyi 11 defa okumaya devam ediniz.

bunu bu şekilde okumaya devam edersen Allahın izni ile bütün şerlerden Emin olursun. Cinlerden insanlardan şeytanlardan Ve bunlara benzer bütün mahlukatın kötülüklerinden emin olursun

Tahassun Ve korunma duası Burda bitti...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 07:36 09.05.16
Ey Talib Olan Kişi Bilki Bu İlimle Uğraşan kişiye Şeytanlar ve cinlerin şerlileri Zarar vermekte Çok Uğraşırlar , Eziyyet etmeye çalışırlar Bundan dolayı Asla Allah a İtaatten Geri kalmamalısın Ve devamlı olarak Kendini manevi koruma altına almalısınki Bütün Şerlerden emin olasın.

Şimdi burada size Birde Hicabul Kafl Ve zatuddevair İsimli dua yı yazayımki Süryanice isimleri okurken Veya Her hangi bir davet yaparken Bu duayı ya yazıp üzerinizde taşıyın veya okumaya devam edin , Bu Duaya Heyakili süleymaniyede denir. Mesela sen Bir Davet yapacağın zaman veya bir cinniyi hazır edeceğin zaman Bilki ervah hemen hazır olur Eğer Kendini bu gibi dualarla korumaya almassan Helak ederler... Bu heyakili süleymaniye duası öyle bir duadırki Şartlarına uygun olarak yazıp taşıyan kişiye silah dahi tesir etmez.


Heyakili süleymaniye Duasını yazıp Taşıma usulü :
5.ci günün evvel saatinde yeşil bir kağıda misk ve zağferanul mezabin ve nehir suyu karıştırılıp bununla yazılır, yazıldıktan sonra Sarı bakır bir şeye sarılır ve sağ pazusunda taşınılır, veya boynunda taşırsın . Bu duanın sayılmayacak kadar havvası vardır Lakin Önümüzde daha çok Açıklayacağımız mes-eleler olduğundan şimdilik bu kadar yeter.

Heyakili süleyman duası :

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

1.ci heykel

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه والحمد لله الذي لا تحصى نعمائه والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وبالصبرنجاة ،والحمد لله الذي هو رجاءنا حين ينقطع الأمل منا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً }الله أكبر كبيراوالحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }سيجعل الله بعد عسريسرا تحصنت بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .


2cisi

أعيذ نفسي بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ }{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .


3.cüsü

أعيذ نفسي بالذي خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ومابينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من سحر كل ساحر ومكر كل ماكرومن شر كل متكبر فاجر ، وأعيذني من شر الأشرار وكيد الفجار وما أختلف الليل والنهار بقل هو الله أحد الواحد القهار وأعيذني بالإسم الذي به تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءَ وتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } {تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ و&

NOT:ALINTIDIR
Bu yazının müellifi Nasreddinhoca nickli '''Gencine-i Esrar-1-2'' nin de müellifi olan bir kardeşimizdir.Allah Razı Olsun.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:40 10.05.16
Da'vet ve Ruhaniyyet ilimleriyle uğraşmak isteyenler için değerli bilgiler.Okuyup istifade ediniz.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 08:38 29.05.16
Yeni üyelerimizin istifadesi için güncel.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 21:30 06.06.16
yazan ellerin dert görmesin kardeşim güzel paylaşım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
vedduha 13:05 09.06.16
Allah razı olsun emeğinize sağlık
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mahmut1 21:37 14.06.16
desperado 00:34 09.10.16
HavasHoca 09:06 11.10.16
bestekar60 12:01 11.10.16
1 2 3 4