Huddam ilmi

Vedduha Suresinin Daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Huddam ilmi>Vedduha Suresinin Daveti
Sin 13:20 27.02.18
VEDDUHA SURESİNİN DA’VETİNiN HİZMETİ

Sen bu daveti elde etmek istersen: Temiz elbiseyle
ve şartlı (kararlı) olarak halvete gir. Hıdme diye isimlendirilen
Lübani zeker, sandalı ahmer, sent ve kastalu buhurları ile olduğun
yeri hergün buhurla.

Yirminci gün tamamlandığında büyük bir Aslan önünde durup
seninle konuşur. Sen ona hiç cevap verme! Daha sonra o aslan
senden gider.

Kırkıncı gün olduğunda senin için atlı askerler ve yeşil okçular
zahir olur. Sana bir asker selam verir. Sen onun selamını al. Ona: Veşşemsi Veduhaha da’vetinin müvekkili olan melik Bercil’i  
sor. O asker sana seyyid Bercil’i bildirir.
Sen bilki; Seyyid Bercil kürsinin yanındaki rakam ilmini bilir. Herşeyin kendisine iteat ettiği kapalı olan şeyleri açma,
acaib ve ğaraib olan şeyleri ortaya çıkarma, iş ve meziyeti,
kendisine ait olan Davud oğlu Süleyman Aleyhisselam’ın
makamındaki latif ilimleride bilir.

Kim! Melik Bercil ile arkadaşlık ve hürmet ederse, bu nurani ve
latif ilimleri, kürsi ile beraber bisattakinide elde etmiş olur.

Ey isteyen! Sen bilki; Bütün bu çeşitli sırlar ve istediğin bütün
harukülade olayların sırlarının hepsi bu da’vetin hizmetçisi olan
Ferid isimli ruhaninin yüzüğündedir.
Sen bu ruhaniden yüzüğü
iste. Ferid ruhani yüzüğü sana verir ve sana bir takım şartlar
koşar. Sen onun şartlarını kabul et. Ama güç getiremeyeceğin
şartları kabul etme!
Bundan sonra, bu yüzüğü ne zaman elinde hareket ettirirsen
ve olağan şeylerden neyi düşünürsen, o senin için olur.
Fakat başka birinin bu yüzüğü görmesinden sakın. O yüzüğü herhangi
bir kimse görürse, o yüzük senden kaybolur.

Bahsi konu olan Veşşemsi veduhaha sure’sinin
Azimeti budur: Bismillâhirrahmânirrahâm. Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü
eselüke bi ulûhiyyetike ve rahmâniyyetike ve bi amîmi
rahmetike elletî ve siat külli şeyin yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne
eselüke bi meâkıdil izzi min arşike ve müntehâ rûhâniyyetike
ve rahmetike yâ men hüve lil kevni ilâhi. Veşşemsi veduhâhâ.
Eselüke yâ rabbi bi vâvi vahdâniyyetike en tefîda aleyye min
şumûsu meârifi inâyetike envâran teşruku fî kalbî ve fî âlime
hissî işrâkaş şemsi fin nehâri yâ âlimel esrâri fekad edhâ el
hicâbü mutmisen fîmâ beynî ve beyne ulûmi kudsike bi
sevâdil ğafleti felemmâ eşrakte aleyhi tecelliyâti meârifi
inâyetike zehebe ğasakil ğafleti bi envârin nûr. Vel kamera izâ
telâhâ. Yâ men halakal bedral münîra ve efâda aleyhi min
envâril müstefîdati fe zehebe bihiz zılâmi ekşif an aklî hicâbel
ğafleti ve ravkal havâsıl insâniyyeti liyudîe misbâhu kalbî bi
bedri hidâyetike. Ven nehâri izâ cellâhâ. Yâ men halakan
nehâra ve sayyaral a’mâli ve kaddera fîhi alâ mahlûkâtihil
akdâra ve efâda alel havâsı min ıbâdihil esrâra bi
samadâniyyeti ınaâetihi ve ceale ervâhur rûhâniyyeti vel
mülûkel ardiyyeti sâfiyeti ve mücîbeten men telâhâ bi meârifi
etâifi bihâri aksâmü deavâti kitâbihi aksemü bi hâzihid
da’vetir rafîatil müstecâbeti ındes seyyid meytatarûnel
müvekkili alâ tırâzi meânî rukûmel kürsiyyil muğteraf min
buhûri vâhibi bedâial envâri tevekkel eyyühes seyyid
meytatarûn ve’mur el melikir rûhânî kâidel ceyşil a’zamillezî
lehül mertebetü eş şâmihati fis sırril ekber eyyühes seyyid
akbil rûhâniyyetike ve cünûdike ve külli min kâne dâhılen
tahte tavı hukmike akbilû yâ meâşirer rûhâniyyîne ve ehbitû
alel mülûkül ardıyyîne ve akbilû bil hıyâmi ver ramâdi vet
tuyûri vel bünûdi vel bürûkı ver ruûdi vahdurû beyne yedeyye
vefalû mâ emertiküm bihi hattâ erâküm bi ayni ve
ükellimüküm bi lisâîi ve entüm tücîbûnî an külli mâ eselü
anhü min istinzâlil fülûsü ve ihrâcil künûzi ved defâini ve
istihrâcis sirkati ve ihdâril ğâibi ve külli mâ talebtühü minküm
min ahbâri el seneti ve mâ erâdallâhü vukûatü fil kevni lienne
leküm dirâyeten ve ılmen fil muğayyibâti hasbimâ inneküm
ta’lemûne zâlike miner rûhâniyyeti ver rûhâniyyeti ya’lemûne
min ruusâiküm ve emeraüküm ya’lemûnehü mines seyyid
meytatarûnel muttali’ alâ mâ fâ cânibil kürsiyyil eymen minel
avâmiril kurâniyyeti minel mülüki mîkâîl fe bi hakki mertebetis
seyyid meytatarûne ınder rûhâniyyetil ulviyyeti illâ mâ ecebtüm bir rûhâniyyeti hâzihid da’veti vahdimûnî fî tebdîlil
kâğıdı fiddaten ve zeheben ve fil inkilâbi el ahcâri cevâhire ve
yâkûten ve inkilâbi en nebâti za’ferânen ve inkilâbis suhûri
zeheben ve fıddaten ve tebdîlil evrâki minel eşcâri vel cülûdi
derâhime vet terbîı ve hicâbil ebsâri ve fethil akfâli vel ağlâli
bil bereketin fiz ziraı vel fâkiheti vel idâmi ve tayyıl ardı vet
tayarâni fil hevâ-i vel meşyi alel mâ-i ve celbit taâmi veş
şerâbi ve celbid denânîr ved derâhim ve tedmîriz zâlimi ve
katlihi ver recmi vel hıdmeti fî külli şeyin yuhrukul âdât hattâ
eşâhide ena ve men hadara minen nâsi el acaibe vel ğarâibe
min efâliküm aksemtü aleyküm eyyühes sâdeti vel cünûdir
rûhâniyyeti bi hâzihid da’vetil azimetil muhrikati bi nârihâ men
ebî el icâbeti minküm ve hâlefe emri ve kasemî hâzâ ve lem
yahdur cumûal kıyemîne bi hıdmeti hâzihid da’veti illâ mâ
emertü el meliki Bercîl en yu’tînî hâtemis sırrı ifalü bihi cemî-a
mâ talebtü. Velleyli izâ yağşâhâ. Allâhümme etlı’ lî kamera
envâri celâlike ve cemâlike alâ sevâdi ev zârî feyüdî-i senâel
cemaâi kabîha a’mâlî. Vessemâ-i ve mâ benâhâ. Febis semâ-i
el mürtefiati bi ğayri amâdin ve bis semâ-il âliyyeti alel etvâdi
vel benâ-il mürtefia ves sırrı ven nûril müctemi’ en temüddenî
bi makâlîdi esrâri er rûhâniyyeti. Vel ardı ve mâ tahâhâ.
Allâhümme bi hakki men seâ alâ karâri ardıke min melikin
mukarrabin ve nebiyyün mürselin ve veliyyün âbidin râkiun ve
sâcidün ve kâimün ve kâidün en tüsahhiralil cünûder
rûhâniyyeti vel ervâhıt tâhiratil ardıyyeti eyne müzhib el
müvekkili bi yevmil ehad akbil bi hakki rukyâîl ve bedrikeş
şemsi eyne mürrete el müvekkeli bi yevmil isneyni akbil bi
hakki cebrâîl ve bedrikel kamera eynel ahmer el müvekkeli bi
yevmis selâsâ-i akbil bi hakki semsemâîl ve bedrikel merîh
eyne bürkân el müvekkeli bi yevmil erbeâ-i akbil bi hakki
mîkâîl ve bedrikel utârid eyne şemhûreş el müvekkeli bi
yevmil hamîs akbil bi hakki sarfeyâîl ve bedrîkel müşterî eynel
ebyad el müvekkeli bi yevmil cumuati akbil bi hakki anyâîl ve
bedrîkez zührete eyne meymûn el müvekkeli bi yevmis sebti
akbil bi hakki kesfeyâîl ve bedrîkel mukâtil akbilû eyyühel
mülûkel ardıyyetis sebati ver rûhâniyyetis sebatil ulviyyeti
ifalû mâ emertiküm bihi min külli mâ zekertühü leküm ve ev
saytiküm fe ezherû ibrâzihi min külli a’cûbetin Ve nefsin ve
mâ sevvâhâ. Eselüke bi enfâsi melâ-iketike ve enfâsi enbiyâ-
ike ve külli nefsin mutmeinnetin âmineten zekiyyetin tesrî fî amelihâ ilel hadretis samadâniyyeti fe tenzur mâ fevkal fevkı
ve mâ tahtet tahteminel arşi ilel ferşi fetecetlâ envâru
besâirihâ fe tüşâhidil mülke vel melekûte ve tentıku bi
makâletihâ ilâ mâ fil ceberûti. Feelhemehâ fücûrahâ ve
takvâhâ. Allâhümme elhimnas savâbe fil efâli vel akvâli ve
elhimnî bi ilmike mâ yezdâdü kalbî keşfen ve kuvveten hattâ
üşâhide minke el ilhâme felâ yahfâ an basîretî mâ seyeka-a
minel enba-i fil eyyâmi ve eselükel takvâ linefsî bike lâ tâkate
lî yâ Allâhü yâ kaviyyü illâ bimâ efadtü alâ avâlimî min
mevâhibi sunıke ve lâ tecal nefsî kabîhatel efkâri ve lâ da’vetî
da’vetel füccârilletî leyse lehâ karârun ındeke ve lâ suûdün.
Kad eflaha men zekkâhâ. Allâhümme icalnî minel
müflihînellezîne hüm ehlis salâh vel felâh ven necâh ve aslıh lî
el avâlimi ve sehhırhüm liye ve zekki nefsî bi mağfiratike ve
rahmeteke ve ridvânike ve esbil aleyye sürâdikâti envârike. Ve
kad hâbe men dessâhâ. Allâhümme inne zunûnel kâsıdîne
helâkî ve müdarretî kesirat fe ehlikhüm ve lâ tüflithüm ve
şettit şemlehüm. Kezzebet semûdi bi tağvâhâ. Fe ehlül kizbi
merdûdûne bi tuğyânihim ve mahrûmûne an makâmihim
ledeyke kemâ ennel mülûkel ardıyyeti vel afârîtit tayyârati
müazzibûne bi envâri rahmâniyyetike limâ hâtabehüm kâider
rûhâniyyeti ve tâcil celâleti esseyyid meytatarûne bi
makâletihi lehüm isme-û ve etî-û izâ deâküm fülâne ve lâ ta’sû
esmâ-üllâhü ve aksâmehü elletî deâküm bihâ ve in ebeytüm
rumeytüm bi şihâbin kâbisin mines semâ-il ülâ. İzin bease
eşkâhâ. Feebasü allâhümme ileyye rûhâniyyeti hâzihid da’veti
yahdimûnî fî külli mâ ürîdü ve lâ tecalnî min ehliş şekâveti ved
dalâli vel ma’sıyyeti. Fekâle lehüm rasûlüllâhi nâkatallâhi ve
sukyâhâ. Febi rasûlike sâlih aleyhisselâm ve nâkatihi ve
fesîlihâ en telkî aleyye sürâdikâti rahmetike fetuhrika liye el
hicâbe feeşâhide âlemir rûhâniyyeti vel esrâril kurâniyyeti vel
envârir rabbâniyyeti. Fe kezzebûhü feakarûhâ Femen kezzebe
bi aksâmi ve âyâti kitâbike fea’kırhü bil ervâhıl ulviyyeti ves
sufliyyeti akran. Fe demdeme aleyhim rabbühüm bi zenbihim
fe sevvâhâ. Ve billâhi eselüke en tünezzili aleyye men asâ
hâzihid da’vetilletî fîhâ esmâ-üke ve aksâmüke ve tarîkul fethı
minel hâssati min ibâdike şedîdül azâbi vel ıkâbi ves savâıkıl
hâriceti min ebvâbi nıkmetike. Velâ yühâfü. Men etâa
aksâmüke ve deavâtüke minel a’vâni vel afârît. Ukbâhâ.

Vedduha Suresinin Daveti

Vedduha Suresinin Daveti

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İpek 13:31 27.02.18
Allah razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 01:56 28.02.18
Havasokulu 08:23 28.02.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusufkucuk77 13:59 24.09.18
Sin 14:52 24.09.18
Var kaynak Havvass hakikatul esrar da'ved.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Türk 15:40 24.09.18
Allah razı olsun Rabbim ilminizi artırsın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 16:30 24.09.18
Emeğinize sağlık, teşekkürler..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
caner.ant 01:34 07.10.18
Ömür 08:47 04.04.19
Allah razı olsun ben korkarım o cesaret Birgün gelir inş.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2